Sunteți pe pagina 1din 49

PORTUGALIA

Politici curriculare

Studenți:
Harcu Diana

Savin Larisa Roxana


Buterchi Mădălina
PME II
Cuprins:

INFORMAȚII GENERALE
I. CICLURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN PORTUGALIA
1. Educația timpurie
2. Învățământul primar
3. Învățământul secundar
4. Evaluarea elevilor
5. Progresul elevilor

II. CURRICULUM NAȚIONAL


1. Prezentare
2. Discipline studiate
3. Metode de predare

III. STRATEGIA DE EDUCAȚIE NAȚIONALĂ GENERALĂ DIN PORTUGALIA


1. Prezentare
2. Obiective
3. Secțiuni din educație acoperite de strategia adoptată
4. Politica de planificare a strategiei de dezvoltare

IV. STRATEGIA DE ÎNVĂȚARE CONTINUĂ DIN PORTUGALIA


1. Prezentare
2. Obiective
V. CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR
1. Prezentare
2. Obiective
3. Reforma din anul 2016

VI. DISTRIBUȚIA RESPONSABILITĂȚILOR


1. Prezentare

VII. FINANȚAREA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR


1. Învățământul public
2. Învățământul privat

VIII. STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR


1. Prezentare pe nivele de studii
2. Ramuri de studiu în sistemul de învățămînt superior

IX. ACORDURI BILATERALE ȘI COOPERARE MONDIALĂ


1. Prezentare generală

X. PROGRAME ȘI ORGANIZAȚII LA NIVEL MONDIAL

XI. REFORMELE NAȚIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR


1. Reforma din anul 2020
2. Reforma din anul 2019 și 2018
INFORMAȚII GENERALE

• Capitala: Lisabona
• Suprafața: 92.152 km
• Populație: 10 milioane de locuitori 
• Limbi oficiale: portugheza; mirandeza este recunoscută ca limbă regională cooficială în
câteva comune din nord-estul Portugaliei
• Religii: romano-catolică, dar sunt și comunități protestante, musulmane, hinduse
• Forma de guvernământ: Republică – democraţie parlamentară
• Moneda națională: Euro
• Ziua naţională: 10 iunie
I. CICLURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN PORTUGALIA

1. EDUCAȚIA TIMPURIE
Educația preșcolară este prima etapă a sistemului de învățământ de bază portughez într-un proces de învățare continuă
și vine pentru a completa rolul părinților în educația copiilor. Educația preșcolară este opțională, fiind recunoscut faptul
că familia joacă cel mai important rol în creșterea copiilor, în timp ce educația preșcolară este universală pentru copiii
începând cu vârsta de 4 ani (Legea nr. 65/2015 din 3 iulie 2015).

În Portugalia, educația preșcolară include copiii de la 3 ani până la vârsta școlii obligatorii (6 ani).

Rețeaua națională de învățământ preșcolar este publică și privată. Școlile de creșă de stat fac parte din grupurile
școlare, împreună cu școlile care oferă educație de bază (1, 2 și 3 cicluri) și învățământ secundar superior. Asigurarea
educațională pentru copiii de până la vârsta de 3 ani nu face parte din sistemul de învățământ și, prin urmare, nu este
responsabilitatea Ministerului Educației, ci a Ministerului Muncii, Solidarității și Securității Sociale.
2. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

• Organizarea elevilor pe clase trebuie să respecte criteriile stabilite prin Ordinul


legislativ nr. 10-A/2018 din 19 iunie, modificat prin Ordinul legislativ
nr.16/2019, 4 iunie.

Înscrierea inițială în primul an de învățământ de bază este obligatorie pentru
toți copiii cu vârste cuprinse între 6 ani și se face până în data de 15
septembrie.
CICLU ȘCOLAR CLASA Vârstă
I 1-4 6-9 ANI
II 5-6 10-11 ANI
III 7-9 12-14 ANI

• În ciclul I de învățământ de bază, clasele sunt formate din 24 de elevi în clasele


I și II și din 26 de elevi în celelalte clase. În ciclurile 2 și 3, numărul de elevi
din clasă este cuprins între 24 și 28 de studenți, cu excepția celor 9 clase, care
sunt alcătuite din minimum 26 de elevi și maximum 30 de elevi.
3.ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR SUPERIOR

• Conform Legii educației, fiecare elev care finalizează cu succes învățământul de


bază are acces la învățământul secundar superior. Învățământul secundar
superior cuprinde trei ani de școlarizare (clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a) și este
în prezent obligatoriu pentru toți elevii cu vârsta până la 18 ani.

• Până în anul 2009, învățământul secundar superior a fost opțional, dar în urma
aplicării Legii nr. 85/2009 din 27 august, acesta a devenit universal, gratuit și
obligatoriu.
4. EVALUAREA ELEVILOR

Evaluarea este o parte integrantă a practicii educaționale, permițând colectarea sistematică a


informațiilor esențiale pentru luarea deciziilor adecvate în vederea îmbunătățirii calității
învățării elevilor.
Evaluarea elevilor include:
 evaluarea formativă (pe parcursul semestrului);
 sumativă (la finalul semestrului);
 evaluarea sumativă externă, care este o responsabilitate a structurilor Ministerului Educatiei.
Această evaluare include testarea finală de la sfârșitul clasei a 9-a care cuprinde subiecte bine
definite în programă și în concordanță cu cerințele programei standard pentru ciclul 3 de
studiu, la materiile Portugheză și Matematică și, în cazurile în care Portugheza este
considerată limbă străină, în concordanță cu conținutul definit în programa respectivă.
Evaluarea externă a învățării constă în:
 Teste standardizate;
 Examenele de final de ciclu;
 Examenele finale naționale.

Testele standardizate sunt predate în clasa a 2-a (ciclul I), clasa a 5-a (ciclul II) și clasa a
8-a (ciclul 3) pentru a evalua învățarea studenților și pentru a o îmbunătăți în timp util.
În legătură cu testele standardizate, în timpul anului școlar se aplică următoarele examene:
• Portugheza și cunoștințe de mediu, expresii/exprimare matematice/a artistice/a și
exprimare fizico-motorie (clasa a 2-a);
• Istoria și geografia Portugaliei, matematică și științele naturii (clasa a 5-a);
• Portugheza, istorie și geografie (clasa a 8-a).
Rezultatele și performanțele elevilor și ale scolilor la testele standard sunt înregistrate în
Raportul individual de testare (RIPA) și în Raportul de testare al școlii (REPA).
5. Progresul elevilor
• Promovarea sau nu la un nivel superior de studiu depinde de notarea cu
admis/respins la finalul fiecărui an de studiu și aprobat/refuzat/respins la finalul
fiecărui ciclu de studiu.
• În clasa I nu se repetă anul, cu excepția copiilor ai căror învățători iau această decizie
în baza numărului foarte mare al absențelor nejustificate/nemotivate.
• În clasele a 2-a si a 3-a, decizia ca un elev să fie lăsat repetent se poate lua doar după
ce i s-a acordat sprijin pedagogic și se întâmplă doar în mod excepțional. Se poate
lua o asemenea hotărâre, cu acordul consiliului clasei, dacă elevul a depășit numărul
de absențe nemotivate admise.
• La finalul ciclurilor 2 si 3 de învățare, elevii nu promovează în ciclul următor dacă
obțin note sub 3 la Portugheză și Matematică sau la oricare trei sau mai multe
materii.
• Repetenția în oricare an din învățământul de bază înseamnă că elevul trebuie să
repete clasa respectivă frecventând cursurile tuturor materiilor din programă.
• Elevii care promovează cu succes clasa a 9-a primesc o diplomă de absolvire și un
certificat care detaliază materiile și modulele studiate cu notele aferente, dar și notele
obținute la examenele de final de ciclu.
Alte prevederi educaționale

Învățământul de bază poate fi, de asemenea, încheiat și certificat pe trasee diferite,


adaptate profilului fiecărui elev și caracteristicilor individuale, cum ar fi:
 Căi curriculare alternative (PCA);
 Program integrat de educație și formare (PIEF);
 Cursuri de educare și formare(CEF).

1. Trasee curriculare alternative(PCA), create în 2006 sunt o măsură excepțională


care trebuie aplicată atunci când studenții nu înregistrează niciun progres în ceea ce
privește rezultatele academice, chiar și după adoptarea măsurilor care promovează
succesul și sunt concepute pentru a reorienta cariera școlară. Clasele cu căi curriculare
alternative au minimum 15 și maximum 20 de studenți si sunt concepute pentru grupuri
specifice de studenți până la vârsta de 18 ani, care îndeplinesc următoarele criterii:
 cel puțin două retenții în același ciclu;
 vârsta minimă de 12 ani în ciclul I și gradul 4, 13 în ciclul 2 sau 15 ani în ciclul 3;
 cu risc de abandon; probleme de integrare în comunitatea școlară, precum și cu
riscul de marginalizare și excludere socială.
2. Programul de formare și instruire integrat (PIEF) a fost creat din Planul de
eliminare a muncii copiilor în 1999, iar apoi redactat în 2003. Obiectivul acestuia are
în vedere să îmbunătățească răspunsul la cazurile de elevi care părăsesc școala,
deoarece au fost implicați în munca copiilor sau în alte forme de exploatare a
minorilor, prin reintegrarea socială prin școală, devenind o măsură socio-educativă și
de instruire orientată spre incluziune.

Programul prezintă următoarele caracteristici:


 dezvoltă competențe pentru cetățenie, precum și activități sociale, comunitare și de
solidaritate;
 este temporar și excepțional, conceput pentru tinerii între 15 și 18 ani care sunt
expuși riscului și / sau sunt în pericol de excludere educațională și socială;
 oferă certificarea competențelor pentru ciclurile I, II și III ale învățământului de bază.
3. Cursurile de educație și formare profesională sunt o oportunitate de a încheia
învățământul obligatoriu printr-o cale flexibilă ajustată la interesele studentului sau de
a continua educația sau formarea care le permite să intre în lumea muncii cu calificări.
Fiecare curs corespunde unei etape de educație / formare (de la tipul 1 la tipul 7), al
căror acces este legat de nivelul școlar și profesional de calificare atins. La sfârșitul
fiecărei etape, studentul obține certificarea academică și profesională.

Aceste cursuri sunt concepute pentru studenții care:


 au cel puțin 15 ani;
 au calificări academice inferioare ciclului II și III al învățământului de bază sau
superior sau au încheiat învățământul secundar superior;
 nu au certificare profesională sau sunt interesați să obțină o certificare profesională
superioară celei pe care o au deja.
În învățământul secundar de bază și superior există trasee organizaționale alternative,
concepute pentru a satisface cu succes nevoile pedagogice care apar în diferite
circumstanțe.

