Sunteți pe pagina 1din 18

Robot Mobil

Reconfigurabil

A realizat:
Dutcovici Radu
Mamolea Igor
Cervac Petru

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Motto :
“Nimeni nu poate realiza lucruri mari cu eforturi mici.”
(Euripide)

2
Definiție : Ce este un proiect ?
Proiectul este un proces care trebuie sa atinga un obiectiv clar
definit, printr-o serie de activități si care trebuie sa se înscrie
întro perioada de timp bine definita, o suma de resurse alocate si
responsabilitati clare.

3
Scopul :
Elaborarea unui dispozitiv unei platforme mobile IoT pentru

Realizarea unei platforme mobile reconfigurabile Hard & Soft,


pentru aplicarea în domeniul didactic/educațional, concursuri și
spre dezvoltarea platformelor ce implementează inteligența
artificială.

 Costul total
l proiectului
125000,00 lei
 Per. Client
69,00 lei 4
Abordarea problemei:
O problemă aсtuală din сadrul dezvoltării unui robot este
prevalarea arhiteсturii regide a robotiсii, unde avantajul unei
astfel de arhiteсturi este simpliсitatea. Însă o astfel de
arhiteсtură nu permite introduсerea sсhimbărilor în сazul сeea
сe înseamnă сă este nevoie de сîte un robot pentru fieсare
sсenariu de utilizare. O altă soluție în aсest sсop este utilizarea
unei arhiteсturi modulare, сe permite sсhimbarea
сomponentelor în dependență de сerințe și sсopurile
predifinite.
Acest concept aduсe un set de provoсări pentru proieсtantul
arhiteсturii, în aсest сaz proieсtantul este nevoit să asigure
сompatibilitatea nu doar dintr-un singur set de сomponente și
un număr mare de сomponente.
Obiective :
 Dezvoltare și utilizarea în scopuri didactice pentru școli șu
universitățile din țară .
 Oferirea posibilităților de extindere și integrare cu alte
proiecte similare.
 Crearea unei baze de date pentru fiecare utilizator ce
folosește platforma online;
 Ridicarea nivelului de inteligența prin utlizarea rețelelor
neuronale artificiale;
 Posibilitatea de aplicare la concursuri ce țin de domeniul
roboticii;
 Liber acces la platformă cu oferirea suportului de programare
a dispozitivului în mediul online;
 Dezvoltarea ramurii IT (Soft & Hard);
 Oferirea unor metode mai așoare de asamblare a
dispozitivului și alegerea componentelor după dorintă;
 Oferirea unui suport online de instruire pentru utilizarea
platformei , dezvoltarea programelor, UML;
 Crearea unei platforme Web interactive în timp real;
6
Dezvoltarea Proiectului

Products

Methods

7
Graful-rețea de efectuare a lucrărilor de
proiectare

8
Costurile componentelor necesare

9
Cheltuielele directe
Dependeța de alte proiecte

Organizatii cheie:

 E-guvernare
 Ministerul Economiei
În cazul extinderii proiectului
există posibiliatea de
implimenteare și extindere în
sectorul educațional de învățămînt
în Republica Moldova .
Indicatori de Performanță și Succes KPI
 Trebuie să reflecteze schimbarea care se aşteaptă să fie
adusă (şi măsurată) de proiect
 Gradul de satisfactie sporit al rezidenților.
 Nr. de reprezentanți din grupurile de interese în platformă.
 Nr de parteneriate create.
 Nr. Întreprinderi nou-create în regiune
 Nr de instruiri organizate.
 Grad de interes a tinerilor pentru încadrare.
 Înțelegerea corectă a sistemelor ebedded.
 Cifra de comenzi
 Crearea unor centre ce țin de robotică.

12
Efortul estimat
În cadrul proiectului se presupune și un program de
seminare ca scop în informarea și instruirea în domeniul
utilizarii robotului.
Seminarele vor include diverse aspecte ce țin de sectorul
automatizării în domeniul embedded: proiectarea
diagramelor UML, programarea prin intermediul platformei
web, folosirea tehnologiilor de rețea, internetul,utilizarea
echipamentelor hard(senzori), etc.

Managerul de proiect – 8 ore/zi


Secretar- 8 ore/zi
Servitoare – 3 ore/zi
1 x Paznic - 12 ore/zi
Inginer IT – 5 ore/zi
Inginer electrician – 5 ore/zi
13
Fezabilitatea
Analiza riscurilor şi planuri de urgenţă:
Listă cu riscuri (factori externi negativi care este posibil să afecteze evoluţia sau reuşita
proiectului şi care sunt puţin controlabili sau necontrolabili) asociate fiecărui grup
principal de activităţi propus împreună cu măsuri corective relevante care să reducă aceste
riscuri. O bună analiză a riscurilor trebuie să cuprindă o serie de tipuri de riscuri, inclusiv
riscuri fizice, pentru mediu, politice, economice şi sociale.

Ipoteza /riscul Măsuri corective


Lipsa de finanţare Solicitantul îşi va
pentru finalizarea asigura fondurile
proiectului sau necesare şi o planificare
întîrzierea plăţilor riguroasă a surselor de
serviciilor de către finanţare
beneficiarul
proiectului
Fezabilitatea
Ipoteza /riscul Măsuri corective
Lipsa motivației de Informare calitativă
participare la sesiunile pentru toate categoriile
de de oamnei;
promovare,informare Monitorizarea continuă
și instruire; a prețurilor pe piață.
Creșterea prețurilor
fluctuației și
modificării nivelului
dobînzii.
Diagrama puterii și interesului
Concluzii:
Principalele condiţii preliminare şi ipoteze (eveniment sau
acţiune externă pozitivă sau condiţie importantă care
trebuie să existe pentru ca un proiect să poată reuşi) din
timpul şi de după faza de implementare
Sprijin din partea autorităților centrale, locale și a factorilor de
decizie.
Implicarea activă și calitativă a echipei de management a
incubatoarelor în realizarea activităților proiectului.
Interes sporit din partea rezidenților incubatoarelor
beneficiare pentru îmbunătățirea abilităților
antreprenoriale și perfecționarea planurilor de afaceri.
Interes din partea comunității și potențialilor beneficiari de a
participa la sesiunile de informare.
Interes din partea participanților la sesiunile de instruire
antreprenorială. 17
???????????????????????????????????

18