Sunteți pe pagina 1din 12

Jurisprudența internațională

privind dreptul la viața


privată și de familie

PRAPORȘCIC VALERIA, D - 171


CUPRINS:
Scurt istoric
Reglementarea internațională a dreptului la viață privată și de familie
Reglementarea națională a dreptului la viață privată și de familie
Caz practic CtEDO
Recomandări
 Concluzii
Articolul 12, DUDO
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa
personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa
sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice
persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea
imixtiuni sau atingeri.
Articolul 8, CEDO
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de
familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale”.
(2) Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui
drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie,
într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea
naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea
ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a
drepturilor şi a libertăţilor altora.
Obligațiile pozitive
prevăzute de art. 8 CEDO:

Asigurarea identității
Recunoașterea Recunoașterea
psihice, fizice,
oficială a numelui identității etnice
morale, sexuale

Recunoașterea
Protecția datelor cu oficială a statului Asigurarea împotriva
caracter personal juridic a persoanelor poluării, etc.
transexuale
Reglementarea națională

Legea cu
privire la libera
exprimare
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a sintetizat
violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova din
12.09.1997 până la 31 decembrie 2018, astfel dreptul la
respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) a
înregistrat 23 de violări (4.6%)
CtEDO: Ozdil și alții c. Moldovei,
extrădarea profesorilor de la Liceul
Orizont în Turcia a avut loc cu încălcarea
art.8 din Convenție
Recomandări:
Consider important găsirea unui echilibru între dreptul la viaţă
privată şi imixtiunea site-urilor de socializare, acestea în ultimul timp
fiind prezente în viața fiecărui individ. Viaţa privată a devenit o piaţă
foarte profitabilă pentru facebook, instagram, twiter, etc, aşa că apare
necesitatea unor reglementări la nivel naţional care cât și internațional
de protecția împotriva publicării, deținerii informațiilor cu caracter
personal.
CONCLUZII:
Pentru a nu crea confuzii, urmează să menționez că art. 8 din
CEDO cât și DUDO are un caracter orizontal, semnificînd că acesta
protejează individul nu doar de amestecurile arbitrare ale autorităților
publice, statele urmînd a fi considerate responsabile și de încălcările
venite din partea persoanelor private. Astfel, statele pot adopta unele
măsuri care vizează respectarea vieţii private chiar şi în ceea ce priveşte
relaţiile dintre indivizi cu respectarea condiițiilor propuse de CtEDO.