Sunteți pe pagina 1din 23

DEVIZELE LUCRĂRILOR DE

CONSTRUCȚII

Curs 8
Devizele sunt documente în care, la
diferite niveluri de detaliere, se
calculează prețul lucrărilor de construcții.

Urmează în ordine :
 devize pe categorii de lucrări;
 devize pe obiecte de construcții;
 devizul pe obiectiv.
Devizul pe categorii de lucrări

Devizul pe categorii de lucrări este


documentul prin care se calculează prețul total
al unei categorii de lucrări din cadrul unui
obiect de constucții.

La baza întocmirii devizului pe categorii de


lucrări stau două elemente:

catitațile pe articole de deviz (Qi);

prețuri unitare pe articole de deviz


Lista Cantităților de Lucrări
 Cantitățile Qi sunt calculate în general de către
proiectanți.
 Dat fiind numărul foarte mare de articole de deviz, de

ordinul zecilor și chiar sutelor, pentru o mai ușoară


urmărire din partea celor interesați (beneficiar,
constructor), se obișnuiește ca pentru aceeași categorie
de lucrări să se întocmească liste separate, și deci devize
distincte, pe părți de obiect, componete bine delimitate
spațial și cu o funcțiune distinctă în cadrul obiectului.
 Astfel în cazul construcțiilor civile, industriale și agricole,

pentru categoria de lucrări „ construcții” se întocmensc liste


separate pentru:
 infrastructură;
 rezistență suprastructură;
 învelitoare;
 închideri;
 compartimentări;
 finisaje interioare;
 finisaje exterioare.
 În cazul drumurilor și căilor ferate, divizarea se face în:
 infrastructură;
 suprastructură;
 lucrări accesorii.
 Pentru poduri situația este asemănătoare:
 infrastructură;
 suprastructură;
 racorduri cu terasamente.
Cantitățile Qi care apar în listă se calculează în

„antemăsurătoare”, document în care,

pentru fiecare articol, pe baza datelor din

proiect, se prezintă calculele care au condus

la cantitatea Qi.
Obiectiv_____________________
Obiect ______________________
Categotria de lucrări CONSTRUCȚII
Tabel 1.1
LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI pentru
INFRASTRUCTURĂ
Modele de deviz pe categorii de lucrări
Devizele pe categorii de lucrări reiau „listele de cantități” (Q i), atașând
fiecărui articol prețul unitar în prealabil calculat (PUi), din însumarea
produselor Qi x PUi rezultând totalul devizului.

Devizele pe categorii de lucrări vor trebui să cuprindă pe lângă


cheltuielile directe, cele cu materialele, manopera și utilajele direct
productive, prinse în prețurile unitare, și cheltuielile generale ale
firmei, denumite generic „ cheltuieli indirecte” și cuprinzând toate
celelalte cheltuieli ale firmei, mai puțin cheltuielile de organizare a
șantierului.
În final acestora li se adaugă profitul, însumarea lor dând prețul fără
TVA al categoriei respective de lucrări.
Exemplu de deviz pe categorii de lucrari (deviz
Nr. Simbol a)U.M
ofertă)
Prețuri Valori pe articole de deviz
crt. articol Cant.pe art. unitare Material Manop. Utilaj Total Transp Greutate
b)denumire a)Materiale 3a* 4a 3a* 4b 5+6+7+9 articole TRA totală
articol b) Manoperă 3a* 4c
3a* 4d material
c)Greutatea c) Utilaj
unitara a d)Transp.TRA 3a* 3c
materialelor
principale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
CA01A 100 mc
1 Turnarea
betonului
simplu
marca C8/10 în
fundații
continue,
izolate și socluri
cu volum până
la 3 m3, inclusiv
0.000
Exemplu de încheiere deviz pe categorii de lucrări se prezintă
Nr. în Simbol
tabelul a)U.M
de mai Prețuri
jos: Valori pe articole de deviz
crt. articol Cant.pe unitare Material Manop. Utilaj Total Transp Greutate
art. a)Materia 3a* 4a 3a* 4b 5+6+7+9 articole TRA totală
3a*4c
b)denumi le 3a* 4d material
re articol b)
3a* 3c
c)Greutat Manoperă
ea unitara a c) Utilaj
materiale d)Transp.
lor TRA
principale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAP.A. Cheltuieli Directe

Articole de deviz

TOTAL CAP. A.
CAP.B. Alte Cheltuieli Directe
C.A.S. (% din (Total Cap. A. manoperă))
Fond de risc
Șomaj
Alte cheltuieli conform prevederilor legale,
nominalizate

