Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Urbanism şi Arhitectură


Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă și Gaze,
Protecția Mediului
Programul de studii: ciclul II master
Ingineria Instalațiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri

Sistemul de tip puț


Canadian
A executat: Socolov Lilia

Chișinău 2019
Sistemele de ventilare și condiționare au unul din principalele roluri în
asigurarea parametrilor de confort de înaltă calitate în clădiri.
La momenul actual unii din cei mai mari cosumatori ai energiei electrice și
termice în clădirile contemporane sunt instalațiile de ventilare și
condiționare a aerului. La micșorarea debitului de aer se micșorează și
cheltuelile, dar în acelaș timp calitatea aerului se scade considerabil.
Ponderea cea mai ridicată din cheltueli o are încălzirea sau răcirea aerului
proaspăt ce urmează a fi introdus în încăperi și constitue cca 30%.
În scopul micșorării consumului de energie pentru încălzire și
răcirea aerului au obtinult o largă răspindire asa numitele puțuri
Canadiene sau schimbatoare de căldură aer-sol sau ventilare
geotermală.
Aerul în sistemul de ventilare este introdus din
mediul exterior prin intermediul schimbator de
căldură, care constă dintr-o teavă montată în sol,
la o adîncime mai mare decît adîncimea minimă
de îngheț.
Puțul Canadian este un sistem ce utilizează căldura solului pentru încălzire pe timp de iarnă și pentru răcire pe
timp de vară. Principiul de funcționare este simplu – la o adîncime de 1,5-2,5 m se pontează o țeavă.
Un capăt al țevii este întrodus în casă, un alt capăt este lăsat în partea exterioară a clădirii în aer liber – construcția
dată ne amentește construcția unei mine de ventilare.
În perioada rece a anului , chiar dacă sunt prezente geruri mari, solul la această adîncime niciodată nu îngheață, și
rămine relativ caldă, temperatura variind de la +5 pînă la +8 C. Aerul este aspirat cu ajutorul agregatului de
ventilare, înainte de a fi introdus în centrala de ventilre, el traversează conductele schimbatorului de căldură din sol
și se încălzeste cu căteva grade.
Pe timp de vară aceiași sitemă răcește aerul. Temperatura
colectorului subteran chiar și la temperaturi ridicate nu se
ridică mai mare de 10-14 C, de aceea puțul Canadian
funcționează ca un condționer.
Folosirea instalațiilor de tipul dat micșorează consumul de energie pentru încălzirea aerului exterior
aproximatic cu 50%, ia funcționarea concomitentă cu recuperatorul de căldură permite de a micșora
cheltuelile cu 70-80%.
Diferența de temperaturi la introducere si evacuare pot ajunge la:
•10---12 °С pe timp de iarnă;
•18---20 °С pe timp de vară;
Efectul maximal și cel mai simțitor se obține fie ca la temperaturi foarte înalte de 32 °С și mai mult sau la
temperaturi foarte joase de la -20 °С și mai mult.
Colectoarele de tipul dat nu se utilizează doar la casele particulare dar și pentru clădiri industriale și de
producere.
În funcție de construcție colectoarele de pămînt pot fi:
•De pietriș;
•Cu țevi.
• Schimbător de căldură cu pietriș
În cazul dat în calitate de schimbător de căldură este utilizat pietrișul,
care este amplasat într-un șanț cu lungimea de 3-4 m și adîncimea de
0,8-1,0 m (în unlele cazuri pot să ajungă și la 2,5-3m). La partea
exterioară pentru termoizolare se utilizează placi din polisteren
extrudat.
În imaginea de mai sus este reprezentata schema de principiu a colecorului, la
care la un capăt este montată conducta de refulare iar în alt capăt conducta de
aspirație a aerului, prin care circula aerul ce a traversat stratul de pietriș
încălzinduse sau răcinduse după caz.
Stratul de pietriș are aceiași temperatură ca și solul, și aerul fie rece sau cald
traversează acest strat de pietriș, obține umeditatea și temperatura necesată și
creează o microclimă de confort în încăpere.
La avantajele acestor tipuri de colectoare pot fi atribuite:
• costuri mici ale echipamentelor și instalațiilor,
•precum și consum mic de energie electrică (pentru
funcționarea unui ventilator de mică putere).
La dezavantajele acestor tipuri de colectoare pot fi atribuite:
•Randament scăzut pentru răcirea aerului pe timp de vară,
•Nu este calculat pentru funcționarea continuă, este necesar de
a efectua întreuperi cu durata de cîteva ore pentru răcirea sau
încălzirea pietrișului de la sol, în caz contrar după un timp
îndelungat de funcționare sistema va avea aceeași temperatură
ca si mediul ambiant.
• Schimător de căldură cu țevi
Principiul de funcționare a colectorului de tipul dat este aproximativ
acelaș ca și în sistemele de ventilare obișnuite cu deosebirea că canalele
de vntilare sunt montate în sol, la o adîncime mai mică decît nivelul
minim de îngheț de obicei 1,5-1,6 m în unile cazuri poate ajunge pînă la
