Sunteți pe pagina 1din 25

Chişinău

15 ianuarie 2014
Bugetul municipal Chişinău
anul 2014
Venituri în sumă de 2 693 069,2 mii lei:
- transferuri cu destinaţie specială 1 174 971,1 mii lei
- transferuri din fondul de compensare 177 791,8 mii
lei

Cheltuieli în sumă de 2 873 178,8 mii lei,


deficitul în sumă de 180 109,7 mii lei.
surse de finanţare a deficitului:

- vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică


în sumă totală de 82 758,5 mii lei
- sursele externe de finanţare în sumă de 150 000,0 mii
lei
Descifrarea surselor externe de finanţare în sumă de 150 000,0 mii lei,
pentru lucrările ce urmează a fi executate în anul 2014
Contractul de împrumut Suma, mii lei

Contract de împrumut nr.29484 din 15.11.2010 în sumă de 10000,0 mii


dolari între municipiul Chişinău şi Corporaţia Financiară
Internaţională pentru construcţia reţelelor de apeduct, canalizare şi 37 375,0
reparaţie a drumurilor în municipiul Chişinău

Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între


municipiul Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în sumă de 10300 mii euro, pentru reabilitarea străzilor
centrale și modernizarea iluminatului public

Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între


municipiul Chișinău și BERD (Fondul Special pentru Energie Verde 112 625,0
al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare), în sumă de
1400 mii euro, pentru reabilitarea străzilor centrale și modernizarea
iluminatului public

Contractul de finanțare nr. FI no. 81.429 din 21.09.2012, încheiat


între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de
Investiții, în sumă de 10300 mii euro, pentru reabilitarea străzilor
centrale și modernizarea iluminatului public
Pentru rambursarea împrumuturilor angajate în
bugetul municipal Chişinău pe anul 2014 se prevăd
mijloace financiare în sumă de 52 648,8 mii lei.

Contractul de împrumut/garanţie Suma, mii lei


Contractul nr. 02 din 12.08.2008, încheiat între Ministerul Finanţelor şi Consiliul municipal 2 098,6
Chişinău, privind recreditarea împrumutului acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei în sumă de 3235,56 mii euro, destinat pentru construcţia locuinţelor sociale

Acordul de garanţie şi susţinere a proiectului nr.39988 din 12.08.2010 în sumă de 5000 mii 10 370,6
euro între mun. Chişinău şi BERD şi Î.M. RTE pentru modernizarea sistemului de transport
public în municipiul Chişinău

Contractul de împrumut din 19.11.2010 f/n în sumă de 162497,5 mii lei între municipiul 17 690,0
Chişinău şi ,,Turbine Real Estate Holding" (antreprenor ,,GENESIS INTERNATIONAL
S.R.L.") pentru lucrări de reparaţie a drumurilor
Contractul de împrumut nr. 29484 din 15.11.2010 în sumă de 10000,0 mii dolari, încheiat între
municipiul Chişinău şi Corporaţia Financiară Internaţională, pentru construcţia reţelelor de 17 797,2
apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor în municipiul Chişinău
Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între municipiul Chișinău și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în sumă de 10300 mii euro, pentru reabilitarea 4 130,9
străzilor centrale și modernizarea iluminatului public
Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între municipiul Chișinău și BERD
(Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare), în sumă de 1400 mii euro, pentru reabilitarea străzilor centrale și modernizarea 561,5
iluminatului public
Veniturile bugetului municipal la toate componentele
pentru anul 2014 se estimează în sumă de 2 693 069,2
mii lei, inclusiv:
componenta de bază – 2 614 002,2 mii lei;
mijloacele speciale – 70 294,7 mii lei, inclusiv granturi
în sumă 1 469,2 mii lei;
fondurile speciale – 8 772,3 mii lei, inclusiv transferuri
– 2 272,3 mii lei.
Cu punerea în aplicare a modificărilor în Legea „Privind
finanţele publice locale”, comparativ cu prevederile
aprobate pe anul 2013 veniturile s-au micşorat cu 97
222,1 mii lei sau 3,5 la sută şi s-au majorat cu 326 792,3
mii lei sau 13,8 la sută faţă de executarea pe anul 2012.
Evoluţia veniturilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2012-2014
Ponderea Ponderea Ponderea
Anul 2012 în Anul 2013 în Anul 2014 în
 
