Sunteți pe pagina 1din 23

IV. ANALIZA LEGISLAȚIEI APLICABILE SPECIFICE.

FORMELE DE CONSTITUIRE – TIPURI DE FIRME

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


1
Formele de constituire
În funcţie de forma de proprietate:
A. Întreprinderile private se caracterizează prin faptul că patrimoniul lor
aparţine unei persoane sau grup de persoane.
În funcţie de numărul posesorilor de capital pot fi: individuale sau de grup.
Firma de grup prezintă ca şi caracteristici definitorii dreptul de posesiune
asupra patrimoniului său din partea a cel puţin două persoane.
Formele pe care le îmbracă firmele private de grup sunt:
1. Firma familială – patrimoniu se află în coproprietatea membrilor unei
familii. Aceasta posedă integral competenţele privind managementul tuturor
activităţilor. Membrii sunt și proprietarii ei şi lucrătorii efectivi.
2. Întreprinderea cooperatistă – se constituie pe baza participării în condiţii
egale a mai multor persoane ce desfăşoară activităţi similare în calitate de
mici producători. Membrii cooperatori au dreptul pe lângă salariul aferent
muncii depuse şi la o parte din profitul corespunzător cotei lor părţi din
capital.
3. Societatea pe acţiuni este întreprinderea privată de grup cea mai întâlnită.
Specific este împărţirea patrimoniului într-un număr de părţi cu o valoare
nominală numită acţiune. Managementului firmei se realizeaza de obicei în
plenul adunării acţionarilor prin numărul şi valoarea acţiunilor posedate.
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
2
Formele de constituire
B. Întreprinderile de stat constituie o categorie importantă de unităţi
economice care se caracterizează prin aceea că întregul lor patrimoniu
este al statului.

C. Firme mixte de stat şi private al căror management se apropie de cel


al firmelor private.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


3
Formele de constituire
În România, potrivit Legii nr. 15 şi 31/1990, firmele se divid în regii
autonome și societăţi comerciale.

Regiile autonome funcţionează la nivel judeţean sau local având ca


obiect de activitate gospodărirea locală, transportul în comun etc. Regia
autonomă este proprietara bunurilor pe care le exploatează şi trebuie să
obţină profit.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


4
Formele de constituire
Societăţile comerciale sunt:
a. Societatea în nume colectiv (S.N.C.)- este forma de societate la care obligatiile sociale
sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund nelimitat si solidar pentru
obligatiile sociale
b. Societatea în comandită simplă (S.C.S.) - este forma de societate la care obligatiile
sociale sunt garantate cu patrimoniul social si are doua categorii de asociati.
Asociatii comanditati raspund nelimitat (cu toata averea prezenta si viitoare) si
solidar pentru obligatiile sociale. Asociatii comanditari raspund numai pana la
valoarea capitalului social subscris si au dreptul la o parte din profitul realizat
de societatea respectiva.
c. Societatea în comandită pe acţiuni (S.C.A.)- este forma de
societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu
patrimoniul social si raspunderea asociatilor comanditati pentru
obligatiile sociale este nelimitata si solidara, iar a asociatilor
comanditari este limitata pana la concurenta capitalului subscris.
d. Societatea pe acţiuni (S.A.)- este forma de societate la care obligatiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta
capitalului social subscris. Capitalul social este divizat in parti numite actiuni.
e. Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) - este forma de societate la care obligatiile
sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai pana la limita
capitalului social subscris.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


5
Formele de constituire
Managementul fiecărui tip de societate comercială prezintă elemente
specifice referitoare atât la organele de conducere, cât şi la desfăşurarea
activităţii lor.

Astfel, în managementul societăţii comerciale pe acţiuni, rolul decisiv îl


are administratorul sau administratorii desemnaţi de adunarea generală
a acţionarilor.

