Sunteți pe pagina 1din 11

Monitorizarea și asigurarea

calității incluziunii copiilor cu CES


în instituția de învățământ general

Ședința cu managerii școlari, 25.02.2020


Date statistice 2019-2020
• Angajate - 55 cadre de sprijin/ 38 unități (17 CDS pe o unitate)
• De asistența CDS dispun 269 elevi.

• Școlarizați în instituții școlare – 282 cu CES,


• Cu instruire la domiciliu - 16 elevi.

• Evaluați – 14 elevi
• Reevaluați – 15 elevi

• CREI – 41 centre
Planificarea în domeniul EI
Aspecte evaluate Descrierea situației atestate Propuneri/ sugestii
Planul managerial de Gim. Mănoilești, Gim.Costuleni, În Planul managerial al
activitate al instituției, ȘP ”Sp.Vangheli”, LT ”A. Pușkin”. instituției să se înainteze
(sub aspectul reflectării subiecte, activități cu referire la
și asigurării dezvoltării EI.
proceselor EI).
LT ”A. Pușkin”, LT ”Ion Creangă, Gim. Bușila, Gim.Sinești, Gim.
Planul CMI (sub LT Sculeni, Gim. Costuleni, Condrătești, Gim. Cetireni
aspectul corespunderii Gim.”D. Cantemir” Planul este structurat pe
misiunii și atribuțiilor). ȘP ”Sp.Vangheli”, Gim.Unțești, compartimente, dar lipsesc
Gim. Todirești, Gim.”Paul Mihail” dovezi de realizare.
Cornova, Gim. Năpădeni.
Planul CREI (sub În majoritatea instituțiilor sunt P.26, lit.b, asistența specifică în
aspectul corespunderii elaborate planuri de activitate, care conformitate cu necesitățile de
misiunii și atribuțiilor). se reflectă în activitatea CDS. dezvoltare ale copiilor.

Planul de activitate al În majoritatea instituțiilor sunt Din 55 CDS, doar 17 cadre


CDS (sub aspectul elaborate planuri de activitate, care activează pe 1unitate.
corespunderii misiunii se reflectă în activitatea CDS.
și atribuțiilor).
Activitatea structurilor,
serviciilor de suport
Comisia multidisciplinară intrașcolară (CMI)
Aspecte evaluate Descrierea situației Propuneri/ sugestii
atestate
Regulamentul de activitate Regulamentul de activitate al Completarea documentație
al CMI (sub aspectul CMI este aprobat de CMI – conform
corespunderii misiunii și administrația instituției. regulamentului;
atribuțiilor)

Ședințe organizate: nr., În Planul anual de activitate a În cadrul consiliilor


subiecte abordate (conform CMI sunt reflectare subiecte cu pedagogice și administrație să
planului), procese – verbale, referire la EI. se prezinte rapoarte anuale de
decizii. activitate; informații privind
eficiența și calitatea serviciilor
de EI și asistență individuală a
copiilor cu CES;

Asistența metodologică Diseminarea informațiilor Să se acorde asistență


acordată (ateliere de lucru, primite în cadrul Întrunirilor metodologică CDS, CD
seminare, mese rotunde, metodice, seminarelor
ședințe de lucru) raionale, atelierelor de lucru;
Centru de resurse pentru educația incluzivă (CREI)
Aspecte evaluate Descrierea situației atestate Propuneri/
sugestii
Nomenclatorul anexa 2 la Documentația conform Dotarea și
ordinul ME nr. 100 din Nomenclatorului documentelor CREI. amenajarea
26.02.2015 (2) cu privire la corespunzătoare a
aprobarea Metodologiei de CREI.
organizare şi funcţionare a Accesibilitate în
CREI. CREI.
Programul de activitate Se respectă programul de activitate în Ordinul nr.100 din
LT „A.Pușkin”, LT ,,Gh.Asachi”, „LT 26.02.2015,punct.9,
Alexei Mateevici”, Pîrlița, LT Sculeni, lit.i), desfășoară
Gim.Todirești, Gim. ,,D.Cantemir programe de
Cornești, ȘP „Sp. Vangheli” Gim. informare-educare-
Frăsinești, Gim. „Gaudeamus” Petrești, comunicare.
Gim. Zagarancea.
Corespunderea dotării CREI LT,,Gh.Asachi”, LT ,,AL. Pușkin”, CREI din instituțiile
misiunii și tipurilor/formelor Gim.Costuleni,Gim.,,Dm.Cantemir”, școlare necesită
de activitate. Cornești, Gim. Năpădeni, Gim.,,Paul dotat cu echipament
Mihail”Cornova, LT ,,Elada” adecvat activităților
Măcărești,gim. Negurenii Vechi. desfășurate.
Aspecte Descrierea situației atestate Propuneri/ sugestii
evaluate

