Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea de Stat Tiraspol

Facultatea Geografie
Catedra Geografie Generală

MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR ÎN RAIONUL
CIMIȘLIA
Elaborat: Studenta ciclul I,
Grupa 405 CIOCÎRLAN Anastasia
Conducător ştiinţific: CODREANU Igor
doctor, conf. universitar
Scopul Metode
Obiective de cercetare
• Cercetarea modului de organizare •Documentarea surselor bibliografice ce • Bibliografică
a managemetului deșeurilor reflectă particularităţile specifice ale • Statistică
solide în Raionul Cimișlia; componentelor mediului din cadrul
• Cartografică
raionului Cimișlia;
• Evidența impactului substanțelor •Acumularea datelor statistice ce ține de • Comparativă
reziduale asupra factorilor de poluarea și protecția componentelor • Observărilor directe în teren
mediu. mediului în raionul Cimișlia cu deşeuri
solide;
•Studierea şi descrierea metodologiei și a
metodele de management, depozitare şi
tratare a deşeurilor solide;
• Cercetarea rapoartelor cu referinţă la
calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol,
biodiversitatea, factor antropic);
•Familiarizarea cu efectele principale ale
poluării cu deșeuri solide la nivel local;
•Determinarea măsurilor de ameliorare a
problemelor provocate de deşeuri.
CARACTERIZAREA METODELOR DE GESTIONARE -
DEPOZITARE ŞI VALORIFICARE A DEŞEURILOR SOLIDE
Deșeu - …substanță, preparat sau orice obiect pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau
obligația sa îl arunce.
SISTEME ȘI METODE DE COLECTARE
Caracteristici Metoda de colectare în puncte de colectare Metoda de colectare din poartă în
poartă
Definiție: Deșeurile sunt duse de către locatar de la locuința Colectarea deșeurilor de la locuintă.
sa la punctul de colectare.
Sortare: Sortarea se face sau nu de către locatar. Pot fi Sortarea se face sau nu de către locatar.
sortate sau nu la centru. Pot fi sortate sau nu la centru.
Materiale colectate: Materiale separate sau materiale în amestec. Materiale separate sau materiale în
amestec.
Containere: Comunal Individual (poate fi comunal în cazul
blocurilor de apartamente).
Necesitatea transportării de Redusă până la mare Nu există
la consumator:
Necesitatea transportării Redusă Mare
pentru colectare:
Cantitatea colectată De la mare la mică Mare
Nivelul de contaminare Scăzut - în cazul colectarii selective,Mare - în Scăzut- în cazul colectării selective, Mare
cazul colectării mixte - în cazul colectării mixte
METODELE DE DEPOZITARE ŞI TRATARE A
DEŞEURILOR SOLIDE
• Pentru realizarea eficientă și organizarea optimă a colectării și a transportului deșeurilor și
materialelor reciclabile se vor avea în vedere anumite caracteristici de referință. Cum ar fi :

Mărimea Structura
zonei de economică
a zonei
colectare

Nivelu de Condițiile
trai al urbanistice
populației

Alegerea
Ccerintele sistemului
clienților adecvat de
colectare
PROCEDURI DE COLECTARE
Există trei feluri de proceduri Stocarea
Prelucrarea temporară,
de colectare: deșeurilor pretratarea (daca
este necesară)
•procedura de colectare
prin golirea pubelei;
Eliminarea și
Alimentarea
procedura de colectare tratarea
în unitatea de
prin schimbarea pubelei; cenușei
incinerare
reziduale
•procedura de colectare în
saci de unică folosință. Tratarea și
valorificarea
emisiilor
CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU
INCINERAREA DEȘEURILOR SOLIDE
Există patru procedee ce stau sta la baza înfiinţării unor
unităţi industriale capabile de a trata în condiţii ecologice şi
de eficienţă economică 5000-10000 C t/zi de materii organice
solide.

