Sunteți pe pagina 1din 46

Serviciul Fiscal de Stat

Administrarea Fiscală și Sistemul de


Sancțiuni
Modificarea și completarea unor acte legislative

Direcția generală metodologie proceduri fiscale


Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 129. Noțiuni


Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

pct. 6) Obligație fiscală – obligație a contribuabilului de a plăti la La pct. 6) după cuvântul ,,taxă” se introduc cuvintele ,,contribuții
buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare
(penalitate) și/sau amendă. obligatorie de asistență medicală stabilite în cotă procentuală”;
pct. 11) Control fiscal – verificare a corectitudinii cu care
contribuabilul execută obligația fiscală și alte obligații prevăzute de La pct. 11) după sintagma ,,legislație fiscală” se introduce textul
legislația fiscală, inclusiv verificare a altor persoane sub aspectul ,,și alte acte normative”.
legăturii lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme și
operațiuni prevăzute de prezentul cod.

Motivul. Propunerea dată are ca scop armonizarea cadrului legal cu prevederile Codului fiscal în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea modului de calculare și
achitare, neachitarea sau achitarea incompletă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, stabilite în cotă
procentuală, cât și a altor acte normative.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 1291. Expedierea și înmânarea actelor


Serviciului Fiscal de Stat
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare
(1) Actele Serviciului Fiscal de Stat se trimit destinatarului prin poștă cu scrisoare
recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea La alin. (1) sintagma ,,textului cuprins în act” se exclude;
textului cuprins în act și confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se
înmânează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin. (2) de către Serviciul
Fiscal de Stat.

(4) În cazul în care înmânarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele indicate la La alin. (4) sintagma ,,actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al
alin. (2) și (3) nu a fost posibilă, actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma ,,actul va fi comunicat prin publicitate”;
Republicii Moldova.

(6) Refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat se consemnează de către Alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
funcționarul fiscal responsabil într-un proces-verbal. Acest fapt însă nu împiedică ,,Refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat nu împiedică efectuarea actelor
efectuarea actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de către Serviciul Fiscal ulterioare ce se impun conform cadrului legal de către Serviciul Fiscal de Stat”;
de Stat.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 1291. Expedierea și înmânarea actelor


Serviciului Fiscal de Stat

Se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:

,,(41) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea anunțului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe
pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, în care se menționează, că a fost emis actul Serviciului fiscal de Stat pe numele
destinatarului”.

,,(42) Actul Serviciului Fiscal de Stat comunicat prin publicitate, se consideră comunicat după expirarea a 15 zile de la data
afișării anunțului”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 133. Atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat


Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau Propunerile de modificare și completare
completare
(2) În realizarea funcțiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat are următoarele atribuții în
domeniul administrării fiscale:
La pct. 141 cuvântul ,,contravenționale” se exclude.

141) efectuează controlul asupra calculării corecte și a virării în termen a contribuțiilor la Alineatul (2) s-a completat cu punctele 142), 202), 37) cu următorul cuprins:
bugetul asigurărilor sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legale ,,142) efectuează alte tipuri de controale decât cele expuse la pct. 14 și 141 stabilite în
referitoare la calcularea acestora; sarcina Serviciului Fiscal de Stat prin acte normative speciale”.
… ,,202) efectuează la solicitarea Ministerului Finanțelor, verificarea anuală, până la data de
31 mai a anului de gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării
36) confirmă contribuabililor rezidența fiscală în scopul beneficierii de prevederile locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității
convențiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica contractului de subvenționare.”
Moldova și alte state în modul stabilit de legislație. ,,37) gestionează și actualizează Registrul conturilor de plăți și bancare ale persoanelor
fizice și juridice.”
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 187 alin. (21). Atribuțiile Serviciului Fiscal


de Stat
Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi
în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:
b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;
c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul
precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult
de 5 salariaţi;
e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară
activitate profesională în sectorul justiţiei;
f) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
Se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) începând cu 1 ianuarie 2019 – contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați.”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolele 203, 204, 208-213.


- Articolul 203 din Codul fiscal, va avea următorul cuprins:
„(1) Comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de
către contribuabil doar după coordonarea și acceptul Serviciului Fiscal de Stat.
(2) Evaluarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de către
contribuabil doar după coordonarea și acceptul Serviciului Fiscal de Stat.
(3) Prețul de comercializare trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea de piață evaluată și valoarea
contabilă.”.

- Articolul 204 din Codul fiscal, se abrogă.


