Sunteți pe pagina 1din 44

Tema : Impozitul pe venit.

Particularităţile impunerii
veniturilor persoanelor fizice.

06.03.2020 1
Curs teoretic –4 ore.
 Impozit pe venit – noţiuni generale.
 Modul de acordare a scutirilor fiscale angajaţilor.
 Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale.
 Reţinerea impozitului din surse de venit altele decît plăţile
salariale.
 Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la venit de către
persoanele fizice şi calcularea impozitului din venitul global.

06.03.2020 2
1.Impozit pe venit – noţiuni
generale
 Subiecţii impozitului pe venit sînt persoanele fizice
rezidente şi nerezidente care obţin venituri din
categoria celor impozabile.
 Persoana fizică este considerată:
 cetăţean al Republicii Moldova
 cetăţean străin
 întreprindere cu statut de persoană fizică (întreprinderi
individuale(I.I.) şi gospodăriile ţărăneşti (G.T.).

06.03.2020 3
 Obiectul impunerii al impozitului pe venit
pentru persoanele fizice rezidente îl
constituie toate veniturile (din categoria celor
impozabile) obţinute din surse aflate pe
teritoriul RM, cît şi veniturile din surse aflate
în străinătate.
 Obiectul impunerii al impozitului pe venit
pentru persoanele fizice nerezidente îl
constituie toate veniturile (din categoria celor
impozabile) obţinute din surse aflate pe
teritoriul RM.
06.03.2020 4
Global se impozitează:

 plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate


 facilităţile acordate de patron
 onorarii
 comisioane
 venitul din activitatea de întreprinzător sau profesională
 creşterea de capital
 Dobînzile
 anuităţi
 primele şi premiile care nu sînt specificate ca neimpozabile în
legile prin care se stabilesc aceste plăţi
 dividendele obţinute de la agenţii economici nerezidenţi
 alte venituri conform art. 18 al CF al RM.

06.03.2020 5
Separat se impozitează:
 dividendele obţinute de la agenţi economici rezidenţi
 veniturile de la jocurile de noroc
 cîştigurile de la acţiunile de publicitate în cazul în care
valoarea fiecăruia depăşeşte 10% din minimul neimpozabil
simplu (scutirea personală simplă) stabilit pentru anul de
gestiune.) se va impozita separat de celelalte venituri.
 veniturile persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător obţinute de la transmiterea în posesie sau
folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare
şi imobiliare(cu excepţia veniturilor de la arenda terenurilor
cu destinaţie agricolă);
 royalty (redevenţe).

06.03.2020 6
 Cota impozitului pe venit pentru perioada
fiscală 2019 pentru peroanele fizice și
întreprinzători se determină în mărime de 12
% din venitul impozabil aferent anului de
gestiune.

06.03.2020 7
Venit impozabil este mărimea venitului la care se aplică
cotele pentru a determina cuantumul impozitului pe venit.
Pentru veniturile ce se impozitează separat se utilizează
sistemul cotelor proporţionale.

Tipul venitului 2019


Dividende obtinute de la 6%
ag.econ.rezidenti

Royalty 12%
Cistiguri de la jocurile de noroc 12%
Cistiguri de la companiile promotionale 12% si 25%

Veniturile obtinute de la transmiterea in


posesie sau in folosinta ( arenda,
locatiune, uzurfruct) a proprietatii
imobiliare: persoanelor fizice
7%

persoanelor juridice 10%

06.03.2020 8
 Pentru notarii privaţi cota este stabilită în
mărime de 19% -2018 (art 69 pct 2 al CF).
 Perioada fiscală (perioada pentru care se
determină obligaţiunea fiscală) la impozitul pe
venit este:
 pentru persoane fizice – an calendaristic.
 pentru notari privaţi – luna calendaristică.

06.03.2020 9
Conform art. 20 al CF sînt prevăzute un şir de
venituri care nu se supun impozitării.
Unele din ele sînt:
 anuităţi sub forma prestaţiilor de asigurări sociale şi îndemnizaţiile
 despăgubirile primite, conform legislaţiei, în urma unui accident de muncă, unei boli
profesionale
 plăţile şi compensaţiile acordate în cazuri de incapacitate de muncă, conform
contractelor de asigurare de sănătate
 compensarea cheltuielilor salariaţilor legate de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu în
limitele stabilite de actele normative
 sumele primite de proprietari sau deţinători pentru bunurile rechiziţionate în interes
public
 bursele elevilor, studenţilor şi persoanelor aflate la învăţămînt post universitar, cu
excepţia retribuţiei pentru activitatea didactică sau de cercetare
 pensiile alimentare şi îndemnizaţiile pentru copii
 îndemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei
 patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau
moştenire
 dobînzile de la valorile mobiliare de stat;
 cîştigurile de la acţiunile de publicitate în partea în care valoarea fiecarui cîştig nu
depăşeşte 10% din scutirea personală (cu exepţia scutirii personale majore)
 cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive;
 altele.

