Sunteți pe pagina 1din 19

Predici la Praznicele Imparatesti:

predici tematice dogmatice


Idei de predică pentru Praznicul Buneivestiri

• 1. Este un praznic împărătesc dar şi o sărbătoare a


Maicii Domnului.

• - Este praznic împărătesc pentru că se referă la


Împăratul Hristos, Care a fost zămislit în pântecele
Fecioarei.

• - Este sărbătoare a Maicii Domnului pentru că se referă


la Cea Care a participat la zămislirea şi întruparea lui
Hristos.
• Sfântul Grigorie Palama, Omilia 57, 3: Dar acela, luând în
seamă reaua sfătuire a răzbunătorului, a călcat porunca,
s-a arătat nevrednic, a căzut din arvună şi a întrerupt
scopul cel dumnezeiesc. Însă harul lui Dumnezeu fiind
neschimbat şi sfatul lui nemincinos, alegerea se face din
cei ieşiţi din acela, ca dintre mulţi să se găsească un
primitor destoinic al acelei dumnezeieşti înfieri şi al acelui
har - care să slujească desăvârşit sfatului lui Dumnezeu -,
şi să se arate vas vrednic pentru unirea cea după ipostas a
firii dumnezeieşti şi omeneşti, [unire] care nu numai aşază
sus firea noastră, ci şi îndreaptă neamul ei.
• Astfel s-a arătat Fecioara, Copila lui Dumnezeu şi Maica lui
Dumnezeu. De aceea şi este numită cu har dăruită de
arhanghelul Gavriil, ca cea cu adevărat aleasă între aleşi şi
vas fără prihană, neîntinat şi vrednic să cuprindă şi să
împreună-lucreze cu Ipostasul cel dumnezeiesc-omenesc. Pe
Aceasta, aşadar, de mai înainte o orânduieşte Sieşi, mai
înainte de veci, şi o alege dintre cei din veac, şi o învredniceşte
mai mult decât toţi de har, făcând-o sfântă a sfintelor chiar şi
înainte de naşterea ei cea străină. De aceea I-a şi bineplăcut
ca Ea să locuiască în sfintele sfinţilor, primind-o încă de pruncă
ca tovarăşă de Cort şi împreună locuitoare cu El.
• 2. Vrednicia Fecioarei nu se datorează numai
virtuţilor ei, ci mai ales rodului pântecelui ei.

• Prin urmare, cultul Maicii Domnului este


strâns legat de hristologie: Bucură-te că eşti
scaun Împăratului, bucură-te că porţi pe Cel
Care poartă toate.
• 3. Bunavestire este început al tuturor
praznicelor împărăteşti: Astăzi este începutul
mântuirii noastre.
• - Este începutul împăcării oamenilor cu Tatăl,
care pune început Treimic lucrării de mântuire
a lui Hristos.
• Paradigme / tip-împlinire a tipului.

• - Fecioara Maria este noua Evă.

• - După cum în Rai prin femeie a început


căderea, acum, tot prin femeie, a început tot
binele.
• - Raiul fizic este înlocuit de Raiul cel
duhovnicesc – Biserica.

• - Omul cel vechi era Adam – Omul cel Nou


este Hristos.