1. Cursurile artistice specializate sunt responsabilitatea Ministerului Educației (ME)


și sunt predate în școli publice, private și cooperatiste.
Cursurile artistice specializate în domeniile muzicii și dansului pot fi predate în trei
scheme diferite:
a) o schemă integrată în care elevii participă la toate componentele curriculumului din
aceeași unitate de învățământ;
b) un sistem coordonat în care materiile componentei educației artistice de specialitate
sunt predate la o școală de specialitate și celelalte componente la o școală care oferă
educație generală / regulată;
c) o schemă subsidiară (doar muzică) la o unitate de învățământ, unde participarea este
limitată la componenta de pregătire artistică de specialitate.
2. Educația pentru studenți itineranți își propune să garanteze că copiii lucrătorilor
mobili primesc școlarizarea obligatorie. Aceasta se referă la toți elevii care, datorită
naturii itinerante a profesiilor părinților / tutorilor lor, se deplasează frecvent în diferite
locații geografice și, ca urmare, participă la diverse școli pe parcursul anului universitar
(școli gazdă) pentru diferite perioade de timp, folosind astfel statutul pentru școlarii
mobili.

3. Învățarea la distanță (e-learning) a fost creată și reglementată de Ordonanța nr.


85/2014 din 15 aprilie, după proiecte pedagogice experimentale derulate anterior în
acest domeniu (de exemplu, Școala Móvel). Învățarea la distanță este concepută pentru
a răspunde nevoilor educaționale specifice ale copiilor și tinerilor care, dintr-o varietate
de motive, se regăsesc în situații temporare sau permanente care îi împiedică să
participe în mod regulat la o școală și, drept urmare, sunt lipsiți de continuitate în
învățarea lor.
Învățarea la distanță (care se bazează la Școala gimnazială superioară Fonseca
Benevides cu ciclul III, la Lisabona) este singura ofertă oficială de învățământ de acest
tip, oferită de Ministerul Educației pentru învățământul de bază (începând cu ciclul II)
și pentru învățământul secundar superior.
II. Curriculum Național
1. Prezentare generală

• Pentru a realiza o mai bună învățare care să promoveze dezvoltarea competențelor la nivel superior,

programul guvernamental a inclus ghiduri pentru implementarea unei politici educaționale care permit ca

curriculumul să fie gestionat într-un mod flexibil și contextualizat.

• Având în vedere că există școli care au reușit să contracareze principalii factorii prognozați ai eșecului,

adoptând soluții adecvate nevoilor specifice, programa este privită ca un instrument pe care școlile îl pot

gestiona și dezvolta local, astfel încât toți elevii să atingă competențe prevăzute în profilul de ieșire al

elevilor care părăsesc învățământul obligatoriu.

• Politica educațională se bazează pe combinarea a trei elemente fundamentale: autonomie, încredere și

responsabilitate - autonomie bazată pe încrederea acordată în fiecare școală, conștientizând propriul context

individual și asumându-și responsabilitatea inerentă furnizării unui serviciu public de educație de calitate.
2. Discipline studiate

Oferta școlară este determinată de echilibrul dintre alegerea și cererea elevilor care rezultă din nevoile de dezvoltare
socio-economică locală și regională.
Există patru cursuri de științe umaniste: Stiință si Tehnologie; Științe socio-economice; Limbi și științe umaniste; Arte
vizuale.
Aceste cursuri sunt concepute în principal pentru studenții care doresc să urmeze studii superioare (universitate sau
politehnică).
Componenta educațională generală este comună tuturor cursurilor care, în coordonare cu alte componente ale
curriculumului, își propune să dezvolte cunoștințe generale mai largi, prin integrarea unei dimensiuni umaniste,
sociale, artistice, științifice și tehnologice și include următoarele materii: portugheză, o limbă străină , filozofie și
educație fizică.
Planurile de studiu pentru toate cursurile științifice-științe umaniste includ, de asemenea, o componentă educativă
specifică, concepută pentru a oferi o pregătire științifică solidă în zona de studiu a fiecărui curs. Această componentă
include un set de subiecte de bază (1 subiect trienal, 2 discipline bienale în clasele a X-a și a XI-a și 2 subiecte anuale
în clasa a XII-a).
În clasa a XII-a, elevii aleg un subiect legat de curs și pot opta în continuare pentru o temă anuală dintr-un set de
discipline legate de alte domenii științifice. Modelele curriculum-ului de bază includ, de asemenea, componența de
formare a cetățeniei și a dezvoltării, care este o zonă trans-curriculară, cu o abordare interdisciplinară
Se pune un accent deosebit pe îmbunătățirea exprimării orale și scrise în portugheză. Pentru elevii care au o altă limbă
maternă, portugheza poate fi predată ca limbă străină.
În școlile private, unele cursuri au discipline specifice cu programe curriculare speciale (incluse în cursuri de știință și
tehnologie). Aceste programe sunt proiectate de școli și transmise Direcției Generale pentru Educație (DGE) pentru
revizuire și aprobare pedagogică, conform raportului ANQEP.
3. Metode de predare

