Sunteți pe pagina 1din 25

Organele cu atribuţii de

administrare fiscală

1
Cuprins:

Noţiuni generale.
Serviciul Fiscal.
Serviciul Vamal al Republicii
Moldova.
Serviciile de colectare a impozitelor şi
taxelor locale din cadrul primăriilor.

2
1. Noţiuni generale.
Organele care exercită atribuţii de
administrare fiscală în Republica
Moldova, în conformitate cu art.131 a
Codului Fiscal sunt:
Serviciul Fiscal al Republicii Moldova.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
Serviciile de colectare a impozitelor şi
taxelor locale din cadrul primăriilor.
3
Organul fiscal are dreptul să prezinte informații
despre un contribuabil concret:

funcţionarilor fiscali;
autorităților administrației publice centrale și locale;
instituţiilor de drept;
instanţelor de judecată;
executorilor judecătoreşti;
organelor fiscale ale altor ţări;
mijloacelor de informare în masă
fondatorilor și administratorului etc.

art. 131 al.5 al Codului Fiscal


4
2. Organul fiscal.

Serviciul Fiscal de Stat  al R.Moldova
 Aparatul central 
 Director al Serviciului Fiscal de Stat  
 Director adjunct (METODOLOGIE)  
 Director adjunct (OPERAŢIUNI 1) 
 Director adjunct (OPERAŢIUNI 2)
  DGAF mun. Chisinau
  DGAF Nord 
 DGAF Centru  
  DGAF Sud
Î.S. Fiscservinform

Sarcina organului fiscal - exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării
corecte, achitării depline şi la timp a obligaţiilor fiscale. 5
 Șef al DGAF mun. Chișinău
  Șef adjunct nr.1
 Direcția gestionare arierate
 DDF Botanica
 DDF Buiucani
 DDF Centru
 DDF Râșcani
  Șef adjunct nr.2
 Direcția control fiscal post operațional nr.1
 Direcția control fiscal post operațional nr.2
 Direcția control fiscal post operațional nr.3
 Direcția control fiscal post operațional nr.4
 Direcția control fiscal post operațional nr.5
  Șef adjunct nr.3
 direcția control fiscal operativ nr.1
 direcția control fiscal operativ nr.2
 direcția control fiscal operativ nr.3
6
  DGAF Nord  Șef al DGAF Nord
  Șef adjunct nr.1
 Direcția gestionare arierate
 DDF Bălți
 DDF Briceni
 DDF Dondușeni
 DDF Drochia
 DDF Edineț
 DDF Fălești
 DDF Florești
 DDF Glodeni
 DDF Ocnița
 DDF Râșcani
 DDF Sângerei
 DDF Soroca
 DDF Șoldănești
  Șef adjunct nr.2  
 Direcția control fiscal post operațional nr.1 - 3
 Direcția control fiscal operativ nr.1 -2
7
Principiile de funcționare a S.F.
legalitate;
imparţialitate;
independenţă;
profesionalism;
loialitate. (p.3.1 - Codul de conduită a funcț. fiscal)
La instituirea în funcţie – jurământul, "Jur solemn să respect
Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi
integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod
obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios
obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să
respect normele de conduită profesională". (p.6 - Codul de
conduită a funcț. fiscal)
8
Atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat
Atribuții administrative ale S.F.S.:
asigură evidența contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale.
elaborarează materialelor necesare pentru popularizarea
legislaţiei fiscale etc.;
emite ordine, instrucțiuni etc. în vederea executării
legislației fiscale;
asigură administrarea fiscală a marilor contribuabili;
organizează diferite concursuri cu stimularea unor
contribuabililor;
asigură crearea şi funcţionarea unui sistem
informaţional unic privind contribuabilii şi obligaţiile
fiscale etc.
9
Atribuțiile S.F.F. în scopul eficientizării
respectării legislației fiscale etc., țin de:
examinarea și răspunderea la scrisorile, cererile, reclamaţiile
și alte petiții ale contribuabililor;
examinarea contestaţiilor contribuabililor şi emiterea
deciziilor pe marginea acestora;
organizarea popularizării legislaţiei fiscale prin organizarea
de mese rotunde, seminare etc. cu contribuabilii etc.
sigilarează maşinilor de casă şi control ale contribuabililor
şi ţin evidenţa lor.
Atribuțiile S.F.S. în cadrul controlului fiscal:
 face controale fiscale asupra achitării impozitelor, taxelor,
contribuțiilor de asigurări sociale și medicale;
 verifică softurile instalate în maşinile de casă şi de control
ale contribuabililor etc. 10
Atribuțiile S.F.S. în cadrul executării silite a
obligațiilor fiscale,
organizează şi efectuiază executarea silită a
obligaţiilor fiscale pe întreg teritoriul
R.Moldova etc..
Atribuțiile S.F.S. în raport cu alte organe cu
atribuţii de administrare fiscală
exercită controlul asupra respectării legislaţiei
fiscale în activitatea organelor vamale şi
serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor
locale etc.
11
Atribuțiile S.F.S. pe plan internațional

