Sunteți pe pagina 1din 20

Conditii

CONTINUTUL
privind
DREPTULUI
protectia si
DE AUTOR
Conditii pentru protejare
dreptului de autor
"operele originale de creație
intelectuală în domeniul
literar, artistic sau științific,
oricare ar fi modalitatea de
creație, modul sau forma
de exprimare și
independent de valoarea și
destinația lor".
Conditii generale

1) opera să fie rezultat al


creației intelectuale
2) opera să fie originală
3) opera să îmbrace o formă de
exprimare;
4) opera să fie susceptibilă de
a fi adusă la cunoștința
publică
Originalitatea operei

 alegerea, analizarea, compararea cu gust, inteligență,


sensibilitate, "într-un cuv`nt, a crea în mod personal"
 opera originală reflectă personalitatea autorului
 originalitatea presupune elemente de "fantezie,
alegere, selecționare a materialului sau prelucrare
mintală"
Originalitatea diferitelor
opere
Operele literare
Operele științifice
Programele pentru
calculator
Operele de artă plastică
Operele muzicale
Opera literara

Contrafacere: reproducerea
într-o formă c`t mai Alte două criterii
aproape de original a unei
opere preexistetente; nu utilizate în
trebuie ca reproducerea să
fie fidelă. analizarea
originalitățiiă
operei literarea
sunt
compoziția și
expresia.
OPERA STIINTIFICA

 CRITERII  Originalitatea se
referă la compoziție,
 exprimarea la modul de
ideilor într-un structurare și nu
neapărat la conținut.
mod c`t mai
 Regulile cercetării
exact și precis; științifice impun
 elementul de menționarea sursei
de unde provine
noutate ideea sau teoria
științifică adus
Opera muzicala si de arta
palstica
 Originaliatea operei de artă
 Opera plastică ține de planul
inițial al lucrării și de
muzicala expresia pe care aceasta o
capătă ca urmare a
poate fi executării (desenare,
sculptare, turnare)
originală sub
trei aspecte:
melodie, ritm și
armonie
Programul pentru
calculator

compilator
proiectare limbaj cod
sursa

cod obiect
Celelalte conditii de
protectie a dreptului de
autor
 Opera să îmbrace o formă concretă de exprimare
 Opera să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoștința
publică
 Criterii fără relevanță în acordarea protecției prin drept
de autor: modalitatea de creație, valoarea operelor,
destinația operelor, obligația de constituire a
depozitului legal
DREPTURILE MORALE
Art. 10 al Legii nr. 8/1996
 de a decide dacă, în ce mod și c`nd va fi
adusă la cunoștință publică opera;
 de a apretinde recunoașterea calității de autor
al operei;
 de a decide sub ce nume va fi adusă opera la
cunoștință publică
 de a pretinde respectarea integrității operei și
de a se opune oricărei modificări, precum și
oricărei atingeri aduse operei, dacă
prejudiciază onoarea sau reputația sa.
 dreptul de a retracta opera,despagubind daca
e cazul pe titularii dreptului de utilizare
Caractere

 a) caracter strict personal, ceea ce face să nu să


poatăfi exercitate dec`t de autorul operei;
 b) caracter inalienabil, potrivit art. 11 alin. 1:
"drepturile morale nu pot face obiectul vreunei
renunțări sau înstrăinări";
 c) caracter insesizabil, drepturile morale neput`nd
fi urmărite de creditorii autorului;
 d) caracterul perpetuu fost susținut av`nd în
vedere că opera va păstra în timp personalitatea
autorului,
 e) caracterul imprescriptibil al drepturilor morale
presupune că vor fi exercitate "at`t timp c`t opera
răm`ne în memoria oamenilor și face obiectul
unei exploatări"
Dreptul de divulgare

 Opera comandata
 Opera comuna si aceea
colectiva
 Opera al carei suport e in
proprietatea altei persoane
decat autorul (art. 47alin4)
Divulgarea dupa decesul
autorului
#n perioada de protecție a operei
 dacă manifestarea de voință a autorului în
sensul divulgării rezultă din acte sau fapte
juridice ale acestuia, atunci moștenitorii au
dreptul să facă acest lucru
 dacă autorul își manifestă voința în timpul
vieții în sensul necomunicării publice a operei,
aceasta nu poate fi divulgată de nici o
persoană
Dupa expirarea perioadei deprotectie: 25.2
Dreptul la paternitatea
operei
 Dreptul la nume:  Dreptul de a
dreptul de a decide numele pretinde
sau pseudonimul, de a
pretinde indicarea acestora recunoasterea
și chiar păstrarea calitatii de autor:
anonimatului
dreptul de a revendica
oric`nd calitatea de
autor și dreptul de a
se opune oricărui
act de uzurpare
Dreptul de a pretinde
respectarea integrității operei
 dreptul autorului de solicita
interzicerea oricărui act care
ar aduce atingeri fizice operei;
 dreptul autorului de a
interzice orice atingere a
operei care ar afecta reputația
autorului.
Modificari permise

 dacă e o transformare privată, care nu este


destinată și nu este pusă la dispoziția publicului;
 dacă rezultatul transformării este o parodie sau o
caricatură, fără a se crea confuzie cu opera
originală și autorul acesteia;
 dacă transformarea este impusă de scopul
utilizării permise de autor;
 dacă are loc corectarea erorilor unui program
pentru calculator
Snow vs. The Eaton
Centre
 Sculptorul Michael Snow a apreciat că nu a fost
respectat dreptul său la integritatea operei, fiind atinsă
reputația sa. Opera denumită "Flight-Stop" a fost
v`ndută unui centru comercial din Toronto, The Eaton
Centre. #n perioada sărbătorilor de Crăciun în jurul
sculpturii sale au fost așezate decorațiuni specifice, M.
Snow susțin`nd că astfel opera arăta ridicol.
Solutia

Curtea a decis în favoarea


autorului operei, concluzia
fiind că atunci c`nd e vorba
de reputație și onoare
acesta e singurul care
poate aprecia.
Dreptul de a retracta
opera
 autorul poate retracta opera
dacă partea care are drepturi
rezult`nd dintr-un contract
este de acord cu acest lucru și
este despăgubită;
 proprietarul este de acord cu
retractarea operei după
prealabila despăgubire