Reducerea
fermentare incinerare piroliza
chimică

O instalație de incinerare a deșeurilor constă din


urmatoarele domenii de funcționare, expuse în continuare:
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ÎN
RAIONUL CIMIŞLIA
Formarea şi depozitarea deşeurilor municipale în raionul Cimișlia
Nr Gunoişti exploatate Gunoişti stihiinice Gunoişti lichidate
d/o în localitate depistate
Municipiul/raion Număr Numărul Raiduri de Procese Amenzi
ul, localitatea ul populați salubrizare verbale aplicate/
de ei unităţi suprafaţa unităţi suprafaţa unităţi suprafaţa (unități) întocmite încasate
localităț (ha) (ha) (ha) (unități) (lei)
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. or. Cimișlia 4 11997 2 3.35 6 0,98 1 0,02 11 23
14400/6900
2. com. Albina 3 2043 2 1.9 2 0,45 1 0,05 4 3 1800/900
3. s. Batîr 1 2501 1 0.8 2 0,11 1 0,05 2 2 1200/600
15. s. Mihailovca 1 3235 1 1.0 3 0,32 1 0,25 2 6 9000/3900
16. com. Porumbrei 2 1465 1 1.0 2 0,05 1 0,02 1 2 1200/600
17. s. Sagaidac 1 2501 1 1.0 2 0,02 1 6 3600/1800
18. s. Satul-Nou 1 2000 - 0.6 2 0,03 1 0,03 2 3 2000/1000
19. s. Selemet 1 3621 1 0.95 1 0,08 1 0,02 2 4 2400/1200
20. s. Suric 1 894 1 1.0 1 0,01 - -
21. s. Topala 1 729 1 1.3 2 0,3 1 4 2400/1200
22. s. Troițcoe 1 1075 1 0.8 1 0,12 1 0,005 - -
23. s. Valea-Perjei 1 730 1 0.48 1 0,09 1 0,05 1 4 2400/1200
Total 39 54283 29 24,83 52 5.32 20 2,325 48 104 76600/3650
GESTIONAREA DEȘEURILOR PE
TERITORIUIL RAOINULUI CIMIȘLIA
Gunoiști neautorizate depistate pe teritoriul Raionului Cimișlia

Cimișlia
2 Activitati de inspectare și măsuri întreprinse.
2 6 Gura galbenei
Pe parcursul anului 2018 de către inspectorii IPM Cimișlia
com. Albina împreuna cu administrația publică locală din diferite localități s-au
2 S. Mihailovca efectuat diferite controale ecologice în total la 54 de întreprinderi și
persoane fizice. În urma cărora au fost întocmite 54 acte de control
Lipoveni
2 cu indicația prescripțiilor obligatorii de lichidare a neajunsurilor.
Ciucur- De asemenea, pe parcursul anului au fost întocmite 104 procese
4 Mingir
Hârtop verbale dintre care pe art.154 (1,10) cu aplicarea unor amenzi în
3 suma de 76600 lei și achitate în sumă de 36500 lei.
Sagaidac
2
3 Javgur
1.4 IMPACTUL DEŞEURILOR SOLIDE ŞI
MĂSURILE DE AMELIORARE A MEDIULUI
• Principalele forme de impact și risc determinate de depozitele de deșeuri orasenești și industriale, în
ordinea în care sunt percepute de populatie, sunt:

În cazul în care deşeurile nu sînt


modificari de peisaj si tratate în modul corespunzător,
disconfort vizual acestea prezintă un mare pericol
atît pentru mediu, cît şi pentru
modificari ale fertilitatii solurilor sănătatea oamenilor, protecţia
si ale compozitiei biocenozelor animalelor şi a florei. Deşeurile
pe terenurile invecinate. radioactive pot fi letale, poluînd
suprafeţe mari pentru secole
poluarea apelor de întregi. Deşeurile medicale pot
suprafata provoca răspîndirea bolilor şi a
infecţiilor. Deşeurile periculoase,
la fel, pot provoca boli şi pierderi
poluarea aerului
de vieţi omeneşti.
Influenţa deşeurilor asupra sănătăţii oamenilor
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN
LOCALITATEA SELEMET, RAIONUL CIMIȘLIA
Primăria Selemet, declară:
1. Proiect implimentat de către Fondul Ecologic Național Selemet
2. 1 platformă de evacuare situată în satul Mihailovca
3. Au fost distribuite tomberoane cetățenilor pe bază de
contract – pentru deservire și evacuare. Troițcoe Codreni
4. 2(1) unități de trasport – colectează o zi la o(două)
saptămâni
5. În localitate sunt 480 de case din 1200 care achită câte 9
lei/persoană

