Sunteți pe pagina 1din 30

MENTORATUL DIDACTIC- CALEA SPRE O CARIERĂ DE SUCCES

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE


 Furnizor acreditat: ASOCIAŢIA C.N.F. TRANSILVANIA
 Program de formare, acreditat prin OMEN. nr. 4737/09.08.2019, cu durata de
100 ore, 25 CPT;
 Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar;
 OBIECTIVELE GENERALE:
 OG.1. Dezvoltarea capacităţii de valorificare a conceptelor şi modelelor de
bune practice specifice mentoratului de inserţie profesională;
 OG2 .Dezvoltarea competenţelor de aplicare a metodelor şi tehnicilor de
comunicare, cunoaştere, consiliere a debutanţilor în procesul de inserţie
pentru cariera didactică
 OG3. Creşterea performanţei didactice prin valorificarea beneficiilor
mentoratului şi coachingului
 OG 4. Formarea unei atitudini reflexive, proactive, deontologice pentru o
carieră didactică de succes

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

 Competenţele generale (competenţele generale vor fi precizate şi în "Fişa


competenţelor şi a disciplinelor - anexa la Atestatul de formare continuă a
personalului didactic"), stabilite şi formulate în acord cu scopul şi obiectivele
generale ale programului de formare continuă

 Competenţele generale ale programului de formare:


 Competenţe pedagogice;

 Competenţe sociale;

 Competenţe de comunicare şi relaţionare;

 Competenţe de management al carierei și al dezvoltării personale.


PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Structura modulară:
 Modulul 1 – Mentoratul de inserţie profesională. Modele
de bune practici (22 ore);
 Modulul 2 – Comunicare şi consiliere profesională în
mentoratul de inserţie profesională (24 ore);
 Modulul 3 – Coaching şi mentoring în activitatea
didactică
(30 ore)
 Modulul 4 – Kituri şi instrumente pentru un mentorat de
succes (20 ore);
 Evaluare finala – 4 ore.
EVALUAREA FINALĂ
STRUCTURA PORTOFOLIULUI INDIVIDUAL DE
EVALUARE
 Elaboraţi un eseu liber cu tema – Mentorul de inserţie
profesională – un model de conduită profesională.
 Analizaţi comparativ valenţele formative ale sistemelor
de mentorat din ţările europene, în vederea preluării
unor modele de bune practici.
 Proiectaţi un plan managerial pentru mentoratul de
insertie profesională a colegilor debutanţi din şcoala
dumneavoastră.
 Completaţi un calendar al activităţilor de mentorat de
inserţie profesională pentru cel putin un profesor de
butant, pe parcursul unui semestru şcolar.
MODUL 1 - MENTORATUL DE INSERŢIE
PROFESIONALĂ. MODELE DE BUNE PRACTICI
 Conţinuturi tematice (teme/subteme) asociate
modulului/disciplinei
 1.1. Delimitări conceptuale: mentor, mentor de
inserţie profesională, mentorat. Actori, roluri şi
relaţii în mentoratul de inserţie profesională.
 1.2. Profilul de competenţe al mentorului de
inserţie profesională: competenţe generale,
competenţe specifice
 1.3. Modele de bune practici în mentorat. Sisteme
de mentorat – Italia, Portugalia/ Franta.
MODUL 1 - MENTORATUL DE INSERŢIE
PROFESIONALĂ. MODELE DE BUNE PRACTICI

CE ESTE UN MENTOR?
CINE POATE FI MENTOR?
(Brainstorming, 5 minute)
MENTORUL

 Mentorul (cf.DEX) poate fi un conducător


spiritual, un povăţuitor, un îndrumător sau un
educator.
 Persoană cu experienţă profesională;

 Persoană cu expertiză într-un domeniu


profesional;
 Persoană – model, din punct de vedere uman
şi profesional.
Mentorii își
împărtășesc
cunoștințele,
experiența și
înțelepciunea.

Mentorii
Mentorii
încurajează
stimulează
dezvoltarea și
curiozitatea și
rezultatele
întăresc
oferind un
încrederea în
mediu deschis
sine.
de sprijin.
DE CE MENTORAT?

 Mentoratul este calea către succesul


profesional;
 Mentoratul este o premisă a profesionalizării
carierei didactice;
 Mentoratul este o garanţie a asigurării calităţii
practicii profesionale;
 Mentoratul asigură modelul de bună practică
pentru cariera didactică.
MENTORATUL ÎN ROMÂNIA
 Mentorat pentru practica pedagogică - Mentorul
pentru practica este profesorul de specialitate dintr–o
şcoalã sau liceu care are responsabilitatea de a
conduce şi coordona practica pedagogicã a
studenţilor, prin intermediul cãreia aceştia aplicã
noţiunile şi cunoştinţele de metodicã dobândite în
facultate şi învaţã sã predea.
 Mentorat pentru inserţie profesională – profesorul cu
gradul didactic I, care oferă suport şi îndrumă cadrele
didactice stagiare în cariera didactică.
MENTORUL
 Mentorul pentru practica pedagogică - profesorul
de specialitate dintr–o şcoalã sau liceu, care are
responsabilitatea de a conduce şi coordona
practica pedagogicã a studenţilor, prin intermediul
cãreia aceştia aplicã noţiunile şi cunoştinţele de
metodicã dobândite în facultate şi învaţã sã
predea.
 Mentorul pentru inserţie profesională – profesorul
cu gradul didactic I, care oferă suport şi îndrumă
cadrele didactice stagiare în cariera didactică.
APLICAŢIE