executat veniturile aprobat veniturile proiect veniturile
globale globale globale
Încasările directe şi integrale
1557130,4 65,8 1838260,9 65,9 1163489,3 43,2
(veniturile proprii)
Inclusiv:
Impozitul pe venitul din salariu 1257950,7 53.16 1410836,4 50.56 753299,7 27,9
Impozitele pe proprietate 68909,7 2.91 79728,6 2.86 103703,8 3,8
Taxele locale 149435,5 6.32 259278,7 9.29 230892,7 8,6
Defalcările de la veniturile
752716,4 31,8 878956,4 31,5 97750,0 3,6
generale de stat
inclusiv
Impozitul pe venitul din
activitatea de întreprinzător 95528,2 4.04 105300,0 3.77
reţinut la sursa de plată
Impozitul pe venitul din
477399,0 20.18 543788,4 19.49
activitatea de întreprinzător
Impozitul pe venitul reţinut din
126370,5 5.34 135000,0 4.84
suma dividendelor achitate
Impozitul pe venit din
6788,8 0.29 10000,0 0.36
activitatea operaţională
Taxa pentru folosirea
drumurilor de către
46629,9 1.97 84868,0 3.04 97750,0 3,6
autovehiculele înmatriculate în
RM
Transferuri -16262,1 5503,3 0,2 1355035,2 50,3
inclusiv
Transferuri pentru nivelarea
25,9 3066,0
posibilităţilor financiare
Transferuri pentru acoperirea
177791,8 6,6
pierderilor
Transferuri cu destinaţie
-20753,0 2437,3 1174971,1 43,6
specială
Mijloacele speciale 56677,9 2,4 59788,6 1,2 68825,5 2,7

Fondurile speciale 7094,9 0,4 6500,0 0,2 6500,0 0,2

Granturi 8919,4 0,4 1282,1 0, 05 1469,2 0,05


inclusiv
Granturi externe 7480,9

Veniturile globale 2366276,9 100,0 2790291,3 100,0 2693069,2 100,0


Executat
Executat Aprobat pe Proiect anul
Denumirea indicatorului pe anul Devieri
pe anul 2012 anul 2013 2014
2011