Personal La nivel de raion doar există: Colaborarea eficientă dintre


implicat: CDS, • 2 logopezi (LT,,Al.Pușkin), CDS, CD și psiholog,
psiholog, • 12 psihologi dintre care se implică activ psihopedagog, logoped.
psihopedagog, Vatavu Lidia, LT ,,Al.Mateevici,, Pîrlița, Desfășurarea activităților
logoped. Olga Calancea, LT ,,Al.Pușkin”. psihosociale de grup cu
copiii tipici și elevi cu CES.
• CDS active:
Maria Dereș, LT ,,Gh.Asachi” Ungheni;
Galina Uscatu, Negurenii Vehi,
Lîsîi Ludmila, LT „Alexei Mateevici”
Pîrlița,
Ganea Ana, Gim.,,Paul Mihail” Cornova,
Costru Ludmila, Gim. Zagaranca, Margarint
Olga, Gim. ,,D.Cantemir” or.Cornești,
Moraru Iulia, Gim. Todirești.
Evidența și monitorizarea situației copiilor cu CES
Aspecte evaluate Descrierea situației Propuneri/ sugestii
atestate
Numărul de referințe către Identificarea timpurie a Dosarele nu sunt complete și
CRREI Ungheni copiilor informații suficiente despre
28 dosare copil.
Studiază în bază de PEI: nr. 282 elevi CM nu corespunde
necesităților elevilor.
(Conținuturile și finalitățile
sunt complicate).
Asistați de CDS nr.: la 282 elevi Planul de asistență la ore a
lecții/în CREI CDS să fie completat și realizat
în colaborare cu CD.
Cazuri copii în evidență 7 elevi- DASPF Informarea CD despre gradul
specială, multidisciplinară 250 copii (Formularul nr.5) de dizabilitate a elevilor-
/comună cu alte sectoare 8 copii cu tulburări emoționale confidențial.
(DASPF, medicină, ordinea și de comportament.
publică)
Copii cu dizabilități/cu Dizabilități fizice - 33 elevi. Sensibilizarea colegilor de
dizabilități fizice Dizabilități senzoriale (auz, clasă în ajutorul acordat acestor
văz)- 17 elevi auz, 4 elevi-văz. copii.
Procesul educațional incluziv
Aspecte evaluate Descrierea situației Propuneri/ sugestii
atestate
Constituirea echipei pentru Echipele PEI sunt constituite Nu toți membrii echipelor se
elaborarea PEI corespunde și aprobate în termen. implică activ și eficient în
reglementărilor în vigoare elaborarea PEI, conform
necesităților elevilor.

Curriculum modificat este Curriculum modificat nu este CM nu corespunde necesităților


aprobat de director și aprobat de director și elevilor. (Conținuturile și
coordonat de președintele coordonat de președintele finalitățile sunt complicate).
comisiei metodice. comisiei metodice.

Organizarea instruirii la 16 elevi Instituția de învățământ nu


domiciliu. sesizează la timp DE privind
instruirea la domiciliu a elevilor.
(Ex. Gim. Buciumeni, elev cl.IX
n-a frecventat școala 4 luni de
zile)
Monitorizare PEI
Aspecte evaluate Descrierea situației Propuneri/ sugestii
atestate

Realizarea PEI este subiect examinat în cadrul ședințelor:

 Comisiilor metodice Elaborarea de teste și probe Elaborarea testelor conform


de evaluare la disciplinele necesităților și potențialului
școlare în conformitate cu copiilor.
Curriculum individualizat.
 CMI Formarea și aprobarea Monitorizarea realizării PEI
echipelor PEI. Monitorizarea și corelarea competențelor
procesului PEI. copiilor cu finalitățile din CM.
Organizarea ședințelor
echipelor PEI de revizuire a
PEI-urilor.

 Consiliului pedagogic Prezentarea spre examinare și Identificarea blocajelor /


aprobare a PEI pentru fiecare impedimentelor în realizarea
copil. PEI
Mulțumesc!!!

S-ar putea să vă placă și