Sunteți pe pagina 1din 64

CONTABILITATEA

CHELTUIELILOR ȘI
VENITURILOR

Liliana Lazari dr., conf. univ.


Subiecte:
 1. Definirea, clasificarea, recunoașterea
şi evaluarea cheltuielilor şi veniturilor
 2 Contabilitatea cheltuielilor
 3 Contabilitatea veniturilor
1. Definirea, clasificarea, recunoașterea şi evaluarea
cheltuielilor şi veniturilor

 SNC ,,Prezentarea situațiilor financiare”;


 SNC ,,Politici contabile, modificări ale
estimărilor contabile, erori și evenimente
ulterioare”;
 SNC ,,Venituri”;
 SNC ,,Cheltuieli”;
 SNC ,,Deprecierea activelor”;
 SNC ,,Diferențe de curs valutar șu sumă” etc.
Conform SNC ,,Venituri”
 Venitul- reprezintă creşteri ale
beneficiilor economice înregistrate în
cursul perioadei de gestiune, sub forma
intrărilor de active sau majorării valorii
acestora, sau a diminuării datoriilor care
au drept rezultat creşteri ale capitalului
propriu, cu excepţia creşterilor legate de
contribuţiile proprietarilor.
În componenţa veniturilor nu se includ:

 taxa pe valoarea adăugată,


 accizele,
 alte impozite şi taxe recuperabile,
 sumele colectate în numele unor terţe
părţi, inclusiv în cazul contractelor de
intermediere încheiate conform
legislaţiei în vigoare.
SNC ,,Cheltuieli” definește:
 cheltuielile - ca diminuări ale
beneficiilor economice înregistrate în
perioada de gestiune sub formă de ieşiri,
reduceri ale valorii activelor sau de
creşteri ale datoriilor care contribuie la
diminuări ale capitalului propriu
(rezultatului financiar), altele decît cele
rezultate din distribuirea acestuia
proprietarilor.
Veniturile şi cheltuielile sînt clasificate
după:

 tipurile de activităţi,
 natura lor,
 destinaţie
 perioada la care se raportează.
Tipurile de activităţi

veniturile şi
cheltuielile se
împart în:

venituri şi venituri şi
cheltuieli din cheltuieli din
activitatea alte activități
operaţională
Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor după tipurile
de activităţi

Tipurile de activități
Activitate operaţională reprezintă totalitatea Alte activităţi exprimă ansamblul faptelor
operaţiunilor economice aferente activităţilor economice care nu se atribuie la activitatea
principale ale entităţii, precum şi activităţile operaţională a entităţii.
conexe acestora.
Elemente de venituri și cheltuieli
Veniturile și cheltuielile activităţii Veniturile și cheltuielile ale altor activităţi
operaţionale sunt generate de procesul sunt condiţionate de desfăşurarea altor
desfăşurării activităţii operaţionale al entităţii activităţi (de exemplu, de ieşirea şi
(de exemplu, livrarea produselor, mărfurilor, deprecierea activelor imobilizate, de
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor tranzacţiile financiare, de evenimentele
ect.) excepţionale).
Componența cheltuielilor și veniturilor
după

destinaţii (funcţii)

Venituri şi cheltuieli din Venituri şi cheltuieli din Cheltuieli privind


activitatea operaţională alte activități impozitul pe venit

Inclusiv:
• Venituri şi cheltuieli din
operațiuni cu active
imobilizate
• Venituri şi cheltuieli financiare
• Venituri şi cheltuieli
excepţionale
Elemente de venituri și cheltuieli
Venituri şi che ltuieli din activitatea operaţională

Venituri din activitatea Cheltuieli din activitatea


operaţională operaţională
Veniturile includ: Cheltuielile activităţii operaţionale sînt
generate
venituri din vînzarea produselor, de fabricarea şi comercializarea produselor,
mărfurilor, prestarea serviciilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor,
executarea lucrărilor, din contracte achiziţionarea şi comercializarea mărfurilor,
de construcţie, din contracte de executarea contractelor de construcţie,
transmiterea în folosinţă temporară a activelor
leasing operaţional şi financiar proprii în baza contractelor de leasing etc. Ele
(arendă, locaţiune), din contracte de includ: costul vînzărilor care cuprinde: valoarea
microfinanţare, din ieşirea altor active contabilă (costul efectiv) a (al) mărfurilor şi
circulante, din sancţiuni, din produselor vîndute şi/sau transmise în schimbul
altor active; costul serviciilor (lucrărilor) prestate
recuperarea prejudiciului material, din (executate) terţilor în cadrul activităţii
plusurile de active imobilizate şi operaţionale; alte cheltuieli corelate cu
circulante constatate la inventariere, veniturile din vînzări. Cheltuielile de distribuire
reprezintă cheltuieli aferente promovării şi
din decontarea datoriilor cu termen comercializării produselor, mărfurilor şi
de prescripţie expirat, alte venituri serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate pînă
operaţionale. la comercializarea produselor, mărfurilor (de
exemplu, cheltuielile de publicitate), în procesul
comercializării acestora (de exemplu, salariile
personalului antrenat în procesul de
comercializare) sau după comercializarea lor (de
exemplu, cheltuielile pentru reparaţia mărfurilor
în perioada de garanţie). Cheltuielile
cheltuielilor
din operațiuni cu active
imobilizate
Elemente de venituri și cheltuieli
Venituri din operațiuni cu active Cheltuieli din operațiuni cu active
imobilizate imobilizate

Veniturile din operațiuni cu active Cheltuielile cu activele imobilizate


imobilizate cuprind sumele rezultate sînt generate de ieșirea imobilizărilor
din ieşirea imobilizărilor necorporale, necorporale, corporale, investiţiilor
corporale, investiţiilor financiare pe financiare pe termen lung, investiţiilor
termen lung, investiţiilor imobiliare, imobiliare, altor active imobilizate,
altor active imobilizate, din reluarea provizioane calculate aferente
pierderilor din deprecierea activelor activelor imobilizate, pierderile din
imobilizate, din operaţiuni cu active deprecierea activelor imobilizate, alte
imobilizate. cheltuieli cu active imobilizate. Ele se
evaluiază la valoarea contabilă.
Componenţa veniturilor şi
cheltuielilor financiare
Elemente de venituri și cheltuieli
Venituri financiare Cheltuieli financiare

