Sunteți pe pagina 1din 27

MOTTO: "În timpul însămânțării învățăm, în cel al

recoltei oferim lecții, iar în cel al iernii ne bucurăm."

Wiliam Blake

Pastelul- trăsături, motivarea apartenenței unor


texte la specia numită pastel
Eşti elev în clasa a VIII-a şi te gândeşti la o carieră de succes.
Oscilezi între scriitor şi pictor. Îţi propun să descoperi farmecul
acestor profesii. Vom studia caracteristicile pastelului folosind două
texte suport ce prezintă primăvara și iarna Oaspeții primăverii și
Iarna de Vasile Alecsandri.
Recapitulare
Vom descoperi împreună simfonia primăverii, apoi a iernii! Aceste
anotimpuri reprezintă provocări atât pentru scriitori, cât și pentru pictori.
Exerciţiu de dezgheţ
Completând careul veți descoperi numele unui volum de
poezii scris de Vasile Alecsandri:
1. Al primăverii dulce, iubit ................................................
2. E cocostârcul ...................................................................
3. Pe crengile pădurii un roi de ...........................................
4. Prin raze aurite și vesele ..................................................
5. În aer ciocârlia, pe casă ....................................................
6. Și pe deasupra ...................................nagâții se-nvârtesc.
7. Și cerul și pământul preschimbă ......................................
8. E ................................................... tainic în lume călător.
9. Pe .............................................pădurii un roi de păsărele
Pentru a comunica aveți nevoie să vă jucați cu cuvintele. Scriitorul trebuie să
cunoască sensul și valoarea acestora, iar cu ajutorul pictorilor veți pătrunde în
lumea culorilor.

1.  
2.
 
3.
4.    
5.  
6.
 
7.
8.
9.
 

B
Ne amintim!
PASTELUL

Prezența descrierii ca mod de expunere


Procedee de expresivitate artistică: imagini
artistice și figuri de stil
Sentimente predominante
Eul liric adeseori contemplativ
Caracteristicile pastelului:

creație lirică în versuri;


descrierea unui aspect din natură (peisaj, fenomen al naturii,
moment al zilei, etc.);
elemente descriptive care compun tabloul cosmic sau terestru,
semnificațiile acestora;
secvențe descriptive, cadrul descrierii (vast, restrâns);
planurile descrierii (universal-cosmic sau uman-terestru, planul
general, prim planul, etc.
perspectiva descrierii (ascendentă / descendentă, de sus în jos /de
jos în sus, interioară / exterioară);
peisajul și sentimentele sunt plasticizate prin procedee expresive;
caracterul descriptiv este conferit de grupul nominal substantiv-
adjectiv;
eul liric apare adesea în ipostază de contemplator, impresionează
trăirile față de peisajul descris;
corespondența între stările eului liric și elementele descrise, mărci
specifice ale eului liric.
Știați că?
Pastelul este o creație lirică descriptivă, aparținând literaturii
culte care, prin intermediul unui peisaj, transmite sentimentele eului liric.
Modul de expunere folosit este descrierea. Într-un pastel dominante sunt
imaginile artistice, realizate prin figuri de stil, organizate într-o descriere
tip tablou. Aceasta poate avea ca temă un anotimp, un colț de naturǎ, un
moment al zilei, un aspect din viața micilor viețuitoare etc.
La origine termenul pastel desemna un creion colorat, moale, pentru
desen, făcut din pigmenți pulverizați, amestecați cu talc și cu gumă
arabică sau orice tablou ori desen executat cu acest fel de creioane.
Preluat de poetul român Vasile Alecsandri, termenul a ajuns să
desemneze o poezie cu conținut liric, în care se zugrăvește un tablou din
natură. Vasile Alecsandri este considerat cel mai mare pastelist român.
Exemple: „Sfârșit de toamnă”, „Iarna”, „Mezul iernii”, „Gerul”,
„Viscolul”, „Dimineața”, „Noaptea”, „Malul Siretului”.
Înţelegerea textelor
Aprofundare Vom începe studiul despre pastel prin aprofundarea operei lirice
Iarna de Vasile Alecsandri. Citiți cu atenție și răspundeți conform cerințelor:

"Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,


Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.
Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare,
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare


Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi."
(Vasile Alecsandri, Iarna)

1. Clasifică enunțul după toate criteriile învățate Ziua ninge,


noaptea ninge, dimineața ninge iară!
2. Scrie două enunțuri în care cuvântul dar să aibă valori
morfologice diferite, pe care le vei preciza.
3. Grupează următoarele cuvinte din cuprinsul poeziei în două câmpuri lexico-
semantice diferite: cer, câmp, dealuri, nori, plopii, fum.