06.03.2020 10
 În cazurile cînd veniturile sînt obţinute în
valută străină ele se recalculează în valută
naţională conform cursului oficial stabilit de
Banca Naţională a Moldovei (BNM).
 În cazurile cînd veniturile sînt obţinute în
formă nemonetară ele se recalculează în
unităţi monetare.

06.03.2020 11
3.Modul de acordare a scutirilor
fiscale angajaţilor.

 În RM conform CF art. 33,34,35 se acordă un


minim neimpozabil, care este diferit de la o
persoană la alta în funcţie de sarcina sa
socială.
Fiecare contribuabil poate avea dreptul la
următoarele scutiri:

06.03.2020 12
Scutirile privind impozitul pe venit a persoanelor fizice

Codul Denumirea scutirii Anul 2019


scutirii Anual/lunar

P Personala 24000/2000
M Personala majora 30000/2500
S Scutire 11280/940
matrimoniala(pentru
sot/sotie)
Sm Personala majora 18000/1500
cedata in favoarea
sotului/sotiei
N Pentru persoane 3000/250
intretinute
H Scutirea pentru 18000/1500
06.03.2020
persoanele intretinute 13
invalizi din copilarie
Dreptul la scutirea personală majoră le
aparţine următorilor contribuabili:

 a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele


avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în
legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
 c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei
Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova,
precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu
dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu
dizabilităţi severe şi accentuate;
 f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

06.03.2020 14
Persoana întreţinută este persoana care întruneşte toate
cerinţele de mai jos:
 - este un ascendent sau descendent al contribuabilului
sau al şotiei (soţului) lui (părinţii sau copiii, inclusiv
înfietorii si înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma
unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de
gradul doi în linie colaterală;
 - are un venit anual ce nu depăşeşte suma de 11280 lei
pentru anul 2019.
Scutirea menţionată se aplică din luna următoare lunii
apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor
menționate mai sus.

06.03.2020 15
 În cazul în care contribuabilul este angajat în cîmpul
muncii şi obţine venit din salariu el poate beneficia de
scutiri la care are dreptul pe parcursul anului fiscal la
orice loc de munca.
 Scutirile la locul de muncă se acordă numai în baza
Cererii privind acordarea scutirilor la impozitul pe
venit depusă de contribuabil patronului. În scopul
determinării mărimii si categoriei scutirii, care urmează a
fi acordată contribuabilul trebuie să anexeze la cerere
documentele ce certifică dreptul la scutiri.

06.03.2020 16
 Copiile documentelor sau extrasele din
documentele originale, anexate la Cerere
trebuie sa fie autentificate obligatoriu de către
patron sau organul notarial.
 Scutirile se acordă începînd cu data de 1 a
lunii următoare lunii în care a fost depusă
Cererea.

06.03.2020 17
 Contribuabilul care nu-şi schimbă locul de muncă nu
este obligat sa prezinte anual patronului Cererea si
copiile (extrasele) din documentele
corespunzătoare, cu excepţia cazurilor când
angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau
pierde dreptul la careva scutiri. Copiile (extrasele)
documentelor contribuabilului prezentate anterior se
compară de către patron până la începutul fiecărui
an fiscal cu originalele, cu scopul de a verifica dacă
nu au intervenit careva schimbări în acestea.

06.03.2020 18
 Fără a depune Cererea, anual angajatul trebuie sa prezinte
documentele ce sunt cu un termen de valabilitate limitat, spre
exemplu: certificatul de confirmare pentru persoanele care îşi fac
studiile la instituţiile de învăţământ, confirmarea sotiei (sotului)
privind transmiterea scutirii etc.
 In cazurile, cind:
 contribuabilul n-a prezentat Cererea
 n-a indicat corect în Cererea prezentata careva scutiri la care
pretinde,
 n-a anexat la Cerere documentele justificative,
 îşi retrage Cererea,
el nu pretinde la scutiri, iar patronul calculează şi reţine impozitul
din veniturile îndreptate spre achitare fără acordarea scutirilor.

