Sunteți pe pagina 1din 32

Managementul proiectării

Departament
Istoria & Teoria Arhitecturii
și
Conservarea Patrimoniului

Ianuarie 2020
Lector arh. MICHAELA GAFAR dpl Mgmt
1
MANAGEMENTUL PROIECTARII
Organizarea profesiei – legislatie aplicabila

• Legea 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si


exercitarea profesiei de arhitect, cu modificarile si
completarile ulterioare

• Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile


comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie
2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale
2
MANAGEMENTUL PROIECTARII
Organizarea profesiei – profesii liberale

Codul Insolvenței Legea 85/ 2001,


Art 5 alin 52 - Definitie profesie liberala

 Profesia liberală este exercitată în baza unei calificări


profesionale, cu titlu personal, pe propria răspundere şi în
mod independent, implicând activităţi de natură intelectuală
în interesul clientului şi servind interesul public.

Caracteristice pentru aceste profesii sunt existenţa unui cod


de etică, pregătirea profesională continuă şi confidenţialitatea
relaţiilor cu clientul.
3
MANAGEMENTUL PROIECTARII
Organizarea profesiei – profesii liberale

 UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMANIA - UPLR


Uniunea Profesiilor Liberale din România este persoană juridică română,
fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă; este o organizație
neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001.
Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii
liberale și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale,
persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR
reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale.
Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al
Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS și al
Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL. UPLR participă activ la dialogul
social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din România,
având Statutul de membru cu drepturi depline al acestui organism.

 Sursa:http://www.uplr.ro/
4
MANAGEMENTUL PROIECTARII
Organizarea profesiei – profesii liberale
 Asociațiile membre ale UPLR sunt următoarele:

 Ordinul Arhitecților din România - OAR;


 Camera Auditorilor Financiari din România - CAFR;
 Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR;
 Camera Consultanților Fiscali - CCF;
 Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR;
 Colegiul Farmaciștilor din România - CFR;
 Uniunea Națională a Notarilor Publici din România - UNNPR;
 Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din România - UNPIR;
 Colegiul Național al Asistenților Sociali - CNAS;
 Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR;
 Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România-CNCPIR;
 Corpul Experților Tehnici din România - CET-R;
 Uniunea Geodezilor din România - UGR;
 Colegiul Medicilor Veterinari din România - CMVR;
 Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova - ALARM.

Sursa:http://www.uplr.ro/ 5
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Articolul 2

(1) Activitatea în domeniul arhitecturii este un act de cultură de


interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi
ecologice.

(2) Creaţia arhitecturală este menită să organizeze funcţional şi


estetic spaţiul construit, având obligaţia de a-l insera armonios
în mediul înconjurător, în respectul peisajelor naturale şi al
patrimoniului imobiliar

6
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Articolul 8

(1) Activitatea arhitectului în domeniile arhitecturii, urbanismului şi


amenajării teritoriului constă în:

a) proiectarea, consilierea, asistenţa tehnică şi supravegherea lucrărilor de


construcţii, restaurări de monumente, peisagistică, design, amenajări şi
decoraţiuni interioare, scenografie şi alte asemenea activităţi;

b) studiul, cercetarea, planificarea, consilierea şi reglementarea specifică în


domeniile arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, construcţiilor,
utilizării materialelor de construcţie şi tehnologiilor specifice;

c) verificarea, avizarea, aprobarea, controlul şi expertiza tehnică a


proiectelor de arhitectură.
7
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Articolul 8

(2)Practica arhitecturii este un act complex de creaţie tehnică şi


estetică şi de furnizare de servicii, care se realizează prin
întocmirea de proiecte, coordonarea studiilor şi documentaţiilor
conexe întocmite de alţi specialişti, studii, teme şi programe de
cercetare, proiectare şi concursuri, documentaţii tehnice,
machete, relevee şi alte asemenea activităţi.

8
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Articolul 18
(1) Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor
individuale, birourilor asociate, societăţilor de proiectare sau altor
forme de asociere constituite conform legii.
(2) Indiferent de formele de exercitare a profesiei precizate la
alin(1), arhitecţii cu drept de semnătură pot dobândi calitatea de
proiectant general.
(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitecţii cu
drept de semnătură pot angaja salariaţi.
(4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care nu au în cadrul
personalului un arhitect cu drept de semnătură şi care desfăşoară
activităţi de proiectare, au obligaţia ca, pentru întocmirea
documentaţiilor de urbanism şi a proiectelor de arhitectură supuse
aprobării sau autorizării, să folosească pe baze contractuale serviciile
unui arhitect cu drept de semnătură.

