Sunteți pe pagina 1din 29

Õ Õ

m  
 
 


 
 m
 m 
 

= promovarea şi menţin
menţinerea
erea celui mai înalt grad de
F
Õ 
bunăăstare F
bun  şi SO
SO a
muncitorilor de toate profesiile prin:
prin:
Ô prevenirea perturbă
perturbărilor cauzate sănătăţăţii
ii acestora de
către condiţ
condiţiile de muncă
muncă;
Ô protejarea fafaţă
ţă de riscurile rezultate din prezenţ
prezenţa
agenţţilor nocivi;
agen nocivi;
Ô plasarea şi menţ
menţinerea muncitorului într- ntr-o muncă
muncă
adecvatăă aptitudinilor sale fiziologice şi psiho
adecvat psihologice
logice;;
=adaptareamunciilaom
=adaptareamunciilaomşşia
omuluilamuncă
omuluilamuncă

=omulpotrivitlaloculpotrivit

 

= specialitate medicală
medicală al cărui obiect îl
constituie relaţ
relaţiile reciproce între sănătate şi
muncăă
munc
SP  
  Õ  
O 
Ô medicinainterna
Ô dermatologia
Ô oftalmologia
Ô pneumologia
Ô neurologia
Ô oncologia--hematologia
oncologia
Ô OR
Ô chirurgia--ortopedia
chirurgia
Ô boliinfec
boliinfecţţioase
Relaţţiileî
Rela iileîntresă
ntresănătateş
tateşimunc
imuncăă
Ô fectelemunciiasuprasă
fectelemunciiasuprasănătăţ
ăţii
ii
ÔObosealaprofesională
Obosealaprofesională
Ôccidentuldemunc
ccidentuldemuncăă
ÔBoalaprofesional
Boalaprofesionalăă
ÔBoalalegat
Boalalegatăă deprofesiune
fecteles
fectelesăănătăţ
ăţiiasupramuncii:
iiasupramuncii:

Ô Sănătateainfluenţ
tateainfluenţează
ează muncaatâ
muncaatâtcantitativ
câtş
tşicalitativ
icalitativ::
- boalainfluen
boalainfluenţţează
ează performanţ
performanţelefiziceş
elefiziceşi
intelectuale;
- boalaestefactorderiscpentruaccidentede
muncăă(ex.muncalaî
munc (ex.muncalaînalţ
nalţime);
- boalaestefactorderiscpentrucoparticipan
boalaestefactorderiscpentrucoparticipanţţi;
- boalaestefactorderiscpentrucolectivitate
boalaestefactorderiscpentrucolectivitate..
S Õ
Õ

Ô niuneaeuropeană
niuneaeuropeană:
- 180mil.angaja
180mil.angajaţţi
- 12
mil.accidentedemunc
12
mil.accidentedemuncăă sau
boliprofesionale(7%)

=detectareaprecoceaperturbă
=detectareaprecoceaperturbărilorechilibrelor
biologice
respectivaalter
biologice
respectivaalterăărilorminime

asimptomatice..
asimptomatice
=supravegheremedical
=supravegheremedicalăă activă
activă.
BO PROF SO
SO
=afec
=afecţţiuneprodusă
iuneprodusă caurmareaexercită
caurmareaexercităriiunei
meseriisauprofesii
cauzată
meseriisauprofesii
cauzată defactorinocivi
fizici
chimicisaubiologici
caracteristici
loculuidemunc
loculuidemuncăă precumş
precumşidesuprasolicitarea
unororganesausistemeî
unororganesausistemeînprocesulmuncii
(seinclud
(seincludşşibolileelevilor
studen
ibolileelevilor
studenţţilorsau
ucenicilorcontractateî
ucenicilorcontractateîntimpulefectuă
ntimpulefectuării
practiciiprofesionale)
practiciiprofesionale)..
BO PROF SO
SO
Ô FactoretiologicPRP =Odela
loculdemuncă
inclusivmodul
loculdemuncă
necorespunzăătordeorganizarealmuncii
necorespunz
(factorergonomic);
(factorergonomic);
Ô marediversitate:70.000substanţ
marediversitate:70.000substanţe
dincare
doar12.000(20%)aufosttestatepeanimale
doar12.000(20%)aufosttestatepeanimale;;
Ô specificitate(sulfuradecarbon);
specificitate(sulfuradecarbon);
Ô seg
segăăsescş
sescşi
iîînnatură
nnatură (plumb
zgomot
O).
(plumb
zgomot
O).
BO PROF SO
SO
Ô Factorietiologicisecundari(favorizanţ
Factorietiologicisecundari(favorizanţi):

