Sunteți pe pagina 1din 13

Piaţa financiară

Corpade Nicoleta
Facultatea de Ştiinţe Economice
Anul II C.I.G. ZI
Piaţa financiară
Piaţa financiară - ansamblul contractelor la termen încheiate într-un cadru juridic determinat
între deţinătorii şi utilizatorii de fonduri.
Contractele pot fi încheiate pe termen lung sau scurt. Contractele pe termen lung sunt cele
pentru vânzarea sau cumpărarea de titluri de valoare care ajung la maturitate cel puţin peste
un an: obligaţiunile, acţiunile (deoarece nu au o data de maturitate) şi ipotecile (mobiliare si
comerciale).
Contractele pe termen scurt sunt cele pentru vânzarea sau cumpărarea de titluri de valoare
emise pentru perioade mai mici de un an (bilete de tezaur şi certificate de depozit pe termen
scurt).
Deţinătorii de fonduri sunt societăţile comerciale, instituţiile financiare, persoanele fizice care
pot efectua investiţii pe termen lung direct (prin cumpărarea de case, terenuri, titluri de
valoare) sau prin instituţii financiare de intermediere (care sunt societăţi de valori imobiliare).
Utilizatorii fondurilor pot fi statul, societăţile comerciale, instituţii publice (primarii) şi uneori
persoane fizice.
Pe piaţa financiară acţioneaza o serie de instituţii cum sunt: bursele de valori, intermediarii de
valori imobiliare, băncile comerciale şi de investiţii, casele de economii şi împrumuturi,
cooperativele de credit, fondurile de investiţii, companiile de asigurări şi casele de pensii.
Pieţele financiare pot fi interne, care sunt controlate de stat şi internaţionale, care sunt libere de
orice control.

Corpade Nicoleta Facultate 2


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Oferta publică
Oferta publică este propunerea făcută de un emitent, investitor sau de un intermediar pentru a vinde, a
cumpara, a transforma, a schimba sau a transfera prin orice alt mod valori mobiliare sau drepturi aferente
acestora difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, dar sub condiţia
posibilităţii egale de recepţie din partea a minimum 100 de persoane, nedeterminate într-un fel sau altul de
către autorul propunerii..
Oferta publică poate fi primară sau secundară:
Cea primară are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent pentru a fi subscrise la data
emisiunii cu scopul de a fi plasate pe piaţă.
Cea secundară, subsecvenţa emisiunii, are ca obiect un pachet de valori mobiliare emise în
prealabil şi dobândite iniţial prin plasament privat. Ea poate fi facută de către deţinătorul
respectivelor valori mobiliare sau de un intermediar autorizat (societăţi de valori mobiliare –
SVM).
Oferta publică poate fi de vânzare, cumpărare sau de schimb.
Aprobarea se dă în 30 de zile de la data înregistrării cererii şi a prospectului, după aprobare
prospectul devenind oferta publică.
Orice ofertă publică de valori mobiliare necesită aprobarea prealabilă a comisiei de valori mobiliare, care se
dă pe baza unei cereri şi a unui prospect prezentat de ofertant, care conţine elemente esenţiale ale tranzacţiei
şi informaţii referitoare la ofertant şi la valorile mobiliare care urmează a fi oferite.

Corpade Nicoleta Facultate 3


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Intermedierea valorilor mobiliare

Această intermediere este o acţiune efectuată de persoane autorizate constând din cumpararea
şi / sau vânzarea de valori mobiliare ori de drepturi aferente lor sau derivând din acestea.
Intermedierea se realizează pe pieţe organizate, înfiinţate şi care funcţionează conform
autorizării sub supravegherea autorităţii competente şi cuprinde:
o vânzarea şi cumpărarea de valori mobiliare pe cont propriu sau pe contul clienţilor;
o garantarea plasamentului valorilor mobiliare;
o transmiterea ordinului clientului către alţi intermediari;
o deţinerea (depozitarea) de fonduri;
o administrarea contului de portofoliu al clienţilor

Intermedierea se efectuează de persoane juridice autorizate de CNVM ca dealeri sau brokeri.


Aceşti intermediari sunt SVM sub forma unor societăţi pe acţiuni cu obiect exclusiv de
activitate, intermedierea valorilor mobiliare.

