Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURA DE SUSPENDARE CONDIŢIONATĂ A URMĂRIRII

PENALE ŞI DE LIBERARE DE RĂSPUNDERE PENALĂ. Capitolul


IV (art.510)

MEAUN CORNELIU
În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, care îşi recunoaşte
vinovăţia, nu prezintă pericol social şi poate fi reeducată fără aplicarea unei pedepse penale, urmărirea
penală poate fi suspendată condiţionat, cu liberarea ulterioară de răspunderea penală conform art.59
din Codul penal.
Suspendarea condiţionată a urmăririi penale şi liberarea de răspundere penală a învinuitului se dispune de
către procurorul care conduce cu urmărirea penală şi cu acordul procurorului ierarhic superior reieşind
din principiul proporţionalităţii şi principiul controlului ierarhic prevăzute de articolul 2 aliniatul 3 al Legii
cu privire la Procuratură.
Prevederile alin.(1) nu se aplică faţă de persoanele:
            1) care au antecedente penale;
            2) care sînt dependente de alcool sau droguri;
            3) cu funcţii de răspundere, care au comis infracţiunea făcînd abuz de serviciu;
            4) care au comis infracţiuni contra securităţii statului;
            5) care nu au reparat paguba cauzată în urma infracţiunii.
In dispoziţiile aliniatului 1 este stipulat, că urmărirea penală poate fi suspendată condiţionat în privinţa
persoanei puse sub învinuire pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, rezultă că în cazul în care
persoana este pusă sub învinuire pentru săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni uşoare sau mai
puţin grave, prevederile acestei proceduri speciale nu se aplică.
Prin recunoaştere a vinovăţiei se are în vedere situaţia în care învinuitul, căruia i s-au explicat drepturile lui,
inclusiv dreptul de a tăcea şi a nu mărturisi împotriva sa, acceptă să facă declaraţii şi să de-a explicaţii
referitoare la învinuirea înaintată şi o recunoaşte integral.
Persoana nu prezintă pericol social şi poate fi reeducată fără aplicarea pedepsei penale în cazurile în care:
- nu este anterior condamnată;
- s-a autodenunţat de bună voie;
- a colaborat cu organele judiciare şi a contribuit activ la descoperirea infracţiunii;
- regretă fapta comisă, se căieşte sincer de comiterea infracţiunii şi faţă de victimă;
- compensează de bună voie dauna materială cauzată sau repară în alt mod prejudiciul cauzat prin
infracţiune;
- este caracterizată pozitiv la locul de trai, muncă, studii;
- este angajată în câmpul muncii, îşi face studiile;
- a săvârşit infracţiunea ca urmare a unui concurs de împrejurări grele;
Dacă există cel puţin una din circumstanţele prevăzute la aliniatul 2, suspendarea condiţionată a urmăririi
penale nu este posibilă
Articolul 511. Procedura de suspendare conditionata a urmaririi
(1) În cazul în care procurorul constată că în privinţa învinuitului pot fi aplicate prevederile art.510, el, prin
ordonanţă, suspendă condiţionat urmărirea penală pe un termen de 1 an, stabilindu-i una sau mai multe
din următoarele obligaţii:
            1) să nu părăsească localitatea unde îşi are domiciliul decît în condiţiile stabilite de procuror;
            2) să comunice organului de urmărire penală orice schimbare de domiciliu;
            3) să nu săvîrşească infracţiuni sau contravenţii;
            4) să continue lucrul sau studiile;
            5) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii
comportamentului violent.
Pînă a suspenda condiţionat urmărirea penală, procurorul trebuie să se convingă că urmărirea penală este
completă şi că la desfăşurarea ei au fost respectate dispoziţiile legale. În caz, contrar el restituie cauza
organului care a efectuat urmărirea penală pentru înlăturarea lacunelor.
Ordonanţa de suspendare condiţionată a urmăririi penale, trebuie să cuprindă date privind
persoana şi fapta la care se referă suspendarea, precum şi temeiurile de fapt şi de drept pe
baza cărora se dispune suspendarea, obligaţiile stabilite faţă de învinuit. Stabilirea unui
termen mai mic de 1 an sau prelungirea acestui termen nu se admite. Termenul suspendării
curge de la data emiterii ordonanţei.
După ce a fost confirmată, ordonanţa de suspendare condiţionată a urmăririi penale neîntârziat
se aduce la cunoştinţă învinuitului de către procurorul care a emis-o. Procurorul explică
învinuitului conţinutul ordonanţei condiţiile obligaţiilor stabilite conform art.511 aliniatului 1
CPP şi îl va preîntâmpina că în cazul în care nu va respecta aceste condiţii, cauza penală va fi
trimisă în judecată cu rechizitoriu. Aceste acţiuni se atestă cu semnăturile procurorului,
învinuitului, reprezentantului învinuitului minor, avocatului, aplicate pe ordonanţa de
suspendare condiţionată a urmăririi penale.
Despre suspendarea condiţionată a urmăririi penale procurorul va anunţa partea vătămată şi
partea civilă, explicându-le dreptul de a primi la solicitare o copie a ordonanţei în cauză şi
dreptul de a contesta această hotărâre .
Articolul 512. Soluţiile după expirarea termenului de suspendare condiţionată a
urmăririi penale
            (1) Dacă, în termenul de suspendare condiţionată a urmăririi penale, învinuitul a
respectat condiţiile stabilite de către procuror, procurorul, prin ordonanţa sa, dispune
liberarea persoanei de răspundere penală.
            (3) În cazul în care învinuitul nu a respectat condiţiile stabilite de procuror acesta din
urmă trimite cauza în judecată cu rechizitoriu în ordinea generală.
Pînă la expirarea termenului de 1 an dacă învinuitul a încălcat obligaţiile stabilite prevăzute de
articolul 511 sau se constată că pînă la suspendare a mai săvârşit o altă infracţiune, fiind pus
sub învinuire într-o altă cauză penală, procurorul urmează să soluţioneze chestiunea privind
oportunitatea conexării cauzelor într-un singur dosar, pînă la trimiterea lor în judecată sau
după caz trimite cauza în judecată cu rechizitoriu separat pentru fapta anterior suspendată
condiţionat.
Demersurile se examinează în şedinţă închisă cu participarea procurorului, învinuitului,
apărătorului şi în cazul în care figurează în proces, reprezentantului legal al învinuitului.
Pentru participare în şedinţă, urmează a invita şi alte persoane interesele cărora sînt vizate în
demers – partea vătămată, partea civilă, reprezentanţii lor. Primind demersul, judecătorul de
instrucţie fixează termenul examinării lui.