- Articolele 208 – 213 din Codul fiscal, se abrogă.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 231. Noțiunea și temeiurile tragerii la răspundere pentru


încălcare fiscală
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau Propunerile de modificare și completare
completare

Alineatul (4) Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă textul ,,persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător” se substituie cu
textul ,,contribuabilii specificați la art. 232 lit. b)”;
suma impozitului sau taxei constituie până la 100 de lei pentru
persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și textul ,,persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele
până la 1000 de lei pentru persoanele fizice care desfășoară juridice” se substituie cu textul ,,contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c)”;
activitate de întreprinzător și persoanele juridice, inclusiv pentru
textul ,,nedeclarării, declarării tardive” se substituie cu textul ,,nerespectării modului de
fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării declarare”;
tardive sau diminuării impozitului sau taxei.
textul ,,sau taxei.” se substituie cu textul ,, , taxei și/sau primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,
stabilite în cotă procentuală.”;
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 232. Persoanele pasibile de răspundere pentru încălcare fiscală

Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau Propunerile de modificare și completare
completare
La articolul 232, litera c)
Este tras la răspundere pentru încălcare fiscală:
a) contribuabilul persoană juridică a cărui persoană cu funcţie de răspundere a după cuvântul ,,întreprinzător” se introduce textul ,, , contribuabilul persoană fizică
săvîrşit o încălcare fiscală; ce desfășoară activități independente și contribuabilul care desfășoară servicii
b) contribuabilul persoană fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, ce a profesionale, precum și contribuabilul care practică activitate profesională în
săvîrşit o încălcare fiscală. În cazul în care acesta este lipsit de capacitate de exerciţiu sectorul justiției”
sau are capacitate de exerciţiu restrînsă, pentru încălcarea fiscală săvîrşită de el
reprezentantul său legal (părinţii, înfietorii, tutorele, curatorul) poartă răspundere în litera c) în redacția actuală:
funcţie de obiectul impozabil, de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului;
c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, a cărui contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, contribuabilul
persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală. persoană fizică ce desfășoară activități independente și contribuabilul care desfășoară
servicii profesionale, precum și contribuabilul care practică activitate profesională în
sectorul justiției, a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare
fiscală.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 234. Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală

Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau Propunerile de modificare și completare
completare

1
(1 ) Amenzile prevăzute la art.260 alin.(1), (2) și (3) nu se aplică în cazul în care nu apar  textul ,, Amenzile prevăzute la art.260 alin.(1), (2) şi (3)” se substituie cu textul
obligații suplimentare privind impozite și/sau taxe. ,,Amenda prevăzută la art. 260 alin. (1)”;

 textul ,,și/sau taxe” se substituie cu textul ,, , taxe și/sau prime de asigurare


obligatorie de asistență medicală și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”;
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 249. Tipurile de decizii

Alineatul (4)
Se pronunță decizie privind stingerea dreptului persoanei fizice de a beneficia, ulterior
6
perioadei de efectuare a controlului fiscal, de suma declarată în conformitate cu art. 226
alin.(6) dacă în urma controlului fiscal cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a
6
venitului impozabil au fost luate în considerare prevederile art.226 alin. (4)–(6) și nu s-a
calculat suplimentar la buget impozit pe venit.

•După sintagma ,,decizie privind stingerea” se completează cu sintagma ,,/restabilirea”


Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 253. Împiedicarea activității Serviciului Fiscal de Stat


Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau Propunerile de modificare și completare
completare
(1) Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de • la alineatul (1)
producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și textul ,,de 5000 lei” se substituie cu textul ,,de la 4000 de lei la 6000 de lei”;
în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și
documente, necesare Serviciului Fiscal de Stat, asupra problemelor care apar în • la aliniatul (4)
timpul controlului, prin alte acțiuni sau inacțiuni se sancționează cu amendă de textul ,,în proporție de 30%” se substituie cu textul ,,de la 25% la 35%”;
5000 de lei.
(4) Neexecutarea deciziei organului cu atribuții de administrare fiscală de • la aliniatul (41)
suspendare a operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se sancționează textul ,,în proporție de 30%” se substituie cu textul ,,de la 25% la 35%”;
cu amendă în proporție de 30% din suma trecută la scăderi în perioada de
nesuspendare a operațiunilor. • la alineatul (5)
(41) Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art. 197 alin. (32) textul ,,persoanele fizice” se substituie cu textul ,,contribuabilii specificați la art.
și (33) și ale art. 229 alin. (22) se sancționează, pentru fiecare încălcare, cu amendă 232 lit. b)”;
în proporție de 30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil textul ,,în mărime de 500 de lei” se substituie cu textul ,,de la 400 de lei la
în contul stingerii obligației fiscale, dar nu mai puțin de 3000 de lei. 600 de lei”;
(5) Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, textul ,,persoanele juridice” se substituie cu textul ,,contribuabilii specificați la
persoanele fizice se sancționează cu o amendă în mărime de 500 de lei, persoanele art. 232 lit. a) și c)”;
juridice – în mărime de 5000 de lei, iar neexecutarea cerințelor din citația bancară textul ,,în mărime de 5000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 4000 de lei la
se sancționează cu amendă de 5000 de lei. 6000 de lei”;
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 253. Împiedicarea activității Serviciului Fiscal de Stat

Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau Propunerile de modificare și completare
completare
(6) Prezentarea tardivă a informației prevăzute la art. 22611 alin. (5) de la aliniatul (6)
către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancționează cu amendă în textul ,,în mărime de 2%” se substituie cu textul ,,de la 1,5% la 2,5%”;
mărime de 2% din suma indicată în informația prezentată tardiv, dar nu mai
mult de 25 mii de lei.
(7) Prezentarea informației prevăzute la art. 22611 alin. (5) neautentice de la aliniatul (7)
către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancționează cu amendă în textul ,,în mărime de 10%” se substituie cu textul ,,de la 5% la 10%”;
mărime de 10% din diferența dintre suma care urma să fie indicată și cea
indicată în informație, dar nu mai mult de 50 mii de lei.
(8) Neprezentarea informației prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către la aliniatul (8)
persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancționează cu amendă în mărime textul ,,în mărime de 50%” se substituie cu textul ,,de la 10% la 20%”;
de 50% din suma care urma să fie indicată în informație, dar nu mai mult de
150 mii de lei.
(9) Neexecutarea de către persoana fizică a condițiilor prevăzute la art. la alineatul (9)
226 alin. (2) se sancționează cu amendă în mărime de 3000 de lei.
15 textul ,,în mărime de 3000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 2500 de lei la
3000 de lei”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 254. Neutilizarea mașinilor de casă și de control/terminalelor de


plată în numerar/aparatelor de schimb valutar
Alineatul (1) va avea următoarea redacție:
,,(1) Încălcarea regulilor de utilizare a mașinii de casă și de control (efectuarea încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de casă și de control, în cazul în
care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, efectuarea încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și de control existente, neasigurarea
emiterii la mașina de casă și de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite, neasigurarea bilanțului numerarului în mașina de casă și de
control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar în sumă mai mare de lei, utilizarea mașinii de casă şi de control defectate care
constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, utilizarea mașinii de casă și de control care nu este sigilată de
Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea mașinii de casă și de control care nu este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit) se
sancționează cu amendă de 5 000 de lei la 15 000 de lei.”.
alineatul (2) se abrogă.
alineatul (3) se abrogă.
alineatul (4) se abrogă.
alineatul (5) se abrogă.
alineatul (6) se abrogă.
alineatul (7) se abrogă.

Alineatul (8) se expune în următoarea redacție:


,,(8) Utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar care nu este înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit și/sau utilizarea
terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar fără a emite documentul/ bonul fiscal se sancționează cu amendă de 5 000 de lei la 15 000 de lei.”.
alineatul (9) se abrogă.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 2541. Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători.


Neeliberarea biletelor de călătorie
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

(1) Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau
în regim de taxi, fără a dispune de licență pentru acest gen de activitate (copia autorizată a la alineatul (1):
licenței), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern
de călători și documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul
în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv cuvântul ,,licență” se substituie cu sintagma ,,actul permisiv”;
bon de casă emis de mașina de casă și de control a agenților transportatori, a agențiilor de cuvântul ,,licenței” se substituie cu cuvântul ,,acestuia”;
vânzare a biletelor, a agențiilor turistice sau copie a dispoziției de plată, constituie activitate textul ,,de 3 000 lei” se substituie cu textul ,,de la 5 000 de lei la 15 000 de lei”;
ilicită, care se sancționează cu amendă de 3 000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al
mijlocului de transport.
(2) Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin
servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internațional fără emiterea
și/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de mașina de casă și de control sau
document de strictă evidență cu preț fixat, confecționat în mod tipografic sau electronic, ce
confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între la alineatul (2):
operatorul de transport rutier/întreprindere și persoane, precum și faptul asigurării obligatorii a
textul ,,de 3 000 lei” se substituie cu textul ,,de la 5 000 de lei la 15 000 de lei”.
persoanei) și/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje – bon de casă emis de mașina de casă și de
control cu memorie fiscală sau document de strictă evidență cu preț fixat, confecționat în mod
tipografic sau electronic, ce confirmă plata și primirea bagajelor pentru transport, precum și
faptul asigurării obligatorii a bagajelor) se sancționează cu amendă de 3 000 lei aplicată
agentului transportator.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 255. Neprezentarea informației despre sediu

Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau Propunerile de modificare și completare
completare

Neprezentarea, prezentarea cu întârziere sau


prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a unor informații
textul ,,de 4 000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 3 000 de lei
neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului la 5 000 de lei”.
contribuabilului, al subdiviziunilor lui se sancționează cu
amenda de 4 000 de lei. Sunt pasibile de amendă
subdiviziunile care corespund noțiunii indicate la
art. 5 pct. 29).
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 256. Nerespectarea regulilor de evidență a contribuabililor


Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

(4) Încălcarea de către instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia) a la alineatul (4)
prevederilor art.167 se sancționează cu amendă în mărime de 3 000 lei.
textul ,,în mărime de 3000 lei” se substituie cu textul ,,de la 2000 de lei la
(5) Modificarea sau închiderea de către instituția financiară (sucursala sau 4000 de lei”;
filiala acesteia) a contului bancar al contribuabilului (cu excepția conturilor de
credit, de depozit la termen și provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare
pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum și a conturilor
persoanelor fizice care nu sunt subiecți ai activității de întreprinzător) fără la alineatul (5)
certificatul Serviciului Fiscal de Stat ori cu încălcarea regulilor stabilite de
legislație sau neprezentarea ori prezentarea tardivă Serviciului Fiscal de Stat a textul ,,de 6000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 5000 de lei la
informației despre modificarea sau închiderea contului bancar al 7000 de lei”;
contribuabilului (cu excepția conturilor de credit, de depozit la termen și
provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau
majorarea capitalului social), precum și a conturilor persoanelor fizice care nu
sunt subiecți ai activității de întreprinzător) se sancționează cu amendă de
6 000 de lei.
Serviciul Fiscal de Stat

Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

(6) Efectuarea de către instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia) a la alineatul (6)
unor operațiuni pe contul bancar al contribuabilului (cu excepția conturilor de
credit, de depozit la termen și provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare textul ,,în proporție de 30%” se substituie cu textul ,,de la 25% la 35%”;
pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum și a conturilor
persoanelor fizice care nu sunt subiecți ai activității de întreprinzător) fără ca
Serviciul Fiscal de Stat să confirme luarea la evidență a contului bancar deschis
se sancționează cu amendă în proporție de 30% din sumele înscrise în acest cont.
(7) Neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de T.V.A. la alineatul (7)
sau de antrepozitar autorizat se sancționează cu amendă în mărime de 10% din
volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform textul ,,în mărime de 10%” se substituie cu textul ,,de la 7% la 10%”;
art.104. În cazul aplicării amenzii în conformitate cu prezentul alineat, amenda
prevăzută la art. 261 alin. (5) nu se aplică.
(8) Neprezentarea sau prezentarea tardivă la Serviciul Fiscal de Stat de către la alineatul (8)
contribuabil a informației despre contul bancar deschis în străinătate se
sancționează cu amendă în mărime de 5 000 lei pentru fiecare cont bancar. textul ,,în mărime de 5 000 lei” se substituie cu textul ,,de la 4 000 de lei la
6 000 de lei”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 257. Încălcarea regulilor de ținere a contabilității și a


evidenței în scopuri fiscale
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

(2) Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt la alineatul (2)
model decât cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum și folosirea formularelor
tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine se sancționează textul ,,egală cu suma” se substituie cu textul ,,în mărime de la 25% la 35% din
cu amendă egală cu suma operațiunilor economice înscrise în astfel de documente. suma”;
(5) Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale și/sau a documentelor de evidență
și/sau a benzilor de control (benzilor de control pe suport electronic specializat) și/sau
la alineatul (5)
lipsa totală ori parțială a contabilității, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului
fiscal, se sancționează cu amendă de 50 000 de lei, cu calcularea impozitelor și taxelor
respective conform art.189 alin. (2) din prezentul cod. textul ,,de 50 000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 40000 de lei la 60000 de
(8) Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal și care a fost lei”;
înștiințat despre aceasta conform prevederilor legislației în vigoare, a intrărilor/ieșirilor
de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a subdiviziunii
Serviciului Fiscal de Stat responsabile de activitatea postului fiscal se sancționează cu la alineatul (8)
amendă egală cu suma operațiunilor economice respective.
textul ,,egală cu suma” se substituie cu textul ,,în mărime de la 50% la 100% din
suma”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 2571. Neeliberarea facturii fiscale în cazul


bunurilor gajate

Se sancționează cu amendă în mărime de 50% din valoarea


tranzacției debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de
T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea
mărfurilor gajate în numele acestuia.

 textul ,,în mărime de 50%” se substituie cu textul ,,de la 20%


la 30%”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 259. Încălcarea de către instituțiile financiare sucursalele sau


filialele acestora și alți prestatori de servicii de plată a modului de decontare
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

(1) Încălcarea termenelor stabilite de legislație pentru înregistrarea mijloacelor la alineatul (1)
bănești în conturile bancare ale agenților economici se sancționează cu amendă de textul ,,de 10%” se substituie cu textul ,,de la 7% la 10%”;
10% din suma neînregistrată în termen.
(2) Înregistrarea mijloacelor bănești, obținute din comercializarea de mărfuri, la alineatul (2)
executarea de lucrări și prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în alte textul ,,de 5%” se substituie cu textul ,,de la 4% la 6%”;
conturi bancare eludându-se conturile curente în monedă națională sau în valută
străină se sancționează cu amendă de 5% din suma înregistrată. la alineatul (3)
(3) Neexecutarea sau executarea tardivă a ordinului de plată și/sau a ordinului textul ,,de 2%” se substituie cu textul ,,de la 1,5% la 2,5%”;
incaso privind stingerea obligației fiscale în cazul în care contribuabilul sau în final se completează cu textul ,, , dar nu mai mult decât suma care urma a fi
debitorul lui dispune de mijloace bănești la contul bancar se sancționează cu executată”;
amendă, pentru fiecare zi de întârziere, de 2% din suma care trebuie plătită.
(4) Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat de la alineatul (4)
către instituțiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) și alți prestatori de textul ,,de 5%” se substituie cu textul ,,de la 1,5% la 2,5%”;
servicii de plată a sumelor încasate de la contribuabil se sancționează cu amendă, în final se completează cu textul ,, , dar nu mai mult decât suma care urma a fi
pentru fiecare zi de întârziere, de 5% din suma neînregistrată în termen. transferată”;
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 259. Încălcarea de către instituțiile financiare sucursalele sau


filialele acestora și alți prestatori de servicii de plată a modului de decontare
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