Corpade Nicoleta Facultate 4


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Bursele de valori şi pieţele extrabursiere

Bursele de valori sunt instituţii cu personalitate juridică, asigurând publicului prin activitatea
intermediarilor autorizaţi sisteme, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea continuă,
ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare şi care constituie piaţa
oficială şi organizată pentru negocierea valorilor mobiliare admise în cotă, oferind garanţia
morală şi securitatea financiara pentru economiile investite în titluri de valoare prin evaluarea
continuă a lichidităţii respectivelor valori mobiliare.
Tranzacţiile la bursă se fac cu titluri de valori emise de stat care sunt acceptate automat sau de
firme, de societăţi comerciale care sunt acceptate de conducerea bursei, de la caz la caz.
Tranzacţiile la bursă se desfăşoară pe principiul licitaţiei.
Decontarea tranzacţiilor şi păstrarea valorilor mobiliare, transferul şi înregistrarea acestora se
face de către societăţi de compensare şi depozitare colectivă, ai căror acţionari sunt bănci,
societăţi de asigurări.
Tranzacţiile în afara bursei se efectuează cu titluri de valoare neînregistrate la bursă, printr-o
reţea naţională de SVM pe bază de negociere şi nu de licitaţie.

Corpade Nicoleta Facultate 5


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Asocierea investitorilor

Asocierea investitorilor are ca scop luarea unei decizii comune asupra investirii banilor în
vederea obţinerii de profit.
În România exista 2 categorii de astfel de asocieri:
Fondul de investiţii închise şi deschise.
Fondurile deschise de investiţii cuprind contribuţii băneşti obţinute printr-o ofertă publică de
titluri de participare continuă.
Fondurile deschise presupun încheierea contractelor cu societăţi de administrare a fondului,
care dacă contractează depozit fondului cu societăţi de depozitare care la rândul lor
controlează societăţile de plasament.

Corpade Nicoleta Facultate 6


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Emisiunea valorilor mobiliare
Valorile mobiliare se definesc ca „instrumente financiare negociabile transmise prin tradiţiune
sau prin înscriere în cont, care conferă drepturi egale pe categorie, dând deţinătorilor dreptul la
o fracţiune din capitalul social al emitentului sau un drept de creanţă general asupra
patrimoniului emitentului, şi sunt susceptibile de tranzacţionare pe o piaţă reglementată”
Valorile mobiliare includ:
a) acţiunile;
b) titluri de stat, obligaţiuni emise de administraţia publică centrală sau locală sau societăţile
comerciale, precum şi alte titluri de împrumut cu scadenţa mai mare de un an;
c) drepturi de preferinţă la subscrierea de acţiuni şi drepturi de conversie a unor creanţe în
acţiuni;
d) alte instrumente financiare, cu excluderea instrumentelor de plată, care dau dreptul de a
dobândi valori mobiliare echivalente celor menţionate mai sus prin subscriere, schimb sau la o
compensaţie bănească;
e) orice alte instrumente financiare calificate de CNVM6 ca valori mobiliare.

Corpade Nicoleta Facultate 7


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Acţiunile
Acţiunea (eg. share/ stock) reprezintă un titlu financiar negociabil ce conferă deţinătorului
poziţia de proprietar colectiv asupra proprietăţii indivizibile a societăţii emitente.
Caracteristicile acţiunilor. Natura juridică.
Acţiunile sunt fracţiuni egale ale capitalului social care au o anumită valoare nominală.
Acţiunile sunt indivizibile
Acţiunile sunt titluri negociabile.
Acţiunea conferă deţinătorului său, persoană fizică sau juridică, următoarele drepturi
• dreptul de a primi titlul de valoare care-i conferă deţinătorului statutulde proprietar în
societatea emitentă;
• dreptul de a solicita emitentului onorarea angajamentelor asumate la emiterea acţiunilor;
• dreptul de a dispune după cum doreşte de acţiunile deţinute;
• dreptul la vot - adică dreptul de a alege şi de a fi ales în consiliul de administraţie al
societăţii.
• dreptul la dividend dar şi obligaţia de a participa la pierderi;
• dreptul de control asupra documentelor societăţii;
• dreptul de informare asupra activităţii societăţii;
• dreptul de preemţiune

