Sunteți pe pagina 1din 51

Cap.

5 Firma inovativă

Cătălin - George ALEXE


Firma inovativă

 Firma în care lucrați are potențial de inovare? Cum argumentați?

 V-ați dori să lucrați într-o firmă inovativă? Dacă da, de ce?

 Cât de inovativă considerați că este firma în care lucrați?

 Cunoașteți instrumente, metode pentru analiza managementului inovării?

 Poate firma dvs. să-și îmbunătățească rezultatele în domeniul inovării?

 Unde trebuie acționat?

 Este mai inovativă firma în care lucrați decât alte firme din branșă?

2
Firma inovativă

Potențialul de inovare al firmei


 Orice firmă prezintă un potenţial de creativitate şi inovare. În general,
oamenii au multe idei care pot fi cel puţin utile şi care pot conduce la
apariţia unor soluţii cu adevărat valoroase în efortul firmei de a
dobândi un anume avantaj competitiv.
 Potenţialul de inovare este în strânsă legătură cu celelalte potenţiale
ale firmei: potenţialul uman, potenţialul tehnologic, potenţialul financiar,
potenţialul managerial, potenţialul de cunoştinţe, potenţialul relaţional .
Concurenţa Clienţi Furnizori

FIRMA

Potenţialul Potenţialul Potenţialul


Procese
relaţional managerial de achiziţie

Potenţialul Potenţialul Potenţialul


tehnologic de inovare uman

Potenţialul Potenţialul Potenţialul


Procese
de marketing de cunoaştere financiar

3
Stat Bănci Educaţie
Firma inovativă

În general, potenţialul inovativ este prost gestionat în firme.

 Nu este suficient ca o firmă să aibă oameni creativi. Potenţialul


creativ al oamenilor dintr-o firmă poate să fie ignorat, subutilizat
sau folosit într-un mod nepotrivit.

 Pentru ca organizaţia în ansamblu să fie capabilă să inoveze,


iniţiativelor creative ale acestora trebuie să li se ofere un cadru de
dezvoltare şi valorificare potrivit şi anume existenţa
managementului inovării în cadrul firmei.

4
Firma inovativă

Capabilitatea de inovare a firmei – Definiție

 ,,Capacitatea de a absorbi, adapta și transforma o tehnologie


dată în rutine operaționale, manageriale și tranzacționale
specifice care pot conduce o firmă spre profit"

 ,,O interacțiune de diferite elemente ca strategie, resurse,


procese, metode, instrumente, organizare și cultură care
permit succesul în inovare și succesul întregii firme."

5
Firma inovativă

Capabilitatea de inovare a firmei – Cerințe

 Pentru ca o firmă să inoveze, să aibă capabilitate de inovare, trebuie să


îndeplinească o serie cerinţe esenţiale:
 să identifice nevoia de inovare → inovarea să se bazeze pe existenţa
unei nevoi declarate;
 să vrea să inoveze → existenţa unei viziuni, a unei strategii ce vizează
inovarea;
 să permită inovarea → existenţa unei culturi care să sprijine inovarea, a
unui proces ce vizează inovarea
 să realizeze inovarea → să valorifice resursele disponibile, să finalizeze
proiectele începute;
 să înveţe din inovare → să dobândească cunoştinţe interne şi externe
necesare pentru inovările ulterioare;
 să persevereze în inovare → existenţa firmei să depindă de capacitatea
acesteia de a inova continuu
6
Firma inovativă

Capabilitatea de inovare a firmei – Cerințe


A SE CERE

Viziune
A SE VREA
Strategie

Cultura inovării
A SE PERMITE
Procesul de inovare

Portofoliul de inovare
A SE REALIZA
Resursele inovării

Managementul de proiect

A SE ÎNVĂŢA
Cunoştinţele de specialitate ale angajaţilor

Cunoştinţele referitoare la inovare


ale persoanelor direct implicate
A PERSEVERA
Cunoştinţele externe
7
Firma inovativă

Firma inovativă – Evaluarea performanței în inovare

C&D IEŞIRI INDIRECTE


INTRĂRI IEŞIRI DIRECTE REZULTATE
- Cercetare SISTEM PRIMIRE
- Dezvoltare
- Persoane - Testare - Produse - Marketing
- Stabilirea domeniului
- Informaţii - Raport produs - Procese - Planificare - Reducerea
de căutare
- Materii prime - Patente - Producţie costurilor
- Generarea ideiii
- Echipamente - Cunoştinţe - Activităţi - Creşterea cifrei
- Alegerea ideii
- Cerinţe specifice - Publicaţii - Procese de afaceri
- Întocmirea planului
- Bani Măsurare şi reglare internă - Îmbunătăţirea
produselor
- Îmbunătăţirea
Măsurare ieşiri directe şi reglare proceselor
- Reducerea
reclamaţiilor
Măsurare ieşiri indirecte (rezultate) şi reglare

Examinarea
pieţei şi a Decizia de proiect Dezvoltare de produs
tehnologiei

Controlul operaţional al
Controlul strategic al inovării
inovării

Managementul C&D

Procesul de inovare
8
Firma inovativă

Firma inovativă – Evaluarea performanței în inovare


IEŞIRI
Unitatea de timp la care se face raportarea este ultimul
an
Performanţa financiară a activităţii de CDI
Proprietatea intelectuală o Venituri din produse şi servicii noi
o Numărul de brevete obţinute de firmă o Reducerea costurilor prin inovarea de produs
o Numărul de brevete valorificate o Reducerea costurilor prin inovarea de proces
o Numărul total de mărci înregistrate o Reducerea costurilor prin inovarea organizatorică
o Numărul total de mărci valorificate o Reducerea costurilor prin inovarea de marketing
o Economii de costuri datorate sugestiilor angajaţilor
o Veniturile din segmentele noi de piaţă
Imaginea externă o Veniturile din pieţele geografice (naţionale şi
o Numărul de referiri în mass-media cu privire la dezvoltări internaţionale) noi
o Contribuţia produselor noi la cifra de afaceri
noi în cadrul firmei o Raportul Cash-Flow din inovări/Costurile cu
o Numărul de articole şi lucrări tehnico-ştiinţifice publicate
o Numărul de participări la competiţii externe şi de premii inovările
o Raportul Cifra de afaceri din inovări/Costurile cu
obţinute
o Numărul de persoane recunoscute şi premiate pentru inovările
o Cifra de afacere
contribuţii individuale sau colective la inovare o Profitul
Focalizare pe client
o Reducerea numărului de reclamaţii
o Timpul mediu de prelucrare a reclamaţiilor clienţilor
o Numărul de clienţi noi
o Vânzarea către clienţi noi
9
o Profiturile realizate prin vânzări către clienţi noi
INTRĂRI
CEI CARE MIJLOCESC / CARE DAU POSIBILITATEA
Unitatea de timp la care se face raportarea este ultimul an

Resursa umană

Numărul angajaţilor implicaţi în cercetare-dezvoltare şi inovare


Numărul angajaţilor cu pregătire în C-D-I
Numărul de ore alocate documentări
Media de vârstă a angajaţilor
Numărul angajaţilor cu rezultate în C-D-I
Numărul de participări la conferinţe, seminarii ştiinţifice
Numărul de ore de perfecţionare pe angajat
Timpul mediu în care o persoană ocupă acelaşi post
Fluctuaţia personalului
Nivelul de educaţie al angajaţilor

Resursa materială
Suportul relaţional
Numărul echipamentelor folosite în C-D-I
Suprafaţa spaţiilor de lucru disponibile C-D-I (birouri, laboratoare, Numărul de proiecte derulate cu entităţi externe
biblioteci / nr. salariaţi Numărul de întâlniri avute cu entităţi externe
Numărul de clienţi cheie implicaţi în proiecte anterioare
Resursa informaţională Numărul de furnizori cheie implicaţi în proiecte anterioare

Numărul de licenţe cumpărate Resursa financiară


Numărul de proiecte anterioare finalizate
Numărul de abonamente la materiale scrise (reviste, cărţi de Valoarea bugetului alocat C-D-I
specialitate ) şi Internet Ponderea investiţiilor în C-D-I din total investiţii
Numărul de calculatoare raportat la numărul angajaţilor Valoarea cheltuielilor cu achiziţii de licenţe
Valoarea cheltuielilor cu achiziţia de tehnologii/numărul tehnologiilor
achiziţionate
Costurile medii de perfecţionare pe angajat
Mărimea bugetului alocat cercetării pieţei
Mărimea bugetului alocat comunicării
Mărimea bugetului alocat comercializării noilor produse
Mărimea capitalului de risc
10
ACTIVITĂŢILE FIRMEI
Unitatea de timp la care se face raportarea este ultimul an Inovarea de proces
Numărul de corecţii aplicate ulterior procesului
Numărul de echipamente noi achiziţionate şi instalate
Numărul proceselor tehnologice noi sau sensibil îmbunătăţite
Generarea şi aplicarea ideilor
Numărul proceselor tehnologice sensibil îmbunătăţite
Numărul metodelor noi de aprovizionare introduse
Numărul de sugestii de îmbunătăţire primite pe angajat
Productivitatea pe angajat
Durata de prelucrare a sugestiilor de îmbunătăţire
Numărul de sugestii implementate raportat la numărul de sugestii primite
Inovarea organizatorică
Numărul de idei de produse/procese noi generate în cadrul firmei
Numărul modificărilor suportate de structura organizatorică care s-au
Numărul de idei de produse/procese obţinute din afara firmei
dovedit eficiente
Numărul de idei de produse/procese importate asupra cărora s-a acţionat
Numărul metodelor noi de management utilizate în scopul
în cadrul firmei
îmbunătăţirii folosirii cunoştinţelor acumulate, a calităţii bunurilor
Durata de la generarea ideii unui nou produs/proces până la lansare
şi serviciilor sau a eficienţei muncii
Numărul metodelor noi de instruire a personalului
Inovarea de produs
Numărul de metode ce au vizat îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
Numărul de prototipuri realizate
Inovarea de marketing
Numărul de produse noi realizate
Numărul de concepte sau metode de vânzare noi introduse
Numărul de produse modernizate
Numărul de concepte sau metode de vânzare semnificativ
Numărul de modificări suportate de produs după ,,seria zero”
îmbunătăţite pentru creşterea cererii de bunuri şi servicii
Numărul de noi aplicaţii ale produsului
Numărul de pieţe noi penetrate
Timpul necesar pentru a lansa un nou produs pe piaţă
Numărul pieţelor noi create
Timpul necesar pentru dezvoltarea unui produs existent
Numărul canalelor de distribuţie noi utilizate
Timpul de răspuns la cererea de realizare a unui nou serviciu
Durata ciclului de viaţă a produsului
Inovarea văzută ca proiect
Durata ciclului de viaţă a serviciului
Numărul de proiecte începute
Gradul de înnoire a produselor, serviciilor şi tehnologiilor
Numărul de proiect nefinalizate
Numărul de proiecte finalizate în raport cu cele începute
Inovarea de proces
Durata medie de realizare a proiectelor
Abaterea medie a termenelor de realizare a proiectelor faţă de
Numărul de corecţii aplicate ulterior procesului
termenele impuse
Numărul de echipamente noi achiziţionate şi instalate
Abaterea medie a costurilor planificate faţă de costurile realizate
Numărul proceselor tehnologice noi sau sensibil îmbunătăţite
Numărul proceselor tehnologice sensibil îmbunătăţite
Colaborări
Numărul metodelor noi de aprovizionare introduse
Numărul de vizite primite din partea persoanelor de conducere ale
Productivitatea pe angajat 11
clienţilor
Firma inovativă

