Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea: FIEB

LUCRARE PRACTICĂ

TEMA:” Planul de restructurare din


cadrul entității : S.A.,, Augur Perla,,
A elaborat DIMITROV Mihaela
Mastd., Gr., AA-162
Producerea
Producerea carnii
carnii
de
de pasare
pasare Drojdii dede
Drojdii
panificației
panificației

Comert:
Salamuri
Produse de Importul
Importul cărnii
cărnii
Semifabricate mezeluri , și
și vînzarea
vînzarea cucu
congelate produse din ridicata
ridicata aa
(coltunasi, carne produselor
produselor din din
pelmeni) carne
carne
Organigrama Companiei S.A. ,, Augur Perla ,,

Adunarea Generala a Actionarilor

Consiliul Societatii

Dr.Tehnic Comisia de Cenzori Dr.Relatii Externe Dr.Comercial Dr.Executiv

C o n tab .
SefP ro d u cer1 SefP ro d u cer2 C en tr. D r.Eco n o m ic

Sef Relatii
Externe Sectia MG. si achizitii
Managementul
Schimbării

Care sunt forțele Cum trebuie de


care acționează efectuat
asupra mea? Ce trebuie să schimbarea ?
Presiunile externe care solicită schimbarea schimbăm ? Să se asigure ca este un succes și
o oportunitate
Apariția de noi produse Schimbări la nivel organizațional Schimbare forțată sau nu?
Concurenți noi cu o cotă de piață Schimbări la nivel de subdeviziune Determinăm angajații
să se implice și ei
Analiza SWOT
Subdiviziunea
SubdiviziuneaFinanciară
Financiară

- Cîștigă - Cifra afacerii - Rata dobînzii a


- Sector de crescut ;
venituri nu cunoaște o
diminuare ; afaceri - Expunerea la
doar din creșterea costurilor la
- Scăderea extins ;
vînzare materia primă
mezelurilor ; puterii importată;
financiare ; - Creșteria - Război de prețuri și
- Cifră ridicată diminuarea
industriei pofiturilor în
- Deține o de angajați;
mare cotă de de carne și industria cărnii ;
- Datorii - Declinul
piață . uriașe . mezeluri . economic .

S W O T
PUNCTE PUNCTE
TARI OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
SLABE
Majorarea Cifrei de afaceri
1. Numarul de salariati N s 923
2. Productivitatea muncii w0 13989.3
3. Productivitatea muncii prevazute w1 15000
Modificarea 4. Cresterea productivitatii muncii = w1- w0 1010.7
prouctivității 5. Influienta modificarii productivitatii muncii 932876,1
asupra cifrei de afaceri = Ns*w1 – Ns*w0
muncii
Deci, o crestere a productivitatii muncii cu 1010.7 mii lei determina un
spor alcifrei de afaceri de 932876,1 mii lei in conditiile in care numarul
salariatilor este de 923 persoane în anul 2015

Modifirea Prețului de Analiza reflectarii influientei pretului de vanzare asupra


vînzare rentabilitatii
Modul de calcul este urmatorul: ΔPr = ΔCA*pr0
Astfel, consideram o crestere a cifrei de afaceri (realizata in 2016)
ca urmare a cresterii pretului de 100.000 mii lei.
Cifra de afaceri la nivelul anului 2016 30710832
Profitul aferent cifrei de afaceri la nivelul anului 2016 553436
Modificarea cifrei de afaceri 100000
Profitul la 1 leu cifra de afaceri in 1998 0.01449
Astfel:
ΔPr = 100000 * 0.01449 = 1449 mii lei
La o crestere a cifrei de afaceri ca urmare a sporirii pretului de vanzare cu 100000 mii lei, si in
conditiile unui profit mediu de 1 leu, cifra de afaceri in perioada de comparatie de 0.01449 lei
profitul aferent cifrei de afaceri va spori cu 1449 mii lei.
Analiza SWOT
Departamentul de marketing
• Puncte tari (strenghts):
• resurselor financiare
disponibile ( bucletele gratis)
• produse variate
• deţinerea poziţiei de lider, • Puncte slabe(weaknesses):
posedind o reputatie de inalt • concurența mare
nivel • publicitate insuficientă
• calitatea culturii • participare nememorabilă în
organizaţionale cadrul expozițiilor ( revederea
activitatilor, sa nu isi manifeste
• muncitori calificați si
activ., dupa sabloane, sa
deservire rapidă implmenteze strategii noi)
• Oportunități(Opportunities): • Amenințări(Threats):
• prezența comenzilor online( Call • Criza economică
Centru) • Dezvoltarea ascendentă a
• produse noi serviciilor de marketing a
• Servicii de marketing superioare concurenților
concurenților • Prețurile concurențiale
• posibilitatea creării a noi locuri de
Shimbările propuse Timpul de Responsabil Efort, lei Efect
implimentare
Analiza Periaoda scurtă Director dep. 180 000 Creșterea
Micromediului 1 tură pe de Marketing capacității
trimestru concurențiale
Orientarea spre Perioadă scurtă Director dep. 89 000 Facilitează
sistemul de de Marketing contactul cu
intervenții tehnici cosumatorul
costurile Vînzările crescut
efectuate sunt : cu 1 260 000 lei
269 000