3 m.
În așa mod ventilatorul aspiră aerul exterior ce traversează conductele
motate în sol unde aerul fie se încălzește fie că se răcește.
În așa mod la intrare în casa obținem primim efectul dorit de la colectorul
de sol.
Ca să se asigure eficacietatea maximă sistemelor de ventilare prin refulare, aerul este preincălzit pînă la
temperatura necesară prin intermediul unei baterii de încălzire electrică. Preîncălzirea aerului refulat de
sistema de ventilare permite să facem o economie de 20-25% pentru incălzire. Economiile sunt esentiale
deoarece pierderile de căldură la refularea in clădire a aerului rece pot ajunge la 35-50%. Lungimea
colectorului se determină din considerente 1m.l. de teavă asigură 5 m3/h de aer refulat.
Timpul de recuperare a colectorului de tipul dat etse de 12—15 ani.
Elementele principale ale schimbatorului de căldură sunt: 1-priza de aer
proaspăt cu filtru, 2- țeavă cu d 200-250mm, 3- fîntină de deservire, 4- sifon
pentru evacuarea condensului, 5- clapetă de reglare, 6-Teu, 7-Clapeta de
reglare a bypassului, 8- teava de refulare a bypassului, 9-teava de aspiratie,
10- grila de refulare a bypassului, 11- blocul centralei de ventilare cu
recuperator.
Pentru realizarea schimbatoruluide căldură de sol pe terenul de pămînt ce îl
avem în proprietate în șanț se montează o țeavă cu diametrul în jur de 200-
250 mm.
Viteza optimă de deplasare a aerului în țeavă este de 3 m/s. Mărirea
diametrului țevii nu este convinabil deorece efectul transferului de căldură
este ma mic, iar costul tevilor creste considerabil.
Țeava schimbatorului de căldură se montază în jurul fundamentului casei, la
o adîncime mai mare decît adincimea minimă de îngheț.
Pentru casele cu fundament continuu de adîncime țeava este convinabil de a
o amplasa în apropiere de fundament.
Pentru montare de obicei se utilizează țevile de canalizare din PVC. Pentru
înbunătățirea procesului de transfer de căldură este necesar de ales țevi cu
grosimea peretelui mai mică. Special pentru colectoarele de tipul dat se produc
țevi din PVC ce conduc mai bine căldura.
În partea interoară sa elaborat un stat protector împotriva formării
microorganismelor.
Lungimea optimală a schimbatorului de căldură este de de 35-50m. Cu cît
lungimea colectorului este mai mare cu atît efectul de transfer termic este mai
mare, însă pierderile de pierderile de presiune liniare sunt mai mari. Pentru
casele cu fundamentul de adîncime mică țevile se montează la o distanță de
1 m de la fundament. Traseul schimbatorului de căldură nu este obligatoriu de
a fi într-o linie dreaptă se admit cotirile.
Montarea țevilor paralel micșorează pierderile de presiune pe traseul
schimbătorului de căldură.
Țevile în șanț se montează cu o pantă de 2 % într-o parte sau alta. Această
pantă este necesară pentru scurgerea condensului care poate să apară în
țeavă cel mai des pe timp de vară la răcirea aerului exterior.
În zona cea mai joasă a schimbătorului de căldură se montează racord de
colectare a condensului ce permite evacuare lui în canalizare sau fîntina de
drenare. Capătul de colector care servește în calitate de priză de aer proaspăt
trebuie scos mai sus de nivelul solului.
Nu se recomandă captarea aerului mai jos de 1,5 m de la nivelul solului.
Gazul radioactiv rodon este mai greu decit aerul și concetrația lui mai mare
este la suprafata solului.
Priza de aer proaspăt se execută din metal care este înzestrată cu căciulă de
protectie și filtru . Consrucția data împiedică pătrundere în priză a
precipitațiilor, păsări, rozatoare, frunze, insecte.
Un alt capăt al colectorului se introduce în subsolul casei, dacă este sau se
introduce sub fundament de unde este întrodus în încăperea tehnică, unde se
montează centrala de ventilare.
Avantajele acestor tipuri de colectoare:
•Montare simplă, din materiale ușor disponibile, ne oferă posibilitatea de a fi
montate în orice loc și condiții.
•În așa mod se utilizează energia solului de la o adîncime mică pentru
încălzirea sau răcirea aerului refulat de instaalația de ventilare.
•Utilizînd schimbatorul de tipul dat avem posbilitatea de a utiliza energia
regenerabilă(adică energia soarelui care este îmagazinată în sol).
•Instalațiile de tipul dat au un randament înalt, costuri mice pentru expluatare,
utilizînd pentru ventilare prin refulare doar aerul exterior pur.
•Cheltueli sunt doar pentru transportare și filtrarea aerului, nu pentru încălzirea
sau răcirea aerului.
•Colectoarele tipul dat asigură practic în întregime răcirea aerului exterior în
perioada cadă a aeului.
•Utilizarea în perioada rece a anului oferă posibilitatea de a capta practic 50%
din necesarul de căldură pentru încălzirea aerului exterior.

S-ar putea să vă placă și