Sunteți pe pagina 1din 22

Curriculum pentru copiii cu dizabilitati

si/sau CES
Cursul de Psihopedagogia copiilor cu CES
Anul I, 2018 -2019
Introducere

Ce inseamna curriculum ?

Viziune restransa (3 dimensiuni) si/sau


viziunea extinsa (5)?

 Obiectivele de invatare
 Continuturile
 Timpul
 Strategiile si metodele
 Evaluarea…
CES are 2 acceptii:

 extinsa
 restransa
 2 surse pentru  3 surse pentru CES
CES (OECD, 2000, 2009)
(dizabilitatile si
dificultatile de invatare)
- Dizabilitatile (toata tipologia)
– UNESCO (1995), - Dificultatile si tulburarile
regulamente (de limbaj, de comportament)
actuale din - Dezavantajele
Romania (socioeconomice, culturale si/sau
lingvistice)
4.1 Curriculum pentru
copii cu dizabilitati
Punerea problemei astazi

 Experienta educationala si studiile in educatia integrata si/


sau incluziva

 Curriculum-ul scolar a intrat mai mult si altfel in atentie...

 Acces si participare egala la curriculum, pe baze egale


 Cum adaptam, cum diferentiem curriculum-ul elaborat pentru
toti copiii, pentru a raspunde unei diversitati mari de elevi,
inclusiv celor cu dizabilitati si alte cerinte speciale.
 Unicitatea educationala - la fiecare copil
 Rsponsabilitatea sociala si profesionala a cadrului didactic
 Identificarea si indepartarea barierelor in calea unei predari si
invatari diferentiate
 Sanse egale - un curriculum adaptat si/sau diferentiat pentru
persoanele cu CES – inclusiv anumite discipline de studiu aditional
e, complementare celor accesibile tuturor copiilor, care sa asigure
egalizarea sanselor (baze egale).
Evolutia conceptelor privind continutul
curricular pentru dizabibilitati

Acum

- Curriculum-ul scolii generale


- Diferentierea/adaptarea curriculara

Egalitatea si echitatea pentru acesti copii


1980-1990 (cu dizabilitati) a devenit o realitate
– modelul si sub aspect curricular.
functional
In Romania avem nevoie de mai multa
1970 cercetare si o mai mare implicare –
– modelul a tuturor stiintelor educatiei…
dezvoltarii
4.2 Adaptarea si diferentierea
curriculara – spre un
curriculum accesibil…
Adaptarea se refera la aplicarea
unor principii de elaborarea si
implementare curriculara, in
principal egalitatea de acces
si egalitatea de sanse.
(MECS, 2005, 2011)

Diferenţierea
curriculum-ului
înseamnă un proces
de adaptare sau modificare a
curriculumului în funcţie de
diversele nivele de
abilitate a elevilor din aceeaşi
clasă.
(UNESCO, 2004).
Modalităţi/alternative de accesibilizare
a curriculum-ului

legat de modalitatile de comunicare: compensări

- modificări Exemple de discipline compensatorii


(de pildă scris pe calculator în loc de răspuns oral) (de completare, aditionale):
- substituiri - interventia (terapia) logopedica;
(de pildă scriere Braille pentru texte scrise obişnuite) - kinetoterapia;
- educatie psihomotrica;
- terapia educationala;
legat de continut: - educatia vizual-perceptiva;
- educatia auditiv-perceptiva;
- omisiuni și/sau simplificări - mobilitatea si orientarea in spatiu;
(de pildă omiterea unor sarcini foarte complexe, - limbaje si sisteme alternative
utilizarea de texte mai scurte și cu cuvinte mai si augmentative de comunicare
accesibile - easy-reading etc) (mimico-gestual, Braille etc)
Planul de servicii personalizat (PSP)

 ansamblu de obiective, fixate de o echipa inter


(multi) disciplinara, de regula pe linia protectiei
copilului (serviciul de evaluare complexa) –
pentru copiii cu dizabilitati.