Cadrul legislativ și documentele curriculare recomandă anumite metodologii, însă școlile iau decizii proprii cu
privire la metodologiile folosite prin intermediul consiliului pedagogic. Profesorii pot alege metodologiile cele mai
potrivite pentru predarea cursurilor lor, cu condiția să respecte timpul minim de predare.
Principiile care definesc metodologiile ce trebuie implementate de școli includ:
îmbunătățirea calității predării și învățării pe baza unei abordări pe mai multe niveluri, consolidând intervenția
curriculară în școli și natura formativă a evaluării; accentuarea managementului și predării interdisciplinare a
curriculumului prin proiecte care reunesc învățarea de la diferite discipline, planificate, implementate și evaluate de
toți profesorii consiliului sau clasei; flexibilitatea contextualizată a modului de organizare a elevilor și a
curriculumului, folosind metodele, abordările și procedurile care sunt cele mai potrivite pentru toți elevii pentru a
atinge profilul de ieșire din învățământul obligatoriu; proiectarea unui curriculum integrat care reunește toate
activitățile și proiectele școlare, vizualizându-le ca o sursă de învățare și dezvoltare a competențelor pentru elevi;
pomovarea educației cetățenești; dezvoltarea personală și interpersonală; intervenția socială pe toată durata școlii
obligatorii; accentuarea diversității lingvistice a elevilor și a comunității ca expresie a identității individuale și
colective;
Pe lângă acestea, sunt definite diverse orientări curriculare pentru anumite materii, care sunt implementate treptat.
Manualele constituie o importantă resursă didactico-pedagogică în procesul de predare și învățare, motiv pentru
care școlile le folosesc în conformitate cu legislația în vigoare, proiectarea lor fiind responsabilitatea editorilor
educaționali care au libertatea și autonomia în acest sens.
Procesul de selecție a manualelor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale permanente trebuie să implice
profesori specializați în lucrul cu acești copii.
Manualele de învățământ primar și secundar rămân de obicei utilizate pentru o perioadă de șase ani. Manualele
pentru nivelul secundar superior nu sunt gratuite pentru elevi, cu excepția celor care beneficiază de bursă socială
școlară.
Nu există recomandări oficiale cu privire la temele pentru acasă.
III. STRATEGIA DE EDUCAȚIE NAȚIONALĂ GENERALĂ
DIN PORTUGALIA

 În contextul 2014-2020, îmbunătățirea educației de bază și formarea forței de


muncă trebuie să genereze, de asemenea, competențele necesare dezvoltării
personale și modernizării întreprinderilor și economiei, precum și facilitarea
realizării academice și profesionale a cetățenilor.
 Aceste obiective se aplică atât tinerilor, cât și adulților, fiind un lucru care
promovează noi oportunități de calificare pentru persoanele aflate deja pe piața
ocupării forței de muncă, dintre care mulți au părăsit timpuriu școala sau au
abandonat-o.
IV. STRATEGIA DE ÎNVĂȚARE CONTINUĂ
DIN PORTUGALIA

În ultimele decenii, Portugalia a depus un efort semnificativ pentru îmbunătățirea calificărilor populației,dar chiar și așa nu
ajuns la nivelul de dezvoltare al altor țări dezvoltate
Cadrul strategic de referință 2014-2020 dorește îmbunătățirea educației de bază și formarea forței de muncă, care trebuie să
genereze competențele necesare dezvoltării personale și modernizării întreprinderilor și economiei, precum și facilitarea
realizării academice și profesionale a cetățenilor.
Strategia definită rezidă în patru domenii care aveau ca scop:
o  creșterea numărului de posturi vacante la cursuri de certificare duală, lărgirea rețelei și a profilului promotorilor; rafinarea
procedurilor de certificare, inclusiv procesele care implică validarea și certificarea competențelor; revizuirea criteriilor bazate
pe finanțare și, intercalarea sistemului educațional cu sistemul de instruire.
o stimularea cererii și atragerea poporului portughez, astfel încât să-i conștientizeze de obiectivele calificării și proiectarea unor
sisteme adecvate de încurajare, dar și facilitarea participării la cursuri diversificate de școlarizare și formare profesională,
mobilizarea tuturor agenților publici și privați relevanți și îmbunătățirea articulării dintre oferta și cererea de calificări
o accelerarea ritmului în care etapele de școlarizare sunt realizate pentru a reduce distanța dintre tiparele standard europene și
modelele portugheze.
o a lucra de-a lungul unei axe destinată tinerilor și, în același timp, a lucra de-a lungul unei axe destinată adulților și promovarea
ideei „adulților care revin la calificările de bază”, astfel încât să se pună bazele și adulții să se implice în activități de învățare
pe tot parcursul vieții, cerute de o economie și o societate în schimbare rapidă.
V. CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR

 Un sistem național de calificări include toate aspectele activității unei țări legate de
recunoașterea învățării și a altor mecanisme care combină educația și formarea cu piața de
muncă și societatea civilă.
 În Portugalia, sistemul național de calificări (SNQ) a început cu Rezoluția nr. 173/2007 a
Consiliului de Miniștri, la 7 noiembrie. În același an a definit obiective precum
promovarea învățământului de nivel secundar superior ca o calificare minimă pentru
populație și investiția în certificare duală, atât prin creșterea furnizării ÎFP, cât și prin
recunoașterea, validarea și certificarea formală, competențe de învățare informale și non-
formale.
 Pentru tineri, SNQ este baza pentru o gamă largă de educație și instruire, cum ar fi
cursurile VET.
 În ceea ce privește adulții, acesta își propune să dezvolte în continuare un sistem de
îmbunătățire a calificărilor pentru adulți, folosind diferite instrumente, în special
mecanismele de recunoaștere, validare și certificare a competențelor dobândite de-a
lungul vieții în contexte formale, informale și non-formale și pentru vocațional- instruire
orientată la care poate participa forța de muncă.
VI. DISTRIBUȚIA RESPONSABILITĂȚILOR

 Agenția Națională pentru Calificare și Educație Profesională (ANQEP, IP) și Institutul


pentru Ocuparea Forței de Muncă și Formare Profesională (Institutul de Emprego și
Formația Profesională – IEFP, IP) sunt organisme cu responsabilități în educația adulților
și instruire.
 ANQEP, IP este o instituție publică care face parte din administrația indirectă a statului,
supravegheată de Ministerul Educației (ME) alături de Ministerul Muncii, Solidarității și
Securității Sociale (MTSSS) , împreună cu Ministerul Economiei (ME), care are ca
misiune coordonarea și implementarea politicilor privind educația și formarea
profesională a tinerilor și adulților, precum și asigurarea dezvoltării și gestionarea
sistemului național de recunoaștere, validare și certificare a competențelor.
 IEFP, IP este serviciul public național de ocupare a forței de muncă și are ca misiune
promovarea creării și calității locurilor de muncă și combaterea șomajului prin
implementarea politicilor active de angajare, în special a formării profesionale. Diferitele
sale atribuții includ promovarea calificărilor academice și profesionale pentru tineri și
adulți, prin furnizarea de certificare duală și, respectiv, formare profesională certificată,
adaptată pe căi individuale și importantă pentru modernizarea economiei.
VII. FINANȚAREA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT

 Ministerul Educației are sarcina de a defini politicile educaționale, de a coordona implementarea


acestora și de a asigura funcționarea sistemului educațional, fiind principalul său finanțator. La
finanțare contribuie și alte ministere, regiuni autonome și municipalități. Ministerul Științei,
Tehnologiei și Învățământului Superior este responsabil pentru finanțarea învățământului superior.

Fondurile publice alocate învățământului preșcolar sunt responsabilitatea comună a Ministerului
Educației, Ministerului Muncii, Solidarității și Securității Sociale și a autorităților locale. Rețeaua
publică de învățământ preșcolar este plătită în totalitate de către stat.
 Programul bugetului pentru știință și învățământ superior este finanțat în principal din resurse de la
bugetul de stat (60,2%), precum și din veniturile proprii. Aceste venituri (39,8%) includ taxe pentru
studenți, fonduri europene care provin din proiecte cofinanțate, donații și servicii furnizate.
 Educația și formarea pentru adulți oferită de Ministerul Educației și Ministerul Economiei sunt
finanțate atât de la bugetul de stat, cât și de Programul Operațional Capital Uman (HCOP)
(Programul Operațional do Capital Humano-POCH), care face parte din strategia Portugalia 2020.
 Singura instruire care necesită plata unei taxe de către cursanți face parte din Inițiativa de formare
pentru antreprenori. În ceea ce privește nivelul învățământului primar, inițiativa a presupus plata
unei taxe de înscriere în valoare de 250 de euro, care va fi rambursată la finalizarea cu succes a
formării.
VIII. STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

 Învățământul superior portughez este organizat ca un sistem binar, care integrează


universitatea și sistemele politehnice. Este orientat mai mult către formarea științifică,
combinând eforturile și abilitățile unităților didactice și de cercetare și își propune să
garanteze o pregătire culturală și științifică solidă și, totodată, să ofere o pregătire tehnică
care să permită studenților să exercite tot felul de activități culturale și profesionale,
promovând dezvoltarea de analiză critică, precum și abilitățile de concepție și inovare.

 Legea educației (Legea nr. 46/86 din 14 octombrie), modificată prin Legile 115/97 din 19
septembrie, 49/2005 din 30 august și 85/2009 din 27 august, stabilește, prin modificarea
din anul 2005, adoptarea modelului de trei cicluri de studiu care duce la trei tipuri de studii
academice:
o Licență (ciclul I)
o Master (ciclul de gradul II)
o Doctorat (ciclul de gradul III)

 Anul universitar poate fi organizat în ani, semestre, termene sau o altă formă. În oricare
dintre aceste cazuri, un an universitar full-time este cuprins între 1.500 și 1.680 de ore,
ceea ce este echivalent cu între 36 și 40 de săptămâni.
IX. ACORDURI BILATERALE ȘI COOPERARE MONDIALĂ

Acorduri bilaterale
La fel ca alte state democratice, Portugalia se bazează pe tratate, acorduri sau
convenții bilaterale ori multilaterale, instrumente voluntare și discreționare de politică
externă.

Există, în principal, două tipuri de domenii din învățământ, unde se încheie tratate
sau acorduri:
o Ajutor (transfer necomercial de bunuri, capital și servicii - ajutor educațional,
asistență tehnică, cooperare etc.);
o Cultură (schimburi și alte programe comune în domeniul culturii în sensul cel mai
larg - educație, știință și tehnologie etc.).
Programele care decurg din aceste acorduri, ce durează de obicei 3 ani, sunt
definite de comisiile mixte.
Aceste programe includ, în general, următoarele domenii de cooperare:
o schimbul continuu de documente și informații în educație pentru a înțelege
mai bine diferitele sisteme educaționale;
o schimbul de experți în educație pentru a actualiza constant cunoștințele
despre reforme și inovații, atât în ​sistemele de învățământ, cât și în
pedagogie;
o predarea limbilor și culturilor din țările respective;
o recunoașterea și echivalența calificărilor;
o înființarea de parteneriate între școli;
o cooperarea în învățământul superior.
În ceea ce privește cooperarea bilaterală, Ministerul Științei, Tehnologiei și
Educației Superioare și Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Afacerilor
Externe, pregătind și monitorizând negocierea acordurilor, protocoalelor și a altor
forme de cooperare internațională și a programelor de acțiune.

În ceea ce privește sectorul educației, domeniile prioritare ale acestor instrumente de


politică sunt:
o schimbul de informații și practici educaționale;
o recunoașterea studiilor echivalente;
o mobilitatea profesorilor, studenților și experților;
o parteneriate între școli.
Cooperarea bilaterală presupune identificarea diferitelor constrângeri cu care se
confruntă sistemele de învățământ respective. Aceasta are ca scop sprijinirea
extinderii acoperirii și îmbunătățirea calității căilor orientate vocațional, precum și
sprijinirea consolidării capacității instituționale prin activități de formare pentru
formatori, profesori, manageri și specialiști, ce introduc noi tehnologii și metode de
predare, susțin proiectarea și dezvoltarea materialelor didactice, precum cărți școlare
pentru elevi și profesori și sprijină definirea formelor adecvate de management
școlar și pedagogic, dar și planificarea metodelor de management.