(5) Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituția financiară la alineatul (5)
(sucursala sau filiala acesteia) la Serviciul Fiscal de Stat a informației despre
înscrierea în contul bancar al contribuabilului a mijloacelor bănești, în cazul textul ,,de 1%” se substituie cu textul ,,de la 0,8% la 1%”;
suspendării operațiunilor la acest cont, se sancționează cu amendă în mărime de în final se completează cu textul ,, , dar nu mai mult decât suma care urma a fi
1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întârziere. încasată”;
(6) Neexecutarea sau executarea eronată de către instituția financiară
(sucursala sau filiala acesteia) și alți prestatori de servicii de plată a ordinelor de la alineatul (6)
plată privind achitarea obligațiilor fiscale față de bugetul public național în
conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil se sancționează cu amendă de textul ,,200 de lei” se substituie cu textul ,,de la 300 de lei la 500 de lei”;
200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat.
(7) Refuzul instituției financiare (sucursalei sau filialei acesteia) sau al la alineatul (7)
altor prestatori de servicii de plată de a recepționa de la persoane fizice mijloace
bănești în numerar aferente bugetului se sancționează cu amendă în mărime de textul ,,în mărime de 200 de lei” se substituie cu textul ,,de la 300 de lei la
200 de lei pentru fiecare caz de refuz. 500 de lei”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 260. Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale și a facturii
fiscale, precum și neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

Alineatul (1) se expune în următoarea redacție:


,,(1) Nerespectarea modului de întocmire și de prezentare a dării de seamă fiscale se sancționează cu o amendă de la
200 de lei la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2 000 de lei pentru toate dările de seamă
fiscale, aplicată contribuabililor specificați la art. 232 lit. b) și cu amendă de la 500 de lei la 1 000 de lei pentru fiecare dare
de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10 000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificați
la art. 232 lit. a) și c).”;

•alineatul (2) se exclude;


•alineatul (3) se exclude;
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 260. Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale și a facturii fiscale,
precum și neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale
(4) Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 și 1171 se sancționează cu o amendă în mărime
de 3 600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72 000 lei pentru toate facturile fiscale
neprezentate în termenele stabilite.
textul ,,în mărime de 3 600 de lei” se substituie cu textul ,,de la 3 000 de lei la 3 600 de lei”;

(41) Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se sancționează cu o amendă
în mărime de 3 600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72 000 lei pentru toate
facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite.
textul ,,în mărime de 3 600 de lei” se substituie cu textul ,,de la 3 000 de lei la 3 600 de lei”;

(5) În cazul micșorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la
impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011, se aplică o amendă în mărime de 15% din
suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.
textul ,,în mărime de 15%” se substituie cu textul ,,de la 12% la 15%”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 2601. Încălcarea modului de prezentare de către contribuabil a


documentelor privind plățile și/sau impozitele reținute

Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a


informației specificate la art. 92 alin. (4) și (41) de către persoanele care sunt obligate să
rețină impozitul la sursa de plată se sancționează cu amendă în mărime de 200 lei pentru
fiecare informație, dar nu mai mult de 5 000 de lei.

textul ,,în mărime de 200 de lei” se substituie cu textul ,,de la 300 de lei la 500 de lei”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 261. Încălcarea regulilor de calculare și de plată a impozitelor și


taxelor
Alineatul (4) se expune în următoarea redacție:
,,(4) Diminuare impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a
unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice se sancționează cu amendă de la 20% la 30% din
suma diminuată.”;

Alineatul (5) se expune în următoarea redacție:


,,(5) Eschivarea de la calculul și/sau de la plata impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală se sancționează cu o
amendă de la 80% la 100%.”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 262. Lipsa ,,Timbrelor de acciz”

Lipsa “Timbrelor de acciz” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie


sau utilizarea unor “Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile se sancționează cu amendă de
30 000 de lei, în cazul în care contribuabilul comercializează, transportă sau depozitează
mărfuri fără “Timbre de acciz” sau cu “Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile.

 textul ,,de 30 000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 25 000 de lei la 35 000 de lei”;
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 2621. Nerespectarea regulilor de comercializare a țigaretelor cu


filtru
în titlul și textul articolului, textul ,,cu filtru” se exclude;

(1) Comercializarea țigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenții economici
producători și importatori se sancționează cu amendă de 50% din valoarea țigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la prețul de
comercializare, dar nu mai puțin de 1 000 de lei.

(2) Comercializarea țigaretelor cu filtru la prețuri mai mari decât prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate sau, începând cu 1 ianuarie 2009, fără
indicarea prețului maxim de vânzare cu amănuntul declarat și a datei fabricării imprimate pe ambalaj (pe pachetul de țigarete cu filtru), se sancționează cu amendă
în mărime de 50% din valoarea țigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la prețul de vânzare cu amănuntul, dar nu mai puțin de
1 000 de lei, cu confiscarea țigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de țigarete cu filtru) prețul și data fabricării.

la alineatele (1) și (2)


textul ,,de 50%” se substituie cu textul ,,de la 30% la 50%”;
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 263. Nerespectarea regulilor de executare silită a obligației fiscale

Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare

(1) Pentru împiedicarea funcționarului fiscal de a efectua executarea silită a la alineatul (1)
obligației fiscale prin alte metode decât cele prevăzute la alin. (2)-(4), persoanele textul ,,de 5 000 de lei”,, se substituie cu textul de la 4 000 de lei la
fizice se sancționează cu amendă în mărime de 5 000 de lei, iar agenții economici 6 000 de lei”, iar textul ,,de 10 000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 8 000 la
– în mărime de 10 000 de lei. 12 000 de lei”;
(2) Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau
persoana lui cu funcție de răspundere a bunurilor sechestrate se sancționează cu la alineatul (2)
amendă, aplicată persoanei fizice, de 5 000 de lei, iar persoanei juridice – de textul ,,de 5 000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 4 000 de lei la
10 000 de lei. 6 000 de lei”, iar textul ,,de 10 000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 8 000 la
(3) Delapidarea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate de 12 000 de lei”;
către persoana căreia i-au fost încredințate spre păstrare sau de către persoana
obligată să le asigure integritatea, conform legii, se sancționează cu amendă egală la alineatul (3)
cu valoarea bunurilor sechestrate, care au fost delapidate, înstrăinate, substituite textul ,,egală cu” se substituie cu textul ,,în mărime de la 80% la 100%”;
sau tăinuite.
(4) Efectuarea de operațiuni cu valori mobiliare sechestrate, după sistarea la alineatul (4)
operațiunilor, se sancționează cu amendă, aplicată contribuabilului și textul ,,a câte 20%” se substituie cu textul ,,în mărime de la 15% la 25%”.
registratorului, a câte 20% din suma operațiunii.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 2631. Ruperea sau deteriorarea sigiliului

Ruperea sau deteriorarea, în mod intenționat sau din neglijență, a unui


sigiliu legal aplicat se sancționează cu amendă în mărime de 40 000 de lei.

 textul ,,de 40 000 de lei” se substituie cu textul ,,de la 30 000 de lei la 60 000 de lei.”
Serviciul Fiscal de Stat

Se completează cu articolul 2632 cu următorul cuprins:

,,Articolul 2632 Încălcarea obligației de transferare a plăților încasate de către


executorii judecătorești

Pentru netransferarea sau transferarea tardivă de către executorii judecătorești a plăților


încasate în folosul Bugetului Public Național se calculează majorare de întârziere
(penalitate), pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 228 din
prezentul Cod.”.
Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 268. Termenul de depunere a contestației

(1) Contestația împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acțiunii funcționarului fiscal poate fi depusă,
dacă prezentul cod nu prevede altfel, în decursul a 30 de zile de la data primirii deciziei sau a întreprinderii
acțiunii contestate. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit, la cererea
persoanei vizate în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acțiunea, de Serviciul Fiscal de Stat.

Alin. 1 cuvântul ,,primirii” se substituie cu cuvântul ,,comunicării”;

(2) Contestația depusă după expirarea termenului indicat la alin. (1), nerestabilit în modul prevăzut la același
alineat, va rămâne neexaminată și se va restitui reclamantului.

Alin. 2 sintagma ,,și se va restitui reclamantului” se exclude.


Serviciul Fiscal de Stat

Articolul 273. Contestarea deciziilor și acțiunilor privind executarea silită a obligației


fiscale

(2) Contestația împotriva deciziei/hotărârii Serviciului Fiscal de Stat și acțiunilor funcționarilor


fiscali privind executarea silită a obligației fiscale în conformitate cu prezentul cod se depune în
decursul a 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei sau săvârșirii acțiunilor contestate.
Depunerea contestației la Serviciul Fiscal de Stat nu sistează executarea silită a obligației fiscale
în conformitate cu prezentul cod, cu excepția comercializării bunurilor sechestrate.

cuvântul ,,emiterii” se substituie cu cuvântul ,,aducerii la cunoștință”


Serviciul Fiscal de Stat

Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu
modificările și completările ulterioare

Articolul 4 se completează cu alin. (29) cu următorul cuprins:

,,(29) Pentru perioada fiscală 2018 prevederile art. 261 alin. (6) din Codul fiscal, nu se aplică
pentru persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de
întreprinzător.”.
Serviciul Fiscal de Stat

Legea nr. 1466-XIII din 29.01.1998 privind reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și
servicii provenite din tranzacțiile economice externe (publicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr. 28–29, art. 203), cu modificările și completările ulterioare
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare
Articolul 3

(1) Agenții economici rezidenți ai Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate La litera a)
și forma juridică de organizare, sunt obligați să înregistreze în conturile lor din băncile textul ,,în termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de 2 ani” se substituie
licențiate ale Republicii Moldova încasările de la export, sumele transferate în avans cu textul ,,în cel mult 3 ani”;
pentru importul neefectuat, să efectueze importul de mărfuri și servicii în urma plăților
pentru import sau să repatrieze mijloacele bănești și/sau materiale în urma altor La litera b)
tranzacții economice externe (în continuare repatrierea mijloacelor bănești și materiale) textul ,,un an” se substituie cu textul ,,3 ani”;
în termenele stabilite, după cum urmează:
a) în contractele de vânzare-cumpărare, barter, de export în regim de consignație – în
La litera c)
termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de 2 ani de la data expedierii mărfurilor
textul ,,de un an” se substituie cu textul ,,de 3 ani”;
respective sau efectuării plății pentru marfă;
b) în contractele de prelucrare – un an de la data încheierii ciclului tehnologic, stabilită
în contract; Alineatul 1 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
c) în contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Republica Moldova,
încasarea plăților se efectuează în termenele stabilite pentru efectuarea plăților conform ,,d) în cazul altor tranzacții economice externe care nu sunt specificate la lit. a)-c)
clauzelor contractuale, dar cel puțin o dată în decurs de un an, începând cu data scoaterii – în termen de cel mult 3 ani de la data efectuării tranzacției economice externe”
obiectului leasingului din țară. La introducerea obiectului leasingului în Republica
Moldova, în cazul achitării plății prealabile potrivit contractului de leasing, obiectul în
cauză se introduce în termen de un an, începând cu data efectuării acestei plăți.
Serviciul Fiscal de Stat

