Sunteți pe pagina 1din 33

Cap.

3 Procesul de dezvoltare de produse noi

Cătălin - George ALEXE


Cercetare științifică vs. inovare

Care definiție este corectă?

 Cercetarea științifică reprezintă căutarea sistematică de noi


cunoștințe științifice prin investigare, determinând
descoperiri, evidențieri, verificări şi punerea acestora în
slujba omului şi progresului economic şi social.

 Cercetarea științifică reprezintă căutarea sistematică de ideii


noi cu scopul valorificării acestora cu succes pe piață
(obținerea de profit).

2
Cercetare științifică vs. inovare

Definiția corectă

 Cercetarea științifică reprezintă căutarea sistematică de noi


cunoștințe științifice prin investigare, determinând
descoperiri, evidențieri, verificări şi punerea acestora în
slujba omului şi progresului economic şi social.

3
Cercetare-dezvoltare

Care este ordinea corectă?

1. Dezvoltare experimentală 1. Cercetare fundamentală

2. Cercetare fundamentală 2. Dezvoltare experimentală

3. Cercetare aplicativă 3. Cercetare aplicativă

1. Cercetare fundamentală

2. Cercetare aplicativă

3. Dezvoltare experimentală
4
Cercetare-dezvoltare

Care sunt asocierile corecte?


Activității

Elaborare concepte, studii, metode,


proceduri, analize tehnico-
1. Cercetare fundamentală economice;

Proiectare, realizare, experimentare,


2. Cercetare aplicativă validare prototip.

Elaborare planuri, scheme,


3. Dezvoltare experimentală documentații privind produsele și
tehnologii. Proiectare, realizare,
experimentare model experimental /
model funcţional.

5
Cercetare-dezvoltare

Formele cercetării-dezvoltării
 Cercetarea fundamentală, activitate experimentală sau teoretică iniţiată în primul
rând, pentru acumularea de noi cunoştinţe privind aspectele fundamentale ale
fenomenelor şi faptelor observabile fără să aibă în vedere o aplicaţie deosebită sau
specifică;
 Activități: Elaborare concepte, studii, metode, proceduri, analize tehnico-economice;
 Cercetarea aplicativă, activitate de investigare originală în scopul acumulării de noi
cunoştinţe, fiind însă orientată, în principal, spre un scop sau un obiectiv practic,
specific;
 Activități: Elaborare planuri, scheme, documentații privind produsele și tehnologii.
Proiectare, realizare, experimentare model experimental / model funcţional.
 Dezvoltarea experimentală, activitate sistematică, ce se foloseşte de cunoştinţele
existente acumulate de pe urma cercetării şi/sau a experienţei practice în vederea
lansării în fabricaţie de noi materiale, produse şi dispozitive, introducerea de noi
procedee, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor deja existente.
 Activități: Proiectare, realizare, experimentare prototip. Validare prototip.

6
Cercetare-dezvoltare

7
Procesul de dezvoltare de produse noi

Definirea produsului nou


 
Tipurile de produse noi pot constitui:
îmbunătățiri și revizuiri ale produselor existente;
extinderi ale liniilor de produse existente deja în desfacere;
produse noi pentru firmă sau noi linii de produse;
repoziționări de produse: produse existente, adaptate pentru noi utilizări sau aplicații;
produse complet noi: produse noi pe plan mondial, inovative;
reduceri de costuri: produse noi care oferă clienților performanțe similare, însă la costur
mai scăzute.

8
Procesul de dezvoltare de produse noi

9
Procesul de dezvoltare de produse noi

ETAPE DESCRIERE ETAPĂ

Stabilirea metodei de identificare a nevoilor care va fi folosită, de ex.:


− interviuri,
− focus grupuri,
Etapa 1:
− tehnica SPIN etc.
Identificarea
nevoii, stabilirea Elaborarea documentaţiei pentru identificarea nevoilor.

cerințelor Identificarea nevoilor prin discuţii cu părţile interesate


clienților şi − nevoi actuale vs nevoi viitoare
propunere idee − nevoi declarate vs nevoi ascunse
de produs

10
Procesul de dezvoltare de produse noi

ETAPE DESCRIERE ETAPĂ

Pentru fiecare nevoie luată în discuție se are în vedere:


 Cât de stringentă este nevoia;
 Frecvența de apariție a nevoii;
 Dacă există alte produse care vizează satisfacerea în prezent a nevoii;
 Pe ce pun accent persoanele interesate în satisfacerea nevoii -
Etapa 1: identificarea cerințelor;
Identificarea  Măsura în care produsele existente pe piață satisfac nevoia;
 Care sunt sursele nemulțumirilor;
nevoii, stabilirea  Ce îmbunătăţiri ar sugera persoanele în cauză referitoare la produsele
cerințelor existente;
 Modul în care diverse idei de produs (printre care se găsește și
clienților şi viitoarea idee de produs a dvs.) suscită interesul persoanelor
intervievate;
propunere idee  Care ar fi limita maximă de preț (sau intervalul de preț) pe care
de produs persoanele în cauză ar fi dispuse să-l plătească pentru satisfacerea
nevoii, în funcție de complexitatea soluției oferite;

Concretizarea nevoilor prin observări proprii, de către firmă.

Întocmirea listei de nevoii identificate. 11


Procesul de dezvoltare de produse noi

ETAPE DESCRIERE ETAPĂ

Analiza și prioritizarea nevoilor în funcție de:


 competența dovedită a firmei în rezolvarea unor nevoi similare,
 resursele de care firma dispune sau ar putea dispune,
 frecvența de apariție a nevoii,

Etapa 1:  existența și de calitatea soluțiile propuse pe piață de competitori,

Identificarea efectele satisfacerii pentru beneficiar,

nevoii, stabilirea  implicarea beneficiarului în rezolvarea problemei etc.

cerințelor Stabilirea nevoii (a grupului de nevoi) care se dorește a fi rezolvată.


clienților şi
Propunere idee de produs.
propunere idee
de produs Identificarea segmentului de piaţă căruia i se va adresa produsul.

Stabilirea clienților potențiali.

Definitivarea cerinţelor clienţilor.


12
Procesul de dezvoltare de produse noi

ETAPE DESCRIERE ETAPĂ

Definitivarea cerinţelor clienţilor:


1. cerințe de funcționalitate (performanță)
2. cerințe constructive (concepția, material şi greutate, dimensionale-
geometrice, tehnologice, manipulare-transport, asamblare, inspecție,
Etapa 1:
acoperire şi protecţie)
Identificarea
3. cerințe de utilizare /consum (fiabilitate, mentenabilitate, durabilitate,
nevoii, stabilirea
întreținere, conservare)
cerințelor 4. cerințe de posesie (cost al achiziției, intrare în posesie, consumuri specifice,
clienților şi cost al exploatării)
propunere idee 5. cerințe de întreținere și service (cost întreținere, curățenie, garanție, service)

de produs 6. cerințe ergonomice (poziție și mișcare, ambianță, solicitare psiho-senzorială)


7. cerințe de protecția vieții (securitate, risc, toxicitate)
8. cerințe ecologice (poluarea aerului, apei, solului, biodegradabilitate)
9. cerințe estetice (formă, structură, stil, culoare, simetrie, proporție, armonie)
10. cerințe organoleptice (gust, miros, aromă, tactil)
13
Procesul de dezvoltare de produse noi

Realizarea matricei de legătură cerințe-specificații tehnice.

Analiza concurenței pe baza cerințelor (studiu de benchmarking).


Etapa 1:
Identificarea Analiza concurenței pe baza specificaților tehnice (se vor avea în vedere
atât variante de produs de succes, cât și eșecuri).
nevoii, stabilirea
cerințelor
Stabilirea valorilor marginale și a celor ideale pentru specificații tehnice.
clienților şi
propunere idee Stabilirea specificaților țintă pentru produs pe baza cerințelor transpuse în
de produs specificații tehnice și analiza produselor existente, ținându-se cont de
limitările tehnice și tehnologice existente

14
Procesul de dezvoltare de produse noi

Definirea conceptelor de produs (prezentarea detaliata a ideii de produs


prin cuvinte - se vor avea în vedere două concepte de produs și se va puncta
pentru fiecare concept:
 ce este produsul,
 cum arată,
Etapa 2:
 cum funcționează,
Definirea  ce avantaje importante aduce,
 cui se adresează etc.
conceptelor de
produs, analiza Se vor face reprezentări vizuale pentru concepte de produs (desene,
de design, înregistrări video, machete etc.)
testarea
conceptelor și Estimarea preliminară a prețului plecând de la materiale/componente
pentru fiecare concept. Pentru conceptele analizate se va face o listă cu
alegerea
materialele/componentele necesare și disponibilitatea acestora (cel puțin trei
conceptului de oferte pentru fiecare material/componentă - ofertele se vor atașa la sfârșitul
produs optim proiectului). Se va alege, în final, un furnizor pentru fiecare material/reper
care suferă modificări sau este introdus și se va motiva alegerea și valoarea
estimată (prețul).
15
Procesul de dezvoltare de produse noi