Predarea și diseminarea limbii portugheze este o prioritate majoră, fie explicit, fie
implicit, în toate programele, cum ar fi în acțiunea care are drept scop îmbunătățirea
calității educației. Prioritizarea acestui aspect se explică prin faptul că una dintre
problemele sistemelor de învățământ ale țărilor în care se predă limba portugheză în
școli este că elevii și profesorii nu o stăpânesc foarte bine.
Cooperare și participare la programe și organizații la nivel mondial

• Organizarea statelor ibero-americane pentru educație, știință și cultură (OEI);


• Comunitatea țărilor care vorbesc portugheză (CPLP);
• Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO);
• Consiliul Europei (CoE).
Organizația statelor ibero-americane pentru educație, știință și cultură (OEI)

Portugalia este un stat membru al Organizației Statelor Ibero-Americane pentru


Educație, Știință și Cultură (OEI), organism internațional pentru cooperarea între
țările ibero-americane în domenii ale educației, științei și culturii în contextul
dezvoltării, democrației și integrării regionale.

În acest context, Portugalia are relații de cooperare cu toate țările care cuprind OEI,
care, în afară de Portugalia, sunt: Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Costa
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Spania, Guatemala, Ecuatorial Guineea,
Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Principatul
Andorra, Republica Dominicană, Uruguay și Venezuela.

Proiectul „Metas Educativas 2021”, în care Portugalia este implicată încă de la


început, a fost considerat de miniștrii educației OEI (în aprilie 2009 la Lisabona)
drept o oportunitate istorică și o provocare strategică pentru a da un impuls definitiv
pentru educația necesară în fiecare dintre țările ibero-americane. Acest proiect a fost
adoptat de OEI pentru a dezvolta sistemele de învățământ din statele lor membre.
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)

La nivel național, s-a desfășurat o muncă constantă în cadrul Dakarului în două


domenii principale:

o sprijin pentru pregătirea planurilor naționale de educație pentru țările africane


care vorbesc limba portugheză;
o proiecte de dezvoltare pentru cooperare bilaterală și multilaterală prin proiectul
„Educația pentru toți” și, mai recent, prin Agenda Educației 2030.

Portugalia a fost implicată, de asemenea, în inițiativa „Deceniul Educației pentru


Dezvoltare Durabilă” (2005-2014), lansată de Organizația Națiunilor Unite.
Consiliul Europei (CoE)

Portugalia participă la coordonarea CoE, și anume în Comitetul pentru politici și


practici educaționale, implicat în următoarele activități sub egida organizației:

o Competențe pentru viața în democrație (competențe pentru o cultură a


democrației, educație pentru cetățenia digitală și misiunea democratică a
învățământului superior);
o Abordări incluzive ale educației (integrarea lingvistică a adulților migranți,
amintirea istoriei Holocaustului, libertatea academică și recunoașterea în
învățământului superior);
o Etică și integritate în educație;
o Politici lingvistice.
X. PROGRAME ȘI ORGANIZAȚII LA NIVEL MONDIAL

În Portugalia, cadrul de mobilitate și internaționalizare în educație și formare se


concentrează pe trei domenii prioritare:
o cooperarea la nivelul UE ;
o cooperarea internațională (bilaterală și multilaterală);
o cooperarea în educație.

În relație cu Uniunea Europeană, cooperarea în educație și formare are loc atât la


nivel național, cât și la nivel european, prin programare, activități și proiecte de
natură și conținut diferit.
Au fost intervenții în legătură cu procesul de extindere a Uniunii Europene, în ceea
ce privește piața internă și relațiile instituționale ale Uniunii Europene cu țările din
afara UE și organizațiile internaționale.
În ceea ce privește cooperarea internațională, merită menționate relațiile
bilaterale prin acorduri culturale cu aproximativ 100 de țări din întreaga lume.

Există o cooperare bilaterală în domeniul educației, împreună cu organismul


portughez responsabil pentru coordonarea cooperării culturale, care include:
OCDE, Consiliul Europei, OEI, ONU și UNESCO.

Internaționalizarea a devenit din ce în ce mai importantă pentru dezvoltarea


educației, așa cum este evident prin implementarea mai multor inițiative
internaționale, în conformitate cu „Planul strategic de dezvoltare” al sistemului de
învățământ portughez.

Odată cu aderarea Portugaliei la procesul de la Bologna, promovarea mobilității


intra și extra UE a studenților, profesorilor și cercetătorilor a devenit o necesitate.
Programe și proiecte care au permis mobilitatea studenților și personalului
academic din Portugalia

Convingerea fermă a politicii guvernului portughez este că mobilitatea


studenților este o oportunitate excelentă și, așadar, urmărește să permită
majorității studenților să aibă acces la cel puțin o perioadă scurtă de mobilitate.
Aceștia vor beneficia de experiență într-un sistem de învățământ diferit, dar și
de oportunitatea de a-și dezvolta soft skills.
Participarea la programele UE pentru studenți
Erasmus +
• Portugalia participă la programul Erasmus încă de la punerea în aplicare de
către Comisia Europeană (în 1987). În Portugalia, Programul Erasmus s-a
extins odată cu accesul sporit la învățământul superior, devenind principala
sursă de finanțare pentru mobilitatea transnațională a studenților și profesorilor
în vederea internaționalizării instituțiilor de învățământ superior.