Mihailovca Sagaidac

Batîr Satul Nou


AMPLASAREA GUNOIȘTII ȘI METODA DE
DEPOZITARE APLICATĂ.
•Gunoiștea satului Selemet se alfă la periferia de sud-vest satului Mihailovca raionul
Cimișlia. Acest punct de colectare în 2016 a fost finanțat de către Ambasada Poloniei
cu cca 550 mii lei - a fost amenajat cu gard de plasă, poartă, drumul spre gunoiște,
tractor, pliante. Care până la urmă s-au distrus și s-au defectat toate mașinile.
În mediul rural din raionul Cimişlia nu există un serviciu de colectare, transportare şi depozitare organizată a
deşeurilor menajere solide.
Eliminarea gunoiului menajer solid din gospodăriile casnice se efectuează prioritar individual prin depunerea
acestuia la gunoişti, deseori la cele neautorizate.

Gunoiște neautorizată pe marginea satului Selemet


ACTIVITĂȚILE COMUNE ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE ȘI A INSTITUȚIEI
DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU CONȘTIENTIZAREA POPULAȚIEI DIN LOCALITATE ÎN

PRIVINȚA CULTURII COLECTĂRII ȘI DEPOZITĂRII DEȘEURILOR SOLIDE .


• Proiectul ”O viață sănătoasă într-un mediu sănătos”–beneficiar
Primăria s. Selemet - costul total al proiectului fiind de 35000
lei (FEN-20000 lei, contribuția populației-15000 lei). Proiectul
fiind finalizat în anul 2017.
• Activitățile comune ale autorităților publice locale și a instituției
de învățământ pentru conștientizarea populației satului Selemet
sunt acțiunea de voluntariat "PUNE UMĂRUL" organizat de
către elevii Gimnaziului "Sergiu Coipan" din localitate care
organizează lucrări de salubrizare conform planului bilunarului
ecologic desfășurând și activități de volutariat în localitate
• Ca rezultat, localitatea Selemet tinde spre un mediu încojurător curat și sanătos.
CONCLUZII

• 1. Una din particularitățile de bază ale acestui studiu este prevenirea poluării, asigurarea unui mediu sănătos de viaţă
pentru cetăţeni. În acest sens, priorităţile relaţiilor dintre ecologie şi economie în ierarhia deşeurilor are o importanţă
deosebită.
• 2. Problema gestionării deşeurilor pe întreg teritoriul raionului se manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi
diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei.
• 3. Ameliorarea şi menţinerea calităţii factorilor de mediu este posibilă prin perfecţionarea şi promovarea politicii de
prevenire a poluării mediului, inclusiv şi prin gestionarea corectă a deşeurilor, prin crearea unui sistem, care ar funcţiona,
incluzînd următoarele măsuri:
— de ordin organizaţional și educațional
• 5. Managementul deșeurilor oferă
• - Condiţii sanitare salubre în mediile sociale, instituţii publice, şcoli, grădiniţe;
• - Cetățeni ecologic educați,
• - Condiții favorabile de activitate a agenților economici.
• 6. În raionul Cimişlia şi respectiv în satul Selemet funcţionează un sistem de management al deşeurilor solide, dar încă
sunt multe probleme parţial soluţionate la acest capitol. Prin urmare, un rol important în soluţionarea probelemelor ce ţin de
deşeuri, revin Autorităţilor publice locale cu implicarea cît mai largă a comunităţii.
Mulțumesc
pentru atenție !!!