1 2 3 4 5 6
Venituri, total 1,821,361.3 2,366,276.9
2,790,291.3 2,693,069.2 -97,222.1
inclusiv:          
I. Venituri de bază 1,692,690.0 2,309,846.8 2,717,217.3 1,261,239.3 -1,455,978.0
inclusiv:       0.0
I. Încasări directe şi integrale (venituri proprii) 1,414,073.2 1,557,130.4 1,838,260.9 1,163,489.3 -674,771.6
Impozitul pe venitul din salariu 1,103,200.5 1,257,950.7 1,410,836.4 753,299.7 -657,536.7
Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau
folosinţă a proprietăţii imobiliare 1,562.2 2,371.7 1,700.0 1,800.0 100.0
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricolă cu excepţia
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 79.1 149.1 73.7 86.7 13.0
Impozitul pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 2,382.2 2,075.7 2,746.8 2,450.1 -296.7
Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice 3.1 1.0    0.0
Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 5.1 7.8    0.0
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile
ţărăneşti (de fermieri) -2.5    0.0
Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele juridice 3,853.1 3,869.3 4,115.3 3,700.0 -415.3
Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice 83.7 100.8    0.0
Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice şi fizice
înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă)
a bunurilor imobiliare
30,359.7 32,564.7 37,042.8 37,477.0 434.2
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-cetăţeni, din
valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 21,241.6 30,143.8 35,750.0 59,990.0 24,240.0
Impozitul privat
656.2 327.4 390.0 418.0 28.0
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători
18,304.1 18,040.4 23,800.0 20,251.9 -3,548.1
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)
19,763.8 3,885.3 200.0 500.0 300.0
Taxa balneară
3.5 -3.5    0.0
Taxa pentru apă
8,972.1 8,428.6 9,621.8 8,299.1 -1,322.7
Taxa pentru extragerea mineralelor utile
65.3 78.0 188.8 185.4 -3.4
Plata de licenţă pentru anumite genuri de activitate
      0.0
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT 5.1 10.5 8.6 8.6 0.0
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare 240.9 211.3 268.7 700.4 431.7
Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media 6.3 2.5    0.0
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni
1,550.0 67.1 1,000.0 1,000.0 0.0
Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale)
179.4 1,799.4 1,000.0 3,000.0 2,000.0
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti, la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat
311.7 244.9 205.0 500.0 295.0
Dobânzi aferente soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate
din surse externe 143.4 79.9     0.0
Dobînzile aferente creditelor acordate de la bugetele UAT de nivelul II şi bugetul municipal
Bălţi la bugetele de nivelul I         0.0
Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă
  0.8     0.0
Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă
33,895.5 24,408.4 33,727.6 33,560.2 -167.4
Plata pentru chiria/arenda bunurilor proprietate publică
11,207.8 9,040.9 11,818.0 8,000.0 -3,818.0
Taxa pentru patenta de întreprinzător
11,519.7 10,339.1 11,500.0 11,000.0 -500.0
Încasările plăţilor de la persoanele internate în punctele medicale de dezalcoolizare
        0.0
Taxa de piaţă
18180.8 10,284.0 28,300.0 19,346.4 -8,953.6
Taxa pentru amenajarea teritoriului
20,842.8 21,120.4 23,753.4 23,753.4 0.0
Taxa pentru cazare
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de
deservire socială 77,636.5 79,488.2 129,945.0 117,973.5 -11,971.5
Taxa de aplicare a simbolicii locale 446.3 510.2 5,600.0 770.0 -4,830.0
Taxa pentru parcare 2814.6 2,417.0 5,044.5 5,020.0 -24.5
Alte încasări 488.0 476.3   100.0 100.0
Taxa de la posesorii de cîini 0.9 0.5     0.0
Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice   1.4      
Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice 62.6 28.8 14.0 30.0 16.0
Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a
serviciilor   15.5 13,000.0 7,102.9 -5,897.1
Taxa de la posesorii unităţilor de transport   53.0      
Taxa pentru dispozitivele publicitare   6,363.3 22,162.0 27,872.0 5,710.0
Amenzile şi sancţiunile administrative 3590.3 5,185.7 4,500.0 7,000.0 2,500.0
Amenile aplicate de poliţia rutieră 12970.6 17,740.8 12,483.3   -12,483.3
Încasările de la vânzarea averii şi valutei confiscate 3.4 1.5     0.0
Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare 0.8 -0.2   0.0
2.Defalcări de la veniturile regularizatoare 278,616.8 752,716.4 878,956.4 97,750.0 -781,206.4
Total impozitul din activitatea de întreprinzător 244,558.0 706086.5 794088.4 0.0 -794,088.4
Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut de la
sursa de plată 84,139.3 95,528.2 105,300.0   -105,300.0
Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător 3,632.0 477,399.0 543,788.4   -543,788.4
Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate 156,786.7 126,370.5 135,000.0   -135,000.0
Impozitul pe venit din activitatea operaţională   6,788.8 10,000.0   -10,000.0
Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele
înmatriculate în RM 34,058.8 46,629.9 84,868.0 97,750.0 12,882.0
II. Mijloacele speciale 55,764.0 56,677.9 59,788.6 68,825.5 9,036.9
III. Fondurile speciale 6,830.0 7,094.9 6,500.0 6,500.0 0.0
IV. Transferuri 13,874.0 -16,262.1 5,503.3 1,355,035.2 1,349,531.9

Transferuri curente de la bugetul de stat 29.3 25.9   0.0

Transferuri curente de la bugetele de alt nivel     3,066.0   -3,066.0

Mijloace încasate prin decontăi reciproce pentru cheltuielile


capitale 4,843.7 -20,753.0 300.0

Transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat 1,174,971.1 1,174,671.1

Transferuri pentru acoperirea pierderilor       177,791.8 177,791.8


Transferuri între componentele bugetului
9,001.0 4,465.0 2,137.3 2,272.3 135.0
Granturi 52,203.3 8,919.4 1,282.1 1,469.2 187.1
Granturi interne 1,249.5 1,438.5 1,282.1 1,469.2 187.1
Granturi externe
50,953.7 7,480.9     0.0
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2014 (anexa nr.31)
1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi
pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de cota se stabileşte în mărime de 0,1% din valoarea
întreprinzător de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

- pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate în 0,1 % din costul bunurilor imobiliare
prima liniuţă

2. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
agricolă inclusiv, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt
amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii
amplasate pe ele
3. Pentru bunurile imobiliare:
3.1 cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, cota concretă se stabileşte în mărime de 0,07 % din
terenuri aferente acestor bunuri). baza impozabilă a bunurilor imobiliare
3.2. pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate. cota concretă se stabileşte în mărime de 0,07 % din
baza impozabilă a bunurilor imobiliare
3.3. loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii cota concretă se stabileşte în mărime de 0,07 % din
amplasate pe ele baza impozabilă a bunurilor imobiliare

4. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cota se stabileşte în mărime de 0,3 %
cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale),
care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către din costul bunurilor imobiliare
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
Cotele impozitului funciar pentru anul 2014 (anexa nr.30)
1. Terenurile cu destinaţie agricolă:
a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor
şi păşunilor: 1,5 lei pentru 1 grad-hectar
- care au indici cadastrali 110 lei pentru 1 hectar
- care nu au indici cadastrali
b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:
-care au indici cadastrali 0,75 lei pentru 1 grad-hectar
-care nu au indici cadastrali 55 lei pentru 1 hectar
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă
etc.) acvatică
2. Terenurile din intravilan:
a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte 30 lei pentru 100 m.p.
terenuri neevaluate de către organele cadastrale
teritoriale conform valorii estimate
b) terenurile atribuite de către autoritatea
administraţiei publice locale ca
loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan 10 lei pentru 100 m.p.
din cauza
insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de
către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate
3. Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate 350 lei pentru 1 hectar
clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse
în urma activităţii de producţie, neevaluate de către
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
Evoluţia cheltuielilor bugetului mun.
Chişinău pe anii 2012-2014
Devieri anul 2014 faţă de
Ponde-rea în Ponde-rea anul 2013
Executat pe Aprobat pe totalul Proiect pe în totalul
 
anul 2012 anul 2013 cheltuie- anul 2014 cheltuie-
mii lei %
lilor (%) lilor (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli - total 2526611.7 2858911.8 100.0 2873178.8 100.0 14267.0 100.5
inclusiv:              
cheltuieli de ordin
1517612.7 1514791.0 53.0 1656372.7 57.6 141581.7 109.3
social
cheltuieli de ordin
577144.0 590877.5 20.7 671355.7 23.4 80478.2 113.6
economic
investiţii capitale* 80942.3 310211.7 10.9 327480.0 11.4 17268.3 105.6
inclusiv din contul
împrumuturilor   94090.8 3.3 150000.0 5.2 55909.2 159.4
externe
cheltuieli de
întreţinere a
autorităţilor executive 70714.0 82542.9 2.9 93786.2 3.3 11243.3 113.6
şi organelor
administrative
alte cheltuieli 280757.8 360488.7 12.6 124184.2 4.3 -236304.5 34.4
Analiza cheltuielilor pentru anul 2014
comparativ cu aprobat anul 2013
Aprobat în bugetul pe Aprobat în bugetul pe Propuneri la bugetul pe Devieri anul 2014
anul 2012 anul 2013 anul 2014 față de anul 2013
Suma Ponderea în Suma Ponderea în Suma Ponderea în
ca
alocaţiilor totalul alocaţiilor totalul alocaţiilor totalul în sumă
pondere
(mii lei) cheltuielilor (mii lei) cheltuielilor (mii lei) cheltuielilor
 
Cheltuieli, total 2716473.6 100.0 2695113.0 100.0 2644111.9 100.0 -51001.1 98.1
Serviciile de stat cu destinaţie generală
şi organele administrative 59058.8 2.2 68911.8 2.6 81440.9 3.1 12529.1 118.2
Apărarea naţională 1073.80 0.04 1077.20 0.04 1387.0 0.05 309.8 128.8
Menţinerea ordinii publice 120743.6 4.4            
Învăţământul 1088819.5 40.1 1111029.7 41.2 1181192.0 44.7 70162.3 106.3
Cultura 101224.3 3.7 108332.5 4.0 105956.0 4.0 -2376.5 97.8
Ocrotirea sănătăţii 41685.6 1.5 40055.8 1.5 56919.9 2.2 16864.1 142.1
Asigurarea şi susţinerea socială 229986.6 8.5 199944.1 7.4 246253.1 9.3 46309.0 123.2
Transportul, gospodăria drumurilor 197016.4 7.3 249960.2 9.3 319899.7 12.1 69939.5 128.0
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 299600.7 11.0 340894.3 12.6 351428.0 13.3 10533.7 103.1
Cheltuieli neatribuite la alte grupuri
principale 262309.3 9.7 358786.5 13.3 122155.3 4.6 -236631.2 34.0
Cheltuieli pentru programele de
investiţii şi reparaţii capitale 314955.0 11.6 216120.9 8.0 177480.0 6.7 -38640.9 82.1
inclusiv:                
din contul împrumuturilor externe 115722.3 4.3            
Alocaţiile pentru învăţămînt:
La această grupă de cheltuieli se prevede alocarea sumei de
1230105,2 mii lei, fără organele administrative ce constituie 42,81% din
(inclusiv mijloace speciale 48913,2 mii lei) –

totalul cheltuielilor, inclusiv:


În limita alocaţiilor pe anul 2014 au fost prevăzute mijloace cu destinaţie specială în sumă de 118132,2 mii lei pentru:
 odihna de vară a copiilor - 26500,0 mi lei;
 procurarea şi instalarea camerelor de supraveghere – 600,0 mii lei;
 instalarea iluminatului cu fotoelemente - 250,0 mii lei;
 procurarea utilajului tehnologic – 2000,0 mii lei (1000,0 mii lei – pentru instituții preșcolare; 1000,0 mii lei – pentru mese
suedeze);
 deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare - 4000,0 mii lei;
 reparaţiile capitale ale instituţiilor, inclusiv întocmirea devizelor lucrărilor de reparaţie capitală a sediilor instituţiilor de
învăţămînt - 23937,8 mii lei, repartizarea alocaţiilor conform instituţiilor este prezentată în anexele nr. 33 şi 34 la
proiectul de decizie;
 reparaţia capitală a Centrului comunitar pentru copii şi tineri – 800,0 mii lei;
 procurarea calculatoarelor pentru Centrele comunitare pentru copii şi tineri - 200,0 mii lei;
 procurarea calculatoarelor – 1000,0 mii lei;
 procurarea şi instalarea sistemelor interfon video și audio pentru instituțiile preșcolare în scopul securizării acestora –
300,0 mii lei;
 Fondul de susținere prevăzut pentru implementarea și suplimentarea unor programe și articole de cheltuieli (componenta
municipală, dejunul cald) – 37080,3 mii lei, inclusiv dejunul cald pentru elevii din liceele private – 547,5 mii lei;
 procurarea utilajului tehnic pentru lecţiile de fizică – 700,0 mii lei;
 procurarea utilajului tehnic pentru lecţiile de biologie – 600,0 mii lei;
 construcţia îngrădirilor teritoriilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general – 1200,0 mii lei;
 procurarea şi instalarea sistemelor antiincendiare – 300,0 mii lei;
 procurarea inventarului șahistic pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general – 109,3 mii lei;
 fond pentru organizarea concursului de salubrizare a instituțiilor de învățămînt – 1000,0 mii lei;
Alocaţiile pentru Cultură:
 113 831,5 mii lei (inclusiv mijloace speciale 7875,5,0 mii lei),
cea ce constituie 4% din totalul cheltuielilor (fără organele
administrative ), inclusiv:
Direcţia cultură - 44 878,4 mii lei;
Grădina zoologică – 12 000 mii lei;
Teatrele municipale – 8 941,4 mii lei;

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – 41 268,0 mii lei,


inclusiv:
măsuri sportive şi pentru tineret – 3500,0 mii lei
Alocaţiile pentru Ocrotirea sănătăţii:
În bugetul municipal Chişinău estimat pe anul 2014, se preconizează repartizarea
mijloacelor financiare în sumă de 56919,9 mii lei (fără organele administrative),
inclusiv pentru asigurarea activităţii instituţiilor medico-sanitare publice - 46120,0 mii
lei și întreţinerea Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vîrstă
fragedă - 10799,9 mii lei.
Astfel, se propune alocarea mijloacelor pentru:
 dotarea tehnică a instituţiilor medicale – 17250,0 mii lei;
 reparaţii capitale ale instituţiilor – 22490,0 mii lei;
 pentru asigurarea unor contingente de bolnavi cu medicamente gratuite (conform
programelor naţionale şi municipale ) – 1800,0 mii lei;
 pentru procurarea testelor pentru glucometre – 2000,0 mii lei;
 livrarea gratuită a preparatelor lactate copiilor în primul an de viaţă - 700,0 mii lei;
 protezarea dentară – 1200,0 mii lei;
 cheltuieli pentru transportarea cadavrelor – 380,0 mii lei;
 cheltuieli pentru tratamentul persoanelor neasigurate din familii social vulnerabile –
300,0 mii lei;

Aceste cheltuieli constituie 2,0 la sută din totalul cheltuielilor bugetului municipal.
Alocaţiile pentru asigurarea şi asistenţă
socială:
Pentru anul 2014 în bugetul municipal Chişinău la grupa principală „Asigurarea şi asistenţa socială” se preconizează cheltuieli în sumă totală de 255
516,1 mii lei (fără organele administrative), inclusiv:
 mijloace bugetare – 246 253,1 mii lei;
- din care, transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru plata: compensațiilor nominative de 60 lei la transport, compensarea pentru
cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor și indemnizaţiilor lunare acordate copiilor orfani şi celor
aflaţi sub tutelă/curatelă, compensarea cheltuielilor tinerilor specialiști din instituțiile de învățămînt din mediul rural pentru închirierea locuințelor și
compensarea unor tipuri de resurse energetice – 31418,8 mii lei;
 mijloace speciale – 490,7 mii lei;
 fonduri speciale – 8772,3 mii lei.

În afară de întreţinerea instituţiilor bugetare atribuite la această grupă de cheltuieli, în cadrul ei sunt incluse cheltuielile specifice ce ţin de:
 compensaţii nominative la transport, conform Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități - 23127,1 mii lei (cîte 60 lei lunar);
 compensarea cheltuielilor la transport persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor - 1050,0 mii lei (cîte 700,0 lei pe an);
 indemnizaţia lunară acordată copiilor orfani şi aflaţi sub tutelă/curatelă - 7214,4 mi lei (cîte 600 lei lunar);
 compensarea cheltuielilor tinerilor specialiști din instituțiile de învățămînt din mediul rural pentru închirierea locuințelor și plata unor tipuri de
resurse energetice – 27,3 mii lei;
 compensaţii la transport, conform deciziei Consiliului municipal Chişinău – 48720,0 mii lei (cîte 70 lei lunar);
 ajutoare sociale, conform decizie Consiliului municipal Chişinău pentru încălzirea locuinţelor – 95500,0 mii lei ;
 ajutoare materiale către sărbătorile religioase pensionarilor, pensiile cărora nu depășesc 1450 lei - 8000,0 mii lei;
 cantinele de ajutor social - 3200,0 mii lei (25 lei costul unui prînz);
 procurarea abonamentelor pentru copiii orfani și cei din familiile socialmente vulnerabile – 548,1 mii lei;
 acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile - 10000,0 mii lei (prin intermediul Fondului municipal Chişinău de susţinere
socială a populaţiei);
Volumul cheltuielilor la această grupă deţine ponderea de 9,0 la sută din cheltuielile bugetului municipal.
Alocaţiile pentru gospodăria comunală şi
gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe:

Suma alocaţiilor constituie 352 908,2 mii lei (fără aparat administrativ)
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, total inclusiv:
106 003,2
 întreţinerea fondului locativ 25707,0
 reparaţia fondului locativ 13895,0

Transferuri pentru Parcul"Dendrariu“ 5565,0


Transferuri pentru Regia "Autosalubritate“ 1445,0
Transferuri pentru Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi,
total 54911,0
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, inclusiv:
246905,0: întreţinerea şi reparaţia străzilor 120134,8
salubrizarea străzilor 36750,0
iluminatul străzilor 85655,0
lucrări de proiectare 4365,2
Alocaţiile pentru
Transporturi, gospodăria drumurilor
Transporturi, gospodăria drumurilor
(fără aparat administrativ) 319 899,7
Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie, total inclusiv:
Transferuri pentru întreţinerea şi reparaţia
capitală a drumurilor publice 97750,0
Transferuri pentru Regia transport electric 133800,0
- pentru asamblarea troleibuzelor 50000,0
- pentru achitarea serviciilor prestate la
transportarea călătorilor 83800,0
Transferuri pentru Parcul urban de autobuze 88349,7
Alocaţii pentru programele de investiţii
şi reparaţii capitale
Alocaţii pentru programele de investiţii
şi reparaţii capitale, ponderea în
totalul cheltuielilor 7,5% 177 480,0
- inclusiv
Direcţia Contrucţii Capitale (anexa nr. 37) 168 910,0
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii
funciare ( anexa nr. 36) 8570,0
Repartizarea alocațiilor pentru reparații și investiții
capitale pe grupele principale de cheltuieli
Grupa principală de cheltuieli Suma alocațiilor (mii
lei)
Total 168910,0
Învățămîntul 43324,5
Cultura 15987,0
Ocrotirea sănătății 23153,6
Gospodăria comunală 59419,9
Gazificarea 4765,0
Obiective la care funcțiile de 17260,0
beneficiar al lucrărilor sunt
executate de primăriile orașelor,
comunelor
Vă mulţumim pentru participare!

“A fi împreună este un început,


a rămîne împreună este un progres,
a lucra împreuna este un succes”
Henry Ford