Veniturile financiare cuprind sumele Cheltuielile financiare sînt generate


rezultate din diferenţe de curs de diferenţe de curs valutar, diferenţe
valutar, diferenţe de sumă, de sumă, redevenţe, transmiserea cu
redevenţe, active imobilizate şi titlu gratuit a activelor imobilizate şi
circulante intrate cu titlu gratuit, circulante, emisiuni şi operaţiuni cu
dividende şi participaţii în alte acţiuni proprii, alte cheltuieli
entităţi, dobînzi aferente altor financiare.
activităţii, alte venituri financiare.
Componenţa veniturilor şi cheltuielilor
excepționale

Elemente de venituri și
cheltuieli
Venituri
excepționale
Cheltuieli
Veniturile excepționale
excepționale Cheltuielile
cuprind sumele exepționale sînt
generate
rezultate din (condiționate) de
compensarea evenimente atipice,
pierderilor din care nu se manifestă
permanent sau cu
calamităţi
regularitate
naturale și alte (calamităţi naturale,
evenimente perturbări politice,
excepţionale. modificări ale
legislaţiei etc.).
Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor după natura lor

Indicatori Modul de calcul


1. Venituri din vînzări  
2. Alte venituri din activitatea operaţională  
3. Venituri din alte activităţi  
4. Total venituri (rd.1 + rd.2 + rd.3)
5. Variaţia stocurilor  
6. Costul vînzărilor  
7. Cheltuieli privind stocurile  
8. Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  
9. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală  

10. Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate  


11. Alte cheltuieli  
12. Cheltuieli din alte activităţi  
13. Total cheltuieli
  (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+ rd.11+rd.12)
14. Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.4-rd.13)
15. Cheltuieli privind impozitul pe venit  
16. Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune
(rd.14-rd.15)
Cheltuielile privind impozitul pe venit reprezintă
suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit
luată în considerare la calcularea profitului (pierderii)
net al perioadei de gestiune.
veniturile și cheltuielile ●
contabilitatea de angajamente
se recunosc în baza ●
necompensarea
următoarelor principii

este obligatoriu pentru recunoașterea tuturor elementelor
situațiilor financiare, cu excepția elementelor de numerar
Contabilitatea de
din Situația fluxurilor de numerar, pe măsura apariției
angajamente acestora, indiferent de momentul încasării/plății de
numerar sau compensării în altă formă.


constă în prezentarea distinctă, în situațiile financiare, a veniturilor și
cheltuielilor. Compensarea reciprocă a acestora nu se admite, cu excepția
cazurilor în care se permite de SNC ,,Prezentarea situațiilor financiare” și IAS
Principiul necompensării 1,,Prezentarea situațiilor financiare”. Dacă apar îndoieli referitoare la primirea
sumei cuvenite incluse anterior în venit, o asemenea sumă se trece la majorarea
cheltuielilor, dar nu la diminuarea sumei venitului recunoscut inițial. De exemplu,
suma creanțelor dubioase se recunoaște ca cheltuieli de distribuire.
Contabilitatea veniturilor este condiţionată de sursa de obţinere a acestora – vînzarea produselor
şi mărfurilor, prestarea serviciilor, utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează
dobînzi, redevenţe şi dividende. În cazul vânzării produselor, mărfurilor și prestării serviciilor,
reglementările contabile naționale prevăd recunoașterea veniturilor în cazul următor:

Criteriile de recunoaștere a veniturilor conform


reglementărilor contabile naționale Veniturile din prestarea
Veniturile din vînzarea
produselor şi a mărfurilor serviciilor
• entitatea a transferat cumpărătorului • mărimea veniturilor poate fi
riscurile şi beneficiile semnificative aferente evaluată în mod credibil;
dreptului de proprietate asupra bunurilor. • este probabil ca beneficiile
Transferul riscurilor şi beneficiilor
semnificative aferente drepturilor de
economice aferente tranzacției să fie
proprietate asupra bunurilor, de regulă, obținute de către entitate;
coincide cu momentul predării bunurilor către • stadiul de execuție a tranzacției,
cumpărător sau, la respectarea altor condiţii la data raportării, poate fi evaluat în
contractuale, care atestă transferul dreptului mod credibil;
de proprietate asupra bunurilor respective
către cumpărători;
• costurile apărute pe parcursul
• entitatea nu mai gestionează bunurile tranzacției și costurile de finalizare
vîndute ca în cazul deţinerii în proprietate a ale tranzacției pot fi evaluate în mod
acestora şi nu deţine controlul efectiv asupra credibil.
bunurilor;
• mărimea veniturilor poate fi evaluată în
mod credibil;
• este probabil ca beneficiile economice
aferente tranzacţiei vor fi generate către
Dacă entitatea păstrează riscurile semnificative aferente
dreptului de proprietate asupra bunurilor, tranzacţia nu
reprezintă o vînzare şi veniturile nu sînt recunoscute. De
exemplu, aceste riscuri se păstrează atunci cînd:

1. entitatea are obligaţii legate de rezultate nesatisfăcătoare,


neacoperite de prevederile garanţiilor normale;

2.
obţinerea veniturilor dintr-o anumită vînzare este condiţionată

de obţinerea de către cumpărător a veniturilor din


comercializarea bunurilor;

3.
bunurile sînt livrate, dar trebuie instalate, iar instalarea

reprezintă o parte semnificativă a contractului şi nu a fost încă


realizată de către entitate

4.
cumpărătorul are dreptul de a anula vînzarea pe parcursul unui anumit termen

şi dintr-un motiv specificat în contractul de vînzare-cumpărare şi entitatea-


vînzător nu este sigură de probabilitatea returnării bunurilor
Recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor se
efectuează conform uneia din următoarele metode:

1.Metoda ●
Ea se recomandă în cazurile în care termenul de
prestare a serviciilor nu depăşeşte o perioadă de
prestării gestiune. La utilizarea acestei metode veniturile
din prestarea serviciilor se recunosc şi se

integrale
contabilizează după încheierea tranzacţiei

Se aplică în cazurile în care serviciile, potrivit unuia şi aceluiaşi


2.Metoda

contract, sînt prestate pe parcursul mai multor perioade de


gestiune. Prin această metodă, veniturile se recunosc pe stadii

procentului distincte ale tranzacţiei, în funcţie de procentul de finalizare a


acesteia, adică în perioadele de gestiune în care are loc
prestarea efectivă a serviciilor. Recunoaşterea veniturilor în

de finalizare baza metodei procentului de finalizare se admite la


respectarea simultană a unor condiţii
Recunoaşterea veniturilor în baza metodei
procentului de finalizare se admite la respectarea
simultană a următoarelor condiţii:

momentul încheierii tranzacţiei cheltuielile suportate în


sau a unui stadiu distinct al procesul tranzacţiei şi cele
acesteia poate fi determinat cu necesare pentru finalizarea
un grad înalt de certitudine la acesteia pot fi determinate în
data raportării mod credibil
 Veniturile sub formă de dobînzi se recunosc în baza condiţiilor contractuale pe
măsura survenirii termenelor de plată a dobînzilor stabilite în contractul încheiat
întreentitate și utilizatorul activului.
Conform politicilor contabile veniturile sub formă de dobînzi pot fi recunoscute în
baza metodei dobînzii efective prevăzută în IAS 39 „Instrumente financiare:
recunoaştere şi evaluare”.

 Redevenţele se recunosc ca venituri în baza contabilităţii de angajamente, în


conformitate cu condiţiile acordului încheiat între proprietarul şi beneficiarul de
imobilizări necorporale. Astfel, în cazul transferului drepturilor de utilizare a
imobilizărilor necorporale pe o perioadă prestabilită, recunoaşterea venitului sub
formă de redevenţe se efectuează conform metodei liniare sau a în altă bază
stabilită în politicile contabile.
Transferul drepturilor de utilizare a imobilizărilor necorporale pentru o plată fixă şi
pe un termen nelimitat se consideră ca vînzare a imobilizărilor necorporale, iar
redevenţele se recunosc ca venituri în momentul transferării acestor drepturi.

 Dividendele se recunosc ca venituri în perioada de gestiune în care acestea au


fost anunţate, adică atunci cînd a fost stabilit dreptul proprietarilor de a le încasa.
Conform prevederilor SNC ,,Cheltuieli”, pct. 6, cheltuielile
se recunosc dacă se respectă următoarele criterii:

 1) există o certitudine întemeiată privind


diminuarea beneficiilor economice ale entităţii;
 2) mărimea cheltuielilor poate fi evaluată în
mod credibil.
La recunoașterea cheltuielilor se ține cont de următoarele principii:
contabilitatea de angajamente și prudența (pct. 9, SNC ,,Cheltuieli”).

Conform principiului
contabilităţii de
angajamente, cheltuielile
se recunosc în perioada în
care au fost suportate,
indiferent de momentul
Nu se recunosc ca cheltuieli
costul de intrare al activelor primite în gestiunea
economică a entităţii, cotele retrase din capitalul social
şi alte plăţi efectuate pe seama capitalului propriu,
valoarea activelor care aparţin entităţii, dar se află
temporar în gestiunea altor persoane (active transmise
în baza contractelor de leasing operaţional, mandat,
comision, păstrare, prelucrare etc.), avansurile acordate
în vederea procurărilor ulterioare de bunuri şi servicii,
sumele rambursate ale creditelor şi împrumuturilor
primite, inclusiv în formă nemonetară, precum şi alte
diminuări de datorii care nu micşorează capitalul propriu
(de exemplu, achitarea datoriilor faţă de salariaţi,
buget, furnizori şi alţi creditori), alte elemente contabile
care nu corespund criteriilor de recunoaştere a
cheltuielilor.
 Entitatea recunoaşte cheltuielile concomitent cu veniturile care
provin din aceleaşi operaţiuni economice (de exemplu, costul
bunurilor vîndute se recunoaşte ca cheltuieli concomitent cu
veniturile obţinute din comercializarea acestora).

 Conform prevederilor SNC-urilor, pragul de


semnificație se stabilește în politicile contabile ale
entității ca un criteriu unic aplicabil tuturor elementelor
situațiilor financiare, sau câteva criterii pentru grupe
separate de elemente. La aplicarea pragului de
semnificație, este necesar să se determine mărimea
acestuia și să se constate în ce cazuri se va aplica,
totodată, să se precizeze elementul (elementele) față
de care urmează aplicarea pragului de semnificație.
Determinarea mărimii, cât și a formei, este la
latitudinea fiecărei entități, urmând să cerceteze diverși
factori, precum natura elementelor, mărimea relativă,
absolută etc.
 Veniturile se recunosc, de regulă, separat pentru
fiecare tranzacţie. În anumite situaţii, veniturile
pot fi recunoscute pe componentele distincte ale
unei tranzacţii, de exemplu, dacă preţul de
vînzare a bunurilor include o sumă identificabilă
pentru servicii ulterioare, această sumă este iniţial
înregistrată ca venituri anticipate şi recunoscută
ca venituri curente pe măsura prestării serviciilor
de deservire a bunurilor comercializate.

 În conformitate cu cerinţele SNC ,,Venituri”,


veniturile se evaluează la valoarea justă a
contraprestaţiei (mijlocului de plată) primite sau
de primit diminuată cu valoarea oricăror reduceri
de preţ, bonusuri şi altor reduceri comerciale
acordate de către vînzător.
 În cazul serviciilor prestate, evaluarea veniturilor se
efectuează, de regulă, în mărimea valorii acestora, stabilită
de părţile contractante şi confirmată documentar. Evaluarea
acestor venituri este credibilă doar în cazul în care entitatea
a convenit cu celelalte părţi participante la tranzacţie
următoarele condiţii: drepturile fiecărei părţi care au putere
juridică şi se referă la prestarea şi primirea serviciilor,
compensaţia presupusă, metodele şi condiţiile de plată.
 Cheltuielile se evaluează la valoarea contabilă a
activelor ieşite, costul efectiv al serviciilor
prestate/lucrărilor executate, suma retribuţiilor calculate
efectiv personalului, suma contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală aferente, suma amortizării calculate şi
deprecierii activelor imobilizate, suma provizioanelor
constituite, costul serviciilor primite etc.
8.2
CONTABILITATEA
CHELTUIELILOR
Pentru evidenţa cheltuielilor se
utilizează conturile contabilităţii
financiare din clasa 7 „Cheltuieli”, şi
anume:
 711 „Costul vânzărilor”
 712 „Cheltuieli de distribuire”
 713 „Cheltuieli administrative”
 714 „Alte cheltuieli din activitatea
operaţională”
 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
 722 „Cheltuieli financiare”
 723 „Cheltuieli excepţionale”
 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
Particularităţile conturilor de cheltuieli sunt următoarele:

1) Conturile de cheltuieli sunt conturi de activ;


2) Pe parcursul anului de gestiune, în debitul acestor conturi se
reflectă, cu total cumulativ de la începutul anului, suma cheltuielilor
recunoscute în conformitate cu SNC, iar în creditul conturilor se
reflectă decontarea la finele anului de gestiune la rezultatul financiar
total a cheltuielilor acumulate. Conform politicilor contabile entitatea
poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în creditul
conturilor clasei 7 „Cheltuieli” ajustarea cheltuielilor prin întocmirea
înregistrărilor contabile inverse.
3) Conturile de cheltuieli se închid doar la sfârşitul anului de
gestiune. În acest caz se întocmesc înregistrări contabile de
închidere a acestor conturi.
4) La finele anului rulajul debitor al conturilor de cheltuieli se reflectă
cu total cumulativ de la începutul anului în Situația de profit şi
pierdere.
Contul 711
,,Costul vânzărilor” este destinat generalizării informaţiei privind
valoarea contabilă (care se determină în funcţie de metoda de evaluare
curentă a stocurilor) a produselor finite/mărfurilor vîndute, costurilor
serviciilor prestate/lucrărilor executate în cadrul activităţii operaţionale a
entităţii corelate cu veniturile din vînzări. În debitul contului 711 „Costul
vînzărilor” se înregistrează costul vînzărilor recunoscut pe parcursul
perioadei de gestiune , iar în creditul contului 711 „Costul vînzărilor” se
înregistrează decontarea costului vînzărilor la finele anului de gestiune în
corespondenţă cu debitul contului 351 ,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a costului vânzărilor se ţine pe tipurile
produselor/mărfurilor vândute, serviciilor prestate/lucrărilor executate.
Evidenţa sintetică a costului vânzărilor se ţine în Registrul de evidenţă la
contul 711 „Costul vânzărilor”. La finele anului rulajul debitor al contului
711 „Costul vânzărilor” se reflectă în rândul 020 al Situației de profit şi
pierdere şi se scade din veniturile obţinute din vânzări la determinarea
profitului brut al entităţii.
Costul vînzărilor se înregistrează pe măsura vînzării mărfurilor, produselor
sau prestării serviciilor.
Contul 712
,,Cheltuieli de distribuire” este destinat generalizării informaţiei privind
cheltuielile aferente promovării şi comercializării produselor finite/mărfurilor
şi serviciilor/lucrărilor. În debitul contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se
înregistrează cheltuielilor de distribuire recunoscute pe parcursul anului de
gestiune, iar în creditul contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se
înregistrează decontarea cheltuielilor de distribuire la finele anului de
gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351 ,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a cheltuielilor de distribuire se ţine pe tipurile lor. Temei
pentru înregistrarea cheltuielilor de distribuire poate servi: situaţii de
calcularea a amortizării activelor imobilizate, bonuri de consum, procese
verbale de casare a materialelor, procese verbale de casare a obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată, facturi, deconturi de avans, dispoziţii de
plată, ordine de plată, procese verbale de prestare a serviciilor, notede
contabilitate.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor de distribuire se ţine în Registrul de
evidenţă la contul 712 „Cheltuieli de distribuire”. La finele anului de gestiune
rulajul debitor al contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se reflectă în Situația
de profit şi pierdere în rândul 050.
Pe parcursul anului de gestiune se
întocmesc următoarele înregistrări
aferente cheltuielilor de distribuire:
Calcularea amortizării activelor imobilizate utilizate în scopuri de

distribuire ale entităţii:


Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”
Ct 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Reflectarea cheltuielilor privind ambalarea produselor finite la