4. Ce mod de expunere este predominant în textul supus analizei?

5. Scrieţi, în spaţiul punctat din faţa fiecărei figuri de stil din coloana A, litera
corespunzătoare exemplului din coloana B:

....................1. epitet personificator a) „ iarna cerne norii”


....................2. comparaţie b) „ norii de zăpadă”
....................3. personificare c) „fulgii... ca un roi de fluturi albi”
...................4. enumerație d) „mândra țară”
...................5. metaforă e) „ziua.... noaptea...dimineața”
Asigurarea feed-back-ului: La final pentru a ne destinde puțin se propune
un joc. Se dau cele șase litere ale cuvântului pastel.

Cerinţa: Scrieţi adjective care să caracterizeze anotimpul hibernal.

Ex. Pitorească
Argintată
S
T
E
L

Pentru a ne cunoaște mai bine această specie literară, vom continua aprofundarea
pastelului despre care am vorbit la începutul lecției în cadrul exercițiului de dezgheț
Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri:
6. Ați mai studiat pastelul. Numiți trei trăsături ale speciei. Exemplificați
făcând referire la opera literară Iarna de Vasile Alecsandri.
7. Transcrieți două adjective cu valori expresive. Precizați-le! Stabiliți genul,
numărul și funcția sintactică a acestora.
8. Formulați gradele de comparație pentru adjectivelele ușoară și mândra din
textul suport.
9. Alcătuiți un enunț în care cuvântul voios să aibă altă valoare morfologică
decât cea din ultimul vers.
10. Completaţi tabelul de mai jos:

Versuri Tipul imaginii artistice Denumirea figurilor de stil utilizate


în care în alcătuirea imaginii artistice
apar
imagini
artistice
V1, S1
"În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,
La răsărit, sub soare, un negru punt s-arată!
E cocostârcul tainic în lume călător,
Al primăverii dulce iubit prevestitor.

El vine, se înalță, în cercuri line zboară


Și, răpide ca gândul, la cuibu-i se coboară;
Iar copilașii veseli, cu peptul dezgolit,
Aleargă, sar în cale-i și-i zic: „Bine-ai sosit!”

În aer ciocârlia, pe casă rândunele,


Pe crengile pădurii un roi de păsărele
Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc
Și pe deasupra bălții nagâții se-nvârtesc.

Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeață!


În lume-i veselie, amor, sperare, viață,
Și cerul și pământul preschimbă sărutări
Prin raze aurite și vesele cântări!"
(Oaspeții primăverii, Vasile Alecsandri)
Înţelegerea textelor
•Explicați, în 3-5 rânduri (30-50 de cuvinte), semnificaţia versurilor: "Și cerul și
pământul preschimbă sărutări / Prin raze aurite și vesele cântări!"
•Prezentați în 3-4 rânduri mesajul transmis de primul text.
• Formulați superlativul absolut cu valori stilistice pentru adjectivele subțirei și iubit
din textele suport.
•Descrieţi subiectiv elementul indicat, folosind expresiv cel puţin șase adjective
( figuri de stil diferite):

Grupa I: Grupa a II-a: Grupa a III-a:


ploaia de primăvară; un curcubeu; o rândunică;
Exersare Activitate pe grupe: completați schema dată pentru aprofundarea
pastelului
Echipa scriitorilor va argumenta că opera literară Oaspeții primăverii de
Vasile Alecsandri este un pastel. În compunerea de 20-25 rânduri trebuie:
-să numiţi cel puţin două caracteristici ale pastelului
-să ilustraţi aceste caracteristici cu ajutorul exemplelor extrase din text
-să aveţi conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate
-să vă încadraţi în limitele de spaţiu indicate

