Sunteți pe pagina 1din 12

Obiectivele practicii pedagogice în faza

formării iniţiale sunt următoarele:


 cunoaşterea organizării şi funcţionării unei unităţi de
învăţământ preuniversitar/universitar;
 cunoaşterea, analiza și proiectarea documentelor
curriculare pentru disciplina de specialitate;
 formarea abilităţilor practice în procesul de predare-
învățare-evaluare a cunoștințelor din curriculum școlar
impus;
 dezvoltarea iniţitivei, a creativităţii şi a
responsabilităţii faţă de munca de profesor prin
elaborarea de teste, de experimente, de mijloace de
învăţământ;
 dobândirea siguranţei în managementul activităţii
didactice prin: propunerea unei sarcini de învăţare în
conformitate cu programa şcolară, accesibile elevilor;
 stabilirea adecvată a strategiei didactice pentru fiecare tip
de lecţie; realizarea obiectivelor operaţionale;
 utilizarea corectă şi eficientă a mijloacelor de învăţământ;
 realizarea de evaluări şi autoevaluări adecvate;
 dezvoltarea flexibilităţii şi adaptabilităţii studentului la
realitatea clasei ca urmare a fuzionării cunoştinţelor de
specialitate, a celor psihopedagogice şi metodice;
 dezvoltarea competenţelor specifice profesiunii de cadru
didactic conform standardului ocupaţional.
Calități ale personalității dascălilor:
 măiestria pedagogică;
 tact pedagogic;
 dragoste pentru profesiunea de dascăl;
 empatie didactică;
 aptitudine pedagogică formată pe bază de competențe
profesionale, psiho-pedagogice, morale și socio-
relaționale;
 umorul.
Viziune asupra Practicii pedagogice:
 Viziuni comune ale studenților și profesorilor-mentori
asupra Practicii pedagogice:

 Implicarea studenților în toate activitățile didactice


(organizarea de cercuri de educație sanitară, participarea
la Consiliile profesorale, ședințe cu părinții, activități de
dirigenție etc.);
 Existența mai multor ore pe săptămână de practică
pedagogică (indiferent de nivel cel puțin 4 ore);
 Să se desfășoare practica pedagogică în mai multe unități
școlare, inclusiv în învățământul preprimar și primar,
colaborând cu mai mulții profesori-mentori.
 Viziuni ale profesorilor-mentori privind practica
pedagogică:

 Practica observativă să aibă un număr mai mare de ore;


 Se pune accent pe caracterul practic-aplicativ al
disciplinei;
 Practica pedagogică să se desfășoare și în mediul rural;
 Să fie implicați mai mult Inspectoratul Școlar și factorii
decizionali din unitățile școlare;
 Este necesară revizuirea totală a organizării și desfășurării
practicii pedagogice;
 Profesorii-mentori să aibă mai puține ore în catedră.
Așteptările studenților și profesorilor-mentori față de
organizarea și desfășurarea Practicii pedagogice:
 Așteptările comune ale studenților și profesorilor-mentori
față de desfășurarea practicii pedagogice:

 Adaptare la realitate educațională, la pulsul școlii, la


explozia informațională în domeniul disciplinei predate,
dar și a Didacticii specialității;
 Adaptare la explozia informațională în domeniul Științelor
educației;
 Introducerea unor ore de consultații pentru studenți,
coordonate de profesorii-mentori;
 Organizarea obligatorie a unor activități organizate de
Educație pentru sănătate (cercuri școlare, simpozioane,
concursuri între școli etc.).
Profesorii-mentori și studenții sunt mulțumiți de:

Profesorii-mentori și studenții sunt mulțumiți de:

 Comunicarea în cadrul relației didactician - profesor-mentor - student


practicant - elevi;
 Corelarea aspectelor practic-aplicative în cadrul activităților didactice.

Profesorii-mentori sunt mulțumiți de:

 Atitudinea studenților și elevilor în organizarea și desfășurarea practicii


pedagogice;
 Rezultatele obținute de studenții-practicanți în organizarea și
desfășurarea practicii pedagogice, dar și rezultatele la învățătură
obținute de elevi;
 Managementul clasei.
Profesorii-mentori și studenții sunt nemulțumiți de:
 Număr mic de ore pe săptămână de practică pedagogică (3ore/spt.);
 Neexistența unei practici pedagogice comasate;
 Supraîncărcarea programului studenților și a profesorilor-mentori;
 Neexistența unor ore acordate unor consultații particulare sau de grup
privind proiectarea unității de învățare/lecției.

Specificul disciplinei Practică pedagogică în viziunea


profesorilor-mentori și studenților:

 Atât profesorii-mentori cât studenții consideră că specificul disciplinei


Practică pedagogică constă în:
- învățarea logică a conceptelor, conținuturilor în cadrul activităților
practice;
- Asigurarea relației între teorie și practică;
- Accentuarea caracterului practic-aplicativ în formarea abilitățiilor
practice de predare-învățare-evaluare;
- Posibilitatea realizării interdisciplinarității.
Dificultăți de învățare în studiul disciplinei Practică
pedagogică, în opinia profesorilor-mentori și studenților:
 Atât profesorilor-mentori și studenților consideră că în
desfășurarea activitățiilor practice apar următoarele
dificultăți:
 Volum mare de informație care trebui însușite în scurt
timp;
 Dificultăți în însușirea unor concepte;
 Dificultăți legate de orarul studențiilor (de cele mai multe
ori suprapunerea stagiilor medicale cu practica
pedagogică);
 Neconcordanța între învățământul medical modular și
stagiul de practică pedagogică.
 Dificultăți ce țin de elevi (motivație, stil de învățare).
Sugestile profesorilor-mentori:

 Consultarea cadrelor didactice, care predau la catedră


în elaborarea fișei disciplinei, a unor produse
curriculare (ghiduri, manuale, îndrumare etc.);
 Creșterea numărului de ore de practică pedagogică, și
desfășurarea acesteia pe parcursul a doi ani de studiu;
 Existența unei concordanțe între conținuturile predate
și viața cotidiană.
VĂ MULȚUMESC !