colaborează cu autorităţi din alte state în baza acordurilor


internaţionale la care Republica Moldova este parte;
reprezentă R.Moldova în cadrul organismelor
internaţionale de specialitate etc..

12
Drepturile organului fiscal
Drepturile organului fiscal și a funcționarului fiscal în
cadrul efectuării controlului fiscal constau în
de a efectua controale asupra modului în care contribuabilii, organele
vamale şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale etc.
respectă legislaţia fiscală;
de a efectua cumpărătura de control etc..
În procesul controalelor fiscale organul fiscal are dreptul să
ceară documente necesare în exercitarea atribuţiilor;
să deschidă şi să examineze, să sigileze, după caz, încăperile de producţie,
depozitele etc.;
să aibă acces la sistemul electronic de evidenţă contabilă al
contribuabilului;
să ridice de la contribuabil documente etc.

13
Drepturile organului fiscal și a funcționarului fiscal
în procesul executării silite a obligațiilor fiscale
constau în
posibilitatea suspendării operațiunilor pe conturile
bancare ale contribuabililor;
posibilitatea ridicării mijloacelor bănești de la
punctele de comercializare;
comercializarea bunurilor mobile și imobile ale
contribuabililor în scopul achitării obligației
fiscale.

14
Drepturile organului fiscal în scopul eficientizării
respectării legislației fiscale constau în
posibilitatea acestuia de a controla autenticitatea datelor
din documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale
ale contribuabilului;
pornirea în instanţele judecătoreşti de acţiuni privind
anularea înregistrării întreprinderii, organizaţiei, lichidarea
întreprinderii, organizaţiei în temeiurile stabilite de
legislaţie etc.;
să ceară şi să verifice lichidarea încălcării legislaţiei
fiscale, să aplice, după caz, măsuri de constrîngere etc.