Instrumente, metode pentru analiza managementului inovării


Standardizarea în domeniul inovării
La nivel european au existat şi există numeroase preocupări în domeniul promovării
inovării prin intermediul standardizării, ca atare există, deja, o listă de standarde şi
proiecte de standarde relevante în acest domeniu. Printre acestea se numără:
 BS 7000-1:2008 – Design management systems. Part 1: Guide to managing
innovation. (Marea Britanie)
 SR 13547:2012 - ,,Model de dezvoltare a afacerii prin inovare” (România)
 SR 13547-1 Partea 1: Managementul inovării;
 SR 13547-2 Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale. Principii şi linii directoare;
 SR 13547-3 Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare;
 SR 13547-4 Partea 4: Evaluarea capabilităţii de inovare.
 UNE 166000:2006 – Research, Development and Innovation (R&D&I)
Management:Terminology and definitions. (Spania)
 FD X50-901:1991 – Project management and innovation. Memorandum for the use
of the actors of an innovation project. (Franţa)
 NP 4456:2007 – Management of Research, Development and Innovation (RDI).
Terminology and definitions of RDI activities. (Portugalia)
12
Firma inovativă

Auditul inovării
 Auditul inovării este o analiză cuprinzătoare, sistematică a capacităţii de
inovare a unei firme, cu scopul principal de a îmbunătăţii această
capacitate. Limba Numărul de Numărul de
Noţiunea căutată
Corectare de rezultate rezultate
pe Internet
Creşterea capacităţii căutare (iulie, 2009) (decembrie,2015)
concurenţiale prin
corecţii asupra
managementului
Auditul inovării română 1 11
inovării
Innovation audit engleză 5.990 14.800
14.570 21.140
Innovationsaudit germană 8.580 6.340

Rezultatele
auditului inovării

Stimulare a
Certificare
proiectelor
Atragere de fonduri
Solicitarea de fonduri
Atragere investitori
pentru dezvoltarea
Atragere de clienţi
de proiecte viitoare
Creşterea notorietăţi

13
Firma inovativă

Furnizori de servicii de auditare în domeniul inovării


 Fraunhofer IAO - InnoAudit (Germania)

o http://www.innovation.iao.fraunhofer.de/de/leistungsspektrum/innovationsfaehigkeitsteige

rn.html
o http://www.innoscore-service.de/

 IMP³rove Services for SMEs (Comisia Europeană)

o www.improveinnovation.eu/improve/Invitation/ShowInviteUser.do

 InnovationLabs (Statele Unite)

o http://www.innovationlabs.com/innovation-services/the-innovation-audit/
o http://www.innovationlabs.com/Innovation_Audit.pdf
 Innovation  for  Growth  Limted (Marea Britanie)
o http://www.innovationforgrowth.co.uk/index.html

14
Firma inovativă

Nr. Caracteristicile auditului intern Caracteristicile auditului extern

1.  Realizare prin angajații proprii  Realizare prin auditori externi, consultanţi

2.  Cu ajutorul instrumentelor proprii, de ex. software dedicat  Cu ajutorul interviurilor, discuţiilor cadru (workshops-uri)

 Presupune vizitarea firmei

3.  Anchetă standardizată cu chestionare sau anchetă online  Colectarea de multe informaţii prin discuţii succesive

4.  Costuri şi risipă de timp scăzute  Costuri şi risipă de timp crescute

5.  Sprijin prin experţi externi  Folosirea cunoştinţelor experţilor

6.  Poate avea un caracter subiectiv  Are un caracter obiectiv

7.  Datorită concentrării pe specificul firmei posibile scăpări  Datorită standardizării scăzute eventuale probleme la

prin standardizarea realizată compararea firmelor

8.  Posibil sprijin limitat la stabilirea obiectivelor de corecţie  Numărul auditărilor limitat de resursele alocate de auditor

şi mai ales la faza de transpunere a corecţilor

9.  Certificarea nu este posibilă  Certificarea este posibilă prin neutralitatea şi

obiectivitatea auditorilor
15
Firma inovativă

Auditul inovării

· Care sunt factorii determinanţi care


· S-au bucurat de succes măsurile de
· Cât de inovativă este firma? acţionează asupra capabilităţii de
corecţie adoptate?
· Unde se situează firma în comparaţie inovare şi cum acţionează aceştia?
· Ce trebuie în continuare să se
cu concurenţa? · Ce este de făcut pentru a inova mai
corecteze?
repede, mai bine şi mai eficient?

1. Analiza capacităţii de inovare 2. Creşterea capacităţii de inovare 3. Evaluare şi corecţie

Cultura organizaţională

Competenţa Procesul

Produsul
Strtegie Marketing

Structura
Tehnologia &
Reţeaua

Managementul proiectului

Ø Instrument: Auditul inovării Ø Instrument: Auditul inovării


Ø Instrument: Cardul inovării
§ Chestionare, liste de verificare § Chestionare, liste de verificare
- Prezintă domeniile de îmbunătăţire a
§ Tabloul cu scoruri al inovării § Tabloul cu scoruri al inovării
capabilităţii de inovare
§ Benchmarking § Benchmarking

Etapele auditului inovării

16
Firma inovativă – www.auditinovare.ro

Auditul inovării

17
Firma inovativă

ETAPELE PROCESULUI DE AUDITARE

 Etapa 1 - Faza de planificare


− Acordul cu conducerea firmei;
− Clarificarea aspectelor importante: informarea personalului, protecţia datelor;
− Clarificarea modului de derulare: stabilirea participanţilor, intervalul de timp şi paşii,
modul de colectare a informaţiilor, ajutorul dat de sistemul informatic.

 Etapa 2 - Identificarea profilului firmei şi a rezultatelor obţinute în inovare


− Se urmăreşte obţinerea de informaţii referitoare la firmă şi la activitatea sa în
domeniul inovării:
− Stabilirea cerinţelor datelor referitoare la profilul şi la rezultate firmei;
− Elaborarea instrumentelor necesare colectării datelor;
− Administrarea instrumentelor de colectare a datelor;
− Prelucrarea datelor şi identificarea profilului firmei.