Erasmus Mundus (programe de master comune)


• Portugalia a fost extrem de activă în Erasmus Mundus de la punerea în aplicare
a primei faze (2004-2008). Prin aceste programe și legislație comună care
reglementează gradele comune (Decretul Legii nr. 67/2005, 25 martie și
Decretul Legii nr. 74/2006, 24 martie, modificat prin Decretul-Lege nr.
107/2008, 25 iunie, nr. 230 / 2009, 4 septembrie și nr. 115/2013, 7 august) s-a
facilitat, de asemenea, punerea în aplicare a Procesului Bologna și
internaționalizarea învățământului superior portughez, prin parteneriate
integrate.
Inițiativa universităților europene

În 2019, primele 17 universități europene au fost selectate printr-o inițiativă pilot


finanțată de Erasmus + cu o a doua etapă lansată pentru a selecta încă 24 în anul
2020.

Această inițiativă emblematică a avut un mare succes și a contribuit la crearea


unui Spațiu European de Educație.
Participarea la programele UE pentru personalul academic din Portugalia

Erasmus+: Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals

Mobilitatea personalului din învățământul superior din cadrul Programului Erasmus a


înregistrat o creștere treptată de-a lungul anilor în Portugalia prin acțiunea Key 1 (KA1 -
Mobilitatea de învățare a persoanelor). Între 2014 și 2019, au existat 11 500 de exemple de
mobilitate a personalului, ca parte a acțiunii Key 1 (KA103).
La fel ca studenții, toți „beneficiarii” cu nevoi speciale selectate pentru HEI-ul lor pentru a
participa la o mobilitate Erasmus pot solicita un supliment financiar, care este finanțat de
UE.

Erasmus +: Acțiunea Key 2 - Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici

Este important să subliniem Acțiunea Key 2 (KA2 - Cooperarea pentru inovare și schimbul
de bune practici - Parteneriate strategice), ale căror cereri trebuie depuse anual Agenției
Naționale pentru Educație și Instruire Erasmus +. Această acțiune-cheie facilitează
proiectele între instituțiile de învățământ superior în domeniul cooperării pentru inovare.
Acțiunile Jean Monnet

Acțiunile Jean Monnet vizează stimularea predării, cercetării și reflecției în domeniul studiilor
de integrare europeană la nivelul instituțiilor de învățământ superior din cadrul Comunității
Europene și din afara acesteia.
Începând cu anul 2007, acțiunile Jean Monnet au făcut parte din noul program de învățare
continuă 2007-2013, fiind continuat în cadrul programului Erasmus + actual, iar acțiunile
gestionate central de DG EAC.

Erasmus Mundus - Joint Master Degrees

După cum am menționat deja, instituțiile de învățământ portughez participă la diferitele


acțiuni ale programului Erasmus Mundus încă de la început. Cursurile de master Erasmus
Mundus sau diplomele de master comune Erasmus Mundus (JMD) au primit cadre didactice
din țări terțe.
Aceste cursuri comune au implicat, de asemenea, perioade de mobilitate între instituțiile de
învățământ european participante, precum și intensificarea cooperării, schimbul de bune
practici și cunoștințe și dezvoltarea învățării la distanță. În Portugalia, promovarea și sprijinul
pentru acest program, atât pentru instituții, cât și pentru participanți individuali, este oferit de
Agenția Națională pentru Educație și Formare Erasmus +, ca punct de contact pentru
managementul centralizat al Programului.
XI. REFORMELE NAȚIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SUPERIOR
2020
• Elevii din învățământul profesional care intră în învățământ superior
• CERCETARE 4 COVID 19

2019
• Planul național de locuințe pentru învățământul superior (Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior)
• Sesiuni de studiu și cercetare în Portugalia 2019 (Jornadas Estudar e Investigar em Portugal 2019)
• Creșterea numărului de posturi vacante în regiunile interioare
• Recunoaștere automată
• Burse de cercetare
• Infocursuri
• Învățământul superior la distanță

2018
• Strategia națională pentru utilizarea inteligenței artificiale
• ID Ciência Vitae și Ciência
• Simplificarea proceselor
• Decretul-lege care stabilește baza legală a centrelor academice clinice și a proiectelor pilot de spitale universitare
• Amendamente ale cadrului legal pentru recunoașterea gradelor și diplomelor de învățământ superior
• Amendamente ale statutului de student internațional
Elevii din învățământul profesional care intră în învățământ superior

La 5 martie, Guvernul a aprobat legislația (Decretul-lege nr. 11/2020, din 2 aprilie) care
își propune să dubleze numărul studenților care urmează studii superioare după
învățământul profesional de nivel secundar și cursuri artistice de specialitate.

Există încă o inegalitate considerabilă în ceea ce privește accesul la învățământul


superior, în special pentru studenții care au urmat calea profesională. Datele actuale
indică faptul că, în timp ce 85% dintre studenții care termină ciclul gimnazial pe calea
tradițională de știință sau științe umaniste intră în învățământul superior, pentru studenții
din învățământul profesional procentul este de doar 18%, „echivalent cu 4.500 de elevi
pe an”.

Pentru eradicarea acestui dezechilibru și adaptarea sistemului de acces la învățământul


superior la o gamă mai largă de studenți de nivel secundar, Guvernul aprobă noi măsuri
care prevăd ca studenții să susțină examene la instituțiile de învățământ superior la care
se aplică, pentru a evalua dacă au cunoștințe și abilități considerate necesare pentru a
avea succes în ciclul de studiu respectiv.
CERCETARE 4 COVID 19

Fundația pentru Știință și Tehnologie a lansat inițiativa „RESEARCH 4 COVID 19” în martie
2020, răspunzând nevoilor create de actuala criză epidemiologică din țară.

Aceasta este o finanțare excepțională pentru a sprijini proiecte și inițiative de cercetare și


dezvoltare (R&D) deja în curs sau proiecte pe termen scurt care urmează să fie întreprinse, ce
pot satisface nevoile Serviciului Național de Sănătate (SNS).