9
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Articolul 20
Arhitectul cu drept de semnătură are următoarele drepturi:

a) să elaboreze şi să semneze documentele prevăzute la art. 11 alin. (1);

b) să verifice în timpul execuţiei lucrării conformitatea acesteia cu autorizaţia emisă, chiar


dacă asistenţa tehnică nu i-a fost încredinţată;

c) să beneficieze de un onorariu just pentru serviciile prestate, corespunzător valorii,


timpului necesar şi responsabilităţii asumate, negociat în mod liber cu clientul. Ordinul
Arhitecţilor din România, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi al Ministerului Culturii, elaborează sistemul de informaţii asupra costurilor pentru
proiectarea de arhitectură, care se va face public. Sistemul de informaţii asupra costurilor
pentru proiectarea de arhitectură cuprinde modalităţi puse la dispoziţia arhitecţilor pentru a
calcula costurile şi pentru a negocia onorariile care se percep. Sistemul de informaţii asupra
costurilor pentru proiectarea de arhitectură nu are caracter obligatoriu, nu impune obligaţii
prestatorilor sau beneficiarilor şi nu stabileşte onorarii minime ori maxime;

d) să introducă în contractul încheiat cu clientul clauze privind protecţia dreptului de autor.


10
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Articolul 21
Arhitectul cu drept de semnătură are următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea


profesiei de arhitect;

b) să respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect şi Regulamentul Ordinului


Arhitecţilor din România;

c) să facă cunoscută clientului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi


autorizaţiile necesare, prevăzute de lege;

d) să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale;

e) să îşi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, întreaga responsabilitate


profesională faţă de client şi autorităţi, manifestând conştiinciozitate şi probitate
profesională;

f) să servească interesele clientului în acord cu interesul public şi cu exigenţele profesionale.

11
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale

TITLUL I
Dispoziţii generale
Articolul 1
(1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi
persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.
Articolul 2
Societăţile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele forme:
a) societate în nume colectiv;
b) societate în comandită simplă;
c) societate pe acţiuni;
d) societate în comandită pe acţiuni
e) societate cu răspundere limitată.

12
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale

Articolul 3
(1) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
(2) Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în
comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar
pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi
împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le
plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor
putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.
(3) Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu
răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social
subscris.
Articolul 4
Societatea comercială va avea cel puţin doi asociaţi, în afară de cazul când legea
prevede altfel

13
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale

TITLUL III
Funcţionarea societăţilor comerciale
CAPITOLUL I - Dispoziţii comune
Articolul 65
(1) În lipsă de stipulaţie contrară, bunurile constituite ca aport în societate devin
proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerţului.
(2) Asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele
pricinuite, iar dacă aportul a fost stipulat în numerar este obligat şi la plata
dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul.
Articolul 66
(1) Pe durata societăţii, creditorii asociatului pot să-şi exercite drepturile lor numai
asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, iar după
dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
(2) Creditorii prevăzuţi la alin. (1) pot totuşi popri, în timpul duratei societăţii, părţile
ce s-ar cuveni asociaţilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile
debitorului lor.
14
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale

Articolul 82
(1) Asociaţii nu pot lua parte, ca asociaţi cu răspundere nelimitată,
în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de
activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în
acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător, fără
consimţământul celorlalţi asociaţi.
(2) Consimţământul se socoteşte dat dacă participarea sau
operaţiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost
cunoscute de ceilalţi asociaţi şi aceştia nu au interzis
continuarea lor.
(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), societatea, în
afară de dreptul de a exclude pe asociat, poate să decidă că
acesta a lucrat în contul ei sau să ceară despăgubiri.
(4) Acest drept se stinge după trecerea a 3 luni din ziua când
societatea a avut cunoştinţă, fără să fi luat vreo hotărâre.

