Sunteți pe pagina 1din 6

Cloroform utilizat pentru

Spectroscopie

Masterand:Cican Diana Petruta


EPCAM, AN II
Introducere

 Utilizari identificate ale cloroformului: ca reactiv pentru


analiza

CHCl₃
Clasificarea substanţei sau a amestecului
 Toxicitate acută, Categoria 4, Oral(ă), H302
 Toxicitate acută, Categoria 3, Inhalare, H331
 Iritarea pielii, Categoria 2, H315
 Iritarea ochilor, Categoria 2, H319
 Cancerogenitatea, Categoria 2, H351
 Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 2, H361d
 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere
repetată, Categoria 1, Ficat, Rinichi, H372
Pericole la care ne expunem cand intram in
contact cu substanta
 H302- Nociv în caz de înghiţire. H315 Provoacă iritarea pielii.
 H319 -Provoacă o iritare gravă a ochilor. H331 Toxic în caz de
inhalare.
 H351- Susceptibil de a provoca cancer. H361d Susceptibil de a
dăuna fătului.
 H372- Provoacă leziuni ale organelor (Ficat, Rinichi) în caz de
expunere prelungită sau repetată
Metode de precauti cand intram in contact cu
substanta
 P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă
apă şi săpun
 P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer
liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă
pentru respiraţie.
 P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu
atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de
contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.
Continuaţi să clătiţi.
 P308 + P310 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Sunaţi
imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau
un medic.