Sunteți pe pagina 1din 41

Incursiune în

definirea şi
abordarea calităţii
de-a lungul vremii
Autor: Prof. Univ. Dr. Roxana Sârbu

Academia de Studii Economice


București
Incursiune în definirea şi abordarea
calităţii de-a lungul vremii

1 Conceptul de calitate

2 Primele referiri la conceptul de calitate

3 Calitatea în Ţările Române

4 Evoluția conceptului de calitate

5 Puncte de reper ale evoluţiei conceptului de calitate

6 Definiţii ale calităţii

2
Conceptul de calitate
►unul dintre cele mai vechi concepte
►des întâlnită în multe domenii: filosofie,
învăţământ, artă, psihologie, economie,
ştiinţe tehnice etc.
►extrem de dificilă definirea sa unitară
►originea exactă a acestui concept este
necunoscută

3
Primele referiri la conceptul de
calitate (1/5)
►Vechii egipteni au definit calitatea prin
instituirea unor măsuri drastice de control
în construcţii (mormântul regelui Khufu -
anul 2700, El Giza - toleranţa pe fiecare
faţă a piramidei era de 230 m ± 0,1m.

4
Primele referiri la conceptul de
calitate (2/5)
►Codul lui Hammurabi (1728-1686 î. Chr.)
- lege a calităţii în construcţii: pedepse
relativ dure pentru arhitecţii constructorii
şi meşterii care nu îndeplineau “cerinţele
clienţilor” şi pentru cei ale căror
construcţii provocau accidente
beneficiarilor lor

5
Primele referiri la conceptul de
calitate (3/5)
►China antică (secolul al V-lea î.Chr.)
-cca. 30 de unităţi care se ocupau în
principal de problemele calitative ale
producţiei de mătase.
►Chinezii - „părinţii calitologiei” -
preocupări de creare a unor instrumente
de măsură şi etalonare pentru evaluarea
lungimilor, capacităţilor şi greutăţilor.

6
Primele referiri la conceptul de
calitate (4/5)
►În Mesopotamia şi în cetăţile greceşti -
“agoranomi şi metronomi” a căror
îndeletnicire principală era de control al
calităţii unor produse şi de control al
unităţilor de măsură şi de greutate.

7
Primele referiri la conceptul de
calitate (5/5)
► Arthasastra (sec. al IV-lea Î.Chr.) cuprinde
numeroase informaţii despre :
►standarde pentru aprecierea calităţii aurului;
►proceduri pentru testarea eşantioanelor de aur;
►testarea materialelor utilizate în procesul de
prelucrare a aurului;
►specificaţii ale metodelor de lucru utilizate în
producerea aurului;
►standarde utilizate pentru măsurare şi pentru
greutate.

8
Incursiune în definirea şi abordarea
calităţii de-a lungul vremii

1 Conceptul de calitate

2 Primele referiri la conceptul de calitate

3 Calitatea în Ţările Române

4 Evoluția conceptului de calitate

5 Puncte de reper ale evoluţiei conceptului de calitate

9
Calitatea în Ţările Române
(1/4)
► Preocuparea domnitorilor pentru reglementarea
şi supravegherea comerţului pentru protecţia
“norodului de oameni proşti”
► “Precupeţia” era strict reglementată (sec. al
XVIII–lea): “matrapazlacul” oprit, “nartul” se fixa
prin înţelegere cu breslele, “se opria luarea în
buti, burii mari şi în saci aruncaţi pe aici, pe
acoalea, fieşunde a pucioasei, silitrei, rachiului,
ierbii de puşcă”. Se dezinfectau prăvăliile “unui
mort de oftica.

10
Calitatea în Ţările Române
(2/4)
► Sub domnia lui Nicolae-Vodă Caragea, poliţia
comunală controla “igiena publică şi măturarea
coşurilor”, iar Mihail Şuţu a dat un “pitac Agiei”
prin care se fixează nartul cărnii.
► Sub Alexandru Moruzzi-Vodă au fost pedepsiţi
„şapte măcelari nesupuşi care au provocat lipsa
de carne, iar brutarul Cristache, care a vândut
pâine cu lipsă la cântar este bătut la tălpi, pus la
trei răspântii în mijlocul târgului şi apoi trimis la
ocnă.

11
Calitatea în Ţările Române
(3/4)
►Alexandru Mavrocordat se plimba
incognito prin oraş “cu falanga după el”
pregătit să bată la tălpi pe măcelarii şi
brutarii care vindeau “marfă proastă sau
cu cumpene strâmbe”. Tot el arunca pe
uliţe “care întregi de pâine şi de carne
pentru pedepsirea negustorilor hapsâni.

12
Calitatea în Ţările Române
(4/4)
►Regulamentele Organice menţionează că
“Departamentul Treburilor din Lăuntru
veghea la aprovizionarea cu cele
trebuincioase traiului populaţiei, controla
şi ţinea evidenţa strictă a preţurilor
produselor în special a făinii şi a cărnii,
precum şi a măsurilor şi greutăţilor.

