Sunteți pe pagina 1din 20

Campania „Locuri de muncă sănătoase” 2018-2019

Managementul substanțelor periculoase la locul de muncă


Scurtă prezentare a campaniei

 Coordonată de Agenția Europeană pentru


Securitate și Sănătate în
Muncă (EU-OSHA)
 Organizată în peste 30 de țări
 Susținută de o rețea de parteneri:
• Puncte focale naționale
• Parteneri oficiali ai campaniei
• Parteneri sociali europeni
• Parteneri media
• Rețeaua întreprinderilor europene
• Instituții ale Uniunii Europene
• Alte agenții ale UE

www.healthy-workplaces.eu/ro
2
Obiective principale

 Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor pe care le reprezintă


substanțele periculoase la locul de muncă
 Promovarea unei culturi a prevenirii pentru eliminarea sau gestionarea
eficace a riscurilor
 Îmbunătățirea înțelegerii riscurilor asociate cu agenții cancerigeni
 Identificarea lucrătorilor cu nevoi speciale și cu vulnerabilități
 Furnizarea de informații privind evoluția politicilor
și legislația relevantă

www.healthy-workplaces.eu/ro
3
În ce constă problema?

 Mulți lucrători sunt expuși la substanțe periculoase la locurile de


muncă din Europa
 Gradul de conștientizare a acestei probleme este adesea scăzut
 Substanțele periculoase pot genera:
• probleme de sănătate acute și pe termen lung – de exemplu, iritații
cutanate, boli respiratorii și cancer
• riscuri de siguranță, cum ar fi incendiu, explozie și sufocare
• costuri substanțiale pentru întreprinderi privind măsurile de protecție și
răspundere

www.healthy-workplaces.eu/ro
4
Ce sunt substanțele periculoase?

 Orice substanță (în stare lichidă, solidă sau gazoasă) care prezintă
un risc pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor:
• substanțe chimice, de exemplu, în vopseluri, cleiuri,
dezinfectanți, produse de curățare sau pesticide
• contaminanți procesați, de exemplu, fum de sudură, pulberi
de silice sau produse de ardere, cum ar fi gazele de
eșapament diesel
• materiale de origine naturală, cum ar fi pulberi de cereale,
azbestul sau țițeiul și componentele sale
 Substanțe periculoase există, probabil, la aproape toate
locurile de muncă
 Riscurile pot apărea atât din cauza expunerilor pe termen
scurt și lung, cât și a acumulării îndelungate în organism

www.healthy-workplaces.eu/ro
5
Definiții din Directiva privind agenții chimici

 (a) prin „agent chimic” se înțelege orice element chimic sau compus, în stare pură sau în amestec,
astfel cum se găsește în stare naturală sau așa cum este produs, utilizat sau eliberat, inclusiv sub
formă de deșeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenționat sau nu, fie că
este plasat pe piață sau nu;
 (b) prin „agent chimic periculos” se înțelege:
• (i) orice agent chimic care întrunește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă din oricare dintre
clasele de pericol fizic și/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (...),
indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;
• (ii) orice agent chimic care, deși nu întrunește criteriile de clasificare ca fiind periculos (...), poate
prezenta un risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, din cauza proprietăților sale fizico-chimice,
chimice sau toxicologice și a modului în care este utilizat ori este prezent la locul de muncă, inclusiv
orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională conform articolului 3.
 (c) prin „activitate care implică agenți chimici” se înțelege orice activitate în care sunt utilizați sau
se intenționează utilizarea agenților chimici în orice proces, inclusiv producția, manipularea,
depozitarea, transportul sau evacuarea sub formă de deșeuri și tratarea, sau care rezultă dintr-o
asemenea activitate.

www.healthy-workplaces.eu/ro
6
Date și cifre

 Substanțele chimice sau biologice sunt prezente în 38 % din întreprinderi, potrivit
sondajului în rândul întreprinderilor efectuat de EU-OSHA 1
 În multe cazuri, întreprinderile mari folosesc peste 1 000 de produse chimice diferite
 Un singur lucrător poate intra în contact cu sute de produse chimice diferite
 17 % din lucrătorii din UE declară că manevrează sau intră în contact cutanat cu
produse sau substanțe chimice în proporție de cel puțin 25 % din timpul lor de
lucru2, iar 15 % respiră fum (cum ar fi gaze de eșapament sau fum de sudură),
pulberi sau praf (precum praf de lemn sau praf mineral)
 Noi riscuri apar în permanență