Model: argumentare la specia pastel a operei literare Iarna de


Vasile Alecsandri
Pastelul este o specie a genului liric în care este surprins cu ajutorul
descrierii un peisaj din natură. Tabloul măreț al anotimpului hibernal care așterne
zăpada peste întreaga țară este însuflețit de apariția omului și de veselia
zurgălăilor saniei. Toate aceste caracteristici se regăsesc în opera literară Iarna de
Vasile Alecsandri.
În primul rând, iarna personificată "cerne" norii din înaltul văzduh. De
la planul cosmic redat prin elementele "cer", "aer", fulgii ajung la elementele
planului terestru redate prin epitete personficatoare "ai țării umeri dalbi", "lungi
troiene". Imaginile realizate sunt redate vizual, predominant este albul specific
iernii "norii de zăpadă", "fluturi albi" reluat prin diferite forme flexionare "alb",
"albe".
Pe de altă parte, perspectiva descrierii este descendentă, căderea fulgilor de nea
fiind realizată prin repetiția verbului "ninge" după fiecare element al enumerației
"ziua...noaptea...dimineața". Situată în planul înaltului, descrierea este ilustrată prin
elemente cosmice "soare", "nori". Aceasta își schimbă apoi registrul, elementele
terestre sunt sugerate prin personificarea "se îmbracă mândra țară" și enumerația "pe
câmp, pe dealuri.“

De altfel, peisajul vast descris din perspectiva planului exterior, al contemplării


întinderilor albe va fi completat și cu perspectiva trăirii interioare ce îndeamnă la o
meditație asupra trecerii timpului "printre anii trecători". Comparația "ca fantasme
albe plopii...se pierd în zare" simbolizează o imagine a fabulosului, a irealului ce
produce emoții, trăiri intense.
În finalul pastelului, peisajul descris se animează și acest anotimp nu
mai produce teamă. Norii personificați "fug", iar epitetul "doritul soare" pare
că îmblânzește imensitatea albă redată prin metafora hiperbolizantă "oceanul
de ninsoare". Veselia redată prin imaginea auditivă "clinchete de zurgălăi" și
personificarea "soarele dismiardă" sugerează bucuria vieții care cuprinde
întreaga fire.
Deoarece este o operă literară în versuri, în care este descris un tablou
din natură, iar sentimentele sunt exprimate difuz, putem afirma că textul supus
analizei este un pastel.

Model: semnificația titlului pastelului Oaspeții primăverii de Vasile


Alecsandri
Creația literară Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri este o operă
lirică în versuri, în care sentimentele de bucurie față de revenirea păsărilor
călătoare la noi în țară sunt exprimate în mod direct. Acestei stări se adaugă
fericirea simțită odată cu renașterea adusă de acest anotimp al reînvierii.
Titlul poeziei este alcătuit din două substantive comune ce denumesc
păsările care se întorc la cuiburile lor. Metafora din titlu este sugestivă fiind
încărcată de dragostea și respectul oamenilor față de acești vestitori ai înoirii
naturii și al sentimentelor.
Sentimentele și tabloul redat sunt plasticizate, caracterul descriptiv
fiind dat de grupul nominal ce primește valori expresive. Epitetele
cromatice "zalea argintie" și "clăbucii albi" sugerează corespondența între
stările eului liric contemplator și aspectele descrise.
Deoarece este o operă literară în versuri, în care este descris un tablou
din natură, iar poetul își exprimă direct sentimentele, putem afirma că
textul propus este un pastel.

Echipa pictorilor va realiza o compunere de 20-25 de rânduri despre


semnificația titlului pastelului Iarna de Vasile Alecsandri. În compunerea ta trebuie:
•să ilustrezi relația dintre titlu și conținutul textului;
•să evidențiezi două mijloace artistice formulate;
•să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;
•să te înscrii în limitele de spațiu indicate.
Optimismul și încântarea exprimate în mod direct prin mărcile
subiectivității – verb la persoana a II-a "ai venit" sau interjecția "ah!" sugerează
starea de beatitudine ce inundă sufletele odată cu venirea anotimpului însorit
vestit de acești mesageri înaripați.

