Sunteți pe pagina 1din 12

Cadrul instituţional

al planificării,
programării
şi gestionării
fondurilor europene
alocate României
în perioada
2007 - 2013
Documente de planificare / programare pentru
accesare Fonduri europene

 Fondurile Europene (Structurale şi de Coeziune) se alocă pe o bază


programatică, respectiv pe baza Planurilor şi Programelor de
dezvoltare multianuale:
 Planul Naţional de Dezvoltare (PND)
 Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR)
 Programe Operaţionale (PO)

2
PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
2007 - 2013

Planul Naţional de Dezvoltare


 Document de planificare strategică şi programare financiară
multianuală care se elaborează într-un larg cadru partenerial
 Principalul instrument pentru realizarea politicii de coeziune
economică şi socială
 PND se elaborează sub coordonarea Ministerului Finanţelor
Publice

3
PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
2007 - 2013

 PND 2007-2013 realizează o planificare multianuală a dezvoltării


economice şi sociale a ţării, integrată sectorial şi regional, pe baza:
 strategiilor naţionale sectoriale de dezvoltare
 strategiei naţionale de dezvoltare regională
 orientărilor strategice la nivel european
 Priorităţile şi obiectivele PND 2007-2013 sunt în concordanţă cu
obiectivele politicii de coeziune ale UE şi ale politicii agricole comune

4
Rolul MFP – în calitate de coordonator
al elaborării PND

 Coordonează Comitetul intreinstituţional pentru elaborarea PND


 Asigură coordonarea metodologică şi stabileşte calendarul de
lucru
 Formulează strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de
dezvoltare
 Asigură concordanţa PND cu politicile şi reglementările Uniunii
Europene
 Asigură programarea financiară multianuală a obiectivelor
prioritare de dezvoltare
 Realizează strategia de informare şi promovare a PND

5
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă

Stabileşte cadrul strategic al Programelor Operaţionale finanţate

din Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare

Regională şi Fondul Social European) şi de Coeziune.

6
Priorităţile de dezvoltare CNSR
si Programele Operationale

câte un
Pentru fiecare Fiecare
PROGRAM Program Operational
PRIORITATE OPERAŢIONAL este gestionat
DE de câte o
detaliat
DEZVOLTARE pentru implementarea
Instrumentelor AUTORITATE
este in curs de Structurale DE
în domeniul MANAGEMENT
elaborare corespunzător

7
Programele Operaţionale

 Sunt finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, bugetul

naţional, bugete locale, fonduri private, şi alte împrumuturi

interne şi / sau externe

 sunt elaborate sub coordonarea Autorităţii de Management care

este responsabilă de gestionarea programului.

8
Autorităţile de Management

 desemnate prin Hotărârea 497 / 2004 cu completări şi


modificări prin Hotărârea 1179 / 2004.
 Coordonează elaborarea şi gestionarea Programelor
Operaţionale.

9
Structura institutionala

PROGRAM OPERAŢIONAL AUTORITATE DE MANAGEMENT

COORDONATOR - Ministerul Finanţelor Publice

Creşterea Competitivităţii Economice Ministerul Economiei şi Comerţului

Infrastructură de Transport Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Infrastructură de Mediu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Dezvoltarea Regională Ministerul Integrării Europene

Asistenţă Tehnică Ministerul Finanţelor Publice

Creşterea capacităţii administrative Ministerul Administraţiei şi Internelor

10
CNSR MFP -AMCSC
• ANIMMC
Creşterea AM • MEdC
Competitivităţii Min. Economiei • MCTI
Economice si Comertului • MEC – directia Energie
Infrastructură de AM Min.
Transport Transporturilor
Infrastructură de AM • Agentiile regionale
Mediu Min. Mediului de protectia mediului
Dezvoltarea AM • ANOFM
Resurselor Umane • MEdC – Inspectorate
Min. Muncii
Dezvoltarea scolare judetene
AM
Regională • Cele 8 ADR-uri
Min. Integrarii Europene
Dezvoltare rurala AM
• Agentia SAPARD
Min. Agriculturii
Programul pt.
AM CN pt Administrarea
pescuit
Ag.Nat. pt Pescuit Fondului Piscicol
Asistenta tehnica MFP AMCSC
Capacitate administrativă AM Min Admin si
Internelor
11
Rolul MFP în calitate de coordonator al CNSR

 Coordonează implementarea asistenţei comunitare


 Elaborează în parteneriat, PND, şi pe baza acestuia negociază
CNSR cu Comisia Europeană
 Asigură corelarea ariilor de intervenţie dintre Programele
Operaţionale
 Coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea
politicilor comunitare
 Asigură implementarea transparentă, efectivă şi eficientă a
CNSR
 Asigură realizarea şi funcţionarea sistemului informatic
privind managementul financiar şi tehnic al fondurilor

12