 Proiectaţi un set de competenţe generale şi


activităţi specifice pentru mentorul de practică
pedagogică/ mentorul de inserţie profesională
(20 min.).
 Activitate în echipă, 2 echipe, timp de lucru, 10
minute, 10 minute prezentare.
MENTORUL PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ

 Profilul de competenţe generale:


 Comunicare interactivă;
 Comunicarea mentor - student practicant;
 Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi
de formare studentului practicant
 Îndrumarea observării de către studentul practicant a
procesului de predare – învăţare;
 Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic;
 Evaluarea performanţelor studenţilor;
 Planificarea activităţii de practică a studenţilor;
 Organizarea activităţii de practică.
MENTORUL DE INSERŢIE PROFESIONALĂ

Profilul de competenţe generale:


 Competenţe de documentare;
 Competenţe pedagogice;
 Competenţe psiho – sociale;
 Competenţe de management al grupului educaţional;
 Competenţe profesional – ştiinţifice;
 Competenţe de evaluare;
 Competenţe de management al carierei şi al dezvoltării
personale.
PROFILUL DE COMPETENŢE AL MENTORULUI (Cf. D. Mcintyre, H. Hagger and
M. Wilkin, mentoring: Perspectiveson school-based teacher
education,Koganpage, Londra, 1994)
 Experienţă și organizare;
 Cunoaştere a realităţii, a aplicabilităţilor practice, a constrângerilor;
 Abilităţi de a trata cu oamenii;
 Abilitatea de a şti când să intervină;
 Managementul lecţiilor;
 Rutina de început a orei;
 Cunoştinţe de dezvoltare a unor deprinderi în clasă;
 Strategii testate de a manevra situaţii diverse;
 Abilitatea de a transforma cunoştinţele academice într-un conţinut al lecţiei accesibil elevilor;
 Gradarea activităţilor;
 Încadrarea în timp;
 Diferite modalităţi de a reacţiona faţă de încercările de a deranja ora;
 Permanenta conştientizare a ceea ce se întâmplă şi posibilitatea de a schimba direcţia din mers;
 Abilitatea de a face faţă oricărei situaţii;
 Modalităţi de a interpreta ceea ce se întâmplă şi de a reacţiona în consecinţă;
 Cunoştinţe de evaluare şi notare;
 Tratarea diferenţiată a elevilor;
 Cunoştinţe despre mersul lecţiei
RESPONSABILITĂŢILE MENTORULUI DE INSERŢIE
PROFESIONALĂ

 Stabileşte planul de acţiune pentru perioada de stagiu;


 Discută cu cadrul didactic stagiar atribuţiile ce îi revin acestuia;
 Oferă modele practice şi eficiente pentru activitatea şcolară şi extraşcolară;
 Observă activitatea curriculară şi extracurriculară a cadrului didactic stagiar şi
realizează activităţi din ambele categorii cu acesta;
 Asigură feedback constructiv cadrului didactic stagiar;
 Asigură consiliere cadrului didactic stagiar în vederea elaborării documentelor
şcolare;
 Urmăreşte permanent progresul cadrului didactic stagiar, în raport cu obiectivele
propuse.
CUM ASIGURĂM MENTORATUL PENTRU INSERŢIA
PROFESIONALĂ A DEBUTANŢILOR ÎN CARIERA
DIDACTICĂ?
 Mentoratul se bazează pe formare profesională continuă;
 Mentoratul promovează un set de atitudini specifice (Aprobare,
Empatie, Valorizare, Încredere, Evaluare, Responsabilitate,
Colaborare, Respect);
 Mentoratul implică asumarea şi promovarea unui profil de
competenţe profesionale;
 Mentoratul presupune schimbarea de paradigmă, inovarea
teoretică şi practică în educaţie (“paradigma expertizei
profesionale focalizată pe reuşită vs. paradigma reflexivităţii,
bazată pe înţelegere” - Emil PĂUN)).
EVOLUŢIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ

 PROFESOR STAGIAR;
 DEFINITIVAT;

 GRADUL DIDACTIC II;