TOTAL Cheltuieli Directe


CAP. C. Cheltuieli indirecte (%TOTAL Cheltuieli Directe)
CAP. D. Profit (% din (TOTAL Cheltuieli Directe + CAP. C.))
TOTAL GENERAL DEVIZ
CHELTUIELI DIRECTE
 Cheltuielile directe se determină pe baza cantităților din

antemăsurătoare și a prețurilor unitare pe articole de deviz


și conțin:
 cheltuieli cu materiale, în care sunt cuprinse

valoarea materialelor cu care ajung la locul de


punere în operă, fără T.V.A.;
 cheltuieli cu manopera;
 cheltuieli cu utilajele;

 transportul cu autovehicule a materialelor de la

depozite, poligoane, ateliere, transportul


semifabricatelor (transport de tip TRA),
transporturi tehnologice (transport pământ,
beton, mortar), transportul cu utilaje de
construcții de la baza de utilaje la punctul de
lucru și retur.
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
 In această categorie sunt incluse recapitulațiile la

manopera care cuprind:


 fondul de risc;

 contribuția la asigurările sanatate;

 contribuția la fondul de șomaj etc.


C.A.S. (contribuția la asigurările sociale este o

taxă pe care o virează antreprenorul bugetului de


stat și se exprimă sub formă procentuală din
valoarea manoperei directe.
Șomaj se aplică sub formă de procent din valoarea

manoperei directe și este stabilit de legislația în


vigoare.
CHELTUIELI INDIRECTE
Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli legate de
execuția obiectului și care nu pot fi cuprinse în cadrul
cheltuielilor directe.
Din categoria cheltuielilor indirecte fac parte:
 cheltuieli cu salariile de bază ale personalului

de conducere, tehnic, economic, administrativ,


personalul de pază etc.
 cheltuieli cu deplasările, personalului enunțat

mai sus;
 cheltuieli cu utilizarea mijloacelor de transport

(autoturisme in santier si pentru personalul administrativ


etc.
 cheltuieli administrativ-gospodărești (utilitati, birotica si

papetarie etc);
 cheltuieli cu transportul muncitorilor;

 amortizarea mijloacelor fixe de uz general (clădiri,

dotări și echipamente de birou, autoturisme etc);


 cheltuieli pentru cercetătri, încercări, agrementări, studii

etc.
Cheltuielile indirecte se consideră sub forma unui
procent din totalul cheltuielilor directe, valoare ce
diferă de la o societate la alta, motiv pentru care
pentru a stabili valoarea cheltuielilor indirecte
trebuie analizată întreaga structură a societății de
construcții, precum și a categoriilor de lucrări pe care
aceasta le execută.
Valoarea cheltuielilor indirect poate fi de la 10% -
25%.
PROFITUL

Profitul se stabilește ca o cotă procentuală din suma


cheltuielilor directe, alte cheltuieli directe și cele indirecte
și poate să fie cuprinsă între 3% și 10 %.

Prin însumarea valorilor obținute la aceste capitole se


obține TOTAL DEVIZ pe categoriile respective de lucrări,
fără T.V.A.
În cazul materialelor care necesită transport auto de la
locul de destinație la depozitul de șantier și pe urmă la locul
de punere în operă, trebuie să se facă o analiză de preț, prin
care se stabilește un preț exprimat în lei/ tonă în funcție de
kilometrii parcurși, natura materialelor și tipul mijloacelor
de transport.

Dacă transportul auto este înclus în prețul materialelor,


valoarea acestuia va fi egală cu zero.
DEVIZUL OFERTĂ

Devizul ofertă reprezintă piesa scrisă care se include în


documentația de licitare- ofertare și prin care ofertantul
precizează costul construcției funcție de tehnologia și
propriul consum de resurse. Acestă conținE simbolul
articolelor de deviz, descrierea lucrărilor de executat,
cantitățile de lucrări, prețul unitar și valoarea totală pe
articolul de deviz.
DEVIZUL PE OBIECT
 Devizul pe obiect este o însumare a devizelor pe categorii de

lucrării.
 În cazul unor obiecte de construcții de natură productivă, o

categorie de lucrări specială va fi „ montajul utilajelor și


echipamentelor tehnologice”.
 În plus, dacă firma constructoare se angajează să procure

parțial sau total utilajele și echipamenetele tehnologice, utilajele


de transport sau dotări, acestea vor intra cu poziție separată în
cadrul devizului pe obiect, grupate sub genericul „ procurare”.
 Valoarea lor totală se calculează într-un document special „Lista

cu cantități de utilaje, echipamente și dotări”.


DEVIZUL PE OBIECTIV
 Devizul pe obiectiv este documentul în care se calculează

prețul la nivel de obiectiv de investiții.


 Acesta va cuprinde valorile tuturor devizelor pe obiect,

grupate sub denumirea de „ investiție de bază”, și în plus


valorile devizelor pentru amenajarea terenului, refacerea
cadrului natural și realizarea rețelelor de utilități exterioare
incintei.
 O poziție separată va ocupa devizul lucrărilor de organizare

de șantier.