Analiza design-ului. Se va întocmi o listă de verificare pentru fiecare concept


și se va urmării respectarea a cât mai multor din următoarele aspecte:
Respectarea cerințelor clienților prin specificațiile tehnice (se vor menționa
cerințele și specificațiile tehnice avute în vedere);
Etapa 2: Disponibilitatea materialelor/componentelor (de exemplu materiale care pot fi
Definirea achiziționate cu ușurință);
Materiale / piese durabile și fiabile;
conceptelor de
Upgradabilitatea / adaptabilitatea;
produs, analiza
Design modular;
de design,
Ușurința în folosire/manipulare;
testarea Proiectarea pentru reparații rapide;
conceptelor și Reutilizarea componentelor cu valoare ridicată;
alegerea Proiectare pentru asamblare și demontare ușoară;
conceptului de Acces facil la componentele vulnerabile / valoroase;
Număr mic de piese / proiectarea de structuri care separă componentele
produs optim
reciclabile și remanufacturabile;
Luarea în considerare a modei și tendințelor actuale - design atractiv;
Potrivirea materialelor/componentelor în ansamblu (textură, compoziție,
16
cromatic etc.).
Procesul de dezvoltare de produse noi

Evaluarea preliminară a pieţii - Testarea reacției consumatorilor la


conceptele de produs prin întrebări de genul:
Este conceptul nou şi util?
Etapa 2: Există alte produse care satisfac în prezent această nevoie și de care
clienții sunt mulțumiți?
Definirea
Care sunt principalele avantaje ale acestui produs în raport cu cele ale unui
conceptelor de
produs standard?
produs, analiza Avantajele prezentate ale produsului sunt clare și verosimile pentru cei
de design, interesați?
testarea Ce îmbunătăţiri aţi sugera în privinţa caracteristicilor acestui produs?
Pentru ce tipuri de utilizări aţi prefera un astfel de produs, în locul unui
conceptelor și
produs convenţional?
alegerea
Care ar fi preţul pe care l-aţi considera rezonabil pentru acest produs?
conceptului de Cine s-ar implica în decizia dumneavoastră de a cumpăra un asemenea
produs optim produs?
Cine ar folosi acest produs, când și cu ce frecvență?
Este prețul rezonabil, în raport cu valoarea oferită?
Aţi cumpăra un asemenea produs?
17
Procesul de dezvoltare de produse noi

Etapa 2:
Poziționarea conceptelor de produs în raport cu concurența.
Definirea
conceptelor de
Alegerea conceptului optim de produs pe baza:
produs, testarea − evaluării preliminare a pieței,
acestora și − analiza comparativă între produse,
alegerea − prin feed-back-ul primit de la clienți potențiali.

conceptului de
produs optim

18
Procesul de dezvoltare de produse noi

Identificarea contextului.

Definirea oportunităţii de realizare a produsului plecând de la date statistice


și cercetări.

Etapa 3: Evaluarea preliminară a afacerii.


Analiza − Va avea valoare produsul la momentul care la care va ajunge pe piaţă?
oportunității și − Există alte firme care s-ar folosi de acest produs pentru oferirea de alte
capabilității de produse contribuind la extinderea pieţei?
realizare a
produsului Sunt stabilite:
− ținte de costuri,
− ținte de volume de producție,
− niveluri de prețuri?

19
Procesul de dezvoltare de produse noi

Evaluarea preliminară tehnică prin punerea în discuție a unor întrebări de


genul:
− Fazele de dezvoltare şi producţie vor fi realizate intern sau şi prin
intermediul părţilor interesate?
Etapa 3:
− Se va urmării dezvoltarea unei strategii de protejare a proprietăţii
Analiza
intelectuale?
oportunității și
− Este fezabil din punct de vedere tehnic - există capabilităţi interne şi
capabilității de
externe pentru a dezvolta şi/sau a produce?
realizare a
− Este nevoie de finanțare din surse externe? Daca da se poate aceasta
produsului
obține?
− Există parteneri externi doritori să împartă riscurile?

