Sunteți pe pagina 1din 8

Dezvoltarea domeniului

servicilor,dezvoltarea
întreprinderilor mici și mijlocii
Unități de competență:
Elaborarea unor strategii pentru viitoarea profesie
în cocordanță cu propriile interese și aptitudini
Obiective operaționale:
01- să difinească noțiunia de:întreprindere,afacere,
planul de afacere
02-să identifice etapele unui plan de afaceri
O3-să recunoască elementele conţinutul
unui plan de afaceri
Întreprindere  - Începere a unei activități.   
 Acțiune pornită din inițiativă personală.  
 Unitate economică de producție, de prestări de servicii sau de
comerț.

Afacere- Activitate legală din domeniul agricol, industrial, comerț, financiar etc.


desfășurată în scopul obținerii de profit. Întreprindere cu rezultat
favorabil.  Acțiune (importantă), îndeletnicire, ocupație.

Planului de afaceri - reprezinta un instrument indispensabil


intreprinzatorilor ce se foloseste pentru a incepe şi derula o afacere, care
necesită resurse financiare, materiale si umane.

 
Întocmirea unui plan de afaceri
necesită parcurgerea
urmatoarelor trei etape:
- culegerea informațiilor
- planificarea activitaii
respective- alegerea strategiei
potrivite si gasirea cailor de
atingere a obiectivelor stabilite
- redactarea planului.
Știm deja că alegerea profesiei începe cu analiza intereselor și capacităților personale și studierea lumii profesiilor,însă pentru a elabora un plan de dezvoltare,de afacere mai întîi trebuie să elaborăm PORTRETUL VOCAȚIONAL .
Portretul vocațional nu este o simplă imagine a persoanei .El reprezintă un poster pe care,în afară de fotografia eroului,sunt prezentate prin diferite modalități aptitudinile persoanei date,profesiile care se potrivesc aptitudinilor,sfaturi pentru dezvoltarea capacităților personale care duc la realizarea visului profesional .
• Fotografia ta (s el ectea ză o fo to g ra fie care, în o pi n ia ta , s e p otrivește cel ma i bi n e p rofesi ei d orite sa u fă u n a sp eci al ă ).

• Prezentarea a 3-4 inteligențe do mi n a nte (le vei id en tifica prin tr-u n tes t s p ecia l p ro p u s la l ecți a 3 ). In teli g en țel e p o t fi p rezen ta te cu a ju toru l cu vi n telo r și a s im bo lu rilo r.
• Prezentarea dovezilor. Aces tea rep rezi ntă rez u lta te a tin s e în cad ru l a ctivită ți lo r, ca re d emo n strea ză că î ntr-a devă r d eții in tel ig ențel e no m in al iz a te. Po ți u tiliz a textu l, i ma gi n i, d es ene, fo to g ra fii, d ip l ome etc. p e ca re l e vei selecta p e p a rcurs ul mo d u lu lu i.

• Prezentarea a cel puțin 3 profesii/ocupații,î n ca re a ceste in teli g en țe po t fi val o ri fica te cel ma i b in e, i nclu s iv u n a d in d o men iu l mu ncito resc. Pro fesi il e po t fi p rez en ta te cu a ju toru l ima g in il o r s a u p rin tr-un co la j .

• Prezentarea propunerilor de a ctivi tă ți p en tru d ez vo lta rea ca li tă ți lo rfo rte/i n telig en țelo rp ri orita re. Aces te p rop u n eri le vei co l ecta de l a p ă rin ți , p ro feso ri , p rieten i s a u a lte pers o a n e de î n cred ere.

Toate aceste elemente vor fi prezentate pe o coală mare de hârtie (cel puțin A3). Modalitatea de prezentare alege-o singur, ar fi bine să utilizezi mai multe culori, diferite simboluri, în caz de necesitate – cuvinte-cheie
Elementele planului de afaceri:
-sinteza planului
-prezentarea societăţii/firmei
-descrierea afacerii
-descrierea amanunțită a produselor
-definirea pieței
-organizarea firmei și managementul acesteia
-situaţia economico-financiară
Fişă de lucru
 
Planul de afaceri
 
I. Completează enunţurile următoare cu informaţia corectă:

Planul de afaceri este un instrument de.............................care se foloseste


pentru .................................................... şi care necesită
resurse......................................, ....................................., .................................. .
Rolul planului de afaceri este de a ................................ că afacerea merită finanţată dar
si de a ............................... intreprinzătorul începănd cu primul an de operare a
afacerii.
3. Planul de afaceri este un ................................. scris. El trebuie redactat cat se poate
de ................... şi ......................, întrucât este primul document ce va fi citit de un
potenţial investitor.
II. Rapundeţi cu adevarat sau fals:
1.Procesul ce stă la baza planificării afacerii nu include fixarea obiectivelor.
2.Planul de afaceri cuprinde puncte de reper şi alte elemente ajutătoare pentru
orientarea in mediul economic.
2.Prin intermediul planului de afaceri sunt valorificate experienta si realizarile din
trecut cu scopul de a proiecta viitorul.
III. Enumeră elementele şi redactează continutul general al unui plan de afaceri