Ô genetici
Ô dob
dobâândiţ
ndiţi:obiceiurialimentare
carenţ
i:obiceiurialimentare
carenţe
proteice
alcoolism
tabagism
nivelde
individuală
afec
igienăă individuală
igien
afecţţiunipreexistente;
 M' +  1
2M' 
 
 M - 13

M  +  /  -+ 

xemple: Exemple: Exemple: Exemple: Exemple:


  ) ! ,
 !" ( " " ! "  
 # $ )$ *" - . /" 0 ( 
 # $ ! $" )! , % ( "
! " #  " (* " #
%&" ! # # ! "
' " $) " -((
  

' ' 

-1 1' ' / - 1
 '  1 -scăderea(pierderea)
/ M - capacităţiiemuncă

/ '  M - -scăereavenitului

-bugetulamiliei
-egraareaconiţiei
-condiţiasocială. sociale.


Õ SÕ P OG 
1. Reacţiiiritative:iritaţ
Reacţ iiiritative:iritaţiimecanicesauchimice
careantreneazăă reacţ
careantreneaz reacţiineurogenecuefecte
spasticesauhipersecretorii;
2. Reacţţiiinflamatorii:specifice(b.infecţ
Reac iiinflamatorii:specifice(b.infecţioase)
saunespecifice(silicoza
alveolitealergice

berilioza);
Õ SÕ P OG 
. Reac iiimunologicedetip-
Reacţţiiimunologice detip- astmbr
rinite
astmbr
rinite;;
- tip(citotoxic)pneumoc
sindr.aplan
tip(citotoxic) pneumoc
sindr.aplan;;
tip(g--c)
- tip(g c) astmbronş
astmbronşic
 ;
- tip(citotoxic)
tip(citotoxic) azbestoza
berilioza.
4.Õec.cuformarederadicaliliberi:compuş
4.Õec.cuformarederadicaliliberi:compuşi
chimicideosebitdeinstabili
inductoriai
lipoperoxidăăriilanivelulmembranelor
lipoperoxid
celulareşşiinhibitorienzimatici( P
fibroze
celulare
chimice).
Õ SÕ P OG 
.mec.enzimatice
.mec.enzimatice inhibi
inhibiţţieenzimatică
ieenzimatică
reversibilăă sauireversibilă
reversibil sauireversibilă(metalegrele);
6.nterferenţţealetoxiculuicuciclulrespirator:
6.nterferen
- hipoxemiehipoxic
hipoxemiehipoxicăă(înlocuireaO2);
- afectareacap.detransport(blocareab)
afectareacap.detransport(blocareab);;
- blocalveolo
blocalveolo--capilar( Plaoxizideazot);
Plaoxizideazot);
blocarearespiraţţieicelulare(-).
- blocarearespira
Õ SÕ P OG 
7.nterferenţţecusistemuldopaminergic
.nterferen
(vibraţţii
intox.Õn
2S).
(vibra

8. fectmutagenprininterferenţ
fectmutagenprininterferenţeî
eîntre
metabolitulcriticaluneinoxecuacizii
nucleici..
nucleici
GOS BO 
PROF SO
Ô namnezaprofesională
namnezaprofesională
Ô x.obiectiv:-
x.obiectiv:- pozi
poziţţia-
ia- ortopnee
- coco
cocoşş depu
depuşşcă
- tremor
- gr.denutri
gr.denutriţţie
- culoareategumentelor
- stigmateprofesionale
Ô x.paraclinice
x.p araclinice::
- investiga
investigaţţiicurente:S
hemoleucograma

probehepatice
ex.urinăă
etc.
probehepatice
ex.urin
indicatorienzimatici; 
coproporfirine
- indicatorienzimatici;
acetilcolinesteraza;
- indicatoribiochimicispecifici:dozarea
toxiculuiş
toxiculuişi/saumetabolitulsaudirect
i/saumetabolitulsaudirectîîn
produsebiologice(expunereinternă
produsebiologice(expunereinternă);
- explorarefunc ională:ventilatorie
 G

explorarefuncţţională
G
 ÕG
ex.radiologic;
BO  G PROF S

=afec
=afecţţiuniculargă
iuniculargă răspâ
spândireî nmasă

ndireînmasă
avandoetiologiemultifactorialăă
pentru
avandoetiologiemultifactorial
careanumiteexpuneriprofesionalesunt
factorifavorizanţ
factorifavorizanţi(Geneva
198)
1. ipertensiuneaarterial
ipertensiuneaarterialăă esenţ
esenţială;
ială;
2. Boalacardiac
Boalacardiacăă ischemică;
ischemică;
. fecţţiunirespiratoriicronicenespecifice;
fec iunirespiratoriicronicenespecifice;
4. fecţţiunidigestive;
fec iunidigestive;
. fecţţiuniosteo-
fec iuniosteo-musculo-
musculo-articulare;
articulare;
6. evroze
evrozeşşialteafec
ialteafecţţiunipsihice.
iunipsihice.
[