20
Procesul de dezvoltare de produse noi

Identificarea avantajelor și dezavantajelor în mod deosebit pentru faza de


proiectare și realizare, dar se va ține cont și aspectele ce țin de comercializare.
Realizarea unei analizei SWOT.

Etapa 3: Rafinarea specificaților țintă ale produsului în funcție de capabilitățile firmei.


Analiza  
oportunității și Stabilirea modalității de ajungere pe piaţă, de ex.:
− desfacere proprie,
capabilității de
− prin intermediari,
realizare a − prin oferirea de licență,
produsului − prin vânzarea proiectului etc.

21
Procesul de dezvoltare de produse noi

Identificarea avantajelor și dezavantajelor în mod deosebit pentru faza de


proiectare și realizare, dar se va ține cont și aspectele ce țin de comercializare.
Realizarea unei analizei SWOT.
Etapa 3:
Analiza
Rafinarea specificaților țintă ale produsului în funcție de capabilitățile firmei.
oportunității și  
capabilității de Stabilirea modalității de ajungere pe piaţă, de ex.:
− desfacere proprie,
realizare a
− prin intermediari,
produsului
− prin oferirea de licență,
− prin vânzarea proiectului etc.

Etapa 4:
Stabilirea cerințelor de proiectare ale produsului (de ex. folosind Metoda
Proiectarea
QFD - Etapa 1).
competitivă a
Definitivarea specificaților țintă în funcție de capabilități și concurență.
produsului
22
Procesul de dezvoltare de produse noi

Identificarea nevoilor de expertiză şi formarea echipei de cercetare


transdisciplinară (ingineri, economişti, statisticieni etc.)
Identificarea lacunelor de cunoştinţe specifice - scopul fazei de cercetare.
Selectarea proiectului de cercetare corespunzător şi dezvoltarea planului
Etapa 5: de cercetare.
Conducerea Asigurarea finanţării.
cercetării şi Desfăşurarea activităţii de cercetare.
generarea Monitorizarea calităţii activităţii de cercetare.
descoperirilor Optimizarea procesului de cercetare.
conceptuale Integrarea rezultatelor.
Evaluarea descoperirii.
Crearea de platforme de discuţii, cercetare şi diseminare.

23
Procesul de dezvoltare de produse noi

Proiectarea funcțiilor (avantajelor) principale, care satisfac nevoile de

bază pentru care a fost proiectat produsul


Etapa 6:
Proiectarea funcțiilor (avantajelor) secundare, care satisfac nevoile
Proiectarea
secundare în completare
funcțională a
produsului Proiectarea funcțiilor (avantajelor) auxiliare, care condiționează

existența unor funcții principale sau secundare, fără a fi purtătoare de

utilitate în mod direct

24
Procesul de dezvoltare de produse noi

Proiectarea arhitecturii produsului.

Configurarea reperelor şi subansamblurilor.

Dimensionarea preliminară a reperelor şi subansamblurilor.


Etapa 7:
Analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora (Metoda FMEA)
Proiectarea
− Care sunt componentele produsului și la ce funcție participă?
constructivă de
− Care este modul de defectare al componentelor?
ansamblu sau
− Care sunt efectele asupra clienților?
preliminară a
− Care sunt cauzele posibile ce pot provoca o defectare?
produsului
− Care sunt acțiunile corective?
− Cum vor fi implementate aceste măsuri corective?

25
Procesul de dezvoltare de produse noi

Proiectarea totală finală, de detaliu, a produsului: ansamblului,


componentelor şi reperelor.
Analiza economică a proiectului - aplicarea ingineriei valorii.
Elaborarea de detaliu a desenelor ansamblului, componentelor şi reperelor
- stabilirea formei, dimensiunilor, materialului și a altor condiții tehnice
Etapa 8: Elaborarea de detaliu a desenelor pentru scule, dispozitive, verificatoare
Proiectarea Stabilirea specificaţiilor tehnice (de fabricare):
constructivă de − performanțele, caracteristicile tehnice și funcționale ale produsului
detaliu a − standardele, normele, instrucțiunile care trebuie respectate în elaborarea
produsului produsului
− indicații constructive, inclusiv de gabarit și tehnologice ce urmează a fi
respectate
− se precizează condițiile de exploatare și întreținere.
Verificarea finală a proiectului.
26
Procesul de dezvoltare de produse noi