depozitele entităţilor de producţie, inclusiv valoarea ambalajului şi


materialelor de ambalat, salariul cu contribuţiile pentru asigurările
sociale şi medicale ale muncitorilor care ambalează, precum şi
serviciile activităţilor auxiliare sau ale organizaţiilor terţe:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 211 „Materiale”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Reflectarea cheltuielilor privind încărcarea produselor şi
mărfurilor în mijloace de transport, efectuată de muncitorii de
la depozit, secţiile auxiliare sau organizaţiile terţe:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Reflectarea costului transportului produselor şi mărfurilor de
la depozitul entităţii până la locul de predare cumpărătorului
sau până la staţia de expediere (debarcader, aeroport) cu
transportul propriu sau de la terţi, cu condiţia că aceste
cheltuieli le suportă furnizorul (vânzătorul):
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente” sau
Ct 544 „Alte datorii curente”
Reflectarea cheltuielilor privind retribuirea muncii salariaţilor
entităţilor de comerţ aferente nemijlocit vânzării mărfurilor,
precum şi a salariaţilor entităţilor de alimentaţie publică
încadraţi la fabricarea (prepararea) şi vânzarea produselor
(bucatelor):
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Reflectarea cheltuielilor de reclamă în presă, la radio şi
televiziune, editarea pliantelor şi prospectelor, participarea
la expoziţii, târguri etc:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 241 „Casa”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Ct 243 „Conturi curente în valuta străină”
Ct 521 „“Datorii comerciale curente”
Ct 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Decontarea la cheltuieli a valorii contabile a mostrelor de
produse finite şi mărfuri predate cu titlu gratuit, conform
contractelor la expoziţii, târguri etc:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Trecerea la cheltuieli a valorii contabile a obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată în valoare de până la 1/6 din plafonul
stabilit pentru o unitate:
Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
Contul 713
„Cheltuieli administrative” este destinat generalizării informaţiei
privind cheltuielile aferente deservirii şi gestionării entităţii în
ansamblu. În debitul contului 713 „Cheltuieli administrative” se
înregistrează cheltuielilor administrative recunoscute pe parcursul
anuluide gestiune, iar în creditul contului 713 „Cheltuieli
administrative” se înregistrează decontarea cheltuielilor
administrative la finele anului de gestiune în corespondenţă cu
debitul contului 351 ,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a cheltuielilor administrative se ţine pe tipurile
lor. Temei pentru înregistrarea cheltuielilor administrative poate servi:
situaţii de calcularea a amortizării activelor imobilizate, bonuri de
consum, procese verbale de casare a materialelor, procese verbale
de casare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, facturi,
deconturi de avans, dispoziţii de plată, ordine de plată, procese
verbale de prestare a serviciilor, tabele de pontaj, registru de salariu,
registru de evidenţă a livrărilor, note de contabilitate etc. Evidenţa
sintetică a cheltuielilor administrative se ţine în Registrul de
În cursul anului de gestiune cheltuielile
administrative se acumulează cu total cumulativ de la
începutul anului în debitul contului 713„Cheltuieli
administrative” şi se reflectă prin următoarele
înregistrări:
Calcularea remuneraţiilor, diverselor premii, indemnizaţiilor
acordate lucrătorilor administraţiei, personalului economic,
muncitorilor pentru întreruperi în producţie, onorariilor autorilor
pentru propuneri de raţionalizare şi inovaţii şi contribuţiile
pentru asigurările sociale şi medicale:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Calcularea amortizării activelor imobilizate utilizate în scopuri
generale ale entităţii:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”
Ct 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Reflectarea cheltuielilor privind întreţinerea şi reparaţia
mijloacelor fixe cu destinaţie generală:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 211 „Materiale”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Reflectarea valorii contabile a obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată în valoare de până la 1/6 din plafonul stabilit pentru o
unitate:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate
pentru necesitățile administrative ale entităţii:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”
Acceptarea spre plată a facturilor pentru asigurarea pazei obiectelor cu
destinaţie administrativă:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Reflectarea cheltuielilor pentru delegaţii şi alte scopuri efectuate de
titularii de avans la acordarea avansurilor sau fără acordarea
anticipată a avansurilor spre decontare:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Înregistrarea cheltuielilor de reprezentare sau acceptarea spre achitare
a facturilor diverselor entităţi:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 241 „Casa”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Ct 226 „Creanţe ale personalului”
Achitarea sau calcularea plăţii pentru serviciile bancare, juridice,
de audit, poştale, telefonice, telegrafice etc.
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 241 „Casa”
Ct 242 „Conturi curente în monedă nationala”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Calcularea plăţilor pentru asigurarea bunurilor cu destinaţie
administrativă a entităţii:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 542 ,,Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor”
Reflectarea cheltuielilor pentru întreţinerea transportului de
serviciu:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 211 „Materiale”
Ct 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Calcularea impozitelor şi taxelor, cu excepţia impozitului pe
venit, taxelor de stat, cheltuielilor de judecată:
Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 534 „Datorii față de buget”
Contul 714
„Alte cheltuieli din activitatea operaţională” este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale
care nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau
cheltuielile administrative. În debitul contului 714 „Alte cheltuieli din
activitatea operaţională” se înregistrează recunoaşterea altor cheltuieli ale
activităţii operaţionale pe parcursul anului de gestiune. În creditul contului
714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se înregistrează decontarea
altor cheltuieli ale activităţii operaţionale la finele anului de gestiune în
corespondenţă cu debitul contului 351,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a altor cheltuielilor din activitatea operațională se ţine
pe tipurile lor. Temei pentru înregistrarea altor cheltuieli operaţionale poate
servi: situaţii de calcularea a amortizării activelor imobilizate, procese
verbale ale comisiei de inventariere, note de contabilitate, bonuri de consum,
procese verbale de reducere a valorii stocurilor, facturi, deconturi de avans,
dispoziţii de plată, contracte de credit, ordine de plată, procese verbale de
prestare a serviciilor, tabele de pontaj, registru de salariu, liste de
inventariere a creanţelor şi datoriilor etc.
Evidenţa sintetică a altor cheltuielilor din activitatea operațională se ţine în
Registrul de evidenţă la contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea
În cursul anului de gestiune astfel de cheltuieli se
acumulează în debitul contului 714 „Alte cheltuieli din
activitatea operaţională” cu total cumulativ de la
începutul anului şi se reflectă prin următoarele
corespondenţe contabile:
 Reflectarea valorii contabile a materialelor, obiectelor
de mică valoare şi scurtă durată, titlurilor de valoare pe
termen scurt, documentelor băneşti vândute:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 211 „Materiale”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 251 „Investiţii financiare în părţi neafiliate”
Ct 246 „Documente băneşti”
 Reflectarea cheltuielilor aferente vânzării
materialelor şi a altor active circulante:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 211 „Materiale”
Ct 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”.
Calcularea cheltuielilor (dobânzilor) privind
creditele cu excepţia cazurilor de capitalizare a
acestora, conform prevederilor SNC ,,Costurile
îndatorării”:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 411 „Credite bancare pe termen lung”
Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt”
Trecerea la cheltuieli a avansurilor curente
acordate anterior şi nereclamate, la care a expirat
termenul de prescripţie:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 224 „Avansuri acordate curente”
Trecerea la cheltuieli a valorii contabile a
investiţiilor financiare curente care nu pot fi
achitate (restituite):
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”
Reflectarea lipsurilor şi pierderilor din deteriorarea
activelor imobilizate și circulante:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 123 ,,Mijloace fixe”
Ct 125 ,,Resurse minerale”
Ct 211 „Materiale”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Ct 241 „Casa”
Ct 246 „Documente băneşti”
Reflectarea costului rebutului definitiv şi cheltuielilor
privind remedierea rebutului:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 811 „Activităţi de bază”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 211 „Materiale”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea
muncii”
Trecerea la cheltuieli a costurilor de producţie indirecte
constante nerepartizate:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 821 „Costuri indirecte de producţie”
Trecerea la cheltuieli a sumelor diferenţelor dintre valoarea
contabilă a stocurilor şi valoarea realizabilă netă a acestora:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 211 „Materiale”
Ct 212 ,,Active biolegice circulante”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Calcularea plăţii pentru imobilizările necorporale, terenurile,
mijloacele fixe cu destinaţie generală luate în leasing
operațional:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 544 ,,Alte datorii curente”
Achitarea şi/sau calcularea amenzilor, penalităţilor,
despăgubirilor:
Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Contul 721
„Cheltuieli cu active imobilizate” este destinat generalizării informaţiei
privind cheltuielile aferente ieşirii şi pierderile din deprecierea activelor
imobilizate, cu excepţia cheltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate
constatate la inventariere. În debitul contului 721 „Cheltuieli cu active
imobilizate” se înregistrează cheltuielilor cu active imobilizate recunoscute pe
parcursul anului de gestiune, iar în creditul contului 721 „Cheltuieli cu active
imobilizate” se înregistrează decontarea cheltuielilor cu active imobilizate la
finele anului de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351 ,,Rezultat
financiar total”.
Evidenţa analitică a cheltuielilor cu active imobilizate se ţine pe tipurile lor.
Temei pentru înregistrarea acestora poate servi: procese verbale de primire
predare a activelor imobilizate, procese verbale de casare a activelor
imobilizate, procese verbale de reevaluare a activelor imobilizate, bonuri de
consum, procese verbale de casare a materialelor, procese verbale de casare
a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, facturi, deconturi de avans,
dispoziţii de plată, ordine de plată, procese verbale de prestare a serviciilor,
tabele de pontaj, registru de salariu, nota de contabilitate etc.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor cu active imobilizate se ţine în Registrul de
evidenţă la contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”. La finele anului de
În cursul anului de gestiune
cheltuielile cu active imobilizate
se reflectă prin următoarele
corespondenţe contabile:

Reflectarea valorii contabile a activelor


imobilizate ieşite:
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție”
Ct 122 ,,Terenuri”
Ct 123 „Mijloace fixe”
Ct 125 „Resurse minerale”
Ct 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi
neafiliate”
Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor
imobilizate:
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 211 „Materiale”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea
muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 812 „Activităţi auxiliare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Recunoaşterea pierderilor din deprecierea
imobilizărilor și a depășirii sumei pierderii din
depreciere asupra surplusului din reevaluare
(reflectarea la un cont separat)
Dt 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 114 ,,Deprecierea imobilizărilor necorporale”
Ct 126 ,,Amortizarea şi deprecierea resurselor
minerale”
Ct 127 ,,Deprecierea imobilizărilor corporale în curs
de execuţie”
Contul 722
„Cheltuieli financiare” este destinat generalizării informaţiei
privind cheltuielile aferente operaţiunilor financiare ale entităţii. În
debitul contului 722 „Cheltuieli financiare” se înregistrează
cheltuielilor financiare recunoscute pe parcursul anului de gestiune,
iar în creditul contului 722 „Cheltuieli financiare” se înregistrează
decontarea cheltuielilor financiare la finele anului de gestiune în
corespondenţă cu debitul contului 351 ,,Rezultat financiar total”.
Evidenţa analitică a cheltuielilor financiare se ţine pe tipurile lor.
Temei pentru înregistrarea cheltuielilor financiare poate servi:
procese verbale de primire predare a activelor, contracte de donaţie,
bonuri de consum, procese verbale de casare a obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată, facturi, deconturi de avans, dispoziţii de
plată, ordine de plată, procese verbale de prestare a serviciilor,
registru de salariu, note de contabilitate etc.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor financiare se ţine în Registrul de
evidenţă la contul 722 „Cheltuieli financiare”. La finele perioade de
gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli financiare” se ia în
În cursul perioadei de gestiune cheltuielile
financiare se acumulează în debitul contului 722
şi se reflectă prin corespondenţele contabile:
Transmiterea activelor (la valoarea contabilă) cu titlu gratuit altor
entități:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție”
Ct 122 ,,Terenuri”
Ct 123 „Mijloace fixe”
Ct 125 „Resurse minerale”
Ct 211 „Materiale”
Ct 212 ,,Active biolegice circulante”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Reflectarea sumei plăţii sun formă de redevențe pentru imobilizările
necorporale primite în folosință temporară:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Calcularea plăţii pentru activele imobilizate luate în
leasing financiar:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 413 ,,Datorii pe termen lung privind leasingul financiar”
Reflectarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar
privind conturile valutare şi operaţiunile în valută
străină:
Dt 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi
neafiliate”
Ct 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”.
Ct 221 „Creanţe comerciale”
Ct 224 „Avansuri acordate curente”
Ct 226 ,,Creanțe ale personalului”
Ct 241 „Casa”
Ct 243 „Cont curent în valuta străină”
Ct 411 „Credite bancare pe termen lung”
Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen lung
Contul 723
„Cheltuieli excepţionale” este destinat generalizării informaţiei
privind cheltuielile condiţionate de evenimente excepţionale
(calamităţi naturale, perturbări politice, modificări ale legislaţiei etc.).
În debitul contului 723 „Cheltuieli excepţionale” se înregistrează
cheltuielilor excepţionale recunoscute pe parcursul anului de
gestiune, iar în creditul contului 723 „Cheltuieli excepţionale” se
înregistrează decontarea cheltuielilor excepţionale la finele anului de
gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.
Evidenţa analitică a cheltuielilor excepţionale se ţine pe tipurile lor
și pe cauzele apariţiei. Temei pentru înregistrarea cheltuielilor
excepţionale poate servi: documentul ce confirmă evenimentul
excepţional, procese verbale de casare a activelor, bonuri de consum,
facturi, note de contabilitate etc.
Evidenţa sintetică a cheltuielilor excepționale se ține în Registrul de
evidenţă la contul 723 „Cheltueli excepţionale”. La finele anului de
gestiune cheltuielile excepţionale acumulate în debitul contului 723
În acest caz, se întocmesc
următoarele înregistrări
contabile:
Trecerea la cheltuieli a valorii contabile a activelor ieşite ca rezultat al evenimentelor
excepţionale:
Dt 723 „Cheltuieli excepţionale”
Ct 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție”
Ct 112 ,,Imobilizări necorporale”
Ct 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție”
Ct 123 „Mijloace fixe”
Ct 211 „Materiale”
Ct 212 ,, Active biologice circulante”
Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 215 „Producţia în curs de execuţie”
Ct 216 „Produse”
Ct 217 „Mărfuri”
Ct 241 „Casa”
Ct 242 „Conturi curente în valuta nationala”
Ct 243 „Conturi curente în valuta straina”
Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie”
Ct 246 „Documente băneşti
Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale:
Dt 723 „Cheltuieli excepţionale”
Ct 211 „Materiale”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Ct 241 „Casa”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”
Contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat
generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente impozitului pe
venitul impozabil şi/sau impozitului pe venitul din activitatea
operaţională a entităţi. În debitul contului 731 „Cheltuieli privind
impozitul pe venit” se înregistrează cheltuielilor privind impozitul pe
venit recunoscute la finele anului de gestiune, iar în creditul contului
731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistrează
decontarea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei
de gestiune.
Temei pentru înregistrarea cheltuielilor privind impozitul pe venit
serveşte nota de contabilitate şi Registrul de evidenţă la contul 731
„Cheltuieli privind impozitul pe venit”:

Dt 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”


Ct 534 ,,Datorii față de buget

Conform prevederilor SNC-urilor, cheltuieli privind impozitul pe venit


se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent. Metoda
impozitului pe venit curent prevede determinarea cheltuielilor privind
impozitul pe venit prin aplicarea la suma venitului impozabil a cotei
impozitului stabilită în Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă.
Venitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite
La finele anului de gestiune, conturile de
cheltuieli se închid prin trecerea rulajelor
debitoare ale acestora la rezultatul financiar. În
acest caz, se întocmeşte următoarea
înregistrare a conturilor:
Dt 351 „Rezultat financiar total”
Ct 711 „Costul vânzărilor”
Ct 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 722 „Cheltuieli financiare”
Ct 723 „Cheltuieli excepţionale”
Ct 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
După întocmirea acestei înregistrări, în contul 351
„Rezultat financiar total” se determină profitul net
(pierderea) al entităţii. Profitul (pierderea) net (ă) se
înscrie în rândul 120 cu aceeaşi denumire în Situația
8.3 Contabilitatea
veniturilor
Contabilitatea veniturilor se ține cu ajutorul conturilor
contabilităţii financiare din clasa 6 „Venituri”.

grupa 61 „Venituri din activitatea grupa 62 „Venituri din alte


operaţională”. Conturile din această activități”. Conturile din această
grupă sînt destinate generalizării grupă sînt destinate generalizării
informaţiei privind veniturile din informaţiei privind veniturile din alte
activitatea operaţională a entităţii care activităţi care cuprind veniturile din
cuprind veniturile din vînzări şi alte operaţiuni cu active imobilizate,
venituri operaţionale. Componenţa şi veniturile financiare şi veniturile
regulile generale de recunoaştere,
excepţionale. Componenţa şi regulile
evaluare şi contabilizare a veniturilor
generale de recunoaştere, evaluare şi
din activitatea operaţională sînt
reglementate de SNC-urile
contabilizare a veniturilor din alte
„Prezentarea situaţiilor financiare”, activităţi sînt reglementate de SNC-urile
„Venituri”, „Contracte de leasing”, „Prezentarea situaţiilor financiare”,
„Contracte de construcţie”, „Politici „Venituri”, „Imobilizări necorporale şi
contabile, modificări ale estimările corporale”, „Creanţe şi investiţii
contabile, erori şi evenimente financiare”, „Diferenţe” de curs valutar
ulterioare” şi alte standarde de şi de sumă”, „Politici contabile,
contabilitate. Grupa 61 „Venituri din modificări ale estimările contabile, erori
activitatea operaţională” conţine şi evenimente ulterioare” şi alte
următoarele conturi sintetice: standarde de contabilitate. Din grupa
1. Conturile de venituri sunt conturi de pasiv.
Particula
rităţi
conturilo
2. Pe parcursul anului de gestiune, în creditul acestor conturi se înregistrează cu total cumulativ de la începutul anului,
sumele veniturilor recunoscute în conformitate cu SNC, iar în debit - decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor
acumulate la rezultatul financiar total. Conform politicilor contabile entitatea poate înregistra pe parcursul perioadei de
gestiune în debitul conturilor clasei 6 „Venituri” ajustarea veniturilor prin întocmirea înregistrărilor contabile inverse.

r de
venituri 3. La finele anului de gestiune conturile de venituri se închid prin
trecerea veniturilor acumulate la contul 351 „Rezultat financiar total”.

sunt
următoa 4. La întocmirea situațiilor financiare anuale rulajele creditoare ale conturilor
de venituri se înregistrează în Situația de profit şi pierdere pe rândurile
corespunzătoare.

rele:
Venituri din activitatea operaţională

Reflectarea valorii de vânzare ●


Dt 241 „Casa” sau
(fără TVA) a mărfurilor în ●
Dt 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în numerar”

Ct 611 „Venituri din vânzări”
numerar (cu amănuntul)

Reflectarea valorii de vânzare (fără


TVA) a produselor, mărfurilor şi ●
Dt 221 „Creanţe comerciale curente”
serviciilor vândute altor entități cu ●
Ct 611 „Venituri din vânzări”
achitarea ulterioară

Reflectarea valorii (fără TVA) a


produselor, mărfurilor şi ●
Dt 234 „Alte creanţe curente”
serviciilor transmise altor ●
Ct 611 „Venituri din vânzări”
entități în schimbul altor active

Reflectarea valorii de vânzare


(fără TVA) a produselor, ●
Dt 226 „Creanţe ale personalului”
mărfurilor şi serviciilor ●
Ct 611 „Venituri din vânzări”
vândute angajaţilor entității
Alte venituri din activitatea operaţională
Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA) a
altor active circulante (materiale, obiecte de ●
Dt 234 „Alte creanţe curente”
mică valoare şi scurtă durată, titlurilor de
valoare etc.) vândute altor entități cu

Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
achitarea ulterioară

Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA) a


altor active circulante (materiale, obiecte ●
Dt 226 „Creanţe ale personalului”
de mică valoare şi scurtă durată, titlurilor
de valoare etc.) vândute angajaţilor

Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
entității

Reflectarea valorii de piață a ●


Dt 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție” Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

plusurilor de active

Dt 112 ,,Imobilizări necorporale” Dt 215 „Producţia în curs de execuţie”

Dt 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție” Dt 216 „Produse”

Dt 123 „Mijloace fixe” Dt 217 „Mărfuri”

Dt 211 „Materiale” Ct 612 „Alte venituri operaţionale”

constatate la inventariere

Calcularea plății (fără TVA)


Dt 231 ,,Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”
pentru bunurile transmise în


Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
leasing operațional

Reflectarea amenzilor, penalităţilor calculate,


despăgubirilor şi altor sancţiuni pentru ●
Dt 234 „Alte creanţe curente”
nerespectarea clauzelor contractelor, precum
și a sumelor privind pretenţiile înaintate și

Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
recunoscute de către cumpărători şi clienţi;