Legea nr. 1466-XIII din 29.01.1998 privind reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și
servicii provenite din tranzacțiile economice externe (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998, nr. 28–29, art. 203), cu modificările și completările ulterioare
Conținutul articolelor, care s-au propus spre modificare sau completare Propunerile de modificare și completare
Articolul 3

(2) Mijloacele bănești transferate în avans nerezidenților pentru prestări de servicii și


neutilizate în termenele prevăzute în contractele economice externe, în cel mult 2 ani de Alineatul 2
la data efectuării transferului, se asimilează cu sumele nerepatriate în termen din alte textul ,,2 ani” se substituie cu textul ,,3 ani”;
operațiuni și se supun sancțiunilor pecuniare în modul specificat la art. 5 alin. (3).

(3) În cazul efectuării lucrărilor de construcții - montaj, realizării de obiecte "la cheie",
prestării de servicii/lucrări nerezidenților, executate cu plata la timp, termenul de Alineatul 3
încasare (repatriere) a contravalorii acestora, în expresie bănească sau naturală, este de textul ,,de un an” se substituie cu textul ,,de 3 ani”;
un an de la termenele scadente prevăzute în contractele externe.
Serviciul Fiscal de Stat

Legea nr. 1466-XIII din 29.01.1998 privind reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și
servicii provenite din tranzacțiile economice externe (publicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr. 28–29, art. 203), cu modificările și completările ulterioare

Articolul 5
(3) Nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor bănești, a celor materiale și serviciilor se sancționează cu amendă, aplicată agenților
economici, în proporție de 0,1 la sută din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

cifra ,,0,1” se substituie cu cifra ,,0,05”;

(4) Cuantumul amenzii nu poate depăși 40 la sută din suma (valoarea) mijloacelor bănești și a celor materiale nerepatriate în termenele
stabilite.

cifra ,,40” se substituie cu cifra ,,18”;


Serviciul Fiscal de Stat

Legea nr. 281/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 806), cu modificările și completările ulterioare

Articolul 9
alineatul (7) se expune în următoarea redacție:
,,(7) Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul
Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice se sancționează atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal.”;

alineatul (8) se abrogă;


(10) Pe lângă amenda aplicată conform alin.(6), (7) și (8), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuțiile de asigurări sociale de stat
obligatorii ori suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul și se vor calcula majorări de
întârziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.
textul ,,(7) și (8)” se substituie cu textul ,,și (7)”

(11) Măsurile prevăzute la alin.(6), (7), (8), (9) și (10) se aplică de către angajații Serviciului Fiscal de Stat.
textul ,,(8),” se exclude.
Serviciul Fiscal de Stat

Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248,
art. 568), cu modificările și completările ulterioare

Articolul 5
(1) În sensul prezentului cod, următoarele noțiuni semnifică:
aparat de taxat – mașină de casă și de control cu memorie fiscală, cu funcții suplimentare de măsurare a timpului și a distanței parcurse, de calculare automată și
de indicare permanentă a sumei pe care o datorează clientul și pentru care, la sfârșitul cursei, emite un bon de casă conform tarifelor care au fost programate;
după sintagma ,,un bon de casă” se introduce sintagma ,,pe suport de hârtie și/sau în formă electronică”;

bilet – bon de casă emis de mașina de casă și de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidență cu preț fixat, confecționat în mod tipografic sau
electronic, ce confirmă plata și dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport între operatorul de transport rutier/întreprindere și persoane,
precum și faptul asigurării obligatorii a persoanei;
după sintagma ,,cu memorie fiscală” se introduce sintagma ,,pe suport de hârtie și/sau în formă electronică”;

bilet de bagaje – bon de casă emis de mașina de casă și de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidență cu preț fixat, confecționat în mod tipografic
sau electronic, ce confirmă plata și primirea bagajelor pentru transport, precum și faptul asigurării obligatorii a bagajelor;
după sintagma ,,cu memorie fiscală” se introduce sintagma ,,pe suport de hârtie și/sau în formă electronică”;
Serviciul Fiscal de Stat

Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248,
art. 568), cu modificările și completările ulterioare

Articolul 81 La efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit


autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

,,d) dispun de inscripția ,,În cazul în care nu este emis și înmânat bonul de casă pe suport de hârtie
și/sau în formă electronică, consumatorul este în drept să nu achite călătoria”.
Serviciul Fiscal de Stat

Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările și completările ulterioare
Articolul 6. Drepturile fundamentale ale consumatorilor
Orice consumator are dreptul la:

se completează cu lit. c1) cu următorul cuprins:
,,c1) neachitarea contravalorii serviciului de transport rutier de persoane în regim de taxi, în cazul neemiterii sau neînmânării bonului de casă pe
suport de hârtie și/sau în formă electronică de către conducătorul auto”;

