Sunteți pe pagina 1din 13

Discriminarea

“ Pe om îl crează natura, dar îl educă și


dezvoltă societatea. ” (V.G.Belinski)
Discriminarea este acțiunea prin care unele persoane sunt tratate
diferit sau lipsite de anumite drepturi în mod nejustificat, pe baza
unor considerente neîntemeiate.
Discriminarea este ceea ce ignoră și rănește sentimentele
celorlalți.
Cauzele discriminării
 sexul, rasa, naţionalitatea, originea
etnică, cetăţenia, originea socială, religia,
convingerile, educaţia, limba, opiniile,
apartenenţa politică, starea sănătăţii,
vârsta, orientarea sexuală, starea civilă,
starea materială, disabilitatea, boala
cronică necontagioasă, infectare a
HIV/SIDA sau alte criterii ori semne
individuale
Tipuri de discriminare:
Dicriminare directă
Discriminare indirectă
Discriminare multiplă
Discriminare prin asociere
Segregare 
Tratament defavorizat 
Intenţie de a discrimina 
Comportament discriminatoriu 
Instigare la discriminare 
Complicitate la discriminare
Asociere pentru săvârşirea unei fapte de discriminare
Hărţuire
Hărţuire sexuală 
Victimizare
CRITERIILE DE DISCRIMINARE SUNT ACELE
CARACTERISTICI PE BAZA CĂRORA SE REALIZEAZĂ
ACTUL DISCRIMINĂRII.
CRITERIILE SUNT NUMEROASE ÎN ZIUA DE ASTĂZI,
DAR CELE MAI CUNOSCUTE SUNT:
-RASA                                
-NAȚIONALITATEA 
-ETNIA 
-CONVINGERILE
-SEXUL
-ORIENTARE SEXUALĂ
-DIFERITELE BOLI CONTAGIOASE SAU NECONTAGIOASE
FORMELE DE MANIFESTARE

Forme uşoare Forme grave

discriminarea directă, segregarea; discriminarea


discriminarea indirectă, multiplă; instigarea la
comportamentul discriminatoriu, discriminare săvârşită de o
hărţuirea, inclusiv cea sexuală,
instigarea la discriminare, intenţia persoană care se află pe o
declarată public de a discrimina, poziţie de autoritate faţă de cel
victimizarea, discriminarea prin instigat; discriminarea
asociere, asocierea în vederea
săvârşirii unei fapte de
săvârşită de două sau mai
discriminare, complicitatea la multe persoane; săvârşirea în
discriminare săvârşite cu privire la mod repetat a unei fapte de
o persoană, un grup de persoane discriminare, chiar şi după
sau o comunitate.
pedepsirea acesteia.
Efectele negative ale discriminării:

• La nivel individual: performanțe scăzute, lipsa motivației, satisfacție


profesi-onală scăzută, neimplicare, sentimente de vinovăție, diminuarea
încrederii în sine, neintegrarea în grupuri;
• La nivelul grupului: comunicare deficitară și individualism; apariția
situațiilor conflictuale, încurajarea stereotipurilor; competiție neproductivă,
productivita-te/eficientă diminuată, slabă dezvoltare și/sau nematurizarea
grupului;
• La nivelul comunității: neintegrarea școlară/profesională a persoanelor cu
di-zabilități, a persoanelor de etnie rroma etc., menținerea atitudinilor
discrimina-torii și a stigmatizării.
Aspecte conceptuale privind eliminarea discriminării şi
asigurării exercitării principiului egalităţii în drepturi a
fiinţelor umane

 Principiului egalităţii în drepturi a fiinţelor umane


   Principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de rasă
 Principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire fără deosebire de
sex
 Principiul egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de origine
etnică, naţionalitate, limbă, religie, orientare sexuală, cetăţenie
 Principiul egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de vârstă, disabilitate,
infectare a HIV/SIDA
 Principiul egalităţii în drepturi a persoanelor în exercitarea dreptului la
muncă 
 Principiul egalităţii în drepturi a persoanelor în procesul exercitării
dreptului la învăţătură
  
