Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ AL ASEM

A elaborat: Rubanovici Corina, gr. CON -162


A verificat: Guțu Stela

Chișinău 2019
 Directiva este un act legislativ care stabilește
un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre.
Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra
modalităților de îndeplinire a obiectivului stabilit.
Un exemplu ar fi directiva UE privind drepturile
consumatorilor, care interzice aplicarea de taxe și costuri
ascunse pe internet și extinde perioada pe care consumatorii
o au la dispoziție pentru a anula un contract de vânzare.
Directiva vizează

fraudele și alte infracțiuni, precum „infracțiunile


corupția, deturnarea de fonduri sau grave” împotriva sistemului comun
spălarea banilor, care afectează privind taxa pe valoarea adăugată
interesele financiare ale UE – (TVA), cum sunt fraudele de tip carusel
adică bugetul UE, bugetele instituțiilor, în materie de TVA* (infracțiuni
organelor, oficiilor și agențiilor considerate grave când au legătură cu
UE instituite prin tratate sau teritoriul a două sau mai multe țări ale
bugetele gestionate și monitorizate direct UE și implică un prejudiciu total de cel
sau indirect de acestea puțin 10 000 000 EUR).
HOTĂRÎRE NR. 1171
DATA INTRARII IN VIGOARE : 21.12.2018 GUVERNUL HOTĂRĂȘTE:
1. SE APROBĂ REGULAMENTUL PRIVIND ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI REPUBLICII
MOLDOVA CU LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE

 Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu


legislația Uniunii Europene reglementează modul de organizare și
funcționare a procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova cu
legislația Uniunii Europene. Acesta se aplică proiectelor de acte normative
ce au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene, stabilește principiile, condițiile și etapele, criteriile, metodele și
instrumentele de armonizare legislativă, precum și coordonarea și
monitorizarea procesului de armonizare la nivel național.
 2. Armonizarea legislației Republicii Moldova cu
legislația Uniunii Europene este un proces continuu, care
are drept scop integrarea în ordinea juridică internă a
legislației Uniunii Europene, în conformitate cu
angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul
acordurilor bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, al
planurilor de acțiuni ale Guvernului, precum și cu
programele legislative ale Parlamentului.
În procesul de armonizare a legislației Republicii
Moldova cu legislația Uniunii Europene se respectă
următoarele principii:
Directiva prevede sancțiuni penale minime „eficace, proporționale și
disuasive”.
Acestea includ o pedeapsă maximă de cel puțin patru ani de închisoare:

când prejudiciul financiar


adus bugetului UE
depășește pragul de
100 000 EUR

În ceea ce privește persoanele


juridice, directiva prevede în cazul altor infracțiuni
diverse alte tipuri de sancțiuni grave definite în dreptul
pe lângă amenzi (penale sau de național
altă natură).

În cazul infracțiunilor care în cazul infracțiunilor


implică prejudicii mai mici de grave împotriva
10 000 EUR, țările UE pot
introduce sancțiuni care să nu sistemului comun privind
fie de natură penală TVA
înghețarea și confiscarea mijloacelor și a
produselor provenite din infracțiuni care
afectează bugetul UE

stabilirea competenței
jurisdicționale pentru asemenea
infracțiuni

termene de prescripție minime care să


permită investigarea și urmărirea în
justiție, precum și executarea
pedepselor impuse în urma unei
condamnări pentru comiterea acestor
infracțiuni
Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din
5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor
financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
 Consiliul Uniunii Europene anunță într-un comunicat de
presă, pe data de 15 aprilie 2019, adoptarea directivei care
modernizează dreptul european privind drepturile de autor.
Însă după votul din 15 aprilie 2019, Uniunea Europeană și-a
menținut poziția, astfel că după publicarea directivei în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Statele Membre vor
avea la dispoziție 24 de luni pentru a transpune
reglementările europene în legislația națională.
Problema care s-a aflat la baza întregii
dezbateri, ce s-a extins timp de 2 ani, cu
privire la modificarea reglementărilor
aferente domeniului, a avut ca obiect
diferențele semnificative dintre veniturile
globale generate prin exploatarea
operelor publicate online și veniturile
încasate efectiv de creatorii acestora

Comisia Europeană a propus rezolvarea


acestor chestiuni prin adoptarea unei
directive, având ca scop
reconceptualizarea drepturilor de autor
în domeniul digital.
 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4309224

 https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_ro

 https://wolterskluwer.ro/consiliul-uniunii-europene-a-adoptat-
directiva-copyright/

 http://lex.justice.md/md/378504%20/