• - Şoapta şarpelui este înlocuită de vestirea


îngerului.
• 4. Bucură-te, ceea ce eşti plină de har

Potrivit Sfântului Grigorie Palama, Fecioara a


primit harul înainte de ziua Buneivestiri. Prin
şederea în Sfânta Sfintelor a ajuns la
îndumnezeire.
• Sfântul Grigorie Palama, Omilia 53,39. Aşadar, precum
venind la noi numai prin Ea, S-a arătat pe pământ şi cu
oamenii împreună a petrecut, înainte de Ea fiind nevăzut
pentru toţi, la fel şi în veacul fără de sfârşit care va veni,
toată purcederea dumnezeieştii arătări de lumină, toată
descoperirea tainelor prea-dumnezeieşti şi tot felul de
harisme duhovniceşti sunt pentru toţi de neîncăput fără
Ea. Aceasta, fiind cea dintâi care primeşte plinătatea Celui
Care plineşte toate, o face tuturor cu putinţă de încăput,
împărţind-o fiecăruia după puterea [respectivului], pe
potriva şi pe măsura curăţiei sale.
• Astfel că Ea este şi vistierie şi tezaur de obşte al bogăţiei
dumnezeirii şi spre Ea se uită şi în Ea se încred ierarhiile cele mai de
sus ale Heruvimilor, şi cu atât mai mult dintre toţi sunt prinşi de
dorul pentru Ea, tinzând în sus, cu cât mai mult doresc revărsarea
de lumină prin Ea şi dăruirea harurilor negrăite şi dumnezeieşti
[prin Ea]; şi toate puterile inteligibile de sub aceştia se împărtăşesc
proporţional de dragostea dumnezeiască şi de strălucirea
dumnezeiască [care vine] prin Ea. Iar după ele, va urma şi pentru
noi oprirea şi limpezimea dumnezeieştii luminări – şi simplu, pentru
toţi şi pentru toate, pe măsura dorului nepătimaş şi dumnezeiesc,
a dragostei nematerialnice şi nesfârşite şi a dorinţei preaînalte şi
limpezi pentru această Fecioară cu adevărat deiformă.
• 5. Fecioara Maria a ajuns la îndumnezeire prin
isihie. Este numită prima dintre isihaşti. Numai
astfel a putut să ajungă la starea de
îndumnezeire în care a primit Vestea de la
Arhanghel.
• Sfântul Grigorie Palama, Omilia 53,52: Aşadar, acest
lucru căutându-l Fecioara – căci este foarte necesar ca
solii să se întâlnească cu aceia către care se face solia - ,
găseşte drept călăuză sfânta isihie. Isihia, oprirea minţii
şi a lumii, uitarea celor de jos, iniţierea în cele de sus,
lăsarea deoparte a înţelesurilor/reprezentărilor - pentru
ceea ce e mai bun. Aceasta este cu-adevărat-făptuirea,
calea către adevărata contemplare/vedere, sau ca să
spunem mai propriu, către vederea lui Dumnezeu,
singura dovadă a sufletului cu adevărat sănătos.
• Căci toată cealaltă virtute este ca un leac de apărare pentru
slăbiciunea sufletului şi pentru patimile cele rele înrădăcinate
din lenevie, în vreme ce contemplaţia/vederea este rodul
[sufletului] sănătos, fiind ca un sfârşit şi formă de
îndumnezeire. Căci prin ea se îndumnezeieşte omul, şi nu prin
analogia speculativă care reiese din raţiuni sau din cele văzute
– să nu fie! Căci pământească şi omenească este aceasta -, ci
prin [vederea] cea din vieţuirea în isihie. Pentru că prin aceasta
ne dezlegăm de cele de jos şi tindem către Dumnezeu, şi
stăruind toată noaptea şi ziua în rugăciuni şi cereri ca într-un
foişor de sus al vieţii [noastre], atingem cumva acea neatinsă şi
fericită Fire.
• 6. Bunavestire a fost pentru Născătoarea de
Dumnezeu propria ei Cincizecime!
• 7. Iată roaba Domnului!
• - Ar fi putut să spună nu! Putem dezvolta
problematica libertăţii. Nu a spus nu! tocmai
pentru că se afla în adevărata libertate,
libertatea care îl deschide pe om către
răspunsul cel bun la chemarea lui Dumnezeu.
• 8. Îngerul zicând ţie Fecioară: bucură-te,
împreună cu glasul S-a întrupat Stăpânul
tuturor!
• - Nu au trecut mai multe ore până să aibă loc
zămislirea, ci s-a realizat exact în acel
moment! Consecinţe logice privind avortul.
• 9. Maica Domnului este Născătoare de
Dumnezeu. Ea nu a născut un om care a avut
harul lui Dumnezeu, ci L-a născut cu adevărat
pe Dumnezeu.
• - Trebuie insistat pe derivele hristologice.
• 10. Zămislirea fără sămânţă, purtarea sarcinii
fără greutate şi naşterea fără durere.
• - Putem vorbi despre înlănţuirea plăcere-
durere-plăcere-durere.