Analiza 45 agenți de Motivarea cu 1000 lei pentru acei ca


micromediului vînzări acumulează cea mai bună inf.

45 agenți în mediu * 1000 = 45 000 lei 1 tură Creșterea vînzărilor cu 25 %


Pentru 4 ture = 45000* 4 =180 000 lei indicatori 2 zile 1 lună 1 tură anual= 4 ture
vinzări0 30 000 420 000 1 260 000 5 040 000
vinzări1 37 500 525 000 1 575 000 6 300 000
abaterea 7500 105 000 315 000 1 260 000
Sistemul de
intervenții tehnice

Site oficial Acțiunii de


Cost: 100 euro reclamă
Timp : 1 săptămînă
Deservirea : 10 euro / h Lipsa : *Cataloage comerciale
= 120 euro lunar • Pliante
• Mostre

  Pret/Buc, lei Q Suma,lei


Cataloage comercial 15,5 2000 31000
Pliante 2,5 5000 12500
Total     43500

Expoziții în
strainătate
( 1000 euro )

Total ch: 89 000 lei


ANALIZA SSWOT u n e aa„C„CAAL I
LTIA
TT
ATE„
E „
Suubbddiviviziiziune

STANDARDE RIGUROASE DE

Are posibilitatea de a fi
SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ ; depășită de concurenți privind

- IMAGINI DE MARCĂ PUTERNICĂ; calitatea în viitorul accesteia ;

-PRODUSE UNICATE; ●
Probleme de sănătate

-PRODUSE ȘI SERVICII DE ( utilizarea grăsimilor, ulei din
CALITATE carne de vită

Puncte
Puncte Tari
Slabe

Recunoscută pe
piață Amenințări


Să se extindă pe piața

Inf. vehiculate referitoare la
calitatea cărnii
internațională ●
Industria cărnii este foarte

Sporirea populației care complexă

Concurenți principali : Rogob
duce la creșterea ●
Calitatea necesittă prețuri majorate
consumului ●
Criza de sănătate
bdiviziunea „CALITATE„
ubdiviziunea „CALITATE„ -cresterea gradului de satisfactie
a clientilor
IMPLEMENTAREA Termentul de      -castigarea increderii clientilor
STANTARDULUI ISO implimentare în companiei, furnizand produse
9001:2015 mediu 2 ani care indeplinesc in mod
consecvent cerintele unui
standard inalt si eficient;
- Acapararea unei cote de piața
cu un procent mai înalt decît
concurenții.
Cheltuieli necesare pentru
certificarea Standardului ISO
9001:2015:
Ch.privind salariile personalului 15 000
1/      Cheltuieli pana la certificare
din departament eur
2.     Cheltuieli pentru certificarea
programe speciale de training
propriu-zisa;
3.   Cheltuieli dupa obtinerea 1000* 12 = 12000 eu
certificarii. 250 * 12 =3000 eu
Ch.verificarea doc. ;organizarea
4000
auditului, ch.pentru eliberarea
eur
certificatului
cheltuieli de pregatire pentru
audit și audit efectiv de 3 000
supraveghere eur Total Ch. 23 000 eur
- Produse cu design mai puțin
- Dezvoltarea noilor linii

- Mașini învechite .

AMENI NȚĂRI
PUNCTE SLABE

- Exi s tă ri scul c a piața mez e lu ri lor afum ate să


tehnologice;

atractiv ;

scadă ,d in m o tiv că n r. co nsu matorilor la


ace as tă l ini a te hn ol ogică p e pi ață e ste
mică;
- Exi stă co n cu renți care î nce arcă să copi ez e
brandu l ;
- Co n tinu ă s chi mbare a ș i pro gres u l
te h n olo gi c
o o
l o
log g
i e
i e
Tehn
h n

