Sunteți pe pagina 1din 21

Tema 4:

Analiza și descrierea postului


Plan:
1. Conținutul și scopul analizei postului de
muncă
2. Etapele analizei postului de muncă.
3. Metodele utilizate în analiza postului de
muncă
1. Conținutul și scopul analizei postului
de muncă

• Analiza posturilor reprezintă activitate


de identificare, prelucrare şi transmitere a
informaţiilor referitoare la un anumit post.

Analiza posturilor este una dintre cele mai


importante activități ale managementului
resurselor umane, și se refera la conținutul și
cerințele posturilor, și nu la analiza persoanelor
care le ocupa.
 

• Importanţa activităţii de analiză a posturilor constă


în faptul că reprezintă unul dintre instrumentele de
bază ale MRU care permite aprecierea performanţei
în muncă sau calităţii muncii pe baza informaţiilor
furnizate cu privire la situaţia unui anumit post.

• Scopul activităţii de analiză a posturilor îl


reprezintă furnizarea unor informaţii cât mai clare şi
mai concrete cu privire la post, în vederea realizării
unui echilibru între caracteristicile postului şi
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un
angajat în vederea ocupării acestuia.
Descrierea postului se bazează pe concluziile rezultate
în urma analizei postului, incluzând informații care
caracterizează postul respectiv, precum și lista
principalelor responsabilități.

 Aceasta conține:
• identificarea postului (stabilirea rolului,
pozitiei si atributiilor acestuia);
• specificarea postului (se precizeaza cerinte
privind educatia, experienta, trasaturile de
personalitate, aptitudinile necesare noului
angajat).
Postul reprezintă activitatea pe care o
persoană o prestează, în mod permanent și
organizat, într-o firmă, în schimbul unui
salariu.

Componentele postului:
• Obiective
• Sarcini
• Competenţe
• Responsabilităţi
Obiectivele postului reprezintă expresia
calitativă şi cantitativă a scopurilor  la înfiinţarea
unui post şi justifică raţiunea creării şi existenţei
acestuia. 

Îndeplinirea obiectivelor presupune conferirea de
sarcini, responsabilităţi şi competenţe titularului
de post.
• Sarcinile reprezintă cea mai mică unitate de
muncă fixată la nivel individual, fiind o
acţiune sau proces de muncă orientat spre
realizarea unor obiective individuale. Sarcinile
sunt componente ale unei atribuţii, care
reprezintă un proces de muncă atribuit spre
realizare unuigrup de salariaţi. Atribuţia este
compusă dintr -un ansamblu de sarcini
identice necesare realizării unei activităţi sau a
unei părţi a acesteia
• Competenţa este exprimată de experienţa
şi pregătirea profesională a titularului de post.

• Competenţa reprezintă limitele în cadrul


cărora titularul postului poate acţiona pentru
atingerea obiectivelor individuale, respectiv
mijloacele la care acesta poate apela pe linia
îndeplinirii sarcinilor de muncă ce îi revin.
• Responsabilitatea exprimă atitudinea
titularului de post faţă de modul de
îndeplinire a sarcinilor de muncă ce îi revin.

• Responsabilitatea se poate defini ca fiind


răspunderea titularului de post pe linia
îndeplinirii sarcinilor de muncă ce îi revin.
2. Etapele analizei postului de muncă.

• identificarea postului precizarea denumirii


compartimentului din care face parte și a
codului de recunoaștere;
• explicarea scopului i se va explica angajatului
clar și pe intelesul sau ce se urmarește, cum se
va proceda și avantajele sale ce decurg din
faptul că descrierea postului il va ajuta să-și
indeplineasca mai bine și mai usor
responsabilitatile;
Etapele analizei postului de muncă.
• culegerea informatiilor prin distribuirea de chestionare,
realizarea de interviuri etc.;
• redactarea descrierii postului ca o sinteză a elementelor
importante ce caracterizează postul respectiv.
• menţinerea şi actualizarea descrierii şi specificaţiei postului -
este necesar un sistem de urmărire şi ţinere la curent a
descrierii şi specificaţiei postului în scopul efectuării
completărilor determinate de evoluţia dinamică a organizaţiei
(schimbări economice, organizatorice, tehnico-ştiinţifice.).
Când apar posturi vacante descrierea şi specificarea funcţiei
trebuie să fie revăzute înaintea începerii acţiunii de recrutare şi
selecţie.
3. Metodele utilizate în analiza postului de muncă

Între cele mai cunoscute şi mai utilizate metode şi


tehnici de analiză a posturilor menţionăm:
- analiza documentelor existente;
- observarea;
- chestionarul pentru analiza posturilor;
- interviul;
- tehnica incidentelor critice;
- procedeele grafice de analiză a posturilor;
- analiza funcţională a postului.
• Observarea presupune ca unul sau mai mulți
experți în domeniu să observe un executant
individual sau colectiv și să înregistreze, fără a
interveni, ce, de ce, când, unde și cum se
efectuează activitatea.
• Chestionarul pentru analiza posturilor
reprezintă o anchetă în formă scrisă, unde
întrebările trebuie să respecte o ordine logică,
iar rezultatele trebuie prelucrabile, utilizabile
și măsurabile.
• Interviul, ca metodă de analiză a postului,
constă în derularea unui dialog sforma unor
întrebări răspunsuri între analistul de post
şi titularul postului urmărindu-se culegerea
datelor şi informaţiilor referitoare la
post, constatrea faptelor şi obţinerea unor
opinii şi chiar a unor soluţii în probleme
analizate.
• Tehnica incidentelor critice urmareste
identificarea principalelor tipuri de
comportamente critice, speciale, neobișnuite,
erorilor și insuficientelor observate în
realizarea sarcinilor, precum și influența pe
care acestea o exercită asupra rezultatelor
obținute.
Incidentul critic nu are semnificația de conflict,
ci acea de aspect particular, pozitiv sau negativ
al comportamentului deținatorului postului sau a
performanțelor acestuia.
• Procedeele grafice înregistrarea datelor si
informatiilor necesare se realizeaza prin
observarea directa a activitatii angajatilor, iar
pentru reprezentarea actiunilor specifice
necesare realizarii sarcinilor se elaboreaza
grafice ale proceselor sau activitatilor
desfasurate pe diferite posturi, exemple:
schema generala a procesului, graficul
desfasurarii procesului, graficul executant-
masina.
• Analiza functională a posturilor este folosită
pentru a descrie natura posturilor, a pregăti
descrierea posturilor, precum și pentru a
furniza detaliile necesare privind specificatiile
posturilor, are în vedere și unele dimensiuni
ca: instrucțiunile specifice pentru îndeplinirea
sarcinilor, abilități matematice, facilități
verbale, etc.
Fisa postului, un document obligatoriu,
dar si util
Fisa postului trebuie sa contina urmatoarele elemente:
• Denumirea oficiala a postului;
• Locul pe care postul il ocupa in organigrama;
• Definirea cerintelor necesare ocuparii postului;
• Definirea responsabilitatilor si a sarcinilor specifice
atribuite angajatului;
• Indicatorii de performanta;
• Data intocmirii si avizarii si semnaturile angajatului
si ale angajatorului.
Cine intocmeste fisa postului
Departamentul de Resurse Umane.
Cand se intocmeste fisa postului
La incheierea contractului individual de munca, insa pot
exista modificari pe parcursul derularii raporturilor de
munca, in cazul avansarii sau schimbarii de incadrare.

Cand se semneaza fisa postului


• In momentul luarii la cunostinta de catre angajat,
fie ca este vorba despre incheierea contractului
individual de munca, sau modificari aduse ulterior.
Cine pastreaza fisa postului
• Angajatorul, care are obligatia sa o prezinte in fata
reprezentantilor inspectoratului teritorial de munca.
Succese!!!