Ce măsuri se iau împotriva discriminării

Pentru reducerea discriminării au fost dezvoltate o serie de strategii menite să


asigure egalitatea de şanse în zonele în care au fost în mod sistematic
subreprezentate a persoanelor care fac parte din grupuri supuse în mod
tradiţional discriminării. În Statele Unite aceste strategii poartă numele de
Acţiune Afirmativă, în timp ce în Marea Britanie sunt cunoscute sub
denumirea de Discriminare Pozitivă. Aceste strategii nu presupun o
„discriminare inversă”, ci au menirea să asigure egalitatea de şanse pentru toţi
cetăţenii, indiferent de grupul căruia îi aparţin. Discriminarea Pozitivă şi
Acţiunea Afirmativă presupun pe de o parte recunoaşterea dezavantajelor
acumulate de grupurile respective, precum şi dezvoltarea de politici şi de
practici care ajută la depăşirea dificultăţilor (Neil Thompson, 1997).
Domeniile principale în care s-au focalizat acţiunile strategiilor de eliminare a
discriminării sunt piaţa muncii, educaţia şi locuirea.
Instituţii dedicate combaterii discriminării

ÎN ROMÂNIA, INSTITUŢIA CENTRALĂ A COMBATERII DISCRIMINĂRII ESTE CNCD.


ATRIBUŢIILE CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII INCLUD:
- PREVENIREA FAPTELOR DE DISCRIMINARE (PRIN REALIZAREA DE CAMPANII DE
INFORMARE, CURSURI DE FORMARE, FINANŢA-REA DE PROIECTE, REALIZAREA DE STUDII
ŞI RAPOARTE);
-MEDIEREA FAPTELOR DE DISCRIMINARE ÎNTRE PĂRŢILE IMPLICATE ÎNTR-UN CAZ DE
DISCRIMINARE; INVESTIGAREA, CONSTATAREA ŞI SANC-ŢIONAREA FAPTELOR DE
DISCRIMINARE (PRIMIND PETIŢII SAU AUTOSESIZÂNDU-SE ŞI HOTĂRÂND ASUPRA
MĂSURILOR);
- MONITORIZAREA CAZURILOR DE DISCRIMINARE; ACORDAREA DE ASISTENŢĂ DE
SPECIALITATE VICTIMELOR DISCRIMINĂRII PRIN EXPLICAREA LEGISLAŢIEI, ÎNDRUMAREA
DEPUNERII A PETIŢIEI Ş.A.
ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE STATELE PĂRŢI ALE OBLIGAŢIILOR LOR DE A RESPECTA DREPTURILE
ŞI LIBER TĂŢILE ENUNŢATE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI POATE
FACE OBIECTUL UNOR PETIŢII LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI.
ACEASTĂ INSTANŢA SUPRANAŢIO-NALĂ JUDECĂ PETIŢIILE, HOTĂRĂŞTE CĂ A AVUT LOC,
SAU NU, O INGERINŢĂ ÎN EXERCITAREA UNUI DREPT ŞI EVENTUAL, HOTĂRĂŞTE PLATA DE
DAUNE ÎN FAVOAREA PETENȚEI.
CONCLUZII

• Directivele ati-discriminare și legislația UE privind cetățenia și egalitatea de


gen pot deveni instrumente foarte eficiente ptr combaterea discriminării pe
criterii specifice, transpuse si puse în aplicare la nivel național in mod
corespunzător,acestea creează diferite domenii de aplicare ale legislației ptr
diferitele motive de discriminare si acest lucru poate fi problematic datorită mai
multor motive:
• Construirea unei ierarhii intre diferitele motive de discriminare si diferitele
instrumente legislative care se ocupă de a le oferi drepturi și protecție diferită
victimelor.Acest lucru înseamnă că anumite grupuri de oameni au o protecție
mai puternică împotriva discriminării față de altele.
• Se crează probleme ptr cei care au nevoie să adopte politici și abordări de
combatere a discriminării cu care se confruntă aceste grupuri diferite
• Este dificil ptr cei responsabili ptr punerea in aplicare a legislației care trebuie
să funcționeze in cadrul unor cadre diferite
• SUNTEM DIFERIŢI, DAR EGALI, DE ACEEA SPUNEM
Mai presus de toate,creează dificultăti deosebite in contextul
multiplelor identități ,

S-ar putea să vă placă și