PSP trebuie sa actioneze o anumita perioada de


timp în conditiile date si trebuie sa raspunda
cerintelor elevului privitor la dezvoltare si învatare,
tinând cont de fortele acestuia si achizitiile
anterioare.

PSP este un document prevăzut în diverse


acte normative (2001, 2002, 2011 etc).
Programul de interventie personalizat (PIP)

 instrument de planificare si coordonare, ca si


planul de servicii personalizat (PSP).

Amândouå fac ca pentru un individ sa existe o


viziune cât mai completå a nevoilor/necesitatilor
sale; se asigura continuitatea, complementaritatea
si calitatea serviciilor ca raspuns la diversele sale
cerinte (necesitati).

PIP constituie o parte a PSP, el este un instrument


de lucru pentru unul sau multi membri ai echipei
care îsi coordoneazå interventiile, în directia
realizårii scopurilor stabilite în PSP, pentru persoana
respectivå.
Planul de servicii individualizat (Metodologie 2016)
pentru copiii orientati scolar si profesional de catre COSP...

 Anexa nr. 15 a acestui act normativ prevede ca servicii


posibile in aceasta situatie:

 Servicii educationale
 Servicii de asistenta psihopedagogica prin cadrul didactic
itinerant si de sprijin
 Servicii de consiliere si orientare scolara
 Servicii de terapie logopedica/terapia tulburarilor de limbaj
 Servicii de terapie educationala*
 Servicii de kinetoterapie*
 Asigurare transport la unitatea de invatamant
 Masuri de sprijin pentru educatia incluziva**

Note:
*Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant special.
**Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant de masa.
Planul educational individual (PEI)

Se utilizează pentru fiecare elev cu dizabilități, pentru a


permite un acces la și un pogres mai bun în educația școlară
(introduse în SUA din 1975, Marea Britanie din 1994 si multe
alte tari ulterior)

 instrument de planificare, predare şi evaluare


 la baza procesului de planificare a intervenţiei pentru fieca
re copil cu cerinţe educaţionale speciale

 planuri de predare – învăţare care să specifice:

 “CE” trebuie predat copiilor


 “CUM” trebuie predat
 “CÂND” sau la ce interval trebuie introduse cunoştinţe
particulare, elemente de înţelegere şi deprinderi, prin activităţi
suplimentare sau diferenţiate faţă de cele prevăzute pentru toţi
copiii, printr-o programă diferenţiată…
4. 3 Curriculum-ul din
invatamantul special
Art. 40 - Continuturile învatamântului special si
special integrat, demersurile didactice sunt stabilite
prin metodologii ale MEN.

Art. 44. – Învatamântul special dispune de planuri


de învatamânt, de programe scolare, de programe
de asistenta psihopedagogica, de manuale si de
metodologii didactice alternative, adaptate tipului si
gradului de handicap si aprobate de Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Regulamentul Invatamantului special si special


integrat (OMECTS 5573/2011)
LEN 2011
CAPITOLUL VI: Planurile de învăţământ, programele
Şi metodologiile Didactice
Art. 34 - Învăţământul special şi special integrat dispune de
planuri de învăţământ, de programe şcolare, de programe de
asistenţă psihopedagogică, de manuale şi de metodologii didactice
alternative, adaptate tipului şi gradului de dizabilitate, aprobate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 35 - (1) Conţinutul învăţământului special şi special integrat se


reglementează prin:
a) curriculum specific pentru învăţământul special;
b) curriculumul şcolii de masă adaptat pentru învăţământul special
integrat;
c) metodologii şi ghiduri specifice, elaborate şi aprobate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Conţinuturile învăţământului special şi special integrat,
demersurile didactice, precum şi pregătirea şi formarea personalului
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţiei copiilor cu CES
sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 36 - Metodologiile didactice utilizate în învăţământul special şi
special integrat sunt adaptate tipului şi gradului deficienţei/dizabilităţii
, nivelului şi potenţialului individual de dezvoltare, precum şi
specificului de învăţare la copiii cu CES. În activitatea curentă de
educaţie specială strategiile şi metodologiile didactice vizează
diferenţierea şi individualizarea demersului educaţional, introducerea
unor noi abordări ale procesului învăţării şi utilizarea flexibilă a
tuturor resurselor disponibile.