Societatea în comandită simplă încredinţează conducerea unuia sau mai


multor comanditaţi. Societăţile pe acţiuni, în cele două variante, au un
mecanism al managementului mai complex. În acest sens se organizează
adunări generale, ordinare şi extraordinare ale acţionarilor care adoptă
principalele decizii privind existenţa, dezvoltarea şi încheierea activităţii
societăţii comerciale.
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
6
Formele de constituire
Societățile comerciale au o următoarele trăsături comune pentru toate
societăţile înfiinţate în baza Legii 31/1990:
•Au personalitate juridică. Înfiinţarea lor dă naştere unui subiect de
drept nou, cu drepturi şi obligaţii proprii, distincte de cele ale
asociaţilor. Personalitatea juridică se dobândeşte din momentul
înmatriculării în Registrul Comerţului;
•Procedura de constituire şi de înmatriculării în Registrul Comerţului este
relativ aceeaşi;
•La toate formele de societate asociaţii/acţionarii pot fi persoane
fizice sau juridice, române sau străine, fără nici o îngrădire;
•Capitalul social este depus/constituit de asociaţi/acţionari poate fi
format prin aporturi în numerar sau bunuri. La unele dintre ele sunt
permise şi aporturile în muncă sau în creanţe.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


7
Formele de constituire
Documentele necesare înregistrării unei organizații
Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, documentele
necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală
şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă
şi cu răspundere limitată sunt următoarele:

Operaţiuni prealabile
Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă
(original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor, respectiv de
verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


8
Formele de constituire
Înregistrare
1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind
investiţia străină - formular;
3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori
din care să rezulte, după caz, că:
•persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în
afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model
1 - original);
•persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de
legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului
şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 -
original);
4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


9
Formele de constituire
5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art.
39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (original);
6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură
societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată
cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere
limitată (original);
7. Actul constitutiv (original) (Modele acte constitutive: SRL asociat
unic, SRL mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv);
8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu
destinaţie de sediu social (copie);
9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de
administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru
imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt
document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi
imobil, cu titlu oneros sau gratuit - formular;
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
10
Formele de constituire
10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind
respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din
certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la
administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea
dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu
social;
11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de
asociaţi la capitalul social (copii);
12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi
vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile,
certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii
certificate);
13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către
fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale
persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că
îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
11
Formele de constituire
14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau
auditorilor persoane fizice (copie);
15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei
fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei
juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi,
după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui
semnătură să fie legalizată de un notar public;
17.Dovezile privind plata tarifului legal:
tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


12
Formele de constituire
18. Dacă este cazul:
•actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane
juridice (copie certificată);
•avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de
locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular - tip);
•hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a
fondatorilor persoane (copie certificată);
•mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele
şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
•certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la
constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ
competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
•avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
•împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru
persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


13
Formele de constituire
Desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale pe baza
OUG 44/2008 și OUG 46/2011:

Persoana Fizica Autorizata (PFA) - Cea mai uşoară modalitate prin care
un antreprenor îşi poate deschide o afacere este înfiinţarea unei societăţi
de tip PFA, care se poate obţine în trei zile şi pentru care este necesar un
capital de doar 200 de lei. PFA reprezintă o persoana fizică autorizată să
desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind
în principal forța sa de muncă. PFA poate avea în obiectul de activitate
cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau
împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de
angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în
condițiile legii.
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
14
Formele de constituire
Sunt eligibile pentru înfiinţarea toate persoanele de peste 18 ani care nu au comis în
trecut infracţiuni financiare şi care au pregătire profesională în domeniul în care
doresc să se avizeze. Trebuie să deţină un sediu profesional şi trebuie să declare pe
propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de legale de funcţionare. Pentru
înfiinţarea se verifică numele PFA la Oficiul Registrului Comerţului și se asigură
rezervarea lui, se depune cerere de înregistrare la Registrul Comerţului şi cererea de
autorizaţie de funcţionare la tribunalul din judeţul în care solicitatul îşi are sediul.
Pentru înregistrare şi autorizare, solicitantul mai trebuie să ataşeze şi anexe pentru
susţinerea cererii documentele: Copie după cartea de identitate sau paşaport, Copie
legalizată după un document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului
profesional (contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de
vânzare-cumpărare etc), declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea
condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, copii după documentele
care atestă pregătirea profesională şi, dacă este cazul, după experienţa profesională
care să aibă legătura cu obiectul de activitate ce urmeaza să fie desfășurat (diplome,
certificate sau adeverinţe prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de
învăţământ, certificat de calificare profesională). Termenul de eliberare a
certificatului de înregistrare, care conţine un cod unic pentru fiecare solicitant, este de
3 zile lucrătoare.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