15
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA nr. 182 / 2016 pentru aprobarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Articolul 2
a) activitate economică - activitatea agricolă, industrială, comercială,
desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi
exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele
organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul
obţinerii unui profit;
…………..
d) familia - soţul, soţia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la
data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al
patrulea inclusiv;

e) întreprinzător-persoana fizică care organizează o întreprindere economică;

f) întreprindere economică - activitatea economică desfăşurată în mod


organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de
muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul
întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

16
MANAGEMENTUL PROIECTARII
LEGEA nr. 182 / 2016 pentru aprobarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Articolul 2

g) întreprindere individuală - întreprinderea economică,


fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător
persoană fizică;

h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără


personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;

i) persoană fizică autorizată - întreprinderea economică,


fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică
ce folosește, în principal, forța sa de muncă;
17
MANAGEMENTUL PROIECTARII
NOUL COD CIVIL - LEGEA 287 din 17 iulie 2009
Art.1881 – Art.1948

CAPITOLUL VII - Contractul de societate


SECŢIUNEA 1 - Dispoziţii generale
Art. 1881
Noţiune
(1) Prin contractul de societate două sau mai multe
persoane se obligă reciproc să coopereze pentru
desfăşurarea unei activităţi şi să contribuie la aceasta prin
aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau
prestaţii, cu scopul de a împărţi beneficiile sau de a se
folosi de economia ce ar putea rezulta.
(2) Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor
proporţional cu participarea la distribuţia beneficiului,
dacă prin contract nu s-a stabilit altfel.
(3) Societatea se poate constitui cu sau fără personalitate
juridică.
18
MANAGEMENTUL PROIECTARII
NOUL COD CIVIL - LEGEA 287 din 17 iulie 2009

CAPITOLUL VII - Contractul de societate


SECŢIUNEA 1 - Dispoziţii generale
Art. 1888
Formele societare
După forma lor, societăţile pot fi:
a) simple;
b) în participaţie;
c) în nume colectiv;
d) în comandită simplă;
e) cu răspundere limitată;
f) pe acţiuni;
g) în comandită pe acţiuni;
h) cooperative;
i) alt tip de societate anume reglementat de lege.
Conferinta xxx 19 1/16/2020
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

20
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

BIA - AVANTAJE BIA - DEZAVANTAJE


 Infiintare pe baza pregatirii
 Costuri reduse de infiintare si profesionale a aolicitantului =>
de administrare sau de UN singur membru fondator/ nr.
desfiintare Coduri CAEN limitate functie de
 Proceduri simple de infiintare/ pregătirea profesională a
desfiintare solicitantului;
 NU este nevoie de contabil  Plata contribuţiilor la CASS si
 Contabilitate in partida simpla = CAS, se face chiar si in lipsa
contabilitate in sistem real veniturilor (se calculeaza pe baza
venitului minim brut pe
 Acces facil la bani, fara taxe,
economie);
fara HAGA
 Posibilitatea de a avea angajati  Răspunderea persoanei fizice este
 (maxim 3 angajati = posibil maximă în cazul în care se
dezavantaj) înregistrează datorii;
21
 Posibilitatea de dezvoltare este
limitată.
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

BIA - FISCALITATE
 10% impozit pe venit. Se aplica la venitul încasat
minus cheltuielile aferente activității, platite

 10% contributie individuala de sanatate (CASS).


Această taxă se plătește plafonat la nivel de 12 salarii
minime pe economie / an = 24960 lei

 25% contribuție individuală pentru pensie (CAS).


Această taxă se plătește plafonat la nivel de 12 salarii
minime pe economie / an = 24960 lei

22
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

SRL - AVANTAJE SRL - DEZAVANTAJE


 Nu exista limitari functie de  Costuri mai mari de infiintare si de
pregatirea solicitantului administrare sau de desfiintare
 Nu exista limitari in alegerea
domeniilor de activitate si a
numarului codurilor CAEN  Proceduri mai complicate si mai
 Limitarea răspunderii personale a lungi de infiintare/ desfiintare
asociaţilor în caz de datorii
aceasta fiind limitată la capitalul  Este necesra apelul la contabil
social depus în momentul autorizat
înfiinţării;
 Posibilitatea de a participa la
licitaţii publice sau private  Contabilitate in partida dubla=
 Posibilitatea de a accesa sprijin raportari contabile conf legii
nerambursabil de stat, prin
programele tip SRL-D
 Acces la bani numai prin
 Acces relativ facil la scheme de distribuirea de dividende, in urma
finantare
HAGA si platii taxei de 5%
 Posibilitatea de a avea cat de 23
multi angajati
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