15
Drepturile organului fiscal și a funcționarului
fiscal în baza acordurilor internaționale constau
în
posibilitatea acestora de a solicita şi efectua
controale fiscale în alte ţări;
de a solicita organelor competente din alte state
informaţii despre activitatea contribuabililor și de
a prezenta organelor fiscale ale altor state
informaţii despre relaţiile contribuabililor străini
cu cei autohtoni, fără acordul sau înştiinţarea
acestora din urmă.
16
Obligațiile față de contribuabili,
tratarea cu respect şi corectitudine a acestora şi a altor participanţi
la raporturile fiscale;
informarea despre drepturile şi obligaţiile lor;
informarea la cerere despre impozitele şi taxele în vigoare, despre
modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative
respective;
asistență la restituirea sumelor din buget;
eliberarea certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă
de buget;
organul fiscal este obligat să popularizeze legislaţia fiscală;
să ţină evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale;
să examineze petiţiile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor în
modul stabilit de lege etc.; 17
Obligaţiile organului fiscal în cazul controlului fiscal
constau în
îndatotirea acestuia de a efectua controale fiscale şi de
a întocmi actele de rigoare;
 în cazul depistării unei încălcări fiscale şi
neîndeplinirii cerinţelor legale ale funcţionarului fiscal,
de a emite decizii privind aplicarea de sancţiunii
fiscale;
să remită contribuabilului sau reprezentantului
acestuia, în termenele prevăzute de legislaţia fiscală,
decizia emisă etc.
să primească şi să înregistreze cereri, comunicări şi
alte informaţii despre încălcări fiscale şi să le verifice.
18
Incompatibilitățile funcț.fiscal
să deţină două funcţii în acelaşi timp sau să cumuleze altă
muncă în întreprinderi, organizaţii, instituţii a căror
activitate este controlată de organul fiscal în care el este
angajat;
să fie împuternicit a unor terţe persoane în organul fiscal
în care el este angajat;
să desfăşoare activitatea de întreprinzător sau să
înlesnească o astfel de activitate în schimbul unor
recompense, servicii, înlesniri etc.
să aibă conturi nedeclarate în băncile din străinătate;
să participle la grevele care dereglează funcţionarea
autorităţilo publice respective
19
Funcționarii fiscali cu statut
Constată infracțiuni. special
Au grade speciale:
A) locotenent al SFS;
B) locotenent major al SFS;
C) capitan al SFS;
D) maior al SFS;
E) locotenent-colonel al SFS;
F) colonel al SFS;
G) general-maior al SFS;
H) general-locotenent al SFS;
I) general-colonel al SFS.
20
3.Organele vamale
Organele vamale exercită atribuţii de colectare a
impozitelor şi a taxelor la trecerea frontierei vamale şi/sau
plasarea mărfurilor în regim vamal.
Obligațiile organului vamal:
a) de a trata cu respect şi corectitudine contribuabilul;
b) de a informa contribuabilul despre impozitele şi taxele în
vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare; despre
drepturile şi obligaţiile lui etc.
c) de a prezenta organului fiscal documente şi informaţii privind
respectarea legislaţiei fiscale, calcularea şi vărsarea la buget a
impozitelor şi taxelor percepute;
d) de a ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferente trecerii
frontierei vamale şi/sau plasării mărfurilor în regimul vamal
respectiv
21
În exercitarea atribuţiilor sale organul
vamal are un şir de obligaţii,
a) de a trata cu respect şi corectitudine contribuabil;
b) de a informa contribuabilul despre impozitele şi taxele în vigoare,
despre modul şi termenele lor de achitare a acestora;
c) de a informa contribuabilul despre drepturile şi obligaţiile lui;
d) de a elibera contribuabilului certificate privind stingerea obligaţiei
fiscale;
e) de a nu divulga informaţiile care constituie secret fiscal;
f) de a prezenta organului fiscal documente şi informaţii privind
respectarea legislaţiei fiscale, calcularea şi vărsarea la buget a
impozitelor şi taxelor percepute pentru trecerea frontierei vamale
şi/sau plasării mărfurilor în regim vamal;
g) de a ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferente trecerii frontierei
vamale şi/sau plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv
22
4. Serviciul de colectare a impozitelor
şi taxelor
În cadrul primăriilor funcţionează serviciul de
colectare a impozitelor şi taxelor locale cu atribuţii de
administrare a impozitelor şi taxelor.

Excepţii: Atribuţiile privind compensarea sau


restituirea sumelor plătite în plus, executarea silită a
obligaţiilor fiscale şi tragerea la răspundere pentru
încălcări fiscale sînt exercitate în comun cu organul
fiscal.

23
Drepturile serviciului de colectare a
impozitelor şi taxelor
de a efectua controale asupra rerspectării
legislaţiei fiscale.
 de a cere explicaţiile şi informaţiile de rigoare
asupra problemei identificate în timpul
controlului.
 de a aplica majorări de întîrziere (penalităţi).
 de a încasa în numerar impozite, taxe, majorări
de întîrziere (penalităţi) şi/sau amenzi.

24
Obligaţiile serviciului de colectare a
impozitelor şi taxelor
să ţină evidenţa contribuabililor, a impozitelor şi a
penalităţilor fiscale.
 să transfere la buget sumele încasate ca impozite,
taxe, majorări de întîrziere (penalităţi), amenzi.
să întocmească avizele de plată a obligaţiilor fiscale.
să distribuie gratuit contribuabililor formulare tipizate
de dări de seamă fiscale.
să prezinte lunar, nu mai tîrziu de data de 3 a fiecărei
luni, organului fiscal dare de seamă privind impozitele
şi taxele administrate.
25