Sunteți pe pagina 1din 16

DREPT CONTRAVENȚIONAL

PROCEDURI
SIMPLIFICATE DE
CONSTATARE ŞI
EXAMINARE A
CONTRAVENŢIEI
CAPITOLUL VI':
451(1) - 451(5)
Cuprins:

1. Definiția Contravenției;
2. Procedura simplificată de Constatare și
Examinare;
3. Decizia privind examinarea
contravenţiei;
4. Contesatrea deciziei;
5. Acordul de colaboare;
6. Concluzie
Contravenția este un comportament ce
prejudiciază anumite valori protejate
de societate.
Contravențiile sunt considerate, în
unele state, drept infracțiuni cu cel
mai mic grad de pericol
social. În Republica Moldova acestea
nu sunt incluse în Codul penal, ci sunt
prevăzute într-o lege
aparte care se numește Codul
contravențional.
EXAMINAREA CONTRAVENȚIEI ÎN
BAZA CONSTATĂRILOR PERSONALE
ALE AGENTULUI CONSTATATOR:

Constatarea și • presupune achitarea unor amenzi mai


examinarea unor mici, și anume o doime din minimul
contravenții poate fi amenzii plătite.
efectuată printr-o
procedură simplificată:
ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE
COLABORARE.
• presupune achitarea a o doime din
maximul sancţiunii sub formă de
amendă.
DEPISTAREA ȘI EXAMINAREA unei contravenții 
în baza constatărilor personale:

• agentul constatator nu încheie proces-


verbal!

Condiții necesare:
• contravenția poate fi constatată în temeiul
constatărilor personale ale agentului constatator
și nu necesită acumulare de probe;
• persoana acceptă constatările agentului
constatator, ca fiind suficiente pentru
demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvârşirea
contravenţiei;
• examinarea contravenției și aplicarea sancțiunii
țin de competența agentului constatator;
• contravenția nu este pasibilă de sancțiunea
confiscării bunurilor.
Ce urmează dacă
persoana este atrsă
la răspundere
contravențională fără
încheierea procesului-
verbal?

• AGENTUL CONSTATATOR VA
EMITE O DECIZIE PRIN CARE VA
APLICA O SANCȚIUNE EGALĂ
CU O DOIME DIN MINIMUL
SANCȚIUNII SUB FORMĂ DE
AMENDĂ PREVĂZUTĂ ÎN PARTEA
Dacă
contravenția a
fost săvârșită
de un minor ?
• PROCEDURA SIMPLIFICATĂ POATE FI
APLICATĂ DOAR ÎN CONDIȚIILE
ASISTĂRII ACESTUIA DE CĂTRE
REPREZENTANTUL SĂU LEGAL.
• este un document executoriu, care
trebuie să cuprindă:
• data (ziua, luna, anul), ora şi locul întocmirii deciziei;
• calitatea, numele şi prenumele agentului constatator,
denumirea autorităţii pe care o reprezintă;
Ce este decizia • numele, prenumele, domiciliul şi/sau reşedinţa, datele din
buletinul de identitate al agentului constator sau, după caz, din
privind examinarea alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul
persoanei juridice – denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele
contravenţiei în persoanei fizice care o reprezintă;
• fapta contravenţională, locul, timpul și circumstanţele cauzei
temeiul constatării care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor
lor juridice, identitatea victimei, evaluarea pagube cauzate de
personale a agentului contravenţie;

constatator? • încadrarea juridică a faptei şi indiciile calificative ale


elementelor constitutive ale contravenţiei;
• aducerea la cunoştinţa contravenientului, drepturile şi
obligaţile;
• declarația contravenientului despre recunoaşterea săvârşirii
contravenţiei și acceptarea constatărilor agentului constatator
ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei
CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ PARTEA
REZOLUTIVĂ A DECIZIEI?

