Sunteți pe pagina 1din 14

STUDIU DE EVALUARE AL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

FABRICA DE EXTRACTIE ULEI LEHLIU GARA

PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.


PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.

 amplasare - judetul Calarasi


localitatea Lehliu-Gara
 suprafata 142000 mp
 profil de activitate producerea şi
comercializarea uleiurilor vegetale
din seminte de floarea soarelui,
rapiţă şi soia
 valoarea estimativa a lucrarilor este de
20.000.000 Euro , din care 2.500.000 Euro sunt
alocati protectiei mediului
 depozitarea semintelor se
va realiza cu o capacitate
totala de 125.000 t.

 fabrica de Extractie Ulei Lehliu Gara are un regim de


functionare de 8000 ore/an cu o capacitate de
prelucrare de 1500 t seminte floarea soarelui si rapita
per zi si 1000 t boabe soia per zi.
Deseuri
În perioada de construcţie vor fi generate următoarele
tipuri de deşeuri:
• resturi vegetale de la curăţirea terenului şi material de
decopertare rezultat în urma săpăturilor
• deşeuri provenite din materiale de construcţii ca urmare
a activităţii de construcţii şi montaj
Vor fi colectate şi predate centralizat la unităţi
specializate în colectarea acestor tipuri de deşeuri.
Deşeuri menajere provenite de la personalul muncitor,
care vor fi eliminate de pe amplasament de către agentul
de salubrizare din zonă, pe bază de contract de prestări
servicii.
După punerea în funcţiune a fabricii, din procesul
tehnologic nu vor rezulta deşeuri periculoase.
 acestea vor fi de tipul: coji, paie şi tocătura fină de
boabe, fiind depozitate temporar în containere şi
valorificate ca hrană pentru animale.
 deşeurile menajere, uleiul uzat, bateriile provenite de la
lanterne, plasticul şi cartonul vor fi stocate corespunzător
şi vor fi preluate de societăţi autorizate.
Apa

 Alimentarea cu apă în scop tehnologic şi menajer se va


asigura din sursă proprie prin forarea a 5 puţuri.
 Pentru protecţia apelor se vor implementa următoarele
măsuri:
- asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi
clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc
produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;
- monitorizarea calităţii apei prin analize de laborator
- controlul periodic al instalaţiilor de alimentare cu
apă; verificarea etanşeităţii acestora, remedierea
operativă a defecţiunilor;
- instituirea unui program de gospodărire judicioasă a
volumelor de apă vehiculate în instalaţiile societăţii,
pentru a se reduce debitele consumate, respectiv,
debitele de ape uzate evacuate la reţeaua de
canalizare;
Aerul

 În timpul exploatării, sursele continue de emisii sunt


constituite din emisiile de gaze arse provenite de la
arderea gazului metan în cele 3 generatoare de abur,
care vor fi dispersate în atmosferă prin coşuri separate
cu Hcos = 8 ÷ 10 m şi de la gazele arse de la cele 4
arzătoarele cu aer cald de la uscătoarele de seminţe.
 Pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă s-
au prevăzut instalaţii de desprăfuire, sisteme de filtrare şi
reţinere a poluanţilor.
Solul

 Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor


obiceiuri neigienice sau practici necorespunzătoare,
datorată indepărtării şi depozitării la intamplare a
reziduurilor rezultate din activitatea omului, a deşeurilor
industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor
substanţe chimice.
 Există un potenţial redus pentru poluarea solului prin
realizarea instalaţiei de extracţie ulei.
Biodiversitatea
 Impactul asupra biodiversităţii a fabricii de extracţie ulei
este minor şi limitat ca arie.
 Nu sunt necesare măsuri suplimentare, pentru protecţia
acestui parametru de evidenţiere ecologică a zonei.
 Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având
în vedere faptul că amplasametul studiat se află într-o
zonă industrială.
 Deşi pe teritoriul judeţului Călăraşi se găsesc zone
ocrotite, cu peisaje sau specii de plante deosebite, în
zona în care este amplasat obiectivul, nu au fost
identificate specii vegetale sau animale protejate.
Peisajul
 Fabrica de Ulei nu afecteaza contextul existent şi urmăreşte
să se încadreze în logica urbană a zonei, promovînd un
aranjament al spaţiilor verzi care conferă o calitate
ambientală sporită nucleului industrial.
 Construcţiile pentru realizarea instalaţiei de extracţie uleiuri
vegetale nu prezintă elemente funcţionale sau de altă
natură care ar putea să aducă prejudicii peisajului din zonă.
 Obiectivul analizat se găseşte la o distanţă de circa 10 km
de locuinţe, fiind într-o zonă industrială, în apropierea
Fabricii de Biodiesel aparţinînd S.C. Prio Biocombustibil
S.R.L. şi bateria de silozuri existentă aparţinînd S.C. Prutul
Mediul social şi economic

 Obiectivul analizat va avea un efect benefic asupra


factorului socio - uman din zonă, prin faptul că va
asigura noi locuri de munca dezvoltarea industrială a
zonei şi transformarea localităţii Lehliu-Gară într-un
important reper pe autostrada Bucureşti-Constanţa (A2).
 Acesta nu va avea impact asupra condiţiilor de viaţă ale
locuitorilor (schimbări asupra calităţii mediului, zgomot,
scăderea calităţii hranei).
Bibliografie
 http://www.eib.org/attachments/pipeline/200
80448_nts_ro.pdf
 http://www.agrofinanciar.ro/Bunge-preia-cont
rolul-total-asupra-fabricii-de-ulei-vegetal-Prio-
din-Lehliu-Gar-n458.html
 https://ro.kompass.com/c/prio-biocombustibil
-srl/ro030178/
Va multumesc pentru
atentie !