13
Incursiune în definirea şi abordarea
calităţii de-a lungul vremii

1 Conceptul de calitate

2 Primele referiri la conceptul de calitate

3 Calitatea în Ţările Române

4 Evoluția conceptului de calitate

5 Puncte de reper ale evoluţiei conceptului de calitate

14
Evoluția conceptului de
calitate (1/4)
►În era pre-industrială cantitatea şi
calitatea bunurilor defineau o tranzacţie
economică.
►Forma comună de control al calităţii era
inspecţia realizată de cumpărător în
momentul achiziţionării produsului, sub
regula legii comune Caveat Emptor, care
îşi are rădăcinile în dreptul anglo-saxon.

15
Evoluția conceptului de
calitate (2/4)
►Pentru produsele complexe, Caveat
Emptor era substituit de:
►un mecanism bazat pe acţiuni punitive;
►un mecanism bazat pe utilizarea
mărcilor producţie de sau a mărcilor de
comerţ.

16
Evoluția conceptului de
calitate (3/4)
►S-au instituit specificaţii tehnice pentru
materiale, procese şi produse, un control
al exporturilor şi menţinerea standardelor
pentru calitatea bunurilor
►Reputaţia produselor nu se clădea prin
intermediul publicităţii ci prin calitatea lor

17
Evoluția conceptului de
calitate (4/4)
►În Evul Mediu, cu excepţia unor republici
comerciale cum ar fi Veneţia sau Lübeck,
statul nu joacă un rol determinant în
industrie
►Ca reacţie, în Europa, începând din
secolul XI şi până în secolul XVI
meseriaşii şi negustorii se asociază în
baza unor relaţii mutuale, formând
breslele

18
Incursiune în definirea şi abordarea
calităţii de-a lungul vremii

1 Conceptul de calitate

2 Primele referiri la conceptul de calitate

3 Calitatea în Ţările Române

4 Evoluția conceptului de calitate

Puncte de reper ale evoluţiei conceptului de


5 calitate

19
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (1/8)

►Comuna primitivă:
►Om şi necesităţi elementare - Omul
acceptă eroarea
►Comunităţi umane - Apariţia pieţelor de
desfacere; Separarea producătorului de
consumator; Posibilitate de alegere,
progres.

20
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (2/8)
► 2700 î.Chr. - Ridicarea piramidelor la El Giza
Instituire de măsuri drastice pentru controlul calităţii
► 2500-2101 î.Chr. - Sumerienii introduc primele
greutăţi standardizate şi unităţi de lungime
Dezvoltarea comerţului
► 1800 î.Chr. Ateliere mici pentru producţie Volum mic
de muncă specializată.
► Sec. IX-VIII î.Chr. China: Dinastia Zhu – decret
privind comerţul Imposibilitatea introducerii pe piaţă
a produselor ce nu corespund standardelor

21
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (3/8)
► Sec. IV î.Chr. India:.Arthasastra Instituirea
standardelor utilizate pentru măsurare şi
greutate, a standardelor pentru aprecierea
calităţii şi a specificaţiilor metodelor de lucru.
► 30 î.Chr. - Roma antică (Octavianus): sistem
uniform de unităţi de măsură, standarde pentru
realizarea lucrărilor de construcţii. Dezvoltarea
de instrumente de măsură de precizie,
generalizarea tehnicilor de construcţii în tot
imperiul.

22
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (4/8)
► 300 d.Chr. Inscripţionarea armelor cu
numele meşterului Trasabilitate produs
► Sec. VII Coranul transmite ideea de căutare
a îmbunătăţirii, a perfecţiunii.
► Sec. XI-XIV Europa: organizare în bresle.
Asigurarea calităţii în mod informal, investiţii
în limitele personale ale cunoaşterii
economice. Constituire organisme si comitete
de inspecţie.

23
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (5/8)

►Sec. XIII Ţările Române: preocupări


privind calitatea produselor pe piaţă.
Instituire mecanisme de control şi
modalităţi de pedepsire a abaterilor.
►Sec. XIV Germania: mărci de fabrică la
scara largă.Trasabilitate şi atragerea de
noi clienţi.

24
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (6/8)
►Sec. XV-XVI Veneţia, Rusia, Germania,
Franţa: decrete privind controlul calităţii de
către autorităţile statului. Reguli obligatorii
ce trebuie respectate pe parcursul procesului
de producţie.
►Secolul XVII (1690) Nicholas Barbon: Discurs
despre comerţ. Diseminarea informaţiilor
privind calitatea, definită în acest moment în
mod subiectiv şi experimental.

25
Nicholas Barbon: Discurs
despre comerţ
► “Calitatea mărfurilor este determinată în funcţie de
culoare, sunet, miros, gust, alcătuire şi formă. Diferenţele
calitative între mărfuri sunt foarte greu de determinat.
Acele organe care sunt judecătorul pentru aceste
caracteristici nu sunt absolut deloc uniforme; câţiva
oameni consideră că văd foarte bine, alţii consideră că aud
foarte bine, iar alţii consideră că au simţul gustului sau al
mirosului mai dezvoltat. Şi fiecare om are o părere foarte
bună despre abilităţile sale; în aceste condiţii fiind foarte
greu să găseşti un judecător care să poată spune care
este cel mai bun”.