Corpade Nicoleta Facultate 8


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Obligaţiunile
Obligaţiunile sunt titluri financiare reprezentând creanţa deţinătorului acesteia asupra
emitentului ei, rezultată în urma unui împrumut pentru care acesta din urmă - o companie,
agenţie publică sau statul – plăteşte periodic o dobândă, de regulă fixă, urmând să răscumpere
obligaţiunea peste un anumit termen.
Elemente caracteristice
• valoarea nominală, reprezintă suma pe care emitentul trebuie să o ramburseze posesorului
obligaţiunii;
• volumul total al emisiunii;
• dobânda (cuponul);
• scadenţa;
• durata de viaţă a obligaţiunii, adică perioada dintre emitere şi scadenţă;
• preţul de emisiune,;
• modalităţile de rambursare;
• randamentul obligaţiunii, indicator calculat în funcţie de preţul de emisiune şi dobânda
anunţată.

Corpade Nicoleta Facultate 9


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Bursele de valori mobiliare
Bursele sunt instituţii care asigură contactul între vânzătorii şi cumpărătorii de valori mobiliare
şi a căror funcţionare duce la formarea cursurilor valorilor respective.
La bursă se efectuează două genuri de operaţiuni:
 la vedere
 la termen
Operaţiunile la vedere sunt efectuate de agenţii de schimb în urma diverselor ordine de
cumpărare sau de vânzare primite de la clienţii lor:
 cel mai bine
 la curs limitat
 la primul curs
 la curs limitat cu menţiunea „stop
Operaţiunile la termen sunt de două tipuri:
 operaţiuni ferme
 operaţiuni condiţionale

Corpade Nicoleta Facultate 10


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Societate de investiţii

Societăţile de investiţii au luat o amploare deosebită prin faptul că satisfac cererile micului
investitor de a asigura un venit optim capitalului sau economiilor sale disponibile.
Micul investitor a fost din totdeauna victima variaţiilor cursurilor bursiere , fiind neavizat şi
incompetent în a aprecia prognoza dezvoltării economice şi a pieţei .
O expresie tipică a existenţei lor o găsim sub forma Societăţii de Investiţii cu Capital Variabil
(SICAV).Acţiunile SICAV nu sunt cotate la bursă . Cursul acestora se determină zilnic având în
vedere activul net (respectiv suma hârtiilor de valoare deţinute ponderate cu cursul fiecăreia) şi
numărul de acţiuni SICAV existente.

Fondurile comune de plasament sunt instituţii care acţionează , de asemenea în domeniul


deţinerii de hârtii de valoare şi obţinerii de venituri din acestea . În fondurile comune de
plasament se reunesc deopotrivă , trăsăturile fondului comun de creanţe şi ale SICAV .

Corpade Nicoleta Facultate 11


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Globalizarea pieţelor financiare

Inovaţiile tehnice în comunicaţii şi finanţe au condus în ultimele două decenii la o globalizare a


serviciilor financiare. Datorită noilor tehnologii, creditorii şi debitorii află rapid despre
condiţiile pieţei şi apoi îşi mută fondurile în căutarea celor mai bune rate ale dobânzilor.
Firmele mari au nevoie de transferuri de fonduri numai în timp ce băncile mari din preajma lor
sunt “deschise”.
Aceasta reprezintă un grad de sofisticare de neconceput înaintea erei informaţionale, a
computerului, când comunicaţiile internaţionale erau mult mai lente şi mai costisitoare decât
acum.
Prima mişcare către globalizare a constituit-o creşterea pieţelor valutare străine în anii ’60.
Pentru autorităţile guvernamentale a fost adesea dificil să ţină pasul cu aceste schimbări rapide.
Guvernele care şi-au relaxat primele reglementările în faţa realităţilor tot mai dinamice au
permis adesea instituţiilor lor financiare să obţină avantaje importante în competiţia
internaţională.

Corpade Nicoleta Facultate 12


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010
Bibliografie

1. Popa Ioan - "Bursa", vol. I si II, Ed. Adevarul, Bucuresti, 1993


2. Anghelache, Gabriela; Obreja, Carmen - "Piete de capital si tranzactii bursiere", Ed.
ASE, Bucuresti, 2000
3. Cărpenaru D. Stanciu, Drept comercial român, Ed. All, 1996
4. Gheorghe Creţoiu , Viorel Bucur , Ioan Bucur « Economie » Ed. All Beck 2003

Corpade Nicoleta Facultate 13


a de Ştiinţe Economice 28.04.2
010

S-ar putea să vă placă și