Sunteți pe pagina 1din 33

CREDINȚA ÎN DUMNEZEU TATĂL

1. Cred Întru Unul


Dumnezeu,
Tatăl Atotțiitorul, 
Făcătorul cerului şi
al pământului,
văzutelor tuturor şi
nevăzutelor
CREDINȚA ÎN DUMNEZEU FIUL
2. Şi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
Unul Născut,  Care din Tatăl
S-a născut, mai înainte de
toţi vecii. 
 Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, 
Născut, nu făcut,
Cel de o fiinţă cu Tatăl,
prin Care toate s-au făcut.
CREDINȚA ÎN DUMNEZEU FIUL
3. Care pentru noi
oamenii şi pentru a
noastră mântuire 
S-a pogorât din
ceruri 
Şi S-a întrupat de
la Duhul Sfânt şi din
Maria Fecioara 
Şi S-a făcut om.
CREDINȚA ÎN DUMNEZEU FIUL

4. Şi S-a răstignit
pentru noi în zilele
lui Pilat din Pont, 
și a pătimit şi S-a
îngropat. 
CREDINȚA ÎN DUMNEZEU FIUL

5. Şi a înviat a treia zi
după Scripturi .
CREDINȚA ÎN DUMNEZEU FIUL

6. Şi S-a înălţat la
ceruri şi şade de-a
dreapta Tatălui.
CREDINȚA ÎN DUMNEZEU FIUL

7. Şi iaraşi va să vină
cu slavă, să judece
viii şi morţii, 
a cărui Împărăţie nu
va avea sfârşit.
CREDINȚA ÎN DUMNEZEU
DUHUL SFÂNT
8. Şi întru Duhul Sfânt,
Domnul de viaţă
Făcătorul, 
Care din Tatăl
purcede, 
Cela ce împreună cu
Tatăl şi cu Fiul este
închinat şi slăvit, 
Care a grăit prin
prooroci. 
CREDINȚA ÎN BISERICA CREȘTINĂ

9. Întru una, Sfântă


Sobornicească şi
apostolească
Biserică,
CREDINȚA ÎN SFINTELE TAINE

10. Mărturisesc un
botez întru iertarea
păcatelor,
CREDINȚA ÎN ÎNVIERE

11. Aştept învierea


morţilor
CREDINȚA ÎN VIAȚA VEȘNICĂ

12. Şi viaţa veacului


ce va să fie.
Unde și când se rostește crezul creștin-ortodox?
ROSTIREA CREZULUI – MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ – FORMĂ DE CREDINȚĂ
CREDINȚA – CONDIȚIE NECESARĂ PENTRU MÂNTUIRE (pe lângă har și iubire)
CREZUL – FORMĂ DE RUGĂCIUNE DE SLĂVIRE, DE AFIRMARE A ADEVĂRULUI

BOTEZUL CREȘTIN – NAȘII CREȘTINI-ORTODOCȘI

SFÂNTA LITURGHIE – DUMINICA – BISERICĂ: TOȚI

RUGĂCIUNEA OBȘTEASCĂ: SFINTELE SLUJBE

RUGĂCIUNEA PARTICULARĂ: ACASĂ – FIECARE OM

ȘCOALĂ - ORA DE RELIGIE – ELEVII, PROFESORII


Crezul creștin-ortodox

Simbolul de credință
Niceea - Sinodul I (325)
Constantinopol - sinodul al II-lea (381)
IDEILE PRINCIPALE din CREZUL CREȘTIN
ARTICOLELE CREDINȚA DESPRE:

DUMNEZEU – SFÂNTA TREIME:


articolele de credință 1-8 TATĂL, FIUL și SFÂNTUL DUH

1 DUMNEZEU TATĂL (Unul)

2-7 DUMNEZEU FIUL

8 DUMNEZEU DUHUL SFÂNT

9 SFÂNTA BISERICĂ (una)

10 SFINTELE TAINE: (harul)

11 învierea morților

12 viața veșnică
Scopul vieții: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” Ioan
17,3

Care este scopul omului Să Îl cunoască pe


pe pământ? Dumnezeu
Să Îl iubească pe El
Scop = țel, țintă, menire, și pe oameni
împlinire Să Îl slăvească,
mulțumindu-i.
Scopul omului
Să fie fericit prin
este
virtuțile iubirii.
îndumnezeirea prin har.
Mijloacele mântuirii și ale desăvârșirii
Metodele înduhovnicirii și ale îndumnezeirii
Căile asemănării cu Dumnezeu și ale sfințirii

1. credința corectă
(prin MĂRTURISIRIREA EI)
Care sunt mijloacele
(metodele, căile) 2. iubirea adevărată
prin care își poate (prin FAPTELE BUNE)

împlini scopul său? 3. primirea harului


(prin SF. TAINE în BISERICĂ)
Omul – creat de Dumnezeu
„după chipul și după asemănarea Sa”
„după chipul” Mijloace „asemănarea”
(sufletul): (căi, metode): (scop: desăvârșirea):

