Sunteți pe pagina 1din 11

APRECIEREA

STABILITĂŢII FINANCIARE A
ENTITĂŢILOR ÎN CONTEXTUL
ELABORĂRII PLANULUI DE
AFACERI

Chișinau 2019
ÎnÎnprocesul
procesulconducerii
conduceriientităţile
entităţileeconomice
economicesese
întâlnesc
întâlnesczilnic
zilnicsituaţii
situaţiicare
careimpun
impunconducătorilor
conducătorilor
săsăanalizeze
analizezedeciziile
deciziilefundamentale
fundamentaleluateluatepentru
pentru
buna
bunafuncţionare
funcţionareaaentităţilor
entităţilorrespective
respectiveşi,
şi,dacă
dacă
este
esteposibil,
posibil,săsăooşişidezvolte.
dezvolte.
ÎnÎnacest
acestsens
senseste
esteutilizat
utilizatun
uninstrument
instrumentoptim
optimdede
cristalizare
cristalizareaaobiectivelor
obiectivelordenumit
denumit„plan
„plandede
afaceri”
afaceri”
Aprecierea stabilitatii financiare a entităţii comerciale va
fi analizată prin intermediul ratei de stabilitate financiară.
Acest indicator reflectă ponderea surselor de finanţare ce rămân la
dispoziţia societăţii pentru o perioadă mai mare de un an din
totalul surselor de acoperire a mijloacelor economice.

Formula de calcul este:

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 + 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔


Rata stabilității finaniare =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑒
În continuare vom aprecia rata stabilităţii financiare a unei entităţi din Republica
Moldova avînd ca bază datele selectate din situațiile financiare ale acestei entităţi, ce
sunt prezentate în tabelul 1:
Nr. Specificare / an 2018 2019
Rd
1 Capital permanent 347 876 370 160
2 Indicele de creștere al Cpm - 106,41 %
3 Pasiv total (Pt) 649 889 664 097
4 Indicele de creștere al Pt - 102,19 %
5 Rata stabilității financiare (Rsf) 53,53 % 55,74 %
6 Indicele de creștere Rsf - 104,13 %
7 Datorii pe termen scurt (Dts) 302 013 293 938
8 Indicele de creștere al Dts - 97,33 %
9 Rata surselor curente (Rsc) 46,47 % 44,26 %
10 Indicele de creștere al Rsc - 95,24 %

La nivelul anului 2018, rata stabilității financiare a entității este de 53,53 %.


Sursele de finanțare permanent e reprezintă peste jumătate din totalul pasivului, ceea ce
asigură o stabilitate superioară minimului considerat a fi acceptabil (50%). Astfel, se
înregistrează o rată a surselor curente de 46,47 % (cele 2 rate sunt complementare).
Capitalul permanent a fost format în proporție de 83,12% din capitalul propriu,
respectiv 16,88% din datorii pe termen mediu și lung (exclusiv datorii financiare).
2018 2019
După cum se observă, are loc o sporire a ratei stabilităţii
financiare (şi implicit o reducere a ratei surselor curente), în
contextul în care indicele de creştere al capitalului permanent de la
un an la altul este superior indicelui de creştere al pasivului total
(creşterea mai lentă a pasivului fiind determinată de diminuarea
celeilalte componente – sursele curente).

Aprecierea situaţiei entităţii din punctul de vedere al


stabilităţii financiare vizează evaluarea siguranţei disponibilităţii
surselor de finanţare. Cum sursele de finanţare permanente rămân la
dispoziţia entităţii o perioadă mai mare de 1 an, siguranţa existenţei
în viitor a surselor de finanţare necesare este cu atât mai mare, cu cât
rata stabilităţii financiare este mai apropiată de 100%.
Analiza structurii financiare pe etape vizează evaluarea
măsurii în care entitatea este dependentă de surse de finanţare, ce
antrenează pe termen scurt astfel de riscuri.

În plus, o analiză subtilă permite aprecierea riscurilor ca o anumită


sursă să nu poată fi înlocuită. Pasivele curente în valoare de 302.013
lei, înregistrate în bilanţul financiar aferent anului 2018, sunt
constituite cu preponderenţă din datorii pe termen scurt.
Dintre acestea, 103.368 lei repezintă datorii faţă de furnizori, care au
asociat în general un nivel superior de risc.

Din totalul surselor de finanţare, disponibile la sfârşitul anului


2018, 347.876 lei nu au asociate pe termen scurt riscuri din categoria
celor menţionate. În aceste condiţii, entitatea are asigurată finanţarea
pentru active în valoare de 347.876 lei pentru anul 2019. Aceste surse
(83,12%) reprezintă categoria capitalurilor proprii.
Capitalurile
Capitalurileproprii
propriiprezintă
prezintăoostabilitate
stabilitateridicată
ridicată
(mai
(mairidicată
ridicatădecât
decâtcea
ceaaadatoriilor
datoriilorpe petermen
termen
mediu
mediuşişilung),
lung),înîncondiţiile
condiţiileînîncare
carefie
fiesunt
suntlăsate
lăsate
de
decătre
cătreproprietari
proprietaripepetermen
termennedefinit
nedefinitlala
dispoziţia
dispoziţiaentităţii
entităţii(capital
(capitalsocial,
social,rezerve,
rezerve,rezerve
rezerve
din
dinreevaluare,
reevaluare,prime
primededecapital),
capital),fie
fieau
auasociată
asociatăoo
presiune mai redusă de rambursare (profitul
presiune mai redusă de rambursare (profitul care care
va
vafifiînînviitor
viitorrepartizat
repartizatsub
subformă
formăde dedividende).
dividende).
În concluzie, observăm că se
produce o modificare a structurii
pasivului cu implicaţii pozitive asupra
nivelului de risc asociat asigurării
surselor de finanţare:
scade ponderea surselor de finanţare,
care implică riscuri pe termen scurt.
Cauzele manifestării factorilor de risc pot fi:
Cauzele manifestării factorilor de risc pot fi:

1.
1. Diminuarea
Diminuarea capitalului
capitalului propriu
propriu are
are loc
loc pe
pe
seama
seama înregistrării
înregistrării de
de pierderi.
pierderi.

2.
2. Sporirea
Sporirea datoriilor
datoriilor financiare
financiare pe
pe termen
termen
mediu
mediu şi
şi lung,
lung,

3.
3. Sporirea
Sporirea datoriilor
datoriilor financiare
financiare pe
pe termen
termen
scurt
scurt
Pentru o rată a stabilităţii financiare mai mare pentru
entitatea analizată, măsurile de corecţie vor viza sporirea
ponderii capitalului permanent în totalul pasivului.

Creşterea a) sporirea capitalului propriu


volumului
surselor b) sporirea datoriilor pe termen mediu şi lung

permanent
e se poate c) diminuarea volumului de surse curente
realiza prin: