Sunteți pe pagina 1din 16

FIȘA DE PREZENTARE ȘI DECLARAȚIE

NECESARĂ EMITERII AUTORIZAȚIEI DE


MEDIU PENTRU ACTIVITATEA DE FABRICARE
A ARTICOLELOR DIN BLANĂ, PREPARAREA
ȘI VOPSIREA PIEILOR

SC CRAZYLEATHER SRL

JANTEA CLAUDIA
VASC SIMINA
DATE GENERALE
 Profilulu de activitate:
 Cod CAEN 1420: fabricarea articolelor din blană
 Cod CAEN 1511: tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  Activitatea desfasurata: prelucrarea chimica a pieilor crude de ovine pe o perioada de 7 luni
 Productie: aprox. 7000 kg/an piei crude ovine prelucrate
Date specifice activitatii

 
Procesele de prelucrare:
 semifabricatele : velur; nutriet; cojocarie
 Operatiile:
 Inmoiul: rehidratarea și îndepărtarea agentului de conservare a impurităților
 Haspel durata între 4 și 12 ore
 Spălare mecanică la mașina hidraulică pentru îndepărtarea murdăriilor din lână
 Spălare chimică îndepărtarea definitivă a impuritățiilor și pentru saponificarea grăsimilor, se execută în
hașpel în haşpel în prezenţa substanţelor tensioactive şi a unui agent de degresare
 Neutralizare spălare cu apă pH neutru
 Piclare pentru neutralizarea substanţelor alcaline rămase după spălatul chimic în scopul favorizării pătrunderii
în piele a agentului de cromare. In haspel în prezența saramurii, a aciziilor organici și anorganici. 18 ore
 Argăsirea rezistenţă bună la acţiunea apei, căldurii, luminii, pentru a-i conferi o bună rezistenţă fizico-
mecanică, supleţe şi moliciune se folosesc săruri bazice de crom 34 ore temp de contracție 82-86 C
 Uscare și Umezire 18 C
 Vălcuirea umezirea uniformă și moliciune
 Vălcuirea are loc în butoiul de vălcuit, cu sau făra rumeguş. Umiditatea rumeguşului este funcţie de
structura pieilor şi grosimea lor
 Călcare și întindere
 Ștuțuit îndepărtarea picioarelor și părților tari
 Vopsire coloranți acizi
 Uscare și Vălcuire
Dotari
 Dotări
 Dotări specifice:
Suprafaţă totala : 131,60 m2
Suprafaţă construită : 100,00 ( 176,00 supraf. desfăşurată mp )
Suprafaţă aferentă spaţiilor de depozitare : 0,00 m.p.
Supraf. liberă : 31,60 mp. (căi de acces )
 
 Activitatea de producţie , se desfăşoară pe o infrastructură , astfel :
 activitatea de prelucrare piei de ovine : suprafaţa utilizată : 176,00 mp
 Utilaje specifice activităţii desfăşurate :
 - bazin de înmoi tip Hașpel 5 înmoi, spălat chimic, clătiri, vopsire, piclare argăsire cu săruri bazice de crom
 -mașină hidraulică de spălat mecanic/ decarnare
 Presă
 Mașini pentru diferite prcese
 boiler
 Instalaţii :
 instalaţii pentru colectare şi dirijare a apelor uzate tehnologice în bazinul de colectare -
omogenizare ;
 instalaţii (reţele) apă menajeră-canal, apă potabilă din reţea;
 Cazan de tip gospodăresc tip boiler de furnizare apă caldă
 instalaţii electrice de alimentare a utilajelor din dotare
 Bilanțul de materiale
Nr. Auxiliare chimice Cantităţi
 materii prime: piei crude de ovine - 1200,00 buc./22 zile
crt ( denumire (kg/lună
 auxiliare: substante chimice - 244,185 kg/1flux tehn. . comercială ) )

1 Acid formic 46,40 - sol. apoasă cu diluţie


( HCOOH ) 1:5
2 Acid acetic 9,44 - sol. apoasă cu diluţie
( CH3COOH ) 1:5
3 Amoniac ( NH3 ) 13,80 - sol. apoasă cu conc.
de 33%
4 Sodă ( Na2CO3) 12,40 - sodă calcinată
pulbere
5 Basochrom 87,20 - tanant mineral
Cr(OH)SO4 (25%Cr2O3 )
6 Spirt tehnic 22,00 - alcool etilic
CH3CH2OH
  Cantitate totala 191,24  
 Observaţie :
 Amoniacul : sunt evacuaţi împreună cu apele uzate într-un bazin subteran de
colectare-omogenizare, de unde se preiau prin intermediul unei pompe submersibile,
la un pH situat în intervalul 5,5-8,0 , în vederea preepurării fizico-chimice,
neutralizarea având loc datorită volumului mare de apă curentă folosită pentru
clătirile tehnologice.
 Cromul, ce se regăseşte la sfarşitul operţiei de cromare, în flota de argăsire, se
recuperează prin precipitare sub formă de hidroxid de crom şi se va stoca în vederea
reutilizării sau eliminării finale prin societăţi autorizate.
 Volume de apă potabilă autorizate:
 Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor aparatelor de
măsură, consemnate într-un registru de citiri.
 Cantităţile estimate de apă a se utiliza în scop igienico-sanitar, sunt:
 Qmaxim = Qmediu = Qhp = 0,0275 m3/zi
 Qmaxim = Qmediu = Qzp = 0,3300 m3/zi
 Qmaxim = Qmediu = Qap = 50,8200 m3/an
 Apa pluvială sistem de jgheaburi și burlane stocându-se într-un bazin subteran și se
utlizează în procesul tehnologic
 Descrierea fluxului tehnologic de preepurare.
 apele uzate sunt evacuate din bazinele de argasire prin curgere gravitaţională şi sunt
colectate într-un bazin subteran de colectare - omogenizare din beton .
 Bazinul subteran de colectare are o capacitate de 30,00 m3 suficient pentru a colecta şi
omogeniza apele uzate rezultate pe durata unui flux tehnologic complet (19,50 m 3
săptămânal), astfel încât acestea pot fi considerate omogenizate înaintea preepurării
fizico-chimice prin procedeul de electroflotocoagulare.
 În bazinul de colectare-omogenizare timpul de retenţie al apei este de cel puţin 48 de ore.
 Procesul tehnologic de precipitare a sărurilor de crom trivalent
 La sfârşitul operaţiei chimice de argăsire cu săruri bazice de crom a pieilor crude de
ovine, apele uzate din bazinele de argăsit se colectează separat de restul apelor uzate
din alte operaţii chimice direct din haşpel.
 Prin intermediul pompei, flotele cu conţinut de sulfaţi bazici de crom , sulfaţi de sodiu,
exces de acid sunt direcţionate într-un rezervor de colectare care are rolul de
omogenizare, respectiv de preluare a întregului volum de ape cu conţinut de crom ce
rezultă în timpul procesului chimic de argăsire .
 Timpul de stationare pentru a avea loc precipitarea si sedimentarea hidroxidului de crom,
este de aprox. 48 ore.
 Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici , apa preepurată în instalaţiile
prezentate mai sus se încadrează conform cerinţelor în vigoare respectiv NTPA 002
 Apele uzate tehnologice sunt colectate separat prin reţeaua de tuburi de PVC situate în incinta
atelierului de prelucrare a pieilor, sunt preepurate mecanic şi fizico-chimic astfel încât
indicatorii fizico-chimici finali şi apoi sunt evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească .

 SURSE DE POLUANȚI ȘI PROTECȚIA FACTORILOR DE MEDIU


Protecția calității apelor:
 Apele uzate din atelierul de productie, ajung gravitational prin canalul colector în rezervorul
de colectare iar de aici trec printr-o sită în bazinul de omogenizare.
 Prin omogenizare (amestecare) aceste ape provenind de la diversele operaţii de prelucrare se
neutralizează astfel încât pH-ul acestora se situează în intervalul 5,5 - 8,0.
 Treapta mecanică de preepurare alcătuită din:
 a) Instalaţie de colectare: preluarea și dirijarea debitelor de ape uzate spre bazinul
de omogenizare.
 b) Grătar cu bare sită și pânză; reținerea suspensiilor grosiere: fiecare utilaj este
prevazut la gura de evacuare cu dispozitive de site pentru reținerea suspensiilor
grosiere (bucăți de carne, pielițe, lână, etc.).
 c) Bazin de omogenizare omogenizarea și uniformizarea debitelor
B. Treaptă fizico-chimică de preepurare a apei uzate alcătuită din :
a) Instalaţie de electroflotocoagulare ( treaptă fizico-chimică)
b) Decantor final
c) Instalaţie de precipitare a sărurilor de crom trivalent Cr(III)

