Sunteți pe pagina 1din 18

Raport de analiză criterială a unui

document curricular pentru


învățământul primar din România
– Manualul –
Problema care a generat
apariția/implementarea acestui document
• Necesitatea apariției manualului școlar a fost o
consecință firească a fenomenului de educație, care a
luat amploare odată cu dezvoltarea societății
• Prezența manualelor se poate rezuma la două puncte
cheie:
– oriunde există școli, există manuale, ceea ce le
conferă universalitate;
– manualele nu sunt doar instrumente pedagogice
• Existența manualului școlar prersupune un set de condiții:
– Organizarea învățământului
– Structurarea cunoștințelor
– O anumită etapă a dezvoltării tehnice și comerciale și,
mai larg, un tip specific de cultură, în sensul unui set
de valori fundamentale.
• Primele forme de
manuale au fost:
– Tăblițe de lut;
– Suluri;
– Tăblițe cu ceară.
Istoric
• Primele locuri unde s-au folosit
“Omiliar-ul” a fost scris
manuale în școli au fost: Grecia
pe piele pentru că nu se
antică, Roma, China, India, Egipt
cunoștea încă hârtia. Era
și Sumer.
piele de ied nenăscut
• Apariția manualului școlar este (vellum) pentru că acest
considerată a fi la începutul erei tip de piele nu avea pori
creștine (în Europa), aceasta și nu împiedica penița la
deoarece primele școli au scris
funcționat pe lângă biserici.
• Începuturile şcolii românești ar
putea fi undeva prin secolele XI- Primele manuale tipărite
XII. ”Omiliar-ul”, un manual al în limba română au fost
primei școli românești (Scheii editate la Brașov în
Braşovului) atestată documentar. secolul al XVI-lea de
către diaconul Coresi din
Târgoviște.
Repere teoretice care au stat la baza
întocmirii documentului
• Din perspectivă curriculară, manualul are calităţile unui proiect
pedagogic deschis ce concretizează programele școlare în diferite unități
didactice sau experiențe de învățare, operaționalizabile în relația
didactică profesor-elev.

• Rămâne la latitudinea autorului de manual și a profesorului să


organizeze informația în funcție de obiectivele și conținuturile
prevăzute în programă și de propriile opțiuni privind progresia,
abordarea metodologică și interesele, nevoile, ritmurile diferite ale
elevilor.
Repere teoretice

• Comenius – “manualele trebuie să respecte principiile didactice”,


principii actuale și în zilele noastre:
– principiul intuiției în investigarea naturii (prin "observație practică");
– respectarea progresivității în pătrunderea necunoscutului ("de la
concret la abstract", "de la particular la general", "de la ușor la greu",
"de la cunoscut la mai puțin cunoscut", "de la apropiat la îndepărtat");
– principiul însușirii conștiente și temeinice a cunoștințelor;
– principiul accesibilității;
– principiul conformității educației cu natura;
– caracterul sistematic al instrucției;
– promovarea spiritului metodic în activitatea de școlarizare etc.
Tradițional vs. Modern
Operează o selecție rigidă din care Operează o selecție permisivă din
rezultă un ansamblu fix de care rezultă un ansamblu variabil
informații vizând o tratare amplă, de informații, în care profesorul
și elevul au spațiu de creație
Tradițional
de tip academic

Modern
Informațiile sunt prezentate astfel
Informațiile sunt prezentate ca încât permit interpretări
interpretare standardizată, alternative și deschise.
închisă, universal valabilă și Informațiile constituie un
autosuficientă. Informațiile mijloc pentru formarea unor
constituie un scop în sine competențe, valori și atitudini

Oferă un mod de învățare care Oferă un mod de învățare care


presupune memorarea și presupune înțelegerea și
reproducerea explicarea

Reprezintă un mecanism de
formare a unei cunoașteri de tip Reprezintă un mecanism de
ideologic stimulare a gândirii critice
Repere teoretice care au stat la baza
întocmirii documentului
• În procesul de modernizare, manualul școlar a fost supus unor
transformări esențiale menite să-l transforme pe elev din simplu
ascultător într-un participant activ. Manualul devine astfel un
instrument de lucru care permite elevului strângerea, selectarea,
sistematizarea datelor şi faptelor, prelucrarea acestora prin acţiuni
şi operaţii cognitive care să asigure dezvoltarea personalităţii
elevului.
Manuale alternative
• Problematica actuală a manualelor alternative presupune din partea
profesorilor practicieni competențe psihopedagogice deosebite pentru
alegerea acelor manuale care se adaptează cel mai mult
caracteristicilor psiho-comportamentale ale elevilor, precum si
propriilor aptitudini si stiluri didactice.

