Sunteți pe pagina 1din 11

Taxonomia digitală

a lui Bloom
Conf. univ. dr. Ioan Maxim
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

6-Jan-20 1
Instruirea - între obiective şi costuri
Costurile instruirii în societatea actuală sunt
impresionante şi în continuă creştere.

Condiţionarea instruirii de momentul şi locul


desfăşurării, ridică permanent aceste costuri.

Programele de învăţare sunt soluţia eliberării


individului supus instruirii de aceste restricţii;
contribuind în egală măsură la creşterea
eficienţei procesului de instruire şi la reducerea
costurilor formării iniţiale şi continue.

6-Jan-20 2
Taxonomia lui Bloom

6-Jan-20 3
Domeniul cognitiv
Nici un scenariu nu poate intui şi implementa în program
toate situaţiile de învăţare.
Din acest motiv este de dorit a se identifica tehnici de
dialog care să permită studentului că interogheze softul, într-o
manieră familiară lui, în situaţiile de dubiu de comunicare în
care studentul s-ar putea afla.
A impus o actualizare şi revizuire a taxonomia lui
Bloom, care încearcă să ţină seama de noi comportamente în
curs de formare şi acţiuni impuse de mediul informaţional, de
noile procese şi acţiuni asociate cu tehnologiile (explozia
informaţională) etc.
Fiecărui proces cognitiv îi sunt
ataşate anumite verbe care pot fi
utilizate în stabilirea unor obiective
operaţionale consistente.
Exista 6 procese cognitive: a
memora, a înţelege, a aplica, a
analiza, a evalua, a crea, verbe ce
pot fi utilizate în formularea
obiectivelor operaţionale.
6-Jan-20 4
Taxonomia revizuită lui Bloom (Anderson – Krathwohl)
1. A MEMORA - Verbe: a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a
recunoaşte, a dobândi, a numi
2. A ÎNŢELEGE - Verbe: a traduce, a transforma, a exprima prin
propriile cuvinte, a ilustra, a pregăti, a reprezenta, a schimba, a scrie
din nou, a redefini, a interpreta, a reorganiza, a rearanja, a diferenţia,
a distinge, a face, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce,
a conchide, a prevedea, a diferenţia, a determina, a extinde, a
interpola, a extrapola, a completa, a stabili, a parafraza
3. A APLICA - Verbe: a implementa, a generaliza, a stabili legături, a
alege, a dezvolta, a organiza, a utiliza, a se servi de, a transfera, a
restructura, a clasifica, a executa
4. A ANALIZA - Verbe: a distinge, a detecta, a identifica, a clasifica, a
discrimina, a recunoaşte, a categorisi, a deduce, a analiza, a
contrasta, a compara, a atribui, a structura
5. A EVALUA - Verbe: A controla, a face ipoteze, a critica, a
experimenta, a judeca, a testa a detecta, a monitoriza, a argumenta, a
considera, a compara, a contrasta, a standardiza, a evalua
6. A CREA - Verbe: a produce, a planifica, a deriva, a dezvolta, a
combina, a organiza, a sintetiza, a deduce, a formula, a modifica

6-Jan-20 5
Procese
afective

Vizează formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor


prin interiorizarea unor norme sau valori sociale, estetice şi
morale.
Porneste de la:
- stadiul de receptare, recunoaştere şi însuşire de reguli sau
atitudini de conduită;
Merge spre:
- promovarea unei reacţii adecvate;
- a unei aprecieri sau valorizări pozitive,
- a unei organizări sistematice a normelor, atitudinilor şi
valorilor într-un sistem cuprinzător pentru a se ajunge la
- un stadiu de caracterizare a propriei persoane prin prisma
normelor asimilate.

6-Jan-20 6
Formularea obiectivelor
Krathwohl propune o taxonomie a domeniului afectiv, care vizează
formarea de convingeri, sentimente, atitudini.
Acesta a identificat 5 procese: receptarea fenomenului, reacţia la
fenomen, valorizarea, organizarea, internalizarea valorilor.
Fiecărui proces asociat domeniului afectiv, i s-au asociat setul de
verbe corespunzator:
- receptarea fenomenului (conştientizarea mesajului): a diferenţia,
a separa, a izola, a diviza, a accepta, a acumula, a cumula, alege, a
răspunde, a asculta, a controla, a asimila;
- reacţia la fenomen (asentimentul): a se conforma, a urma, a
aproba, a oferi, a discuta, a practica, a juca, a aclama, a aplauda, a
petrece timpul liber într-o activitate;
- valorizarea (preferinţa pentru o valoare): a renunţa, a specifica,
a ajuta, a încuraja, a acorda asistenţă, a subvenţiona, a argumenta,
a dezbate, a protesta, anega, a încuraja;
- organizarea (stabilirea unui sistem de valori): a discuta, a
abstrage, a compara, a teoretiya, a organiza, a defini, a formula, a
armoniza, a omogeniza;
- internalizarea valorilor (ordonarea profundă): a revizui, a
schimba, a completa, a dirija, a rezolova, a precia o activitate, a
evita asumarea, a accepta norme de colaborare;

6-Jan-20 7
Procese
psihomotorii

centrat pe :
- formarea unor deprinderi, abilităţi, bazate pe acţiune
vizibilă, fizică sau de comunicare nonverbală şi
- dobândite după parcurgerea unor etape ca:
• percepţia sau conştientizarea acţiunii,

• răspunsul dirijat, automatizat sau dirijat complex,

• dispoziţia (mintală, fizică, emoţională - set),

• adaptarea ca şi capacitate de transpunere a celor


învăţate în situaţii diferite de contextul învăţării, sau
• creaţia ca etapă de modelare a acţiunii învăţate într-o
formă personalizată, originală, caracteristică celui care
o execută.

6-Jan-20 8
Domeniul psihomotor

Pentru domeniul psihomotor, care vizează formarea de abilităţi


motrice, operaţii manuale, conduită practică, Simpson, a
identificat 5 procese:
• percepere - act preparator pentru formarea unei deprinderi
motrice, bazat pe stimulare senzorială;
• dispoziţie - cunoşterea ordinii operaţiilor, a instrumentelor
necesare, etc.
• reacţie dirijată – exersare;
• automatism – deprindere finalizată
• reacţie complexă – aplicarea eficentă a deprinderilor formate în
contexte diferite.
Aceasta a impus o actualizare şi revizuire a taxonomia lui
Bloom, care încearcă să ţină seama de noi comportamente în
curs de formare şi acţiuni impuse de mediul informaţional, de
noile procese şi acţiuni asociate cu tehnologiile (explozia
informaţională) etc.

6-Jan-20 9
6-Jan-20 10
References

[1] Jennings, N.R., Sycara, K., Wooldridge, M., (1998), A


Roadmap of Agent Research and Development, AAMAS, 1, 7-38.
[2] Luck, M., Mcbumey, P., Preist, C., (2001), Agent Technology:
Enabling Next Generation Computing. A Roadmap for Agent
Based Computing, Agent Link II, AAMAS
[3] Maxim, I., Moroşanu, C., (2008), Didactica specialităţii
Informatică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008, pp.
47-49.
[4] Maxim, I., (2008), Instruire asistată de calculator, - suport
de curs – www.eed.usv.ro/~maximioan/
[5] Russell, S.J., Norvig, P., (1995), Artificial intelligence: a
modern Approach, Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, NJ.
[6] Shardlow, W.J., (1990), Action and agency in cognitive
science, Working paper.
[7] http://www.siveco.ro/press_release_details.jsp?ID=211

6-Jan-20 11