Articolul 10. Obligațiile prestatorului


Prestatorul este obligat:

se completează cu lit. f1) cu următorul cuprins:
,, f1) să asigure, în cazul prestării serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi, afișarea la vederea a anunțului cu inscripția ,,În
cazul în care nu este emis și înmânat bonul de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică, consumatorul este în drept să nu achite
călătoria”;
Serviciul Fiscal de Stat

Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 privind mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală
se modifică și se completează după cum urmează

La articolul 15 alin. (2) se abrogă;

Articolul 29 alin. (1) va avea următorul cuprins:

,,(1) Diminuarea cuantumului primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală prin neprezentarea sau prezentarea către
Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor
conform titlului V din Codul fiscal”;

alineatul (2) se abrogă;

(3) Pe lângă amenda aplicată conform alin.(1) și (2), de la plătitori se va percepe suma primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală, calculată din suma cu care a fost diminuat fondul de retribuire a muncii și alte recompense ori din suma
cu care au fost diminuate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, și se va calcula penalitate pentru nevirarea în
termen a acestei sume la contul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

textul ,,și (2)” se exclude.


Serviciul Fiscal de Stat

Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr. 78–84, art. 100, din 17.03.2017), cu modificările și completările ulterioare

Articolul 34. Amendase completează cu alin. (25) – (29) cu următorul cuprins:
,,(25) Amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor, se virează în bugetul de stat, cu excepția celor prevăzute la alin. (26) – (29).
(26) Amenzile aplicate de către comisia administrativă de pe lângă autoritatea publică locală executivă pentru contravențiile prevăzute la art. 398, se virează în bugetul autorităților
publice locale respective.
(27) Amenzile aplicate de către organele Serviciului Fiscal de Stat pentru contravențiile prevăzute la art. 263 alin. (2), art. 296, se virează în bugetul asigurărilor sociale de stat.
(28) Amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor, prevăzute la art. 404, se virează în bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
(29) Amenzile aplicate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 413, se virează în bugetul fondurilor asiguratorilor
obligatorii de asistență medicală.”

La articolul 266, alin. (1), (3) și (4) se abrogă.


Articolele 294, 2941, 296, 301 se abrogă.
Serviciul Fiscal de Stat

Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 78–84, art. 100, din 17.03.2017), cu modificările și completările ulterioare

Articolul 3011 va avea următorul cuprins:

,,Articolul 3011 Încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale și de achitare a
obligațiilor ce rezultă din acestea
(1)Prezentarea dării de seamă fiscale cu informație neautentică și/sau incompletă se sancționează cu amendă de la 9 la 30 unități convenționale
aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(2)Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere.
(3)Neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție
procentuală la salariu și la alte recompense la care, conform legislației, se calculează primele menționate sau a contribuțiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii, pentru toate temeiurile și felurile de plăți la care, conform legislației, se calculează contribuțiile menționate se sancționează cu
amendă de la 12 la 30 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
Serviciul Fiscal de Stat

Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 78–84, art. 100, din 17.03.2017), cu modificările și completările ulterioare

• Articolul 402
Autorităţi administrative din subordinea Ministerului Finanţelor
(1) Contravenţiile prevăzute la art.263, art. 266 alin. (1), (4) şi (6), art.273 pct. 5) şi 51), art.275 alin.(2), art.277 alin.(2), (3), (6), (8) şi (9),
art.2771 alin. (1), (2) şi (4), art. 288, 289, 290, 291, 2931, 2932 alin.(1), (2) şi (3), art.294, 2941, art.2951, 296, 297, 2971, 298, 299, 301, 3011,
311, 330 se examinează conform competenţei, de către autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului
Finanţelor şi de către Serviciul Fiscal de Stat. Contravenţiile prevăzute la art. 293, 295, 349 alin. (1) se examinează de către autoritatea
administrativă de inspectare financiară sau, după caz, de Serviciul Fiscal de Stat, în funcţie de organul care le-a constatat. Contravenţiile
prevăzute la art. 266 alin. (1), (3) şi (4) se examinează de către organele Serviciului Fiscal de Stat.

prima frază, sintagma ,,art. 266 alin. (1), (4) și (6)” se substituie cu sintagma ,,art. 266 alin. (6)”
sintagmele ,,art. 294, 2941 , 301” se exclud, iar ultima frază se exclude.
Serviciul Fiscal de Stat

Dispoziții tranzitorii

 Prin derogare de la prevederile punctelor 3 lit. e) și 9.3) ale anexei nr. 3 din Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013; punctelor 3 lit. f), 10.3) și 10.4) ale anexei nr. 3 din
Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015; punctelor 3 lit. f), 9.3) și
9.6) ale anexei nr. 3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016;
punctelor 3 lit. f), 9.3) și 9.6) ale anexei nr. 3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
nr. 286 din 16.12.2016, declarațiile ,,de corectare” prin care se majorează suma contribuțiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii Forma 4-BASS, Forma 4-BASS (an), Forma BASS și Forma BASS-AN, precum
și declarația persoanei asigurate de tip ,,de corectare” pentru perioadele 2014, 2015, 2016 și 2017 se vor
prezenta de către plătitorii la bugetul asigurărilor sociale fără efectuarea controalelor de către organele
abilitate până la 25.03.2019.