Agenția pentru Cercetări Clinice și Inovare Biomedicală (AICIB) colaborează, de asemenea, la


această inițiativă. Obiectivul său este mobilizarea capacității științifice și tehnologice existente
a Portugaliei de a combate noul coronavirus și COVID-19, inclusiv reorientarea activităților în
desfășurare în acest sens.

În mod specific, acesta își propune să încurajeze activitățile de cercetare și dezvoltare cu


impact pe termen scurt care să contribuie la:
o managementul intern al crizei epidemiologice;
o îmbunătățirea răspunsului sistemelor de sănătate la COVID-19;
o gestionarea pacienților și / sau implementarea măsurilor de sănătate publică, în conformitate
cu prevederile Direcției Generale pentru Sănătate - Planul Național de Pregătire și Răspuns la
Coronavirus (COVID-19).
Învățământul superior la distanță

Guvernul a aprobat cadrul legal pentru învățământul superior la distanță prin


Decretul-Lege nr. 133/2019 din 3 septembrie.

Această legislație stabilește un cadru clar de principii și reguli pentru acreditarea,


organizarea și funcționarea învățământului superior la distanță, susținută de
cooperarea Universității Aberta (Universitatea Deschisă) cu alte instituții.

Cadrul este aplicabil numai ciclurilor de studiu în care cursurile de învățământ la


distanță reprezintă peste 75% din creditele totale ale ciclului de studiu respectiv,
ținând cont de caracteristicile ciclului în sine.
2018

Strategia națională pentru utilizarea inteligenței artificiale

Strategia națională pentru utilizarea inteligenței artificiale se află în prezent în


stadiul de dezvoltare, devenind operațională până la sfârșitul anului. Proiectele în
care instituțiile științifice prelucrează date din administrația publică și statul vor
acționa ca modele.
Prelucrarea datelor, cum ar fi incidența bolilor sau numărul de accidente rutiere, va
permite implementarea unei strategii naționale, asigurând practica etică și protecția
vieții private.
Decretul-lege care stabilește baza legală a centrelor academice clinice și a
proiectelor pilot de spitale universitare

Patru decrete-legi au fost adoptate pentru a se conforma recomandărilor OCDE în


urma evaluării sistemelor de învățământ superior, știință, tehnologie și sisteme de
inovare în 2016 și 2017.

Decretul-lege care stabilește baza legală a centrelor academice clinice și a


proiectelor pilot ale spitalelor universitare.

Crearea unui cadru legal aplicabil tuturor centrelor academice clinice garantează
dezvoltarea continuă integrată a asistenței, a activității de predare, a cercetării clinice
și transnaționale, încurajând implementarea celor mai bune practici interne și
internaționale.
Amendamente ale cadrului legal pentru recunoașterea gradelor și diplomelor
de învățământ superior

În 2016 și 2017, OCDE a efectuat o evaluare a sistemelor de învățământ superior,


știință, tehnologie și inovare solicitate de ministrul portughez pentru știință,
tehnologie și învățământ superior, la aproximativ 10 ani de la cea întreprinsă în
2006-2007.

Acest proces de evaluare a dat naștere unui set de recomandări prezentate de OCDE
la începutul lunii februarie 2018 pentru a spori performanța și impactul activităților
și instituțiilor de învățământ superior și de cercetare și dezvoltare din Portugalia,
dintr-o perspectivă internațională și într-un context multidisciplinar.

Aceste recomandări consolidează orientările adoptate de guvern în ultimii ani, cum


ar fi promovarea formării profesionale prin cicluri scurte în politehnică, precum și
crearea de locuri de muncă științifice în Portugalia ca o condiție critică pentru
dezvoltarea capacității de cercetare și inovare.
Amendamente ale statutului de student internațional

Prin Decretul-Lege 55/2018 aprobat de Consiliul Miniștrilor, 15 februarie, Guvernul


portughez și-a subliniat disponibilitatea de a primi elevi și familii care au fost
strămutați din cauza conflictelor armate, violenței răspândite și încălcărilor
drepturilor omului în țările lor de origine, ajutând la susținerea mai eficientă a
reintegrării acestora, precum și la procesele de reconstrucție viitoare a acestor
comunități și țări.

În acest scop, este important să se elimine constrângerile legale existente cu privire


la primirea studenților în astfel de situații în învățământul superior.
Legislația menționată anterior stabilește cadrul legal care permite accesul acestor
studenți la instituții de învățământ superior prin mecanisme pentru studenții
internaționali, asigurând în același timp că celor aflați în situații de urgență
umanitară - refugiați, strămutați sau cu statut egal cu refugiații - le este garantat
accesul complet la social sprijin, inclusiv burse și echivalență excepțională pentru
studenții autohtoni, în ceea ce privește plata școlii și taxele.
Bibliografie

• http://www.mae.ro/node/4534;
• https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-high
er-education-53_en
;
• https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and
-policy-developments-53_en
.
Activitate colegi

1. Considerați că există asemănări și/ sau deosebiri între sistemul de


învățământ din Portugalia și România? Precizați-le!
2. Ce părere aveți despre obligația de a urma învățământul supeior secundar în
Portugalia? Aduce acesta o serie de avantaje sau de dezavantaje în educația
elevilor?
3. Precizați două argumente în favoarea extinderii programelor și proiectelor
la nivel mondial în sistemul educației din Portugalia.
4. Care sunt domeniile de cooperare mondială în care este antrenat sistemul
educațional portughez?
5. Identificați impactul asupra nivelului de performanță a beneficiarilor în
urma creșterii șansei studenților și cadrelor didactice de a participa la proiecte
Erasmus pe teritoriul Europei și nu numai.

S-ar putea să vă placă și