06.03.2020 19
 Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă
suma scutirilor la care are dreptul
contribuabilul sau intervin careva modificări in
datele generale privind angajatul (modificarea
numelui, codului fiscal, domiciliului
permanent etc.), acesta este obligat să
prezinte patronului, în termen de 10 zile de la
data când a avut loc schimbarea, o nouă
Cerere semnată de el, anexând la ea
documentele justificative corespunzătoare.

06.03.2020 20
 Noua Cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în
cazurile când contribuabilul:
 - obţine dreptul la scutiri sau a decis sa beneficieze
de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a
beneficiat pînă la prezentarea Cererii noi;
 - pierde dreptul (sau renunţă benevol) la scutirea
pentru soţ (soţie) sau scutirile pentru persoanele
întreţinute;
 - obţine (sau pierde) dreptul la scutirea personală
majoră de 30000 lei;
 - schimbă numele sau si/sau codul lui fiscal;
 - schimbă domiciliul său permanent.
06.03.2020 21
 Noua Cerere depusă de contribuabil trebuie
sa conţină informaţia referitoare numai la
scutirile, la care s-a păstrat dreptul, şi
informaţia referitoare la scutirile suplimentare
la care a obţinut dreptul.
 În toate cazurile scutirile se acorda sau se
anulează din luna următoare, după luna în
care este depusă sau retrasă Cererea

06.03.2020 22
 Exemplul 1. D-l E. Tătaru este angajat din
anul precedent. Pâna la inceputul anului
fiscal 2019 D-lui a depus Cererea privind
acordarea scutirii personale(P). Pe data de
13 martie angajatul a depus o nouă Cerere,
în care a cerut scutirea personală şi scutirea
pentru soţie(PS), iar pe data de 20 august
2018 el a depus Cererea, în care a cerut
scutirea personală, scutirea pentru soţie şi
scutirea pentru o persoană întreţinută (PS1).

06.03.2020 23
Calculele scutirilor personale
Scutirile la locul de munca vor fi acordate in modul
următor

Perioada Nr. de Scutirea lunara Scutirea pe perioada


luni menționată

Ianuarie-martie 3 940 940*3=2820

Aprilie-august 5 940+940=1880 1880*5=9400

Septembrie 1 940 2090*1=2090

Octombrie - 3 2000+250=2250 2250*3=6750


decembrie

Total scutiri 2820+9400+2090+6750=


acordate 21060
06.03.2020 24
 Prezentarea conştientă de către contribuabil în
Cerere şi în documentele care confirmă dreptul la
scutiri a unor informaţii false sau care induc în
eroare atrage după sine aplicarea amenzii şi
răspunderea penală în conformitate cu legislaţia.
 Angajatul care nu şi-a folosit în anul fiscal precedent
scutirile la care a avut dreptul, din cauza neachitării
de către patron a salariului, aceste scutiri se acordă
la data achitării restanţelor la salariu numai în baza
Cererii depuse de el.

06.03.2020 25
Memorează!
 În cazul în care contribuabilul nu are
venituri din plăţi salariale pe parcursul
anului fiscal, însă obţine alte venituri din
categoria celor supuse impozitării el
poate beneficia de scutiri la care are
dreptul la momentul depunerii declaraţiei
cu privire la impozitul pe venit.

06.03.2020 26
4.Modul de calcul al impozitului pe
venit din plăţile salariale.
 Impozitul pe venit la sursa de plata se calculează şi
se reţine la momentul indreptării venitului spre
achitare. Aprecierea salariului (inclusiv primelor,
facilitati etc.), venitului impozabil şi calcularea
impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa
de plata, se efectueaza prin metoda calculului
cumulativ de la începutul anului fiscal sau în cazurile
cînd lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal
curent - de la data angajarii.
 Aprecierea scutirilor, acordate lucratorului, se
efectuează prin metoda calculului cumulativ din luna
urmatoare dupa luna în care a fost depusă Cererea
privind acordarea scutirilor.
06.03.2020 27
Numărul de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora
lucratorul se consideră angajat, în scopul impozitarii,
se determina:
 - în cazurile cînd lucratorul este angajat din anul
fiscal precedent - începind cu luna ianuarie;
 - în cazurile cînd lucratorul s-a angajat pe parcursul
anului fiscal - începind cu luna următoare dupa luna
în care el s-a angajat.
Luna pe parcursul careia lucratorul se elibereaza, se ia
în considerare la determinarea numarului de luni în
anul fiscal pe parcursul carora lucratorul este
angajat.
06.03.2020 28
Memorează!
 În luna în care s-a angajat nu are drept la
scutire (scutirea nu i se acordă). În luna
în care s-a eliberat de la serviciu are
dreptul la scutire (scutirea i se acordă).