Reflectarea altor venituri din activitatea


operaţională, obţinute (calculate) în ●
Dt 535 „Venituri anticipate curente”
perioadele precedente, dar aferente ●
Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
perioadei de gestiune curente
Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA) a activelor imobilizate
vândute altor entități cu achitarea ulterioară
Dt 234 „Alte creanţe curente”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Calcularea dividendelor, dobânzilor, veniturilor din participaţiile în
alte entităţi
Dt 231 ,,Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor
entităţii”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor, obiectelor de mică
valoare și scurtă durată obținute la casarea mijloacelor fixe și
resurselor minerale care depășește valoarea reziduală a acestora
Dt 211 „Materiale”
Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Decontarea veniturilor din operațiuni cu active imobilizate obţinute
în perioadele anterioare, dar aferente perioadei de gestiune curente
Dt 535 „Venituri anticipate curente”
Ct 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Recunoașterea reluării pierderii din depreciere aferentă
imobilizărilor (evaluate la cost la un cont separat)
Dt 114 ,,Deprecierea imobilizărilor necorporale”
Dt 126 ,,Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale”
Dt 127 ,,Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie”
Dt 128 ,,Deprecierea terenurilor”
Dt 129 ,,Deprecierea mijloacelor fixe”
Dt 133 ,,Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate”
Veniturilor financiare în baza contractului de donaţie, proces
verbal de primire predare a bunurilor, facturi, note de
contabilitate se întocmesc următoarele corespondenţe a

conturilor:
Dt 111 ,,Imobilizări necorporale în curs de execuție”

Dt 221 „Creanţe comerciale”

Dt 121 ,,Imobilizări corporale în curs de execuție” ●
Dt 224 „Avansuri pe termen scurt acordate”

Dt 122 „Terenuri” ●
Dt 241 „Casa”

Dt 123 „Mijloace fixe” ●
Dt 243 „Conturi curente în valuta straina”

Dt 211 „Materiale” ●
Dt 226 „Creanţe ale personalului”

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” ●
Dt 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile

Dt 217 „Mărfuri” comerciale

Ct 622 „Venituri financiare” ●
Ct 622 „Venituri financiare”

Primirea cu titlu gratuit de la alte Reflectarea diferenţele de curs valutar


persoane juridice şi fizice a activelor aferente conturilor valutare şi
imobilizate și circulante operaţiunilor în valută străină


Dt 241 “Casa”

Dt 242 „Conturi curente în valuta
nationala

Dt 243 „Conturi curente în valuta
straina”

Ct 622 „Venituri financiare”

Reflectarea numerarului primit sub formă de


prime, premii, precum şi a încasărilor de la alte
persoane sub formă de sume sponsorizate;


Dt 515 „Venituri
anticipate curente”

Ct 622 „Venituri
financiare”
Reflectarea cotei veniturilor anticipate
aferente perioadei de gestiune
curente
Veniturilor excepţionale conform documentelor care confirmă
evenimentul excepţional, facturi, proces verbal de primire predare
stat, a activelor,
juridice şi bon de intrare, proces verbal de casare, decizie de
Primirea de la organele de
Reflectarea
Reflectarea valorii
valorii realizabile
realizabile nete
nete a
a
persoanele materialelor,
materialelor, obiectelor
obiectelor dede mică
mică
recuperare, hotărârea instanţei de judecată, procese verbale şi
fizice a activelor pentru
ecuperarea pierderilor din
valoare
valoare și
casarea
și scurtă
scurtă durată
durată obținute
casarea imobilizărilor
obținute din
imobilizărilor deteriorate
din
deteriorate în
în
urma
urma evenimentelor
evenimentelor excepţionale
calcule ale companiilor de asigurare, note de contabilitate se
excepţionale
venimentele excepţionale

întocmesc următoarele corespondenţe ale conturilor:


Calcularea
Calcularea despăgubirilor
despăgubirilor de
de
asigurare
asigurare care
care urmează
urmează aa fi
fi
primite
primite de
de la
la companiile
companiile de
de
asigurări
asigurări pentru Dt 111 ,,Imobilizări
pentru recuperarea
recuperarea necorporale în curs Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi
pierderilor
pierderilor din
din evenimentele
evenimentele
excepţionale
de execuție” scurtă durată”
excepţionale;;
Dt 121 ,,Imobilizări corporale în curs de Dt 217 „Mărfuri”
execuție” Dt 241 „Casa”
Dt 122 „Terenuri” Dt 242 „Conturi curente în monedă
Dt 123 „Mijloace fixe” naţională”
Dt 211 „Materiale” Dt 243 „Conturi curente în valuta
străină”
Ct 623 ,,Venituri excepţionale”
Dt 211 „Materiale”
Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi
scurtă durată”
Ct 623 ,,Venituri excepţionale”

Dt 233 „Creanţele curente


privind asigurările”
Ct 623 „Venituri excepţionale”
La finele anului de gestiune conturile de venituri se închid
prin trecerea veniturilor acumulate în contul 351
„Rezultat financiar total”. În acest caz, se întocmeşte
următoarea corespondenţă ale conturilor:

Dt 611 „Venituri din vânzări”

Dt 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”

Dt 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”

Dt 622 „Venituri financiare”

Dt 623 „Venituri excepţionale”

Ct 351 „Rezultat financiar total”


Contul 351 „Rezultat financiar total” se determina
profitul (pierderea) net al anului de gestiune. În acest
scop, se compară rulajele din debitul (cheltuieli
acumulate) şi creditul (venituri acumulate) acestui cont:
 Dacă suma totală a veniturilor  În caz contrar, entitate obţine
depăşeşte suma cheltuielilor, pierderi, când suma veniturilor
entitatea obţine profit, care este mai mică decât suma
se reflectă prin corespondenţa cheltuielilor, care se reflectă
contabilă: prin formula contabilă inversă:
 Dt 351 „Rezultat financiar
 Dt 333 „Profit net (pierdere)
total” al perioadei de gestiune”
 Ct 351 „Rezultat financiar
 Ct 333 „Profit net
total”
(pierdere) al perioadei de
gestiune”
După înregistrarea profitului net (pierderii) al perioadei de
gestiune, contul 351 „Rezultat financiar total” se
închide şi nu se oglindeşte în situațiile financiare. Suma
profitului net (pierderii) al perioadei de gestiune se
înregistrează în rândul 120 în Situația de profit şi pierdere
şi se reportează în bilanţ în rândul 360 „Profitul net