Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic


Program Postuniversitar de formare și dezvoltare continuă
Management educațional

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR
EXTRAȘCOLARE

Coordonator ştiinţific:
prof univ. dr. ORȚAN FLORICA

Absolventă:
BUNTA SIMONA
ORADEA
2018
CAPITOLUL I: MANAGEMENTUL
• 1.1. Conceptul de management
• 1.2. Managementul educațional
• 1.3. Activitățile extrașcolare-aspecte generale

CAPITOLUL II: ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE-DIMENSIUNI


CONCEPTUALE
• 2.1. Contribuția activităților extrașcolare la optimizarea procesului
de învățământ
• 2.2. Rolul și importanța activităților extrașcolare în formarea
personalității elevilor
• 2.3. Tipuri de activități extrașcolare
• 2.4. Relația școală-familie prin intermediul activităților extrașcolare

CAPITOLUL III: EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE


CAPITOLUL IV: CONCLUZII

• BIBLIOGRAFIE
ARGUMENT

 Am ales această temă deoarece, o experiență de 30 de ani de activitate în munca cu


copiii, mi-a confirmat faptul că activitățile extrașcolare au un rol educativ important,
un caracter stimulator, recreativ, atractiv, în cadrul cărora elevii participă cu
însuflețire, optimism, dăruire;
 Am urmărit să demonstrăm:
 creșterea interesului pentru activitățile extrașcolare ale factorilor implicați în
educație, cât și a resurselor necesare;
 care este impactul acestor activități asupra:
- dezvoltării personalității copiilor;
- performanțelor școlare;
- integrării sociale;
- reducerii absenteismului și abandonului școlar;
 faptul că, prin activitățile extrașcolare, se continuă în afara școlii procesul
instructiv-educativ, realizându-se optimizarea procesului de învățământ;
 indiferent de forma de realizare, activitatea extrașcolară pune în centrul atenției
elevul, care devine participant activ și, cu toate că este supus unor reguli, nu simte
nici oboseală, nici plictiseală;
 necesitatea abordării parteneriatului dintre școală, familie și comunitate care implică
o colaborare și responsabilitate din partea fiecăruia;
ȘTIINȚĂ
- concepte
- teorii
-principii
ce se referă la
conducerea
organizațiilor

MANAGEMENT

ACTIVITATE ARTĂ
PRACTICĂ
- Componentă a - abilitatea
diviziunii sociale în managerului de a pune
afara căreia este de în practică eficient
neconceput toate cunoștințele
dezvoltarea științifice de care
organizației dispune
MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

 Conceptul apare în secolul al XX-lea, inspirat din sfera


economicului;
 reprezintă o acțiune care cuprinde un ansamblu de
norme, funcții, metode de conducere orientate în vederea
obținerii succesului în educație;
 N. STAN
Arta, știința de a pregăti resursele umane, de a forma
personalități, în concordanță cu unele finalități cerute de
societate și acceptate de individ.
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE

 Activități frumoase care se realizează în afara


școlii, prin care elevii își însușesc cunoștințe noi prin  Permit copiilor implicarea în activități
joc, într-un cadru nonformal, care îi ajută să-și sociale și construirea unor relații
pună în valoare imaginația, să-și valorifice trainice cu alți copii
înclinațiile până ajung la performanță
 Necesită o documentare foarte atentă,
 Satisfac nevoia de participare a elevului după o pregățire minuțioasă, de întocmire a unui plan
propria lui dorință, completează ceea ce se învață la de lucru, de realizare a
școală, fiind prielenice pentru extinderea interdisciplinarității, de mult efort,
cunoștințelor dobândite în cadrul orelor resonsabilitate, dragoste față de copii și
față de meseria de dascăl

 Reprezintă pentru cadrul didactic o


 Vizează curriculumul extins, oferind copilului noi
componentă educațională valoroasă și eficientă,
oportunități, situații de învățare, posiblitatea de a-și
iar pentru elevi, cunoaștere, colaborare,
afirma personalitatea în mod original
coeziune, competențe

 Sunt discutate, urmărite și atent îndrumate


de către dascăl, deoarece au un rol mare în educarea,
modelarea sufletelor, dezvoltarea armonioasă
a personalității copiilor, implicîndu-i pe
aceștia în mod direct
ȘTIINȚIFIC
- activități în
parteneriat cu
Universitatea, MORAL-CIVIC
CULTURAL- alte instituții - activități
ARTISTIC desfășurate în
-serbări colaborare cu
- vizionarea Poliția, Pompierii,
emisiunilor alte instituții
muzicale, locale
festivități,
carnaval
CLASIFICAREA
ACTIVITĂŢILOR
EXTRAȘCOLARE
TURISTIC SPORTIV
DUPĂ
- excursii - activități ce
CONȚINUTUL
-tabere vizează
LOR fotbalul,
-drumeții
-plimbări competiții
-vizite sportive,
cursuri de dans

