Sunteți pe pagina 1din 10

Dreptul de autor

Subiectul dreptului de autor


Obiectul dreptului de autor
Introducere

• Subiectul dreptului de autor


• Opere originale si derivate
• Opera comuna
• Obiectul dreptului de autor
• Conditii pentru protectia dreptului de autor
Subiectul dreptului de autor
• Autorul operei si prezumtia de autor (art. 4)
• Potrivit legii române este autor persoana care
a creat opera și de care este leagat dreptul de
autor cu atributele sale de ordin moral și
patrimonial
• Subiecte secundare: succesorii, cesionarii legali și
convenționali ai dreptului de autor; organismele
de gestiune a drepturilor de autor; persoana
care face publică opera adusă la cunoștința în
formă anonimă sau sub pseudonim
Opere originale si derivate

• Opera originală este aceea care dintr-un începutul


creației nu se întemeiază pe o alta și nici nu depinde
de o operă preexistentă, originalitatea, în sensul pur
al cuvântului, fiind relativă.
• Atunci când în crearea unei opere se are ca punct
de plecare o operă preexistentă, rezultatul este opera
derivată. EX: traducerile, adaptările, culegerile de
texte, enciclopediile, antologiile, etc....
OPERA COMUNA

• Opera rezultată din activitatea de creație intelectuală


a mai multor persoane
• Atunci când coautorii nu stabilesc partea de
contribuție a fiecăruia, ne aflăm în prezența unei
opere comune indivizibile
• Atunci când contribuția coautorilor este distinctă și
are individualitate proprie opera comună este
divizibilă
OPERA COLECTIVA

• Opera colectivă este aceea care ia naștere la inițiativa unei


persoane fizice sau juridice și în care contribuțiile personale ale
autorilor formează un tot fără a fi posibilă, datorită naturii operei,
atribuirea unui drept distinct asupra întregului operei vreunuia
dintre coautori.EX: filmele, reprezantațiile unor piese de teatru,
ziarele, enciclopediile, dicționarele
• Se deosebește de cea comună prin: ia naștere la inițiativa unei
persoane fizice sau juridice; este imposibilă atribuirea de drepturi
distincte; raporturile între persoana din inițiativa căreia ia naștere
opera și coautorii sunt reglementate pe cale convențională, astfel
că participanții la actul de creație nu dobândesc decât pe cale
convențională calitatea de subiect al dreptului de autor.
SITUATIA ANGAJATULUI

• Persoana care are calitatea de angajat și în


această calitate realizează opera, își păstrează
calitatea de autor, dar legea oferă posibilitatea
ca, pe cale convențională, unele drepturi să
aparțină și angajatorului
• Programele pentru calculator: în lipsa unei
convenții contrare drepturile patrimoniale de
autor asupra programelor create de unul sau mai
mulți angajați, în exercitarea atibuțiilor de serviciu
sau după instrucțiunile celui care angajează,
aparțin acestuia din urmă
OBIECTUL DREPTULUI DE AUTOR

a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte


opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;
b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare,
manualele școlare, proiectele și documentele științifice;
c) compozițiile muzicale cu sau fără text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;
e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analogic
fotografiei;
g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, grafică, gravură,
litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului,
desene, design, precum și operele de artă aplicată produselor destinate unei utilizări
practice;
h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele
de arhitectură;
i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general."
Opere exceptate

• ideile, teoriile, conceptele, descoperirile și invențiile


conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de
scriere, de explicare, sau de exprimare; rațiunea pentru
care acestea sunt exceptate țin de efectele negative pe
care protecția le-ar putea avea asupra evoluției societății.
• textele oficiale de natură politică, legislativă,
administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora;
argumentul pentru care sunt exceptate de la protecție este
acela că sunt destinate comunicării publice oficiale,
pentru unele existând chiar obligația cetățeanului de a le
cunoaște
Opere exceptate

• simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților


publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema,
sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna,
ecusonul și medalia; exceptarea are în vedere, în
acest caz, faptul că rațiunea pentru care acestea
există este tocmai afișarea și utilizarea lor liberă
ca manifestare a sentimentului național;
mijloacele de plată; știrile și informațiile de presă;
simplele fapte și date.