• încadrarea juridică a faptei contravenționale;


• decizia agentului constatator de sancţionare
a contravenientului;
• contul de virament al instituţiei bancare la
care se va transfera valoarea amenzii;calea
de contestare.
În decizie nu se admit
rectificări, adăugiri și alte
IMPORTANT!
modificări. În cazul
necesităţii unor astfel de
acţiuni, se emite o nouă
Decizia se semnează de către decizie în care se face
agentul constatator și consemnarea respectivă.
contravenient și se înmânează
o copie contravenientului și
Dacă contravenientul este minor, se va
victimei, dacă există.
consemna şi numele, prenumele,
În cel mult 24 de ore de la domiciliul şi/sau reşedinţa
întocmire, decizia se înscrie în reprezentantului legal al acestuia, iar dacă
ordinea întocmirii într-un contravenientul este asistat de un avocat,
se va consemna identitatea acestuia.
registru electronic ținut de
Ministerul Afacerilor Interne.
Decizia poate fi atacată cu recurs:
CINE?
• CONTRAVENIENT, VICTIMĂ, PROCUROR SAU DE CĂTRE CONDUCĂTORII
AUTORITĂȚILOR DIN CARE FAC PARTE AGENȚII CONSTATATORI.
CÂND? 
• ÎN TERMEN DE 15 ZILE DIN DATA APLICĂRII SANCȚIUNII.
UNDE?
• ÎN INSTANȚA DE FOND CONFORM COMPETENȚEI TERITORIALE.

TEMEI:
• nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa materială;
• contravenientul a fost sancționat pentru o faptă care nu este prevăzută de
partea specială a cărţii a doua;
• s-au aplicat sancțiuni în alte limite decât cele prevăzute de partea specială a
cărţii a doua.
Ce presupune procedura
simplificată de constatare
și examinare a
conravenței prin
încheierea unui acord de
colaborare?
Înțelegere manifestată prin încheierii unui acordul de colaborare
între agentul constatator, după caz, procuror și contravenient, care
își recunoaște vina, integral, în schimbul unei pedepse reduse.

!!!
!!! În cazul încheierii acordului de colaborare,
Acordul poate fi încheiat în orice contravenientului i se va aplica o sancțiune ce
moment al procesului contravenţional nu depăşeşte o doime din maximul sancţiunii
pînă la soluţionarea în fond a cauzei. sub formă de amendă prevăzută pentru
contravenția comisă.
!!!
Totodată, agentul constatator, după !!!
caz, procurorul este obligat să refuze Acordul poate fi inițiat de către
încheierea acordului de colaborare agentul constatator, după caz,
dacă fapta nu constituie contravenţie procuror, contravenient sau
sau prezintă semne de infracţiune. apărătorul său, reprezentantul legal
Acest refuz nu este pasibil nici unei căi în cazul săvârșirii contravenției de
N CAZUL ÎNCHEIERII
ACORDULUI DE
COLABORARE:

• agentul constatator, după caz, procurorul


încetează acumularea probelor
• contravenientul nu mai este în drept să-și retragă
acordul.
• În acest caz, cauza contravenţională va fi
soluţionată, prin decizie asupra cazului
contravenţional, în condiţiile acordului de
colaborare, după forma şi conţinutul menționate
pentru deciziile privind examinarea contravenţiei
în temeiul constatării personale a agentului
constatator.
Concluzie:
Odată cu accelerarea ritmului de viață, legislația
în vigoare este într-o metamorfoză continuă,
legiuitorul fiind nevoit să adapteze normele
conform realității. Aceste două proceduri
simplificate de constatare și examinare a
contravenție, nu sunt decât o dovadă a acestui
fenomen social și a pragmatismului necesar.
La fel consider că aceste modificări sunt
favorabile tuturor subiecților, deoarece cerește
simțul responsabilității cetățeanului și la fel
contribuie la creșterea respectului de către
Bîrca Elena | 2019
Studentă an. IV, fac | DREPT cetățean față de reprezentantul autorităților.
Vă mulțumesc pentru atenție!