 GRADUL DIDACTIC I.
CADRUL LEGISLATIV ÎN ROMÂNIA
 Legea Educaţiei Naţionale nr, 1/2011, cu modificările si
completările ulterioare;
 Standardul Ocupaţional pentru Mentor;
 Standardul Ocupaţional pentru Inspector Şcolar pentru
Mentorat;
 Statutul cadrului didactic Mentor, aprobat prin OM. nr.
5400/2004;
 Metodologia privind constituirea coprului profesorilor
mentori, aprobată prin OM nr. 5485/2011;
 Documente şi instrumente elaborate în contextul proiectului
POSDRU 57/1.3./36525 DE LA DEBUT
 LA SUCCES, program naţional de mentorat de inserţie
profesională a cadrelor didactice.
RETROSPECTIVĂ ÎN FORMAREA MENTORILOR
2013 -2017

PROGRAME : 7
FURNIZORI : 8
ABSOLVENȚI: 3489
ABSOLVENȚI
“DE LA DEBUT, LA SUCCES – UN MODEL DE BUNĂ
PRACTICĂ ÎN FORMAREA MENTORILOR PENTRU INSERŢIE
PROFESIONALĂ”

Beneficiarul proiectului: Ministerul Educaţiei


Naţionale
Parteneri:
 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 S.C. Centrul de Pregatire în Informatică S.A.

 Fundaţia EuroEd Iaşi

 Fundaţia Centrul Educaţia 2000+


„DE LA DEBUT LA SUCCES – PROGRAM NAȚIONAL DE
MENTORAT DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A CADRELOR
DIDACTICE”
 Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea inserţiei profesionale şi creşterea
calităţi activităţii didactice a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar prin dezvoltarea unui
sistem naţional, coerent, coeziv şi sustenabil de
asistare în stagiatură.
„DE LA DEBUT LA SUCCES – PROGRAM NAȚIONAL DE
MENTORAT DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A
CADRELOR DIDACTICE”
Rezultate obţinute în cadrul proiectului (2012 – 2014):
 Acreditarea şi implementarea programului de formare continuă
(OMENCŞ nr. 3655/ 29.04.2013, categoria 2, 90 ore, 25 CPT);
 Formarea şi certifcarea unui număr de 24 de formatori de MIP;
 400 de cadre didactice formate în cadrul programului de formare de
mentori de inserţie profesională (MIP);
 360 de mentori de inserţie profesională (MIP) certificaţi;
 Materiale –suport (Kitul mentorului și mapa debutantului, continând
materiale de lucru ale mentorului şi debutantului (publicate în 400
de exemplare)
„DE LA DEBUT LA SUCCES – PROGRAM NAȚIONAL DE
MENTORAT DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A CADRELOR
DIDACTICE”
 Implicarea inspectorilor şcolari pentru mentorat
 Activitatea de selecţie a celor 400 de cadre didactice care au
participat la programul de formare pentru mentorat;
 Activitatea de selecţie a celor 1440 de cadre didactice debutante
care au beneficiat de programul de asistare din partea mentorilor;
 Participarea la un stagiu de instruire (45 de persoane) în vederea
continuării si extinderii a proiectului (pentru utilizarea platformei ITC,
utilizarea kitului mentorului etc);
 Coordonarea celor 8 centre de formare ale mentorilor de inserţie
profesională (CFMIP), organizate în cele 8 euro-regiuni ale tarii ;
„DE LA DEBUT LA SUCCES – PROGRAM NAȚIONAL DE
MENTORAT DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A CADRELOR
DIDACTICE”
Rezultate obţinute în cadrul proiectului (2012 – 2014):
 Program de asistare a debutanţilor derulat în cele 8 centre zonale;
 1440 de cadre didactice debutante recrutate şi asistate în anii II şi III
de proiect;
 8 centre de formare şi promovare a proiectului (8 CCD-uri),
organizate în cele 8 regiuni ale ţării, pregatite pentru sustenabilitatea
ulterioară a proiectului;
 48 de persoane din cadrul unor unităţi/instituţii de învăţământ,
pregătite metodologic pentru implementarea activităţilor proiectului
şi continuarea acestuia după încetarea finanţării;
PERSPECTIVE ÎN MENTORATUL PENTRU
INSERŢIE PROFESIONALĂ
 Formarea profesională a cadrelor didactice – mentori de
inserţie profesională prin programe de formare continuă
acreditate;
 Respectarea reperelor metodologice privind acreditarea PFC şi
a unor Indicatori de calitate pentru programele de formare
continuă: riguros, recompensator, să stimuleze manifestarea
de independenţă, realist, revelator şi reflectiv (Ron Ritchhart,
2007);
 Completarea Corpului de mentori de inserţie profesională,
nivelul judeţean/naţional;
 Actualizarea cadrului legislativ.
TEMĂ PORTOFOLIU

 Elaboraţi un portret ideal al mentorului de


inserţie profesională, care să includă calităţi
personale şi competenţe generale şi specifice
relevante pentru activitatea de îndrumare a
profesorilor debutanţi.
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

S-ar putea să vă placă și