1. Mintea 1. Credința 1. Cunoașterea

2. Sentimentul 2. Faptele 2. Iubirea


bune

3. Voința liberă 3. Sfințenia


3. Harul
divin
Rolul învățătoresc în Biserică

1. Mântuitorul Iisus
Cine a predicat Hristos – Fiul lui
credința creștină Dumnezeu
necesară
pentru mântuire și 2. Sfinții Apostoli
pentru împlinirea
3. Urmașii acestora în
rostului ceresc al Biserică:
omului? Sfinții Părinți, episcopi,
preoți
DESPRE

CREDINȚA
CREȘTINĂ
Conținutul, izvorul, cartea;omul:primitorul credinței

Ce conține Cuvântul, și Înțelepciunea


lui Dumnezeu Tatăl,
credința creștină? Cunoașterea și Iubirea

Unde este credința În Sfânta Scriptură


scrisă special și în cărțile Bisericii
(Sfânta Tradiție)
pentru om? „graiul Duhului în istorie”

Unde trebuie să fie În inima omului


care nu trebuie să se
„scrisă” prin har,
despartă de credința
credință și iubire? Bisericii creștine
Dăruitorul credinței: Dumnezeu – Adevărul
și păstrătoarea Adevărului: Biserica Lui Sfântă
Cui aparține
Lui Dumnezeu - Adevărul,
conținutul credinței?
Sfintei Treimi – Iubirea

În grija cui lăsat Bisericii Sale creștine


Dumnezeu păstrarea prin reprezentanții ei:
credinței corecte? apostoli, Sfinți Părinți

Cum este numită „…casa lui Dumnezeu, care


Biserica de este Biserica Dumnezeului
celui viu, stâlp şi temelie a
Dumnezeu în Biblie? adevărului.” I Tim. 3,15
Dăruitorul credinței - Dumnezeu-Adevărul
și păstrătoarea Adevărului: Biserica Lui Sfântă
Oare poate exista o altă credință Nu. Pentru că nu pot exista
în afară de Adevărul 2 adevăruri, dumnezeiri opuse sau
dumnezeiesc paralele – veșnice, divine, infinite
(despre Sine, lume, om) ? etc. - în același timp

Oare are dreptul cineva Nu. Pentru că nu este izvorul


să schimbe credința ei și nu are însușirile și
cunoașterea lui Dumnezeu
creștină, deci adevărul? despre om.

Oare e bine să se Nu. Pentru că ar


afirme că fiecare rătăci în necunoaștere
are„credința lui” și întuneric prin
diferită de Adevăr? mândrie și păcat.
Numele, numirile lui Dumnezeu
și scopul, făgăduința credinței
Cum se numește pe „…Cel ce este Amin,
Sine Dumnezeu, în Martorul cel credincios
cuvântul – cartea Lui? şi adevărat”. Apoc. 3,14

Care e relația între Dumnezeu „Iisus i-a zis: Eu sunt Calea,


Fiul, Tatăl Său și Adevăr, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu
mântuirea omului, Calea vine la Tatăl Meu decât prin
Binelui, Veșnicie? Mine” Ioan 14, 6

Care este „Şi aceasta este


scopul – făgăduința  făgăduinţa pe care
cuvântului Său din El ne-a făgăduit-o:
Scripturi? Viaţa veşnică.” I Ioan 2, 25
Credința și dovedirea credinței
din cuvinte și faptele iubirii și minuni
„credinţa este încredinţarea
Ce este credința creștină?
celor nădăjduite (făgăduite), 
Credința în făgăduințe: viață, dovedirea lucrurilor
înviere, veșnicie, în bine, iubire celor nevăzute.(rai, împărăție)”. Evrei 11, 1

De ce a fost însoțit Vedere + semne: „Cărora S-a şi


cuvântul credinței, înfăţişat pe Sine viu
făgăduința învierii, promisiunea după patima Sa prin multe
veșniciei? semne doveditoare” Ioan 14, 6

Cum a dovedit Hristos Prin fapte: semne, minuni,


vindecări, învieri din morți,
Dumnezeu că toate
Învierea Sa, proorocii ce s-au
cuvintele Sale sunt împlinit întocmai înaintea
reale și adevărate? contemporanilor dar și după.
DESPRE

CREZUL
CREȘTIN
Crezul. Autori. Locul. Timpul

- un text cu sinteza credinței,


Ce este crezul - formularea scurtă și clară a
creștin? învățăturii creștine

Cine a scris crezul și de Sfinții Părinți ajutați / supravegheați /


luminați / inspirați de Duhul Sfânt
unde au luat conținutul Ei au luat credința din Sfânta Scriptură
credinței? și Sfânta Tradiție

La sinodul I ecumenic :
Unde și când a fost 325 – Niceea
și la sinodul al II-lea ecumenic:
scris Crezul? 381 – Constantinopol
Crezul. Sinodul ecumenic. Scopul lor.

