Sunteți pe pagina 1din 14

Masa monetară

și
agregatele monetare
în zona Euro

P r o i e c t r e a l i z a t d e Ta n a s ă A l e x a n d r a
Specializarea Management
Grupa 24
Cuprins
Moneda în contextul inovațiilor financiare.
Lichiditatea economiei

Definirea masei monetare și structurarea


acesteia

Agregatele monetare

Concluzii

Bibliografie
Moneda în contextul inovațiilor financiare

Moneda = o formă importantă a averii, un activ financiar care se individualizează prin faptul că este
activul cel mai lichid, adică imediat utilizabil pentru achizționarea de bunuri și servicii, pentru plata
oricărei datorii, fără riscul unei pierderi de valoare.

Economistul francez J. M. Keynes, în lucrarea sa “Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a


dobânzii și a banilor”, susține în lucrarea sa calitatea monedei de a fi lichiditatea prin excelență,
deoarece permite achiziționarea imediată a bunurilor sau stingerea imediată a oricarei datorii.

Inovațiile financiare realizate in țările dezvoltate începând cu 1980 au pus în evidență noi active
financiare care prezintă un grad de lichiditate apropiat de cel al monedei și care aduce un plus de
venit sub formă de dobândă.
Definirea masei monetare
Masa monetară reprezintă ansamblul mijloacelor de plată, respectiv de
lichidități, care există la un moment dat în cadrul economiei unei țări sau a unei
zone monetare.

În opinia profesorului Costin C. Kirițescu, masa monetară reprezintă suma


activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei țări pentru cumpărarea de bunuri
și servicii și pentru achitarea datoriilor.
Masa monetara

Banii
Numerarul
followers
de cont

Masa monetară = stoc de creanțe asupra băncilor și creanțe


deținute de utilizatori de monedă bancari și nebancari
Nivelul masei monetare se
poate calcula astfel

Mm= 1A+2A+3A+4A
Mm = 1P+2P+3P+4P

Pentru determinarea nivelului masei


monetare, avem în vedere relațiile de
corespondență care se stabilesc între
deținătorii și uitizatorii de monedă în
cadrul economiei.
Structura masei monetare

1 Sens restrâns 2 Sens larg

Masa monetară reprezintă Masa monetară pe lângă


ansamblul mijloacelor de plată mijloacele de plată propriu-zise,
care permit deținătorului reflectă ansamblul activelor
achiziționarea imediată de bunuri financiare lichide care pot fi
și servicii și efectuarea de plăți transformate în monedă propriu-
directe. zisă, fără pierderi de valoare.

a. Numerarul (bancnote și a. Moneda propriu-zisă


monede metalice) b. Depozite la termen și în vederea
b. Disponibilități în conturile economisirii constituite la bănci
curente deschise la bănci, case c. Alte active – titluri negociate pe
de economii, alte instituții. piața financiară.
Agregatele monetare în zona euro
Agregatul monetar reprezintă un ansamblu omogen de active care pot fi utilizate ca mijloc de plată.
Particularitatea lor este de a se include unele în altele.
În raport cu gradul de lichiditate a diferitelor active cuprinse în structura masei monetare distingem:

• Agregatul monetar intermediar


• Agregatul monetar (M2) cuprinde M1 plus • Agregatul monetar M3
restrans (M1) în care se depozitele rambursabile după reprezintă masa monetară în
include numerarul în notificare la cel mult trei sens larg și include M2 la
circulație (bancnote și luni(depozite de economii pe care se adaugă instrumente
monede metalice) și termen scurt) și depozite cu negociabile în special
depozite overnight scadența de maximum doi ani împrumituri din operațiuni
constituite la institutiile (depozite pe termen scurt) repo, unități emise de
financiar-monetare și constituite de instituțiile fonduri de piață monetară,
administrația centrală financiar-monetare și precum și instrumente de
administrația centrală. Mai îndatorare cu scadența de
poartă denumirea de maximum doi ani.
cvasimoneda.
În contextul creării monedei euro, autoritățile monetare ale țărilor membre ale zonei
euro au fost preocupate de definirea agregatelor monetare comune și armonizate. In
acest scop, au fost stabilite instituțiile abilitate să creeze și să gestioneze moneda,
cunoscute sub numele de instituții financiar-monetare.

a. Eurosistemul ( Banca Centrală Europeană și băncile centrale ale statelor din


zona euro )

b. Instituțiile de credit rezidente ( în principal bancile și casele de economii-


atragerea de la public de depozite și acordarea de credite)

c. Toate celelalte instituții financiare rezidente – atragerea de depozite de la


entități și care în nume propriu acordă credite sau investesc în titluri de valoare.
Numărul și structura agregatelor monetare diferă de la o țară la alta, în funcție de
gradul de dezvoltare și structura sistemului financiar.

Adregatele monetare sunt stabilite de către autoritățile monetare, în funcție de


urmatoarele criterii:

Eficacitatea
agregatelor
monetare

Caracterul
controlabil

Disponibilitatea
statistică
La modul general, se poate aprecia că agregatele monetare se clasifică în trei grupe:

a)moneda primară (baza monetara, moneda de rezerva) care cuprinde bani creati
de Banca Centrală.
b)moneda mijloc de plată (masa monetară în sens restrâns– M1) care cuprinde
instrumenetele de plată create de Banca Centrală și de celelalte instituții financiar
bancare.
c)moneda ca avuție netă (masa mijloacelor de deținere a averii), care cuprinde pe
langă instrumentele de plată, instrumentele financiare lichide care nu se folosec ca
atare in plăți .
Concluzii
Agregatul monetar este o parte constitutivă a masei monetare (M) și semimonetare
automatizată prin instituțiile financiar bancare care le gestionează prin fluxurile
economice reale pe care le mijlocesc. Includerea disponibilităților bănești în agregatele
monetare se face după criteriul ușurinței sau al dificultății transformării lor în bani
lichizi.
Pe plan internațional, politicile monetare trebuie să asigure reglarea cererii și ofertei
de monedă, iar pe plan extern echilibrul balanței de plăți. Este important să se
păstreze un echilibrul monetar, acea stare în care oferta( masa monetară existentă în
circulație) și cererea (masa monetară justificată a se găsi în circulație, proporțiile
dezvoltării economice) de monedă sunt egale pentru
a nu exista nici exces de bani, nici penurie de bani în circulație, nici inflație, nici
deflație.
Bibliografie

• Suportul de curs la disciplina Monedă și Credit


• https://www.studocu.com/en/document/universitatea-
alexandru-ioan-cuza/finante/lecture-notes/moneda-si-
credit-capitolul-7-masa-monetara-si-agregatele-
monetare/2531600/view
• https://www.scribd.com/document/381393908/Piata-
Monetara-Exemplu-PPT
• https://www.slideshare.net/ninaburlack/capitolul201
Vă mulțumesc!