SRL - FISCALITATE

 1% impozit pe CA (cifra de afeceri) pentru CA ≤ 1 mil


euro sau 3% impozit pe CA daca firma nu are angajati

 10% impozit pe profit pentru CA ≥ 1 mil euro

 5% impozit pe dividende

 10% CASS pe dividende. Această taxă se plătește


plafonat la nivel de 12 salarii minime pe economie / an
= 24960 lei
24
MANAGEMENTUL PROIECTARII
Legislatie aplicabila in procesul de proiectare

 Lege organica – se voteaza in Parlament cu majoritate calificata


 Lege ordinara – se voteaza in Parlament cu majoritate simpla
 Ordonata simpla sau de urgenta (OG sau OUG) emisa de guvern
pana la aprobarea sau respingerea ei de catre Parlament
 Hotarare de Guvern (HG) = act administrativ emis de guvern,
subordonata ordonantelor, legii ordinare sau organice, Constitutiei
 Ordine si Instructiuni emise de catre ministri, cu caracter normativ
intr-un anumit domeniu
 Acte normative cu competenţă limitată de aplicare atât teritorială
cât şi materială, emise de Consiliile judeţene, Consiliile locale
şi primăriile
 Reglementari tehnice – norme, normative, regulamente, ghiduri,
manuale, etc.
 Standarde
25
MANAGEMENTUL PROIECTARII
Legislatie aplicabila in procesul de proiectare

 Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de


constructii
 Legea 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 Legea 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
 Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii
 HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul
cadru ale documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice (inlocuieste HG 28/
2008)

26
PROCESUL de PROIECTARE

27
PROCESUL de PROIECTARE

Romania Marea Britanie Franta

Nota Conceptuala/ Tema de Strategic Definition Pre-programme


proiectare
Preparation and Brief Programme
Studiu de Fezabilitate -
SF/DALI Conceptual Design Esquise

Proiect Tehnic si Developed Design Avant projet preliminaire


Detalii de Executie
Technical Design Avan projet definitive,

Projet
28
Projet d’execution
PROCESUL de PROIECTARE
MISIUNILE ARHITECTULUI – OAR
aprobate prin Hotărârea nr. 860 a Consiliului Național din 28.05.2012

 1. ETAPA PRELIMINARĂ  6. ETAPA PROIECT PENTRU EVALUARE/


• 1.1. Misiuni de bază OFERTARE
• 1.2. Misiuni suplimentare • 6.1. Misiuni de bază
 2. ETAPA PREGĂTITOARE • 6.2. Misiuni suplimentare
• 2.1. Misiuni de bază  7. ETAPA PROIECT PENTRU EXECUȚIE
• 2.2. Misiuni suplimentare • 7.1. Misiuni de bază
 3. ETAPA CONCEPT • 7.2. Misiuni suplimentare
• 3.1. Misiuni de bază  8. ETAPA DE CONSULTANȚĂ LA SELECȚIA
• 3.2. Misiuni suplimentare DE OFERTE PENTRU REALIZAREA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
 4. ETAPA PROIECT DEFINITIV • 8.1. Misiuni suplimentare
• 4.1. Misiuni de bază  9. ETAPA DE ASISTENȚĂ LA EXECUȚIE
 4.2. Misiuni suplimentare • 9.1. Misiuni de bază
 5. ETAPA PROIECT PENTRU • 9.2. Misiuni suplimentare
AUTORIZARE
• 5.1. Misiuni de bază  10. ETAPA DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII
ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCȚIEI ȘI
• 5.2. Misiuni suplimentare INTERVENȚII ÎN TIMP
• 10.1 Misiuni suplimentare
 11. MISIUNI ÎN AFARA ETAPELOR DE
PROIECTARE
 https://www.oar.archi/misiunile-arhitectului • 11.1. Misiuni suplimentare
 https://www.oar.archi/am-nevoie-de-un-arhitect/model-
de-contract-de-proiectare 29
VITRUVIU-TRATATUL DESPRE
ARHITECTURA

DIMENSIUNILE CALITATII
 Durabilitate
 Estetica
 Utilitate

30
LEGEA CALITATII

LEGEA 10/ 1995


31
LEGEA CALITATII

LEGEA 10/ 1995 – cerinţe fundamentale aplicabile:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;


b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale
32