18
Firma inovativă

ETAPELE PROCESULUI DE AUDITARE


 Etapa 3 – Implicarea angajaţilor în demersul de inovare
Participă angajaţi şi manageri, sub protecția anonimatului, grupaţi pe arii funcţionale, sau în cazul
firmelor mici pe arii funcţionale apropiate din punct de vedere al conţinutului. Sunt analizate
aspecte care se referă la managementul ideii, cum ar fi:
− Inspirarea și implicarea angajaților de către management
− Generarea ideilor
− Capturarea ideilor
− Confirmarea primirii și oferirea de feedback de încurajare
− Stabilirea calendarului cu etapele ce vor fi parcurse
− Construirea portofoliului de tehnologii
− Conturarea portofoliului de proiecte
− Clasificarea ideilor
− Construirea portofoliului de idei Se folosesc
− Rafinarea ideilor întrebări deschise
− Evaluarea ideilor
− Selectarea ideilor
− Prioritizarea ideilor
− Dezvoltarea ideilor
− Implementarea ideilor
− Postimplementarea, învățarea și oferirea de feedback

19
Firma inovativă

20
Firma inovativă

ETAPELE PROCESULUI DE AUDITARE

 Etapa 4 – Analiza pe bază de scoruri a potenţialului de inovare


− Participă angajaţii şi managerii, grupaţi pe diversele arii funcţionale existente în
cadrul firmei. Mărimea grupului va fi de minim 5-7 persoane.
− Se va folosi o analiză pe bază de scoruri.
− Identificarea dimensiunilor inovării supuse analizei
− Se determină scorul inovării la nivel de factor şi firmă;

21
Firma inovativă

ETAPELE PROCESULUI DE AUDITARE

 Etapa 4 – Analiza pe bază de scoruri a potenţialului de inovare


Identificarea dimensiunilor inovării supuse analizei
 Cultură
 Implicare
 Viziune  Stil conducere
 Prognoze  Risc
 Obiective  Conflicte  Structură
 Strategie  ......................  Comunicare
Factorul
 Resurse  Decizie
 ................. cultural  Autoritate
 Echipe proiect
Factorul 
Factorul .....................
conceptual
organizatoric

 Fluctuaţie ANALIZA PE  Monitorizare


 Instruire
Exemple de  Recunoaştere
SCORURI 

Know-how
Metode
 Promovare A CAPABILITĂŢII
dimensiuni ale  Dezvoltare DE INOVARE


Tesatare
Soft
 ................... Factorul
inovării supuse Factorul 7 FACTORI tehnolgic şi
 ...................

personal
analizei 95 CRITERII ANALIZATE procesual

 Atitudine  Evidenţe
 Învăţare  Indicatori
 Implicare  Buget
 Diseminare Factorul Factorul  Resurse
 Relaţii învăţare economic  Raportare
 ..................  .................

PROCESUL INOVĂRII
22
Pasul 1:
Acordarea de scoruri pentru fiecare criteriu şi calcularea scorului
ponderat pentru fiecare criteriu

Firma inovativă Criteriul


Scorul Ponderea
criteriului
Scorul
ponderat
1 2 3 4 5 Σ=1
Criteriul 1

Analiza pe bază de scoruri Criteriul 2

...................
Σ
Pasul 2:
Strategia inovării Însumarea scorurilor
ponderate ale criteriilor
Ponderea dimensiunii pentru fiecare dimensiune
şi determinarea ponderilor
Scorul ponderat
dimensiunilor

Procesul inovării Desfăşurarea resurselor

Ponderea dimensiunii Ponderea dimensiunii

Scorul ponderat Scorul ponderat


Scorul inovării

Σ
Cultura inovării Organizarea inovării

Ponderea dimensiunii Ponderea dimensiunii

Scorul ponderat Scorul ponderat

Pasul 3:
Însumarea scorurilor
ponderate pentru fiecare
dimensiune şi Procedeul de benchmarking
determinarea scorului
inovării Procesul inovării
Pasul 5:
Strategia inovării Stabilirea zonelor
de îmbunătăţire a
Desfăşurarea resurselor managementului
inovării
Organizarea inovării
Pasul 4:
Compararea cu o firmă Cultura inovării
concurentă sau cu media 23
pe branşă -benchmarking
Firma inovativă

Avantajele analizei capacităţii de inovare pe baza scorurilor:

 Capacitatea de inovare este prezentată sub formă numerică, ca o sumă de


scoruri la nivel de dimensiuni analizate;

 Scorul calculat pentru o firmă poate fi comparat cu scorurile obţinute de alte


firme;

 Transparenţa asupra punctelor tari şi slabe ale capacităţii de inovare


analizată pe modelul factorilor de succes ce ţin de diferitele domenii cu
implicare directă sau indirectă asupra capacităţii de inovare, schimbările
pozitive a câtorva scoruri de-a lungul unei perioade de timp oferind informaţii
despre o dezvoltare globală a capacităţii de inovare, atât pentru firmă în
ansamblu cât şi pentru anumite domenii importante în managementul
inovării;

24
Firma inovativă

Exemple de dimensiuni analizate în cadrul analizei pe scoruri


1. Factorul conceptual
 Realizarea analizei de mediu
 Existenţa prognozelor
 Claritatea formulării viziunii afacerii
 Prezenţa conceptului de creativitate/inovare în declaraţia de misiune
 Existenţa competenţelor distinctive
 Percepţia importanţei inovării
 Corectitudinea formulării obiectivelor
 Existenţa inovării ca obiectiv
 Comunicarea obiectivelor inovării
 Existenţa unei strategii a inovării
 Sprijinul top managementului pentru inovare
 Existenţa resurselor necesare inovării
 Legătura dintre proiectele de inovare şi strategia globală
 Implicarea top managementului în procesul de generare a ideilor
 Existenţa unei strategii clare de marketing cu privire la produsele noi

25
Firma inovativă

26
Firma inovativă

Exemple de dimensiuni analizate în cadrul analizei pe scoruri

2. Factorul cultural
 Promovarea unei culturi a inovării
 Deschiderea în raport cu influenţele din exterior
 Deschiderea în raport cu asumarea riscului
 Atitudinea faţă de greşeli
 Implicarea angajaţilor la locul de muncă
 Relaţia vorbă-muncă
 Onorarea succeselor
 Calitatea relaţiilor dintre compartimente/angajaţi
 Stilul de conducere existent
 Soluţionarea conflictelor
 Flexibilitatea managerilor în raport cu utilizarea timpului de lucru
 Încurajarea comunicării şi proliferării ideilor

27
Firma inovativă

Exemple de dimensiuni analizate în cadrul analizei pe scoruri


3. Factorul organizatoric
 Ierarhizarea structurii
 Flexibilitatea structurii
 Stabilitatea structurii
 Colaborarea în afara compartimentului
 Fluxul de informaţii
 Eficienţa comunicării
 Luarea deciziei
 Delegarea de autoritate
 Coordonarea sarcinilor
 Existenţa unei persoane sau compartiment răspunzător cu cercetarea dezvoltarea
 Îmbogăţirea şi rotaţia posturilor
 Existenţa echipelor de proiect
 Componenţa echipelor de proiect
 Relaţia proiect-structură organizațională
 Existenţa spaţiilor amenajate şi dotate pentru generarea ideilor

28
Firma inovativă

Exemple de dimensiuni analizate în cadrul analizei pe scoruri


4. Factorul personal
 Existenţa fluctuaţiei de personal
 Preocuparea pentru instruire şi dezvoltare
 Existenţa angajaţilor creativi
 Media de vârstă
 Specializarea angajaţilor
 Dorinţa de schimbare
 Existenţa conflictelor
 Ambiţia
 Motivarea financiară și nonfinaciară
 Recunoaşterea meritelor
 Şansele de promovare
 Existenţa procedurilor pentru recrutarea, dezvoltarea, evaluarea şi recompensarea persoanelor
implicate în inovare
 Dezvoltare abilităţi creative
 Preocuparea pentru atragerea persoanelor creative

29
Firma inovativă

Exemple de dimensiuni analizate în cadrul analizei pe scoruri


5. Factorul tehnologic şi procesual
 Monitorizarea capacităţilor tehnice ale concurenţilor
 Existenţa unui benchmarking sistematic
 Prezenţa know-how-ului tehnologic
 Preocuparea pentru schimbările tehnologice recente
 Promovarea know-how-ului tehnologic prin şcolarizări
 Existenţa metodelor pentru analiza şi îmbunătăţirea calităţii procesului de inovare
 Testarea produselor noi
 Existenţa procedurilor bine definite pentru alegerea proiectelor noi, analiza riscului şi
alocarea resurselor
 Utilizarea de soft-uri dedicate pentru procesele desfăşurate
 Utilizarea în mod frecvent a metodelor de stimulare a creativităţii
 Utilizarea în mod frecvent a metodelor pentru evaluarea ideilor
 Posesia de brevete de invenţie

30
Firma inovativă

Exemple de dimensiuni analizate în cadrul analizei pe scoruri


6. Factorul învăţare
 Atitudinea managementului faţă de procesul de învăţare
 Stimularea învăţării
 Existenţa unui proces de învăţare colectiv pentru dezvoltarea competenţelor centrale
 Implicarea clienţilor în procesul de învăţare
 Implicarea furnizorilor în procesul de învăţare
 Diseminarea cunoştinţelor între angajaţi
 Documentarea şi disponibilitatea cunoştinţelor obţinute şi dezvoltate
 Implementarea cunoştinţelor dobândite în produse şi procese noi
 Valorificarea celor mai bune practici interne şi externe
 Răspândirea şi accesul la cunoştinţe prin diferite mijloace
 Păstrarea cunoştinţelor angajaţilor care pleacă
 Învăţarea din greşeli
 Împărtăşirea cunoştinţelor cu alte firme
 Existenţa relaţiilor cu firme de consultanţă consacrate
 Existenţa relaţiilor cu instituţii de cercetare şi de învăţământ

31
Firma inovativă

Exemple de dimensiuni analizate în cadrul analizei pe scoruri


7. Factorul economic
 Măsurarea activităţii de inovare
 Existenţa unei evidenţe a ideilor potenţial utile la nivel de persoană, compartiment
 Existenţa unui sistem de indicatori, bine pus la punct, care măsoară performanţa
inovării
 Evaluarea cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea şi inovarea
 Existenţa unui buget, bine definit, pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
 Existenţa unui buget flexibil pentru cercetare şi inovare
 Provenienţa resurselor antrenate în inovare
 Relaţia dintre inovare şi competitivitate
 Raportarea performanţelor la concurenţă

32
Firma inovativă

Etapa 5. Prezentarea rezultatelor analizei

 Se va întocmi un material de prezentare a rezultatelor, folosindu-se în special


diverse reprezentări grafice;
 Rezultatele sunt prezentate, în cadrul unei discuţii de grup, grup format, în special,
din reprezentanţii grupurilor participante şi persoane care au funcţii de conducere
sau sunt acţionari;
 În urma prelucrării datelor se vor evidenţia asemănările şi discordanţele apărute la
evaluarea criteriilor;
 Se va urmării punctul de vedere al angajaţilor şi managerilor în raport cu criteriile
analizate;
 Se va discuta dacă, în general, răspunsurile au avut un caracter unitar, iar în cazul
divergenţelor majore, apărute între diversele grupuri, se vor analiza percepţiile
diferite şi cauzele generatoare;
 Discuţiile vor viza atât evidenţierea punctelor slabe, cât şi a punctelor tari pe care
firma le are în demersul inovării.

33
Firma inovativă

Etapa 5. Prezentarea rezultatelor analizei


Factorul conceptual

Nr. criterii 15
Rezultat factor 58,88%

Factorul cultural Factorul tehnologic şi procesual

Nr. criterii 12 Nr. criterii 12


Rezultat factor 63,88% Rezultat factor 45,19%
Scorul inovării

Σ 48,57%
Factorul organizatoric Factorul personal

Nr. criterii 16 Nr. criterii 15


Rezultat factor 59,37% Rezultat factor 40%

Factorul învăţare Factorul economic

Nr. criterii 16 Nr. criterii 9


Rezultat factor 54,16% Rezultat factor 18,51%
34
Firma inovativă

Etapa 5. Prezentarea rezultatelor analizei

EVALUAREA CAPALITĂȚII DE INOVARE – FIRMA ……

DENUMIRE DIMENSIUNE 0% 33% 66% 100%

FACTORUL CONCEPTUAL 58,88%


FACTORUL CULTURAL 63,88%
FACTORUL ORGANIZATORIC 59,37%
FACTORUL PERSONAL 40%
FACTORUL ÎNVĂŢARE 54,16%
FACTORUL TEHNOLOGIC 45,19%
FACTORUL ECONOMIC 18,51%
ZONA ROŞIE ZONA GALBENĂ ZONA VERDE
MODUL DE SEMNALIZARE

SCOR CAPABILITATE DE INOVARE FIRMA ..........: 48,57%

35
Firma inovativă

36
Firma inovativă

Etapa 5. Prezentarea rezultatelor analizei

ANALIZA CAPACITĂŢII DE INOVARE


PERCEPŢIE ANGAJAŢI - IMAGINE DE ANSAMBLU

Conştientizare Nivel
Consens Divergenţă
management prioritizare

Criteriile analizate Punct Punct Punct Div. Div.


slab incert tare minoră majoră
DA NU I II III

7 1 6 36 45 49 46
Număr criterii - 95
95 95
CONCLUZIE:
Număr mare de divergenţe, foarte multe neconştientizate de către management SCOR
CAPABILITATE
INOVARE
48,57%

37
Firma inovativă

38
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire


 Punctul de plecare este dat de ,,cardul inovării”, care prezintă cele zece
domenii de analiză şi îmbunătăţire a capabilităţii de inovare.
 Modelul utilizat, destinat managementului de vârf al firmei, propune ca
pentru fiecare domeniu din cele zece, să se utilizeze o ”fişă de analiză,
îmbunătăţire şi evaluare a capacităţii de inovare”;
 Sunt analizate 380 de aspecte, oferind acelaşi număr de posibilităţi de
îmbunătăţirea a capacităţii de inovare.
Cultura organizaţională

Cunoaşterea Resursele Procesul

Strategia Marketing-ul

Structura
Tehnologia Produsul &
Reţeaua

Managementul de proiect

39
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire


DOMENIILE DE ANALIZĂ, MODALITATEA DE INTERVENŢIE
ÎMBUNĂTĂŢIRE ŞI EVALUARE A ASUPRA DOMENIILOR
CAPABILITĂŢII DE INOVARE DESCRIERE
CONCEPTE
- CARDUL INOVĂRII - (a fi familiarizat)

ÎNŢELEGERE
(a înţelege)
Cultura organizaţională

DEZVOLTARE
Cunoaşterea Resursele Procesul
PLAN DE ACŢIUNE
(a vrea)
Strategia Marketing-ul

IMPLEMENTARE
Structura
Tehnologia Produsul & (a putea)
Reţeaua

Managementul de proiect
DURABILITATE
(continuitate)

GRADUL DE
INOVARE
(la ce nivel)

FACTORI DE
INFLUENŢĂ
(cu ce ajutor)

EVALUARE
(cu ce rezultate)

INTERVENŢIE 40
( a corecta)
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire

DOMENIUL: Strategia
CONCEPT(E) ANALIZAT(E): Mediul de afaceri, obiectivele de inovare, strategiile de inovare
 Printre domeniile esenţiale în care manageri îşi stabilesc obiective se numără şi domeniul
inovării, inovarea îmbrăcând diferite forme: inovare de produs, proces, organizaţională
DESCRIERE CONCEPTE sau de marketing.
(a fi familiarizat cu conceptele)  Strategia de inovare reprezintă un program general de acţiune, de dimensionare şi alocare
a resurselor necesare obţinerii obiectivelor de inovare.

GRAD DE
DA NU DESCRIEREA GRADULUI DE MATURITATE
MATURITATE
ÎNŢELEGERE
[X] [ ] Conceptul de strategie de inovare este înţeles de către managementul firmei,
(a înţelege conceptele)
[X] [ ] Activitatea de inovare este privită ca o activitate de durată.
[X] [ ] Mediul de afaceri este urmărit pentru a se identifica tendinţele de evoluţie
majore şi factorii care influenţează piaţa.
[X] [ ] Obiectivele inovării sunt stabilite.
[ ] [X] Strategiile de inovare ale firmei sunt formulate.
[ ] [X] Planul pentru cercetare-dezvoltare şi inovare are în componenţă obiective,
DEZVOLTARE PLAN DE ACŢIUNE activităţi, termene limită, indicatori, resurse alocate, centre de decizie şi de
(a vrea să aplice conceptele)) control.
[ ] [X] Pentru domeniile inovării (produs, proces, marketing, organizaţional),
realizate în firmă, sunt elaborate strategii de inovare.

41
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire

[ ] [X] Sunt folosite tehnici şi scenarii pentru a identifica tendinţele din viitor.
[ ] [X] Obiectivele referitoare la inovare sunt cunoscute şi precizate în scris.
[ ] [X] Strategiile de inovare a firmei sunt comunicate angajaţilor
[ ] [X] Performanţele produselor sunt comparate cu cele ale concurenţei.
IMPLEMENTARE [ ] [X] Oferta de produse este reînnoită în mod regulat.
(a putea să aplice conceptele) [ ] [X] În implementarea planului pentru cercetare-dezvoltare şi inovare sunt folosite
diferite modalităţi de implementare, cum ar fi: autoritatea, persuasiunea,
existenţa politicilor referitoare la inovare.
[ ] [X] Există un instrument de monitorizare a activităţi de inovare.

Sistemul de obiective permite modificarea mărimilor iniţiale atunci când


DURABILITATE [ ] [X] factorii mediului intern sau extern impun revizuirea acestuia fără să implice
(a conferii continuitate)
costuri importante

Pentru realizările practice notabile în cadrul firmei a fost Orientare spre


[X] [ ] inovare
nevoie de un orizont de timp cuprins între 6 şi 24 luni incrementală
GRADUL DE INOVARE
(la ce nivel)
Pentru realizările practice notabile în cadrul firmei a fost Orientare spre
[ ] [X]
nevoie de un orizont de timp cuprins între 2 şi 7 ani inovare radicală

FACTORI DE INFLUENŢĂ  Viziunea, misiunea firmei


(cu ce ajutor)

42
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire


[X] [ ]
În firmă există un sistem de indicatori referitor la planificarea inovării, de tipul indicatorilor
exemplificaţi mai jos
SISTEM DE INDICATORI (exemplificare)
EVALUARE [X] [ ] Intenţia de mărire a gamei de produse (numărul de produse -servicii noi dorite a fi realizate în
(a avea un numărul total de produse -servicii) / intervalul de timp considerat (ex. an)
sistem de [X] [ ] Intenţia de modernizare (numărul de produse - servicii dorite a fi modernizate în numărul total
indicatori) de produse - servicii / intervalul de timp considerat (ex. an)
[ ] [X] Participarea dorită a angajaţilor la procesul de inovare (numărul mediu de propuneri de interes,
ce se doresc a fi primite de la fiecare angajat / intervalul de timp considerat (ex. 6 luni, an)
[ ] [X] Duratele estimate ale ciclurilor de viaţă pentru principalele produse - servicii
[ ] [X] În firmă se monitorizează atent indicatorii de tipul celor menţionaţi anterior (a se vedea
exemplificarea de mai jos)
DESCRIERE INDICATORI (exemplificare)
Denumire indicator: Gradul de înnoire a produselor, serviciilor şi tehnologiilor
Relaţia cu inovarea: suport activitate rezultat
Descriere indicator: Reflectă implicarea firmei în procesul de inovare.
INTERVENŢIE Tip indicator: cantitativ calitativ
(a interveni în Unitatea de măsură: %
timp real) Formula de calcul:
Sursa datelor: Rapoartele firmei (cercetare dezvoltare, producţie)
Valoarea planificată: X
Valoarea existentă: Y
Gradul de
îndeplinire: (X-Y)/X
Recomandări Revizuirea previziunilor
corecţie:
43
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire

 Deosebit de utilă pentru toţi factorii interesaţi de inovarea din cadrul


firmei este posibilitatea de a vedea, în mod centralizat, o analiză a
managementului inovării. Astfel, se poate analiza:
 gradul de înţelegere a conceptelor referitoare la inovare de către
managementul firmei;
 existenţa şi gradul de implementare a diverselor planuri de acţiune
referitoare la conceptele definitorii din managementul inovării;
 gradul de continuitate în efortul întreprins;
 orientarea firmei spre inovarea incrementală sau cea radicală;
 demersurile avute în măsurarea inovării;
 preocuparea firmei de a interveni în timp real pentru a corecta
abaterile apărute de-a lungul procesului de inovare.
44
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire

DOMENIUL: PLANIFICAREA
CONCEPT(E) ANALIZAT(E): Mediul de afaceri, obiectivele de inovare, strategiile de inovare
POSIBILITATEA DE INTERVENŢIE
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE
GRADUL DE MATURITATE (% - raportat la numărul aspectelor analizate)
0% 25% 50% 75% 100%

ÎNŢELEGERE
0%
(a înţelege conceptele)
DEZVOLTARE PLAN DE ACŢIUNE
50%
(a vrea să aplice conceptele)
IMPLEMENTARE
85%
(a putea să aplice conceptele)
DURABILITATE
100%
(a conferii continuitate)
GRADUL DE INOVARE
0%
(orientarea spre inovarea incrementală)
GRADUL DE INOVARE
100%
(orientarea spre inovarea radicală)
EVALUARE
50%
(a avea un sistem de indicatori)
INTERVENŢIE
100%
(a interveni în timp real)

NUMĂR ASPECTE ANALIZATE: 23 ASPECTE CE POT PERMITE ÎMBUNĂTĂŢIRI: 14

45
Firma inovativă

Etapa 6. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire


TABEL CENTRALIZATOR PENTRU CELE 10 DOMENII DE INTERVENŢIE

POSIBILITATEA DE INTERVENŢIE
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE (%)
(% - raportat la numărul aspectelor analizate)
GRADUL DE MATURITATE
0% 25% 50% 75% 100%

ÎNŢELEGERE
10%
(a înţelege conceptele)
DEZVOLTARE PLAN DE ACŢIUNE
44,59%
(a vrea să aplice conceptele)
IMPLEMENTARE
50%
(a putea să aplice conceptele)
DURABILITATE
50%
(a conferii continuitate)
GRADUL DE INOVARE
36,30%
(orientarea spre inovarea incrementală)
GRADUL DE INOVARE
75%
(orientarea spre inovarea radicală)
EVALUARE 91
(a avea un sistem de indicatori) %
INTERVENŢIE
100%
(a interveni în timp real)

NUMĂR ASPECTE ANALIZATE: 380 ASPECTE CE POT PERMITE ÎMBUNĂTĂŢIRI: 235 46


Firma inovativă

Etapa 7. Alegerea soluţiilor de îmbunătăţire


 Din numărul de posibilităţi de intervenţie identificate sunt selectate, în
urma discuţiilor dintre consultant şi managementul firmei, o serie de
soluţii potenţiale, care vizează îmbunătăţirea capabilităţii de inovare a
firmei, în vederea implementării.
 Soluţiile în cauză pot să se refere la toate cele 10 domenii de analiză
sau să vizeze cu precădere anumite domenii, care au impact major în
obţinerea şi evoluţia ulterioară a performanţelor firmei.
 Se recomandă alegerea unui număr relativ scăzut de soluţii, în
vederea implementării, pentru a avea control asupra acestora. Un
număr de 15-30 de măsuri poate fi considerat potrivit într-o primă fază.
 Se vor analiza diverse seturi de soluţii şi se va alege, pentru început,
acel set care poate fi implementat de către firmă cu eforturi minime,
urmând ca odată făcut acest pas, ulterior, să fie luate în calcul şi alte
soluţii ce vizează îmbunătăţirea capabilităţii de inovare.
47
Firma inovativă
Etapa 7. Alegerea soluţiilor de îmbunătăţire
Nr. Domeniul
Exemple de soluţiii alese în vederea îmbunătăţirii capabilităţii de inovare
crt. analizat
1 Se vor formula strategii clare cu privire la diferitele tipuri de inovare vizate a fi prezente în cadrul firmei şi aceste strategii vor fi comunicate în scris Planificarea
angajaţilor.
2 Se vor face în mod sistematic analize comparative ale produselor ce cele ale principalilor concurenţei pe segmentele de piaţă vizate. Planificarea
3 Se va construi un sistem de indicatori care să măsoare performanţa inovării de-a lungul întregului proces al inovării. Resursele
4 Preocuparea managementului pentru identificarea şi oferirea de cursuri existente pe piaţa de formare, ce urmăresc dezvoltarea abilităţilor creative, cu Cunoaşterea
oferirea de informaţii complete cu privire la programă şi la care angajaţii iau decizia finală referitoare la tipul de curs ce îl vor urma).

5 Cursurile selectate vor fi alese în conformitate cu obiectivele de inovare, care se stabilesc în urma discuţiilor cu angajaţii. Cunoaşterea

6 Preocuparea managementului pentru recompensarea financiară şi nonfinanciară a ideilor potenţial utile. Cunoaşterea
7 La angajare sau stabilirea colaborărilor persoanele tinere vor primi o şansă în plus, dacă dovedesc că au abilităţi creative - vor exista proceduri în acest Cunoaşterea
sens.
8 Se va pune accent pe spiritul de competiţie, pe ambiţie şi chiar pe existenţa unei stări cu caracter conflictual de nivel mediu şi ţinută sub control. Cunoaşterea

9 Se acceptă şi se recompensează implicarea angajaţilor în căutarea şi identificarea persoanelor creative în vederea colaborării şi chiar a angajării. Cunoaşterea

10 Angajaţii care se implică, în momente critice, în sprijinirea colegilor prin împărtăşirea de cunoştinţe vor fi evidenţiaţi şi de acest lucru se va ţine Cunoaşterea
seama la eventualele disponibilizări.
11 Se vor utiliza diverse tehnici pentru identificarea şi colectarea iniţiativelor inovatoare. Angajaţii vor fi implicaţi în găsirea de materiale şi exemple cu Procesul
referire la utilitatea tehnicilor folosite pentru identificarea şi colectarea iniţiativelor.
12 Se vor elabora criterii de evaluare şi selecţie a iniţiativelor inovatoare care vor fi comunicate angajaţilor. Procesul
13 Se va urmării satisfacţia şi insatisfacţia principalilor clienţi prin crearea unui sistem de indicatori. Marketing
14 Se va realiza o analiză a ciclului experienţei client-produs. Marketingul
48
15 Se vor crea mecanisme care să permită obţinerea părerilor clienţilor în ceea ce priveşte procesul inovării. Marketingul
Firma inovativă

Etapa 7. Alegerea soluţiilor de îmbunătăţire

 Se stabilesc planuri operaționale pentru implementarea măsurilor

  Exemplu de structură pentru un plan operațional

49
Firma inovativă

Etapa 10. Verificarea eficienţei soluţiilor adoptate


 Se propun o serie de soluţii de îmbunătăţire spre implementare n(t0), se
implementează şi se verifică eficienţa acestora după un interval de timp Δ (minim 6
luni). Ajunsă în acest moment (t1=t0+Δ), firma se caracterizează printr-un alt potenţial
de inovare, evidenţiat de scorul inovării SI(t1), de numărul de soluţii posibile de
îmbunătăţire n(t1) şi setul de indicatori S(t1).
 Se bazează pe evoluţia scorului inovării, pe diminuarea considerabilă a numărului de
divergenţe de percepţie apărute cu privire la aspectele inovării şi a soluţiilor posibile
de îmbunătăţire obţinute în urma unei analize ulterioare, precum şi pe evoluţia
favorabilă a indicatorilor de performanţă ai inovării.
Ce se măsoară?
 Evoluţia favorabilă a scorului inovării SI(t1) > SI(t0);
 Reducerea numărului de divergenţe de percepţie (în special cele majore) D(t1) < D(t0)
 Reducerea posibilităţilor de îmbunătăţire n(t1) < n(t0);
 Evoluţia favorabilă a sistemului de indicatori ai inovării S(t0) → S(t1).

50
Firma inovativă

Etapa 10. Verificarea eficienţei soluţiilor adoptate


TIMP t0 t1 = t0 + Δt
PERIOADA DE ANALIZĂ PERIOADA DE ANALIZĂ
t0 t1
POTENŢIALUL PROPUNERI DE
POTENŢIALUL PROPUNERI DE SISTEM DE DE INOVARE SISTEM DE
DE INOVARE ÎMBUNĂTĂŢIRE ÎMBUNĂTĂŢIRE INDICATORI
ÎMBUNĂTĂŢIRE INDICATORI AL FIRMEI
MOD DE AL FIRMEI
t0 t1 t1
ANALIZĂ t0 t1
t0

IMPLEMENTARE PROPUNERI DE
Cultura organizaţională Cultura organizaţională

Competenţa Procesul Variaţie Competenţa Procesul Variaţie


Produsul

ÎMBUNĂTĂŢIRE
Produsul Marketingul Marketingul
INSTRUMENTE Strategia
Valoare
Strategia
Valoare
FOLSITE Tehnologia
Structura
& Tehnologia
Structura
&
Reţeaua Indicatori Reţeaua Indicatori

Managemen tul proiectului Managementul proiectului

Tehnică bazată Cardul inovării Tabloul cu scoruri Tehnică bazată Cardul inovării Tabloul cu scoruri
pe scoruri al inovării pe scoruri al inovării
 Aspecte analizate m(t0)  Aspecte analizate m(t1)
 Scorul inovării  Sistem de indicatori  Scorul inovării  Sistem de indicatori
REZULTATE  Posibilităţi de îmbunătăţire n(t0)  Posibilităţi de îmbunătăţire n(t1)
SI(t0) S(t0) SI(t1) S(t1)
 Propuneri spre implementare k(t0)  Propuneri spre implementare k(t1)

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 7 Et apa 10
METODOLOGIE:
METODĂ DE ANALIZĂ
ÎMBUNĂTĂŢIRE ŞI EVALUARE
A CAPACITĂŢII DE INOVARE

OBŢINEREA CAPABILITĂŢII DE INOVARE


(capacitatea de a inova pe baze durabile)

ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI FIRMEI

51
Schema valorificării potenţialului inovativ al firmei