06.03.2020 29
 În scopul determinarii venitului impozabil, sumei scutirilor şi
numarului de luni de la începutul perioadei de cînd lucrătorul se
consideră angajat, precum şi calculării impozitului pe venit ce
urmeaza a fi reţinut la sursă din plăţile salariale (inclusiv prime,
facilitati etc.) patronul deschide pentru fiecare lucrator angajat al
său Fişa personala de evidenta a veniturilor sub forma de
salariu şi alte plati efectuate de catre patron în folosul
angajatului pe anul gestionar, precum şi a impozitului pe
venit reţinut din aceste plăţi (în continuare – Fişa personala).
 În cazul cînd pe parcursul lunii sau în aceeasi zi patronul achită
angajatului cîteva tipuri de plăţi salariale, inclusiv si plăţi în
avans, în Fişa personala fiecare plata se indică separat cu
acordarea scutirii care revine lunii date, respectind metoda
calculului cumulativ.

06.03.2020 30
Extras din fişa personala
de evidenta a veniturilor sub forma de salariu şi alte plati
efectuate de catre patron în folosul angajatului

Data Suma venitului Numarul Suma Venitul Primele Venitul Contribu- Venitul Impozitul Impozitul
efectuarii indreptat spre achitare de luni scutirilor de care de de care ţiile de impozabil calculat pe venit
platii in sau platii efectuate in se asigurare se asigurare din aferent
folosul folosul angajatului calculeaz medicală calculeaz socială venitul retinerii/res
angajatul ă CAM CAM ă CAS (6%) impozabil tituirii (+/-)
ui (4,5%)

curent total

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12

06.03.2020 31
 Exemplul 2 : D-l D. Vasilachi este angajat la
Codru SRL din anul precedent. Are dreptul la
scutire personală, şi pentru 2 persoane
întreţinute (P2), care în anul 2019 va fi egală
cu
(940+210*2)*9+(2000+250*2)*3=12240+7500
=19740 lei anual

06.03.2020 32
5.Determinarea venitului supus impozitării din
creşterea de capital.

 Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din


vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a
activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma
încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor
active.
 Suma încasată ca urmare a vînzării, schimbului sau a
înstrăinării în alt mod a activelor de capital este egală cu
suma mijloacelor băneşti şi/sau valoarea evaluată la
preţul de piaţă a activelor de capital obţinute sub formă
nemonetară.

06.03.2020 33
 Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din
tranzacţionarea la bursă a acţiunilor prin intermediul unui
broker/unei societăţi de investiţii se determină în baza
raportului brokerului/societăţii de investiţii, conform
modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
 Persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut
bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă
din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la
momentul donării.

06.03.2020 34
 Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută
în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de
donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.
 Creşterea sau pierderea de capital provenită din vînzare,
schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinţei de
bază nu este recunoscută în scopuri fiscale.
 Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală
cu 20% din suma excedentară a creşterii de capital
recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital
suportate pe parcursul perioadei fiscale.

06.03.2020 35
Exemplul 9 : D-l Vlad Caftan în anul fiscal curent a vîndut un
apartament cu două odai la preţul de 353 000 lei, valoarea lui de
bază fiind evoluată de 62 600 lei. Determinați impozitul aferent
tranzacției respective.

Rezolvare :
Creşterea de capital: 353 000 - 62 600=290
400 lei
Venit supus impozitării: 290 400*20% =58080
lei
Acest venit se va impozita conform cotei de
12 % în cadrul venitului global.

06.03.2020 36
6.Reţinerea impozitului din surse de venit altele
decît plăţile salariale.