SINOD = SOBOR = ADUNAREA


Ce este sinodul reprezentanților Bisericii
ECUMENIC – din toată lumea
ecumenic? creștină

De ce a fost nevoie de Deoarece au apărut EREZIILE,


învățăturile false, greșite care
întrunirea sinoadelor deformau și răstălmăceau
și de scrierea crezului? adevărul de credință.

Ce scop are crezul 1. cunoașterea dreptei învățături


creștin-ortodox? 2. păstrarea credinței adevărate
3. ferirea de erezii și de minciuni
Din ce este „construită” o erezie?

Ispită rea, mândrie, Necurățirea minții și


gând omenesc Lipsa credinței
inimii de păcate
puternice,
greșit, minciună, pentru vederea
îndoiala
părere falsă dumnezeiască

Idei și credințe Măsurarea cu Idei eronate


false preluate rațiunea - logica împrumutate
-limitată tainele din filozofia
din religiile păgâne păgână
divine nelimitate

Răstălmăcirea – Neînțelegere Înțelegerea greșită


înțelegerea credinței din cauza din cauza
intenționat greșită - lipsei trăirii ei, a neaprofundării
a credinței creștine punerii în practică credinței prin studiu
DESPRE

CREDINȚA
ORTODOXĂ
Semnificațiile cuvântului ORTODOXIE

ORTO DOXIE
Mai întâi omul aude cuvântul lui Dumnezeu: „auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Rom. 10,17)

1. ÎNVĂȚĂTURĂ (de la Dumnezeu)


1. ADEVĂRATA *cuvânt, cunoaștere, înțelepciune, știință; adevăr,
testament, legământ, promisiune, făgăduință

Apoi crede în Dumnezeu: „credinţa este din auzire” (Romani 10,17)

2. CREDINȚĂ (în Dumnezeu)


2. DREAPTA *crez, încredere, fidelitate, nădejde,
convingere, siguranță, certitudine

Numai așa îl poate cunoaște, iubi și slăvi pe Dumnezeu în mod real, corect, adevărat.
A prin FAPTE de IUBIRE; B prin RUGĂ; C în HARUL LUI
3. CORECTA 3. SLĂVIRE (a lui Dumnezeu)
* slăvire, preamărire, laudă
rugă: cult, slujbă, slujire, lucrare sfântă, harică
Adâncirea credinței prin iubire și har

ORTODOXIE CREDINȚĂ în Dumnezeu

IUBIRE
ORTOPRAXIE - de Dumnezeu (mistică, agape: rugă)
- de oameni (morală: Decalog și Fericiri)
- de sine (ascetică: post,înfrânare, curăție)

DOXOLOGIE SLĂVIRE în HARUL (Sfintelor Taine)


HRISTOS, - BISERICA, PREOȚIA, SLUJIREA LUI
- și cele 3 părți ale creștinismului: DOGMA, MORALA, CULTUL
„EU SUNT ADEVĂRUL” „DUMNEZEU ERA CUVÂNTUL” „EU SUNT ALFA ȘI OMEGA,
„EU SUNT LUMINA LUMII” ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL
I. HRISTOS – CEL DINTÂI ȘI CEL DE PE URMĂ”
ÎNVĂȚĂTOR, CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
1.CREDINȚA CREȘTINĂ ÎNVĂȚĂTURA BISERICII I. DOGMA (DOCTRINA):
PROOROC ÎNȚELEPCIUNEA CREȘTINĂ
„CEL CE ESTE AMIN, MARTORUL CEL CREZUL CREȘTIN
SLUJIREA CREDINCIOS ŞI ADEVĂRAT”
„IZVORUL ÎNŢELEPCIUNII ESTE „EU SUNT CEL CE SUNT”
ÎNVĂȚĂTOREASCĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU” „CEL CE ESTE,
CEL CE ERA ŞI CEL CE VINE”
„EU SUNT CALEA” „DUMNEZEU ESTE IUBIRE” VOIA lui DUMNEZEU
II. HRISTOS –
ÎMPĂRAT, 2. IUBIREA CREȘTINĂ PORUNCILE IUBIRII II. MORALA (BINELE):
DUMNEZEU DE DUMNEZEU ȘI DE OAMENI
„EU SUNT DOMNUL FILANTROPIE
DUMNEZEUL TĂU” LEGILE ÎMPĂRĂȚIEI LUI
ACTIVITATEA ASCETICĂ ȘI MISTICĂ
EU SUNT DOMNUL, LEGILE BISERICII LUI
CONDUCĂTOARE ÎMPĂRATUL VOSTRU!

„EU SUNT VIAȚA” „EU SUNT SFÂNTUL LUI ISRAEL” „SFÂNTUL LUI DUMNEZEU”
III. HRISTOS –
ARHIEREU, SFINȚENIA III. CULTUL (SF. SLUJBE)
3. HARUL DIVIN DUMNEZEIEASCĂ SFÂNTA LITURGHIE,
PREOT SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE
„EU SUNT DOMNUL, „EU SUNT SFÂNTUL,
LUCRAREA SFÂNTUL VOSTRU” MÂNTUITORUL VOSTRU” SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, DOMNUL 
SFINȚITOARE

S-ar putea să vă placă și