• Manualele alternative sunt necesare pentru că nici învățătorii nu sunt


identici și nici elevii. În elaborarea manualelor alternative, aceste
orientări impun abordări interdisciplinare, transdisciplinare,
accentuarea învățării sociale, dezvoltarea atitudinilor critice și
participative
Descrierea factorilor care afectează
punerea în practică a documentului
• manualele practică "transferul" Există două aspecte de bază, privind
curriculum-ului politicile în privința manualelor, cu
• în toate națiunile, guvernele tind care se confruntă toate națiunile:
să intervină puternic în procesul
de elaborare și furnizare a – (1) publicarea privată versus
manualelor, cu alte cuvinte în
publică
acest domeniu al publicării
manualelor, nu există o piață – (2) controlul și publicarea
complet liberă locală versus internațională
• manualul unic presupune
monopol;
• manualul unic anulează dreptul
democratic de a alege
• proceduri greoaie de evaluare
Structura documetului
• Renumitul profesor, Sorin Cristea, în cartea sa “Dicționar de termeni
pedagogici” definește manualul școlar ca fiind “un document oficial de
politică a educaţiei, care asigură concretizarea programei şcolare într-o
formă care vizează prezentarea cunoştinţelor şi capacităţilor la nivel
sistemic, prin diferite unităţi didactice, operaţionalizabile, în special, din
perspectiva elevului: capitole, subcapitole, grupuri de lecţii, secvenţe de
învăţare etc.”
Analiza SWOT
•Implicarea elevilor în activități de •Calitatea și accesibilitatea
rezolvare a problemelor limbajului este uneori dificilă
•Abordarea interdisciplinară a •Manualul nu ia în considerare
unor subiecte (ordonare cunoștințele de bază ale
cronologică imagini, prezentarea elevilor
temei prin desen, colaj, proiect) •Inexistența variantei digitale
•Aplicarea teoriei inteligențelor
multiple – Gardner (îmbinarea
•Dimensiunea insuficientă a
imaginilor cu textul, folosirea cotorului
metodelor, tehnicilor, •Masa manualului
procedeelor interactive,
stimularea creativității etc.)

Puncte
Puncte tari
slabe

Oportunități Amenințări

• Prezentarea unei • Apariția unui manual


multitudini de surse mai bine structurat
de informare • Modificarea
(enciclopedii, CD-uri, programei
site-uri web), elevilor • Erori generate de
editură
Inexistența variantei digitale în primul
an al apariției

v. pag. 5
Rigoarea conținutului
Balada unui greier mic Balada unui greier mic
de George Topîrceanu (fragment) după George Topîrceanu (fragment)
- Cri-cri-cri,
Toamnă gri, Cri-cri-cri!
Nu credeam c-o să mai vii Toamnă gri!
Înainte de Crăciun, Nu credeam că o să vii
Că puteam şi eu s-adun Înainte de Crăciun,
O grăunţă cât de mică, Că puteam să mai adun
Ca să nu cer împrumut O grăunță cât de mică
La vecina mea furnică,… Să nu cer de împrumut
…Cri-cri-cri, La vecina mea furnică.
Toamnă gri, Cri-cri-cri!
Tare-s mic şi necăjit! Toamnă gri!
Sunt tare mic și necăjit!
Ignorarea cunoștințelor de bază

Conform programei
formarea, scrierea şi
citirea numerelor
folosind cifrele romane
(I, V, X) se învată în
clasa a III-a.
Claritatea limbajului
Eficiența/eficacitatea documentului
Pentru profesor Pentru elev

• Manualul reprezintă un • Manualul este cel mai important


instrument didactic cu rol de instrument de lucru pentru elevi,
ghid, de orientare a activităţii urmează îndeaproape programa
didactice, respectiv de selectare analitică detaliind într-un limbaj
a conţinuturilor ştiinţifice adecvat ceea ce este necesar
valorificabile în vederea pentru ca elevii să poată atinge
atingerii finalităţilor urmărite; la obiectivele pedagogice stabilite
îndemâna profesorului stau şi prin programa şcolară în
alte surse de informare: alte condiţiile definite prin
manuale alternative, cărţi, competențele generale şi
tratate, internet etc. specifice
Bibliografie și resurse web:
• *** Legea educației naționale, nr. 1/2011
• Choppin, Alain, Le manuel scolaire, une fausse évidence historique, Histoire de l’éducation, 23(117),
2008, pp. 7-56
• Choppin, Alain, L’histoire du livre et de l’édition scolaires: vers un état des lieux, Paedagogica Historica,
38:1, pp. 20-49
• Cristea, Sorin, Dicționar de termeni pedagogici, Ed. Didactică și Pedagogică, 1998, București
• Elliott, D., Woodward, A., Textbooks and Schooling in the United States, 89th Yearbook of the National
Society for the Study of Education, Part I, 1990, Chicago: University of Chicago Press.
• Venezky, R., Textbooks in School and Society, in Handbook of Research on Curriculum, ed. Philip W.
Jackson, 1992, New York: Macmillan
• Resurse WEB:
• http://www.primascoalaromaneasca.ro/ (accesat la data de 9.11.2019, ora 22:18)
• https://b1.ro/stiri/eveniment/pozitia-asociatiei-profesorilor-de-romana-fata-de-manualele-unice-inseamna-
monopol-scoala-trebuie-sa-incerce-si-cultivarea-placerii-lecturii-198875.html (accesat la data de
11.11.2019, ora 23:50)
• https://www.encyclopedia.com/history/united-states-and-canada/us-history/textbooks (accesat la data de
12.11.2019, ora 16:40)
• https://www.scribd.com/doc/60627513/Importance-of-Textbook (accesat la data de 12.11.2019, ora
23:25)
• https://list-english.ru/img/newpdf/dictpdf/6.pdf (accesat la data de 10.11.2019, ora 23:00) – Webster’s
Dictionary
• http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/2853 (accesat la data de 10.11.2019, ora 20:44)