26
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (7/8)
► în S.U.A. apar primele preocupări în domeniul
standardizării calităţii (1793) - sistem de fabricaţie
standardizat, bazat pe interschimbabilitate, toleranţă
şi standardele industriale.
► calitatea începe să devină conformitatea cu
referenţialul recunoscut – standardul - definirea în
mod obiectiv a verificărilor pentru a stabili dacă o
piesă este conformă cu originalul sau cu desenul
aferent.

27
Puncte de reper ale evoluţiei
conceptului de calitate (8/8)
►Secolul XIX(1832) Charles Babbage: On
the Economy of Machinery and
Manufactures. Un nou domeniu cu referire
directă la calitate: managementul
operaţional.

28
Incursiune în definirea şi abordarea
calităţii de-a lungul vremii

1 Conceptul de calitate

2 Primele referiri la conceptul de calitate

3 Calitatea în Ţările Române

4 Evoluția conceptului de calitate

5 Puncte de reper ale evoluţiei conceptului de calitate

6 Definiţii ale calităţii

29
Definiţii ale calităţii 1/10

Calitatea este ceea ce dă o completă


satisfacţie clienţilor (oricărui client:
cumpărător industrial, autoritate locală,
departament guvernamental, student sau
magnat)

30
Definiţii ale calităţii 2/10
Nevoile unora dintre
clienţi/consumatori sunt mai
sofisticate, iar ale altora mai puţin,
dar toţi vor evalua calitatea
achiziţiei lor şi măsura în care
nevoile şi aşteptările le sunt
satisfăcute.

31
Definiţii ale calităţii 3/10

Toţi o recunoaştem, dar cum putem


să o definim?

32
Definiţii ale calităţii 4/10
Calitatea este o sumă de:
- Cunoaşterea nevoilor clienţilor;
- Proiectarea produsului pentru a le
satisface;
- Producţie fără defecte;
- Părţi componente şi subansamble fiabile;
- Performanţă şi siguranţă certificate;

33
Definiţii ale calităţii 5/10
- Manuale de instrucţiuni clare;
- Ambalare corespunzătoare;
- Livrare punctuală;
- Service eficient;
- Feed-back al utilizării.

34
Definiţii ale calităţii 6/10
- Calitatea este dificil de definit
- Este un termen abstract;
- Necesită o adaptare continuă şi dinamică
a produselor şi serviciilor pentru a
satisface sau a depăşi cerinţele sau
aşteptările tuturor părţilor interesate
(clienţi, organizaţii etc.) şi ale
comunităţii, în ansamblul său.

35
Definiţii ale calităţii 7/10
“Calitatea este adecvare cu scopul utilizării"

(Joseph Juran & Frank Gryna );

“Calitatea înseamnă conformitate cu


cerinţele” (Philip Crosby);

36
Definiţii ale calităţii 8/10
“Calitatea este o funcţie a pierderilor. Cu cât
calitatea este mai ridicată, cu atât ea cauzează o
pierdere mai redusă societăţii” (Taguchi);

“Calitatea denotă excelenţă în bunuri şi servicii,


în special în măsura în care ele sunt conforme
cu cerinţele şi satisfac clienţii “ (American
Society for Quality (ASQ);

37
Definiţii ale calităţii 9/10
Cele cinci definiţii ale lui Garvin:
1. Definiţia transcendentă (relativă):
calitatea este universal recunoscută; este
legată de caracteristici şi de trăsături ale
produselor;
2. Definiţia bazată pe produs: calitatea
este o variabilă precisă şi măsurabilă.
Diferenţele în calitate reflectă diferenţele
în cantitatea unor atribute ale produsului.

38
Definiţii ale calităţii 10/10
Cele cinci definiţii ale lui Garvin:
3. Dfiniţia bazată pe utilizator: adecvare faţă
de scopul intenţionat;
4. Definiţia bazată pe producţie: conformitate
cu specificaţiile
5. Definiţia bazată pe valoare: calitatea este
definită în termen de costuri şi preţ. Un produs
de calitate este unul care furnizează
performanţă la un preţ acceptabil sau
conformitate la un cost acceptabil

39
Quality in different areas of
society
Airlines - On-time, comfortable, low-cost
service
Health Care - Correct diagnosis, minimum
wait time, lower cost, security
Food Services - Good product, fast
delivery, good environment
Postal Services - fast delivery, correct
delivery, cost containment

40
Academia - Proper preparation for future,
on-time knowledge delivery
Consumer - Products properly made,
defect-free, cost effective
Insurance – Pay off on time, reasonable
cost
Automotive - Defect-free
Communications - Clearer, faster, cheaper
service

41