 În toate cazurile achitării de către agenţii economici în favoarea


persoanelor fizice (cu excepţia Î.I. şi G.Ţ.) a unor tipuri de venit
urmează să fie reţinut la sursa de plată în prealabil impozit pe
venit în mărime de:
7% - de la toate procurările de bunuri şi servicii;
15 % - din dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în
folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti;
15% - din dividende, aferente profitului nerepartizat pentru perioada 2008-2011
inclusiv
6%- din dividende, aferente profitului nerepartizat cu exceptia perioadei 2008-
2011 inclusiv, deci 2012-2015
12% - royalty;
15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social
din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul
propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în
conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;
06.03.2020 37
 Reţinerea finală a impozitului pe venit se efectuează în mărime
de:
10% - din veniturile din darea în arendă (locaţiunii) a proprietăţii
mobiliare şi imobiliare agentilor economici
7% - din veniturile din darea în arendă (locaţiunii) a proprietăţii
mobiliare şi imobiliare persoanelor fizice
12% - din cîştigurile de la acţiunile promotionale si/sau loterii, in
partea în care fiecare cîștig depășește 10% din scutirea personală(
2000 lei), dar nu depașește suma de 50 000 lei
25% -din cîştigurile de la acţiunile promotionale si/sau loterii, in partea
în care fiecare cîștig depășește suma de 50 000 lei
15% - din dividende achitate de agenţii economici rezidenţi
12% - din cîştigurile de la jocurile de noroc

06.03.2020 38
7.Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la venit
de către persoanele fizice şi calcularea
impozitului din venitul global.

Toţi contribuabilii beneficiază de dreptul de a


prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe
venit.
 Declaraţia se prezintă de orice contribuabil -
persoană rezidentă (cetăţean al Republicii
Moldova, cetăţean străin,) care:

06.03.2020 39
 are obligaţiunea de a achita impozitul pe venit.
Acestia sunt contribuabilii la care suma
impozitului calculat din totalul veniturilor obţinute
pe parcursul perioadei declarate este mai mare
decît suma impozitului pe venit, reţinut la sursa
de plată pe parcursul acestei perioade si/sau
achitat de sine stătător.

 obţine venit impozabil din surse altele decît


plăţile salariale care depăşeşte suma scutirii
personale simple 11280lei - în 2018, pînă în
luna octombrie și 24000 lei de la data de 01
octombrie.
06.03.2020 40
 obţine venit impozabil în formă de salariu de la mai
multe locuri de muncă în mărime ce depăşeşte
tranşa maximă de venit impozabil 33000 lei – în
2018, pînă în luna octombrie.
 obţine venituri din două şi mai multe surse, a căror
sumă totală depăşeşte 33000 lei – în 2018,
pînă în luna octombrie.
 intenţionează să-si schimbe domiciliul permanent
din Republica Moldova în altă ţară. În acest caz
contribuabilul prezintă Declaraţia pe întreaga
perioadă a anului de gestiune cît a fost rezident; etc.

06.03.2020 41
 Contribuabilul are dreptul să depună
Declaraţia în cazurile în care, suma
impozitului pe venit reţinut si/sau achitat de
sine stătător depăseste suma impozitului pe
venit calculat din venitul total obţinut în
perioada declarată. În astfel de cazuri, în
baza Declaraţiei se efectuează recalcularea
impozitului pe venit şi suma plătită în plus
poate fi trecută in contul achitării datoriilor
aferente altor impozite, iar în lipsa acestora
se restituie.
06.03.2020 42
 În cazul în care contribuabilul a îndreptat suma
impozitului reţinut şi/sau achitat în plus spre
achitarea datoriilor la alte impozite sau în contul
achitării impozitului pe venit pe perioada următoare,
suma impozitului spre rambursare se micsorează cu
sumele menţionate, iar spre restituire se îndreaptă
numai diferenţa pozitivă dintre sumele respective.
 Termenul de prezentare a Declaraţiei cu privire
la impozitul pe venit şi achitare a impozitului
este perioada pînă la 25 martie a anului următor
anului de gestiune.
 Termenul limită de prezentare a Declaraţiei, care
revine pe ziua de odihnă (nelucrătoare) sau
sărbătoare, se transferă pe prima zi de lucru, după
ziua de odihnă sau sărbătoare.
06.03.2020 43
 În cazul schimbării domiciliului permanent al
cetăţeanului din Republica Moldova în altă ţară,
Declaraţia se prezintă pînă in ultima zi de lucru ce
precede ziua de plecare din Republica Moldova.
 Contribuabilul depune Declaraţia la Inspectoratul
Fiscal de Stat teritorial, unde el îşi are domiciliul de
bază în momentul prezentării ei.
 Impozitul pe venit se achită pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale, unde se depune Declaraţia.

06.03.2020 44