1) Rezumat — Al doilea sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2), EU-OSHA, 2015, p. 5. Disponibil la:
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-ro.pdf
2) Al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă, Raport general, Eurofound, 2016, p.43. Disponibil la:
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf

www.healthy-workplaces.eu/ro
7
Date și cifre

 Sectoarele care se remarcă printr-o prevalență ridicată a


substanțelor periculoase sunt agricultura (62 %), industria
prelucrătoare (52 %) și construcțiile (51 %)1
 În multe sectoare, utilizarea substanțelor chimice s-a
intensificat pe măsură ce tehnologiile bazate pe substanțe
chimice (pesticide, materiale plastice, izolații etc.) au
înlocuit metodele de lucru tradiționale
 În 2014, în Suedia s-au utilizat 3,7 tone de substanțe
periculoase pe cap de locuitor

1) ESENER-2 — Raport general: Gestionarea securității și sănătății în muncă, EU-OSHA, 2016, p. 18. Disponibil la:
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf

www.healthy-workplaces.eu/ro
8
Cum pot fi gestionate substanțele periculoase?

 Crearea unei culturi de prevenire și de sensibilizare a publicului este


esențială
 Legislația privind substanțele periculoase este deja în vigoare în UE –
angajatorii trebuie să-și cunoască obligațiile legale
 Evaluarea riscurilor este esențială pentru o prevenție eficientă
 Implementarea unor măsuri preventive și de protecție eficiente
 Lucrătorii trebuie să fie informați cu privire la:
• rezultatele evaluării riscurilor
• pericolele la care sunt expuși și cum pot fi afectați
• ce trebuie să facă pentru a se proteja pe ei și pe ceilalți
• ce trebuie făcut în caz de accident sau când apar probleme
 Ghidurile și instrumentele practice pot ajuta întreprinderile să
gestioneze riscurile și să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase

www.healthy-workplaces.eu/ro
10
Evaluarea riscurilor

 Evaluarea riscurilor trebuie efectuată pentru a identifica toate riscurile legate de


siguranță și sănătate
 Toate părțile – angajatori, manageri, servicii SSM și lucrători – trebuie implicate
 Trebuie să acopere toate categoriile de lucrători și de contractanți, precum și
situațiile excepționale de lucru, de exemplu lucrările de întreținere și reparații
 Este esențial să se acorde prioritate oricărei activități de eliminare, de substituire
sau de prevenire a riscurilor
 Trebuie actualizată și revizuită atunci când apar incidente
 Lucrătorii trebuie să fie bine informați cu privire la rezultate și instruiți să aplice
măsurile de prevenție
 Sunt disponibile mecanisme și instrumente care să ajute întreprinderile să efectueze
evaluarea riscurilor

www.healthy-workplaces.eu/ro
11
Gestionarea substanțelor periculoase în 3 pași

Identificarea pericolelor:
Efectuați un inventar al substanțelor/produselor chimice folosite și generate la locul de muncă
Culegeți informații despre daunele pe care le pot produce și în ce mod se pot evidenția acestea, de
exemplu, prin etichete și fișe cu date de securitate
Evaluați dacă se utilizează agenți cancerigeni sau mutageni, pentru care se aplică reguli mai stricte
Evaluarea expunerii:
Identificați persoanele care pot fi expuse, inclusiv personalul de curățenie și de întreținere
Evaluați expunerea lucrătorilor analizând tipul, intensitatea, durata, frecvența expunerii, inclusiv
combinațiile de expuneri
Luați în considerare efectele combinate cu alte riscuri, cum ar fi riscurile de incendiu, absorbția prin
piele sau munca în mediu umed
Stabilirea măsurilor:
Se poate utiliza apoi o listă de pericole pentru a elabora un plan de acțiune, inclusiv persoana care
trebuie să îl implementeze
Controlați implementarea și impactul măsurilor

www.healthy-workplaces.eu/ro
12
Principiul STOP

 Angajatorii trebuie să stabilească măsuri eficiente de prevenție și protecție


 Substanțele și procesele periculoase trebuie eliminate complet de la locul de muncă
(de exemplu, prin stabilirea de noi procese de lucru)
 Dacă eliminarea nu este posibilă, riscurile trebuie gestionate pe baza unei ierarhii a
măsurilor de prevenție — principiul STOP
Substituție (alternative sigure sau mai puțin nocive)
Măsuri tehnice (de exemplu, sistem închis, ventilație locală)
Măsuri organizatorice (de exemplu, limitarea numărului de lucrători
expuși sau a duratei de expunere)
Protecție personală (purtarea echipamentului individual de protecție)

www.healthy-workplaces.eu/ro
13
Legislație

 Angajatorul poartă răspunderea juridică pentru asigurarea sănătății și securității la locul de


muncă.