15
Formele de constituire
Intreprinderea Individuală (II) este intreprinderea economică, fără
personalitate juridică, organizat de un întreprinzător persoana fizică.
Înființarea întreprinderii individuale este reglementată legal de OUG nr.
44/2008. Pentru înfiintarea unei întreprinderi individuale titularul trebuie
să demonstreze că are o calificare în domeniul de activitate pe care l-a
ales (asemanator cu PFA). Pașii pentru înființarea întreprinderii
individuale sunt, ca principiu, aceeași ca și înființarea unui PFA cu
anumite particularități. Numele întreprinderii individuale se compune
din numele titularului întreprinderii scris în întregime sau din numele
și initiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma
„întreprindere individuala”. Important de știut este faptul că persoana
fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligațiile sale
cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în
completare, cu întreg patrimoniul (similar PFA). Întreprinderea
individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de
activități prevăzute de codul CAEN.
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
16
Formele de constituire
Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariați, terțe persoane, cu contract
individual de muncă încheiat și înregistrat în condițiile legii și poate stabili relații
contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte întreprinderi
individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități
economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Documente necesare înființării întreprinderii individuale: cererea de înregistrare


(original); dovada verificării disponibilității și rezervării firmei (original); carte de
identitate sau pasaportul titularilor întreprinderii individuale (fotocopie certificată
olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); documente care atestă
drepturile de folosințăta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie
legalizată); dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective
cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (constă în acordul asociației -
al președintelui comitetului executiv și/sau al administratorului semnat și ștampilat
precum și acordul, adică semnătură vecinilor ale caror apartamente au pereți
comuni cu apartamentul care constituie sediul profesional, atât pe orizontală, cât
și pe verticală); Specimenul de semnatură al întreprinzatorului persoana fizică
titulară a întreprinderii individuale (original);

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


17
Formele de constituire
specimenul de semnatură al întreprinzatorului persoana fizică titular al
întreprinderii individuale se depune la ORCT odată cu cererea de înregistrare
și poate fi dat în fața notarului public, în forma legalizată, ori în fața
directorului ORCT sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura;
declarația pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor
legale de funcționare prevazute de legislația specială din domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii (completat
formular tip, original); precizare din care să rezulte că titularul dreptului de
proprietate înțelege să afecteze folosința spațiului în vederea stabilirii
sediului profesional al întreprinderii individuale (declaratie, etc.);
documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectațiune (declarație
pe proprie răspundere); dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele
de registru; acte care să ateste pregătirea profesională sau după caz
experiența profesională (fotocopii certificate olograf de pe diploma,
certificatul sau adeverința prin care se dovedeste absolvirea unei instituții de
învățământ; certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei
forme de pregătire profesională, organizată în condițiile legii în vigoare la
data eliberării acestuia; orice alte dovezi care să ateste experiența
profesională.
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
18
Formele de constituire
Procedura de înregistrare la ORCT durează trei zile lucrătoare din
momentul depunerii la ORCT a dosarului cu actele necesare. Regimul
fiscal și contabil al întreprinderii individuale este identic cu al PFA, singura
deosebire dintre cele 2 forme de organizare constă în faptul că, în cazul
întreprinderii individuale, moștenitorii titularului pot continua activitatea
dacă îsi manifestă expres voința în acest sens în termen de 6 luni de la
data dezbaterii succesiunii. Până de curând, întreprinderea individuala
era preferată față de PFA pentru că PFA nu putea avea angajați. Acum
această diferenta nu mai există pentru că și PFA poate avea angajați.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