SWOT
eeaaTe
Analiza SWOT
i
v v
iziizu
i n
un
Sub
Su b ddi

- Creșterea cererii în sectorul


adopteze noile tehnologii .
- Unii concurenți întîrzie să

OPOR TUNITĂȚI
tehnologic ;
o l o
log i
g e
i e
Te
Tehn
h n o
i u n
uneeaa
b ddi v
i i
vzi zi
Sub
Su
Termen de responsabil efort efect
implimentare
Schimbari propuse

modernizarea mediu Directorul 91 200 lei valorificarea superioara


echipamentelor si Tehnic costul a tuturor categoriilor
utilajelor prin inlocuirea mașinii = de resurse, reducerea
componentelor ce nu 36 000 consumurilor specifice,
mai corespund cerintelor lei ; diversificarea
actuale, a sortimentala a
componentelor uzate Salariul productiei si cresterea
fizic si moral persoanei eficientei activitatilor.
Achiziționarea mașinii care
automate Sistem de întreține
umplere BS-3007 utilajul
2300 lunar
* 24 luni =
55200 lei
ag e m
emenent „
t „
AnalizaSuSSWOT
bb
u dd i zi
ivivizi uunneae„
a M
„ a
M n
an a g
PUNCTE SLABE
-Proces complex de luare a
deciziilor;
-Majorarea cheltuielilor din urma
organizării diferitor traininguri .

SWOT

devine un sector maii competitiv ,


- Industria cărnii și a mezelurilor

-Creșterea concurenței duce la


manageri mai competitivi .

exces de capacitate;
la furnizori.

AMENINȚĂRI
standarde mai ridicate de
- Solocitarea unor
-
OPORTUNITĂȚI
Subdiviziunea„
Subdiviziunea„Management„
Management„
U ma n
a e
n„e„
Analiza SWOT
bb
SuSu i v
ddiv i ziizui n
u e
nae„aR
„ .
R .U m
Puncte slabe:
-       lipsa standardelor de evaluare;
Puncte tari (forte): - dificultati de comunicare interna care
-       calificarea inalta a angajatilor, genereaza o anumita rezistenta la schimbare;
- metode moderne de management;  - unele   proceduri  de resurse
-  prevederi bine conturate privind umane  nu  asigura publicitatea, transparenta  si
regimul disciplinar al personalului. nediscriminarea necesare in ceea ce priveste
managementul carierelor personalului;
 - sistemul de pregatire manageriala a
personalului nu este dezvoltat corespunzator

Oportunitati:
-       existenta fondurilor europene destinate
dezvoltarii institutionale; Amenintari:
-       existenta programelor si proiectelor -       birocratia excesiva;
privind reforma in administratiei; -       capacitate limitata de
-       integrarea in structurile UE; implementare a politicilor publice;
-       cresterea semnificativa a importantei -       rezistenta la schimbare;
domeniului managementului resurselor; -       posibilitati reduse de promovare;
-       participarea la programe de cooperare
internationala destinate dezvoltarii
domeniului.
SuSu
bbdd
iviivziizuiu
nneae„aR„R
.U.U
mmane„e„
an
Programe de instruire Nr.pers. Timpul Responsabil Efort, lei Efect
  instruite
Programe de integrare pentru personalul nou angajat 50 2 sapt. MRU o sursă potențială de idei;
Nr.1 20 300 Noi specializari
Programe de instruire și dezvoltare pentru personalul existent 400 1,5 sapt Managerii pe Expansiune și
Nr.2 departamente 72 800 productivitate mai mare
Programe de instruire și dezvoltare pentru personalul 100 3.5 sapt. la nivel de Noi strategii de a lupta cu
promovat sau schimbat pe funcție (recrutare internă) director concurenții;
Efect direct asupra
Nr.3 64 000 rezultatului așteptat și final

Efortul suportat de S.A.” Augur Perla ”


  P1 P2 P3 Total ch
Salariile 7*1500=10500 4 *2700=10800 2 * 7000= 14 000 35300
pauza de cafea 100* 14 zile 800*10 500*26 zile 67800
1400 *7 = 9800 8000*4 = 32 000 13 000*2= 26 000
chirie of. 30 000 24 000 54000
( 5 eur mp2* ( 5 eur/mp2
73 ) * 3 *100) * 2
extremități
fregventa 7 ori pe an 4 ori pe an min 2 ori  
total ch 20 300 72 800 64 000 157100
Concluzie:
Combinațiile:
1 Mаximizаrеа prоfitului și minimizаrеа cоsturilоr și
chеltuiеlilоr

2 Remunerea personalului cu sistem de


bonusuri( organizarea treiningurilor de
perfectionare

3 Să еvаluеzе lа mаxim, sеrviciilе furnizоrilоr și


intеrmеdiаrilоr

Muncitori calificați, deservirea rapidă, strategii de marketing


eficiente, respectarea raportului pret- calitate sunt piloni de
4 baza intr-o afacere de succes
Vă mulțumesc pentru atenție

S-ar putea să vă placă și