Art. 37 - Planurile de învăţământ pentru învăţământul special,


valabile pentru structurile şcolare prevăzute de prezentul regulament
, cuprind, la toate nivelurile de învăţământ special, discipline
obligatorii şi opţionale grupate în arii curriculare. Planul de
învăţământ precizează disciplinele/obiectele de studiu, numărul de
ore alocate, precum şi activităţile specifice de intervenţie, alte
activităţi educaţionale prevăzute pentru fiecare clasă, activităţi cu
grupe de copii/elevi sau de muncă individuală, însoţite de timpul
afectat fiecăruia.
Art. 38 - (1) Programele şcolare sunt elaborate pe
niveluri de învăţământ special - preşcolar, primar,
gimnazial, profesional, pe tipuri de deficienţă/
dizabilitate, la toate disciplinele de învăţământ, precum
şi la terapiile specifice.
(2) În instituţiile şi structurile de învăţământ special şi
special integrat care utilizează planul de învăţământ de
la şcoala de masă se aplică programele şcolare şi
manualele corespunzătoare acestui plan de învăţământ
, adaptate tipului de deficienţă/dizabilitate.
(3)Pentru clasele de copii cu CES care nu pot urma
curriculumul de masă se elaborează planuri de
învăţământ, programe şcolare, manuale şi auxiliare
şcolare specifice aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 39 - Comisiile interne de evaluare continuă recomandă
adaptarea unui plan de învăţământ sau a unei programe
şcolare ori pot stabili un anumit plan de învăţământ, dintre
cele în vigoare pentru învăţământul special şi special
integrat, pentru a fi aplicat la o anumită grupă/clasă de
învăţământ special şi special integrat pentru un grup de copii/
elevi cu CES ori pentru copiii/elevii/tinerii integraţi individual.
Acest curriculum va fi specificat în documentele şcolare
(catalog, registru matricol, portofoliu educaţional).

Art. 40 - Comisia Naţională pentru Educaţie Specială


elaborează standarde specifice pentru evaluarea conţinutului
procesului de educaţie şi învăţare din învăţământul special.
Art. 41 - Parcurgerea conţinuturilor de învăţare pe perioada
şcolară se realizează de fiecare cadru didactic prin proiectare
a didactică a planificărilor curriculare, după caz, precum şi
prin aplicarea şi realizarea unor programe de intervenţie
personalizate.
Art. 41 - Parcurgerea conţinuturilor de învăţare pe perioada
şcolară se realizează de fiecare cadru didactic prin
proiectarea didactică a planificărilor curriculare, după caz,
precum şi prin aplicarea şi realizarea unor programe de
intervenţie personalizate.

Art. 42 - (1) În învăţământul special şi special integrat se


utilizează manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi manuale
alternative, adaptate tipului şi gradului de dizabilitate,
selectate inclusiv prin concurs la nivel naţional.
(2) Comisiile interne de evaluare continuă pot recomanda, în
funcţie de situaţie şi de evoluţia şcolară individuală a fiecărui
copil/elev cu CES, unul sau mai multe manuale
corespunzătoare programelor analitice utilizate.

(3)Fiecare cadru didactic din învăţământul special are dreptul


de a recomanda elevilor un anumit manual, inclusiv
manualele utilizate în învăţământul obişnuit.
Art. 43 - Activitatea instructiv-educativă specifică de
reabilitare/ recuperare şi compensare din grupele/
clasele de învăţământ special şi special integrat
se organizează, la clasă, în conformitate cu prevederile
legale generale privind organizarea şi funcţionarea
prin intermediul planificărilor curriculare şi a
proiectelor didactice.
VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!