19
Formele de constituire
Întreprindere familiala (IF) – întreprinderea economică, fără
personalitate juridică, organizată de un întreprinzator persoană fizică
împreună cu familia sa, 2 sau mai mulți membri ai unei familii, (numărul
de persoane necesar pentru constituire este de minim două.). Prin
sintagma „membrii familiei” legea precizează că aceste persone sunt:
soțul, soția, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data
autorizării întreprinderii familiale, rudele și afinii până la gradul al
patrulea inclusiv (Art. 2 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 44/2008), iar
reprezentantul trebuie să aibă minim 18 ani împliniți. Întreprinderea
familială nu poate angaja terțe persoane cu contract de muncă.

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


20
Formele de constituire
Procedura de înregistrare presupune depunerea la Registrul Comerțului a modelului
legal de cerere și a documentației specifice , ca şi în cazul PFA şi ÎI (întreprinderii
individuale). Înregistrarea la ONRC presupune depunerea următoarelor documente:
Cererea de înregistrare - formular; Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular;
Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste că nu
desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model
1) sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de
legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi
protecţiei muncii (model 2); Cartea de identitate sau paşaportul fiecărui membru
(fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor
de lucru (copie legalizată); Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii
familiale (original); Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul
de constituire (înscris sub semnătură privată); Dacă este cazul - avizul asociaţiei de
proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de
locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip - original);

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


21
Formele de constituire
Precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să
afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al
persoaneifizice autorizate (declaraţie, etc.); Documentele doveditoare pentru
patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere); Documentele care
atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau documentele care
atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf); Dovezile privind plata
taxelor/tarifelor legale . (Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf
pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii persoane fizice
reprezentanţi ai întreprinderilor ). Sub aspectul regimului actelor juridic încheiate
pentru desfășurarea de activități economice în cadrul unei întreprinderi familiale,
potrivit art. 29 si art. 32 din O.U.G. nr. 44/2008, acestea se încheie de către
reprezentantul întreprinderii familiale și produc efecte asupra tuturor membrilor
acesteia, produc drepturi și obligații (solidare) pentru toți membrii acesteia. Sub
aspectul regimului juridic al patrimoniului persoanei fizice, desfășurarea de activități
economice în cadrul unei întreprinderi familiale, permite constituirea unui
patrimoniu de afectațiune. Membrii unei întreprinderi familiale pot opta prin
parcurgerea unei proceduri special reglementate în acest sens, pentru afectarea unei
fracțiuni a patrimoniului personal pentru desfășurarea de activități economice în
mod independent.
IV. Analiza legislației aplicabile specifice.
22
Formele de constituire
Această fracțiune va fi supusă unui regim juridic special și va fi desemnată prin
termenul de patrimoniu de afectațiune. Sub aspectul dobândirii calității de
comerciant , opțiunea pentru desfpțurarea de activități economice în mod
independent, ca membru al unei întreprinderi familiale, conduce la dobândirea
acestei calități de la data înregistrării în registrul Comerțului. Membrii unei
întreprinderi familiale sunt asigurați în sistemul public de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale și au dreptul de a fi asigurați în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege. Membrii
unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi
individuale. De asemenea, aceștia pot cumula și calitatea de salariat al unei terțe
persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într -un alt domeniu
de activitate economică decât în care și-au organizat întreprinderea familială. Sub
aspectul dobândirii calității de contribuabil actele normative instituie în sarcina
membrilor întreprinderii familiale, obligația de a plăti o serie de impozite și
contribuții, care pot fi încadrate în două mari categorii: obligații fiscale generale (care
revi tuturor membrilor unei întreprinderi familiale) și obligații fiscale speciale
(care revin doar anumitor membri ai unei întreprinderi familiale, ca rezultat al
manifestarii de voința a acestora, al dobândirii calității de angajator, al
desfășurării unei anumite categorii de activități ori al amplorii activității, reflectată în
cifra de afaceri).

IV. Analiza legislației aplicabile specifice.


23
Formele de constituire