Cele patru catrene ilustrează pe deplin strânsa legătură între titlu și


conținut. Imaginea vizuală a cocostârcului ce se ivește în orizontul îndepărtat
este punctată cromatic prin adjectivele "negru", "albastru", iar itinerariul este
refăcut cu ajutorul enumerației "pe cer..în zarea..la răsărit...sub soare". Epitetul
dublu în inversiune "al primăverii dulce iubit prevestitor" îl investește pe micul
călător cu atribute pline de farmec. Acest oaspete de seamă aduce cu sine
puritatea unui nou ciclu temporal, dar și speranța de mai bine.
Imaginile motorii "vine, se înalță...zboară" ilustrează dinamisul plin de exuberanță
care se transferă și asupra copilașilor ce întâmpină acest prim sezon personificat cu
urarea specifică de bun venit. Comparația "răpide ca gândul" evidențiază nerăbdarea cu
care mica pasăre dorește să-și revadă locurile dragi pe care le regăsește. Acestui prim
oaspete îi urmează întreg neamul păsăresc redat prin enumerația
"ciocârlie...rândunele..păsărele... nagâții" ce reface lexical și simbolistic legătura
încărcată de semnificații a titlului.
Entuziasmul și plinătatea simțirii la reînvierea naturii va fi completată prin
metafora "sânu de verdeață" și de enumerația "veselie, amor, sperare, viață". Uniunea
elementelor cosmice și terestre este deplin sugerată prin personificarea "cerul și
pământul preschimbă sărutări", precum și de epitetele "aurite", "vesele" ce conturează
imaginea feerică a universului plin de fericire anunțată încă din titlul operei supusă
analizei.
În consecință, titlul este sugestiv, o sinteză a conținutului de idei și sentimente care
se desprind din creația Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri.
Activitate pe grupe: analiza pastelului din punctul de vedere al nivelului
stilistic.
Prima grupă va completa cadranul cu imagini vizuale din textul Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri.
A doua grupă va completa cadranul cu imagini auditive din textul Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri.
A treia grupă va completa cadranul cu imagini de mișcare din textul Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri.
A patra grupă va completa cadranul cu alte figuri de stil din textul Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri.
Imagini vizuale: Imagini auditive
- epitete -Personificări

- metafore - epitetul personificator

Imagini de mişcare ( motorii): Alte figuri de stil:


-repetiţia

- inversiunea
Diferențiați elementele de ansamblu și cele de detaliu referitoare la primul
anotimp. Precizează modul de expunere predominant. Repartizați elementele
naturii în funcție de următoarele planuri:

Planul terestru
(pământ)
Planul

cosmic

1. Ați mai studiat pastelul. Identificați trei trăsături prin care să arătați că poezia
Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri este un pastel.
2. Identificați elementele cosmice în opera lirică Oaspeții primăverii de
Vasile Alecsandri.

soare

aer

cer
3. Alcătuiți familia lexicală a adjectivului albastru.
4. Selectați, din textele citate, două cuvinte derivate şi unul format prin
conversiune
5. Precizați cazul cuvintelor subliniate din sintagma La răsărit, sub soare, un
negru punt s-arată! Motivați folosirea semnelor de punctuație din enunț.

Temă pentru acasă:


1.Completați tabelul de mai jos pentru aprofundarea textului pastelului. Faceți
referire la opera lirică Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri.
2.Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului „dulce.” (5 derivate)
3.Precizaţi tipul strofelor, măsura şi rima versurilor din textul dat.
4.Rescrieţi două cuvinte/grupuri de cuvinte care sugerează două imagini artistice
diferite şi precizaţi felul lor.
5.Găsiţi câte un sinonim contextual pentru cuvintele: tainic, casă, veseli, se înalță.
ARGUMEN ANALI DESCRIE APLICĂ ASOCIAZĂ COMPARĂ
TEAZĂ ZEAZĂ Descrieți Notați care Asociați adjectivele din Comparați
Argumentați Analizați anotimpul sunt coloana A cu numeralele trăsăturile comune
că adjectivul sintagmele hibernal cu semnificațiile din coloana B ale pastelului dat cu
înfrumuseţează ce referire la operei literare A. B. trăsăturile descrierii
şi îmbogăţeşte dinamizează textul supusă ciripire ambele tip tablou. Precizați
exprimarea atmosfera suport. analizei. sărutări de trei ori elementele comune,
într-o descriere hibernală din Precizează raze primul dar și deosebirile.
literară. poezia modul de cocostârc întâiul
Subliniați Oaspeții expunere prevestitor zece
adjectivele, primăverii dominant. păsărele dubla
apoi citiți de Vasile iubit întreită
textul fără Alecsandri.
acestea.
Nu vă grăbiți să luați o decizie (scriitor sau pictor), ora
următoare veți afla mai multe lumea ficţiunii şi a cuvintelor, iar
în a treia oră veți percepe altfel primăvara, atât prin farmecul
operelor literare, cât și al culorilor.