Protectia atmosferei

Prin protecția atmosferei se urmărește prevenirea, limitarea


deteriorării și ameliorarea calității acesteia pentru a evita
manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătății
umane și a bunurilor materiale. ( Legea protecției mediului
137/1995).
Principale surse de poluare a aerului sunt:
Cazan tip boiler
Faze tehnologice de prelucrare mecanică a pieilor :
 călcat
 tuns
 întins-ras
 polizare
 Societatea deţine boiler de furnizare apă caldă, care funcţioneaza pe lemne,respectiv
rumeguş, prin intermediul căruia îşi asigură necesarul de energie termică.
 Deoarece lemnul este folosit drept combustibil, nu se cauzează nici o afectare
negativă cauzată de sulf sau de metale grele.
Faze tehnologice de prelucrare mecanică a
pieilor

 În acest caz, tipul de poluare este de natură mecanică, poluanţii ce pot afecta calitatea
aerului sunt particulele fine de piele şi lână care pot ajunge în atmosferă în cazul
funcţionării defectuoase a echipamentului de reţinere a acestora cu care este dotat fiecare
utilaj specific operaţiei executate.
 Fazele de prelucrare mecanică sunt evidenţiate în bilanţul de materiale, respectiv cantitaţile
de pulberi de dermă şi lână reţinute sunt direct proporţionale cu cantitatea de piei
prelucrate.
 Pulberile colectate în filtrul tip sac aflat în dotarea fiecărui tip de utilaj, sunt evacuate zilnic
şi se depozitează într-o zonă special amenajată în vederea eliminării finale ca deşeu
tehnologic .
 Funcţionarea defectuoasă a echipamentelor de reţinere a pulberilor, conduc la imisii ale
acestora în incinta în care are loc activitatea de producţie, ceea ce face ca intervenţiile să se
producă într-o perioadă scurtă de timp pentru remedierea defecţiunilor.
PROTECŢIA SOLULUI ŞI
  SUBSOLULUI
 Surse posibile de poluare a solului şi subsolului
 În atelierul de prelucrare a pieilor crude de ovine se utilizează în procesul de fabricaţie,
substanţe chimice, de natură organică, respectiv anorganică care reprezintă un potenţial
pericol dacă se infiltrează în sol respectiv subsol.
 Din această cauză, au fost luate o serie de măsuri de prevenire a infiltrării în sol a soluţiilor cu
care se lucrează, încă de la proiectarea şi construirea halei industriale.
 Sursele posibile de poluare a solului şi subsolului sunt identice cu cele de unde provin apele
uzate, acestea la rândul lor pot reprezenta principala sursă de poluare a solului dacă nu se iau
măsuri corespunzătoare de colectare şi dirijare a acestora spre bazinul de stocare –
omogenizare , respectiv canalizarea orăşenească.
 De asemenea, deşeurile rezultate în procesul tehnologic dacă sunt depozitate necorespunzător
în locuri neamenajate pot constitui la rândul lor un real pericol de poluare al solului respectiv
subsolului.
 
PROTECŢIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITĂŢII ŞI OCROTIREA NATURII

 Orașul Cavnic este așezat pe un teren cu puternice denivelări


( diferențe de altitudine cuprinse între 550m si 1050m) aflat între
înălțimile Gutâiului ( de aproape 1448m ).

 Structura solului în zona Cavnic este in general stabilă, fiind


formată dintr-un strat stabil sub pamânt vetetal, pana la o adâncime
de cca. 10m, compus din pietriș , bolovăniș, rezultat din eroziunea
în timp a solului .
 Rocile utile cu multiple întrebuințări sunt reprezentate prin argilă caolinoasă,
nisipuri și pietrișuri în albiile minore ale râurilor.

 Tipul de habitat consta în păduri montane de fag , carpen și conifere , iarbă,


arbuști , ciuperci, tufe fructifere etc.

 Din acestea pădurile de fag si carpen ocupă versanții muntoși. Pe culmile


cele mai înalte ale munților se întalnesc pădurile de fag în amestec cu brad si
molid.