Proiectarea tehnologiei de prototipare şi fabricare a seriei zero -


ansamblu de procese, metode, procedee, reguli, operații, faze pentru
realizarea seriei zero
Proiectarea procesului tehnologic de fabricare - se referă la operații,
Etapa 9: eventual faze, în ce constau, procedeul de realizare, succesiunea lor etc.
Proiectarea Proiectarea sistemului tehnologic de fabricare (a unităţilor de producţie,
preliminară a ca un tot unitar).
tehnologiei de Proiectarea documentaţiei tehnologice de fabricare:
fabricare a  Fișă tehnologică
produsului  Fișa de control referitoare la tehnologia de verificare a produsului
 Fișă pentru calculul normei de timp
 Fișă de consum specific de materiale
 Lista utilajelor, echipamentelor

27
Procesul de dezvoltare de produse noi

Construirea modelelor de prototip alfa.


Definirea procedurilor de testare.
Etapa 10: Testarea modelelor de prototip alfa.
Construirea și Identificarea și evaluarea posibilelor bariere la utilizarea produsului / serviciulu
testarea de către beneficiari.
modelelor de Realizarea de îmbunătăţiri tehnice pentru producerea de modele de prototip
prototip, beta.
fabricarea seriei Testarea prototipului beta, cu consumatorii, în laborator.
zero, testarea şl Perfecţionarea modelului de prototip beta.
omologarea Testarea prototipului beta îmbunătăţit cu consumatorii în afara laboratorului.
produsului Îmbunătăţirea modelului de prototip beta în continuare.

28
Procesul de dezvoltare de produse noi

Etapa 10:
Finalizarea testelor de performanțe și durabilitate, înainte de fabricarea
Construirea și
seriei zero.
testarea modelelor
de prototip, Fabricarea seriei zero.
fabricarea seriei
Testarea seriei zero.
zero, testarea şl
Omologarea produsului.
omologarea
produsului Punerea în aplicare a strategiei privind proprietatea intelectuală.

29
Procesul de dezvoltare de produse noi

Proiectarea finală a produsului.


Proiectarea finală a procesului tehnologic de fabricare.
Etapa 11:
Proiectarea finală a sistemului tehnologic de fabricare.
Proiectarea
Proiectarea finală a documentaţiei tehnologice ele fabricare.
finală a
Proiectarea ambalajului produsului.
produsului şi a
Proiectarea cărţii produsului.
tehnologiei de
Definitivare proceduri de expediere și service.
fabricare
Definitivare anunțuri de marketing, manuale de informare asupra
produsului, publicații de service și mijloace de training.

30
Procesul de dezvoltare de produse noi

Evaluarea nevoilor de resurse şi disponibilitatea acestora.

Stabilirea consumului de materiale.

Elaborarea planului de materiale.


Etapa 12:
Asigurarea resurselor pentru dezvoltare:
Aprovizionarea
pentru  Aprovizionarea cu materii prime.
fabricarea  Aprovizionarea cu repere.
produsului
 Aprovizionarea cu componente.
 Aprovizionarea cu mijloace tehnologice.

Analiza costurilor folosind consumurile de materiale.

Estimarea nevoilor pieţei şi costurile de producţie.

31
Procesul de dezvoltare de produse noi

Efectuarea de studii de capabilitate asupra mașinilor și echipamentelor


existente.
Etapa 13: Cumpărarea/închirierea/fabricarea/ utilajelor necesare și care nu se găsesc
Pregătirea în dotare.
mijloacelor Cumpărarea/închirierea/fabricarea sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor
tehnologice necesare și care nu se găsesc în dotare.
Construirea mediilor de lucru.
Instruirea supraveghetorilor și personalului de producție.

Proiectarea planului de mentenanţă (întreținere preventivă).


Etapa 14:
Proiectarea planului de control și de inspecţie.
Planificarea
Proiectarea planului de ordonanţare a producţiei.
producţiei

32
Procesul de dezvoltare de produse noi

Fabricarea produsului.
Inspecţia produsului.
Etapa 15:
Marcarea (trasabilitatea) produsului.
Lansarea în
fabricație Monitorizarea performanţei.
Furnizarea de servicii suport.
Identificarea şi corectarea problemelor.

Etapa 16:
Continuarea producţiei, monitorizare şi susţinere.
Analiza post-
lansare Identificarea şi corectarea problemelor.
Analiza performanţei în raport cu aşteptările.

33