Regulamente privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv


 Directiva 89/391/CEE (Directiva-Cadru privind SSM)
 Directiva 98/24/CE (Directiva privind agenții chimici, CAD)
 Directiva 2004/37/CE (Directiva privind agenții cancerigeni sau mutageni, CMD)

Prezentare generală completă a legislației SSM relevante:


https://osha.europa.eu/ro/safety-and-health-legislation
Informații utile din legislația privind substanțele chimice:
 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH)
 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP)

www.healthy-workplaces.eu/ro
14
Grupuri specifice expuse riscului

 Anumite categorii de lucrători pot fi deosebit de expuse riscurilor asociate


substanțelor periculoase, cum ar fi:
• femei
• lucrători tineri
• lucrători migranți
• lucrători temporari
• personalul neinstruit sau fără experiență
• personalul responsabil de curățenie și contractanții
 Cauzele acestor riscuri pot fi sensibilitatea deosebită, lipsa de experiență
sau lipsa de instruire și de informare
 În evaluarea riscurilor, trebuie avute în vedere riscurile asociate acestor
categorii de lucrători

www.healthy-workplaces.eu/ro
16
Cum vă puteți implica?

Organizațiile, indiferent de mărime sau sector, precum și persoanele


fizice, se pot implica prin:
• difuzarea și publicarea de materiale de campanie
• participarea la evenimente și activități
sau prin organizarea acestora
• utilizarea și promovarea instrumentelor
de gestionare a substanțelor periculoase
• implicarea în campanie în calitate de parteneri
• urmărindu-ne pe platformele de comunicare socială

www.healthy-workplaces.eu/ro
17
Oferta de parteneriat în campanie

 Parteneriatele fructuoase dintre EU-OSHA și principalele


părți interesate sunt esențiale pentru reușita campaniei
 Organizațiile paneuropene și internaționale pot deveni
parteneri oficiali ai campaniei
 Partenerii media ai campaniei promovează campania
 Printre beneficii se numără:
• un pachet de bun venit
• un certificat de partener
• promovare la nivelul UE și în mass-media
• oportunități de colaborare în rețea și de schimb de
bune practici cu alți parteneri de campanie
• invitații la evenimentele EU-OSHA

www.healthy-workplaces.eu/ro
18
Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei
„Locuri de muncă sigure și sănătoase”

 Practicile inovatoare de securitate și sănătate la locul de muncă sunt


recunoscute
 Organizațiile sunt recompensate pentru inițiativele sustenabile de succes
privind gestionarea substanțelor periculoase la locul de muncă
 Pot participa organizații din:
• statele membre ale UE
• țările candidate
• țările potențial candidate
• țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS)
Câștigătorii sunt anunțați în cadrul unei ceremonii de premiere

www.healthy-workplaces.eu/ro
19
Resursele campaniei

 Ghidul campaniei  Filme cu Napo


 Instrumentul electronic practic  Materiale promoționale
 Rapoarte • Broșura campaniei
 Serii de fișe privind temele • Pliant referitor la Premiile
prioritare pentru bune practici
• Afiș
 Baza de date cu resurse și
instrumente • Materiale video
• Banner online
 Baza de date audiovizuală și cu
studii de caz • Semnătură la e-mail
 OSHwiki: secțiune actualizată și  Linkuri către site-uri utile
articole noi

www.healthy-workplaces.eu/ro
20
Date importante

 Lansarea campaniei:
aprilie 2018
 Premiile pentru bune practici - Concurs desfășurat în statele membre și la nivel european:
2018 și 2019
 Evenimentul de schimb de bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure
și sănătoase”:
al 2-lea trimestru din 2019
 Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă:
octombrie 2018 și octombrie 2019
 Summitul locurilor de muncă sănătoase și ceremonia de decernare a premiilor pentru
bune practici:
noiembrie 2019

www.healthy-workplaces.eu/ro
21
Informații suplimentare

 Aflați mai multe de pe site-ul campaniei:


www.healthy-workplaces.eu/ro

 Abonați-vă la buletinul informativ al campaniei:


https://healthy-workplaces.eu/ro/healthy-workplaces-newsletter

 Urmăriți activitățile și evenimentele noastre pe platformele de comunicare


socială:

 Puteți afla informații despre evenimentele din țara dumneavoastră de la


punctul focal național:
www.healthy-workplaces.eu/fops

www.healthy-workplaces.eu/ro
22