Ô etiologiemultiplă
etiologiemultiplă:
- factorgenetic
- obezitatea
- consumexcesivdesare
- sedentarismul
- factoripsihoemo
factoripsihoemoţţionalinegativi
üFactoriprofesionali
Ô stresulneuro
stresulneuro--psihicprofesional
(suprasolicitareintelectuală

(suprasolicitareintelectuală
mareresponsabilitate);
mareresponsabilitate);
Ô zgomot(descă
zgomot(descărcarede);
rcarede);
Ô vibra
vibraţţii(activareadopaminȕ
ii(activareadopaminȕhidroxilazei);
hidroxilazei);
Ô metalegrele:Pb
d(lez.renale
interf.pompa
dea
activeazăă sistrenină
dea
activeaz sistrenină-angiotensină
angiotensină şi
reactivitateavascularăă lastimulivasopresori).
reactivitateavascular lastimulivasopresori).
ROP S Õ
Ô Factoriderisc:
- vârsta
- sexul
- fact.genetic(antecedentelefamiliale)
- fumatul
alcoolismul
- tulbur
tulburăărialemetabolismuluilipidicş
rialemetabolismuluilipidicşiglucidic
- sedentarismul
obezitatea
- tipuldepersonalitate (tip)
- 
Ô Factorideriscprofesionali
Factorideriscprofesionali::
- efortulfizicexcesiv
efortulfizicexcesiv;;
- suprasolicitareaneuro psihică
stress
suprasolicitareaneuro--psihică
stress;;
- anemiitoxice
anemiitoxice;;
- expuneri:ind.farmaceutic
expuneri:ind.farmaceuticăă
(nitroglicerina)şşifabricareadeexplozibili
(nitroglicerina)
- per.de
per.deîînc
ncăărcare
- per.desevraj(mor
per.desevraj(morţţisubite)
- sulfuradecarbon
O
r
pesticideetc.
BP
=suntafec
=suntafecţţiunirespiratoriinespecifice

deetiologieplurifactorialăă
definiteprin
deetiologieplurifactorial
saurecurentă
cu
tusecronicăă saurecurentă
tusecronic
expectoraţţielunisuccesive
timpde2
expectora
aniconsecutiv
aniconsecutivşşi/saudispneepersistent
i/saudispneepersistentăă
sauintermitent
sauintermitentăă (înafaraunorboli
cardiacesaupulmonarediagnosticabile)
cardiacesaupulmonarediagnosticabile)..
Ô Factoriprofesionali
Factoriprofesionali::
- expunerilapulberimineralesauvegetale;
- expunerilagazeiritante:oxizidesulf
de
azot
vaporideclorsauamoniac.

Ô Obiceiuldeafuma
Obiceiuldeafuma creşterisculprin
creş
intensificareaactivităţ
intensificareaactivităţiiproteazelor
iiproteazelorşşia
radicalilorliberi
cuefecteproinflamatoare
intensecaredepăş
intensecaredepăşesccapacitateaadaptativ
esccapacitateaadaptativăă
antiradicalşşiantiproteazic
antiradical iantiproteazică.
ă.
F 
 P. OOÕO OR

Ô lombalgia;muncagrea

lombalgia;muncagrea
înpoziţ
npoziţiivicioase;
Ô sindr.algiccervico-
sindr.algiccervico-scapular:efortfizic

ii
posturaincomodă
microclimat
vibraţii
posturaincomodă
vibraţ
nefavorabil
posttraumatic;
F G S 
Ô Gastrite;
Ô Gastro
Gastro--duodenite;
Ô lcergastricsauduodenal;

xpunere:zgomot
vibraţ
xpunere:zgomot
vibraţii
suprasolicitare
neuro--psihică
noxechimice
microclimatcald
neuro psihică
noxechimice
microclimatcald..
RSPSR
OÕPOR Õ  
Ô muncapreaintens
muncapreaintensă; ă;
Ô muncapreadificil
muncapreadificilă; ă;
Ô muncaîînschimburialternante;
munca nschimburialternante;
Ô muncamonotonăă
stereotip
muncamonoton
stereotipăă (lipsadeinterespentru
muncăă);
munc
Ô situaţţiigeneratoaredeinsatisfacţ
situa iigeneratoaredeinsatisfacţiiprofesionale:stă
iiprofesionale:stări
conflictuale
necunoa
conflictuale
necunoaşştereasarcinilordeserviciu

nerecunoaşştereavaloriiprofesionale
lipsade
nerecunoa
siguranţă
siguran ţă apostului
lipsadesecuritatealoculuide
muncăă
promov
munc
promovăărineacoperitedecalităţ
rineacoperitedecalităţi i
profesionale..
profesionale