UMANITAR ECOLOGIC
-voluntariat - activități de
- coletele sau ecologizare a
donațiile locului de joacă
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
- Se deosebesc în funcție de: locația unde se află, modul de realizare, forma, timpul
acordat, instituțiile și persoanele implicate;

- Am selectat activități extrașcolare dinamice, interesante care să


satisfacă elevilor setea de cunoaștere, care să le dea ocazia să trăiască
emoții puternice;

- Am tinut seama de interesele și dorințele, de particularitățile de


vârstă și individuale ale copiilor;

Mi-am propus ca prin activitățile extrașcolare organizate:


- să restabilesc și întăresc respectul comunității față de școală și
oamenii ei;
- să valorific parteneriatul școală-familie-comunitate;
- să dezvolt atitudini și comportamente democratice la elevi:
- să stimulez spiritul de întrajutorare și solidaritate de grup,
spiritul civic, dar și capacitatea de a rezolva în mod responsabil
probleme;
- să dezvolt un climat prietenos în clasă și școală.
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

EXCURSIILE SERBĂRILE ATELIERE CU


PĂRINȚII

TABERELE SPECTACOLELE CONCURSURI CONCURSURI VIZITELE


LE ȘCOLARE SPORTIVE

ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ACTIVITĂȚI


COLABORARE CU INSTITUȚII UMANITARE
ECOLOGIZARE VOLUNTARIAT LOCALE COLETE SAU
DONAȚII
ETAPE
RESPECTATE ÎN
REALIZAREA
UNEI
ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE

PREGĂTIREA
ACTIVITĂȚII:
PLANIFICAREA
- enunțarea
ACTIVITĂȚII: PRELUCRAREA
obiectivelor urmărite; CULEGEREA
- stabilirea datei; DE DATELOR
- Prezentarea
- obținerea avizelor INFORMAȚII ȘI
regulamentului și
necesare; PE TOT NOTAREA
semnarea procesului
- anunțarea scopului PARCURSUL OBSERVAȚIILOR
verbal;
propus;
- anunțarea ACTIVITĂȚII și DISEMINAREA
- pregătirea ACTIVITĂȚII
programului
materialelor necesare.
zilei/zilelor, după caz
SERBAREA ȘCOLARĂ

Prin intermediul serbărilor școlare am urmărit:

Cultivarea eficientă a capacităților de vorbire;


Descoperirea și cultivarea talentelor copiilor;
Exersarea memoriei;
Stimularea sensibilității estetice;
Sporirea capacității de rezistență la efort;
Mărirea stabilității atenției;
Îmbogățirea trăirilor afective;
Conștientizarea și promovarea datinilor și obiceiurilor populare
străvechi ce trebuiesc păstrate din generație în generație;
ATELIERUL DE PAȘTE DRUMEȚII

 A avut ca scop  Le-am făcut pentru recreere, pentru a


aducerea în observa, a descoperi, a identifica
viețuitoare și lucruri într-un cadru
suflete a
atractiv, care-i determină pe copii să
Sărbătorilor Pascale, dezvoltarea fie interesați;
creativității, păstrarea și transmiterea  Am stabilit din timp programul și
tradițiilor strămoșești, crearea tema;
contextului propice pentru ca
 Am observat și analizat
părintele să interacționeze cu comportamentul copiilor, pentru
propriul copil într-un mod creativ și inedit. conștientizarea normelor de conduită
civilizată.
ROLUL EXCURSIILOR TEMATICE ÎN INSTRUCȚIA ȘI
EDUCAȚIA ELEVILOR

- Valențe de informare și educare a copiilor, contribuind


la completarea procesului de învățământ prin ancorarea
la mediul natural și social explorat direct;

- Are un conținut mai variat și mai complex decât lecțiile învățate în


clasă, mai atractiv, o atmosferă de voioșie și veselie plină de optimism;

- Angajează atât copiii timizi, cât și pe cei slabi îi temperează pe cei


impulsivi;

- Dezvoltă spiritul de cooperare, contribuind la formarea colectivului de


elevi
ROLUL EXCURSIILOR TEMATICE ÎN
INSTRUCȚIA ȘI EDUCAȚIA ELEVILOR

 ELEVII:

 învaţă să fie receptivi în faţa frumuseţilor naturii şi a lumii în


schimbare;
 Identifică realizările oamenilor, a locurilor unde s-au născut și
unde au creat opere de artă valoroase;
 valorifică cunoștințele însușite în cadrul ariilor curriculare în plan
practic-aplicativ;
 apreciază valorile trecutului şi istoriei;
 participă efectiv și total în activitate;
 învață să decidă, să acționeze, să transforme, să aplice ce a
învățat în alte contexte;
VALENȚELE FORMATIV-EDUCATIVE ALE
ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE

 asigură punerea eficientă în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi


capacităţilor în contexte şi situaţii diferite;
 stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, conștientizându-i de
responsabilitatea ce şi-o asumă;
 contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau
opiniilor despre un anumit subiect, a expresivității;
 valorifică și stimulează potențialul creativ al elevilor;
 asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a
sarcinilor de lucru pentru elevi;
 ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor;
 facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor
sau prin strategii de cooperare;
 contribuie la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în
situaţii mai deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă;
 descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ.
CONCLUZII
 Cu cât sunt mai sunt mai diverse activitățile extrașcolare oferite elevilor, cu
atât sporește interesul lor pentru școală și pentru oferta educațională;
 Totodată e necesar să evite critica în asfel de activități, să încurajeze elevii
și nu în ultimul rând, să obțină un feed-back pozitiv, într-o atmosferă relaxantă;
 Prin talentul său și dragostea față de copii, dascălul va selecta acele acţiuni
care să satisfacă setea de cunoaștere a elevilor care să le dea ocazia să trăiască
emoții puternice.Totodată e necesar să evite critica în asfel de activități, să
încurajeze elevii și nu în ultimul rând, să obțină un feed-back pozitiv, într-o
atmosferă relaxantă;
 Este important să ţinem seama de vârsta copilului şi să alegem în funcţie
de posibilităţile acestuia, deoarece un eşec poate atrage după sine refuzul şi
chiar o imagine negativă de sine a copilului.
 Tot ceea ce vom întreprinde, toate activitățile extrașcolare pe care le vom
organiza vor fi încununate de succes, vor fi valoroase și fructuoase dacă vom
avea o atitudine creatoare, atât în modul de realizare a activității, cât și în
relațiile cu elevii, dacă vom ține seama de dorințele și sufletul acestora.
BIBLIOGRAFIE
 Agabrian, M., Milea V., ”Parteneriate şcoală-familie-comunitate”, Ed. Institutul European, Iaşi,
2005
 Balica, Barzea, Boca şi colaboratorii, “ Sistem de indicatori ai învăţământului românesc în
perspectiva integrării europene ”, Ed. Trei, București, 1999
 Barzea, C., “Arta şi ştiinţa educaţiei”, E.D.P. Bucureşti, 1995
 Cebanu Lilia, ”Managementul activităților extraşcolare în învăţământul preuniversitar” Ghid
Metodologic, Institutul de Științe ale Educației, Chişinău, 2017
 Cernea, Maria, ”Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de
învățământ”, în revista ”Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000;
 Crăciunescu, Nedelea, ”Forme de activităţi extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului
primar”, în revista ”Învăţământul primar”, nr. 2, 3 , Ed. Discipol, Bucureşti, 2003;
 Cucoş, Constantin, ”Pedagogie “, Ed. Polirom, Iași, 2002
 Cozma, Thedor, “ Şcoala şi educaţiile paralele”, Universitatea “ Al. I. Cuza ”, Iaşi, 1998
 Joiţa, Elena, “ Managementul şcolar ”, Bucureşti, Ed. Gheorghe Cârțu Alexandru, Craiova,
1995
 Jinga, Ioan, Elena, Istrate, Ionescu, Miron, Radu, Ion, “Manual de pedagogie “, Ed. ALL,
Bucureşti, 1998
 Lazăr V., Cărăşel A.,” Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Ed. Arves, Craiova, 2007
 Marcu, Vasile, Orţan, Florica, “ Managementul activităţilor extracurriculare”, Ed. Universitatea
Oradea, 2003
 Marcu, Vasile, Orţan, Florica, Chira, Carmen, Blîndu, Valentin,“ Dimensiunea europeană a
educaţiei”, Ed. Universitatea Oradea, 2004
BIBLIOGRAFIE

 Mocan, Ioan, “ Managementul activităţilor turistice şcolare”, Ed. Treira, Oradea, 2009
 Orţan, Florica,“ Managementul educaţional “, Ed. Universitatea Oradea, 2004
 Marcu Vasile, Orţan Florica; Deac Emilia Adina, (coordonatori), ”Managementul activităţilor
extracurriculare” , Editura Universităţii din Oradea, 2003
 Păun, E., 1982, “ Sociopedagogie şcolară” , E.D.P. Bucureşti.
 Toma, S. “ Autoeducaţia, sens şi devenire “, E. D. P. Bucureşti, 1983
 Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007
 Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, ”Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate
în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”, Editura Polirom, Iași, 2002

 Webografie
 www.edukid.ro
 www.didactic.ro
 https://www.scribd.com/document/128957320/Conceptul-de-Management-Educational
 http://www.academia.edu/5233825/Subiectul_VII_Activitati_extrascolare.