Sunteți pe pagina 1din 30

Chişinău

27 februarie 2013
Bugetul municipal Chişinău
anul 2013
Venituri în sumă de 2 790 291,3 mii lei:

Cheltuieli în sumă de 2 858 911,8 mii lei,


deficitul în sumă de 68 620,5 mii lei.
surse de finanţare a deficitului:
- vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate
publică în sumă totală de 80 000 mii lei
- sursele externe de finanţare în sumă de 106 584,7
mii lei
- soldul mijloacelor băneşti obţinute în urma
executării bugetului municipal în anul 2012 în
sumă de 66 386,4 mii lei
Discifrarea surselor externe de finanţare în sumă de 106 584,7
mii lei, pentru lucrările ce urmează a fi executate în anul 2013

Contractul de împrumut Suma, mii lei

Contract de împrumut nr.29484 din 15.11.2010 în sumă de 10000,0 mii


dolari între municipiul Chişinău şi Corporaţia Financiară Internaţională 64 090,8
pentru construcţia reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor
în municipiul Chişinău

Contractul de împrumut din 19.11.2010 f/n în sumă de 162497,5 mii lei 12 493,9
între municipiul Chişinău şi ,,Turbine Real Estate Holding"
(antreprenor ,,GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.") pentru lucrări de
reparaţie a drumurilor

Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011 între Primăria


30 000,0
municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în sumă de 11700 mii euro pentru reparația drumurilor
Pentru rambursarea împrumuturilor angajate în
bugetul municipal Chişinău pe anul 2013 se prevăd
mijloace financiare în sumă de 184 350,6 mii lei.
Achitarea împrumuturilor în anul bugetar 2013

Contractul de împrumut/garanţie Suma, mii lei

Acordul de garanţie şi susţinere a proiectului nr.39988 din 12.08.2010 în sumă de


5000 mii euro între mun. Chişinău şi BERD şi Î.M. RTE pentru modernizarea
sistemului de transport public în municipiul Chişinău 9 367,0

Contractul de împrumut din 19.11.2010 f/n în sumă de 162497,5 mii lei între
municipiul Chişinău şi ,,Turbine Real Estate Holding" (antreprenor ,,GENESIS
INTERNATIONAL S.R.L.") pentru lucrări de reparaţie a drumurilor 59 858,6

Contractul de credit nr 61/2 din 24.12.2012 între Primăria municipiului Chișinău și


BC ,,Moldindconbank SA"
100 000,0
Veniturile bugetului municipal la toate
componentele pentru anul 2013 se estimează în
sumă de 2 790 291,3 mii lei, inclusiv:
componenta de bază – 2 720 583,3 mii lei;
mijloacele speciale – 61 070,7 mii lei, inclusiv
granturi 1282,1 mii lei;
fondurile speciale – 8 637,3 mii lei, inclusiv
transferuri – 2137,3 mii lei din Fondul Republica
de Sus’inere a populaţiei;

Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2012


veniturile s-au majorat cu 356 372,5 mii lei sau
14,6 la sută şi cu 968 930,0 mii lei sau 53,2 la
sută faţă de executarea pe anul 2011
Evoluţia veniturilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2010-2013
Executat pe anul Executat pe Executat pe anul Anul 2013
Devieri
2010 anul 2011 2012 (aprobat)
ponde ponde pondere pondere
rea în rea în a în a în
mln
mln lei suma suma mln lei suma mln lei suma
lei
totală totală totală totală

1.Încasări directe şi
1272,1 1414,1 77,6 1557,1 65,8 1840,1 65,9 118,2
integrale, inclusiv: 66,9

-Impozitul pe venitul
982,8 51,7 1103,2 60,6 1257,9 53,2 1412,7 50,6 112,3
din salariu
-Impozite pe
62,6 3,3 58,0 3,2 68,9 2,9 79,7 2,9 115,7
proprietate
-Taxele locale 151,9 8,0 165,4 9,1 149,4 6,3 259,3 9,3 173,6
2. Defalcări de la
veniturile 235,8 12,4 278,6 15,3 752,7 31,8 879,0 31,6 116,9
regularizatoare
3. Mijloacele şi
fondurile speciale, 71,4 3,7 114,8 6,3 72,7 3,1 67,6 2,4 92,9
inclusiv grant
4. Transferuri 322,4 17,0 13,9 0,8 -16,2 3,6 0,1

TOTAL 1901,7 100,0 1821,4 100,0 2366,3 100,0 2790,3 100,0 117,9
2012 Devieri faţă de
Ponderea aprobat pe anul 2012
2010 2011 Proiect în totalul
Denumirea indicatorului
executat executat 2013 venituril
Aprobat executat or (+;-) %%

Venituri, total 1,901,674.5 1,821,361.3 2,433,918.8 2,366,276.9 2,790,291.3 100.0 356,372.5 114.6

I. Venituri de bază, inclusiv 1,507,915.1 1,692,690.0 2,363,948.4 2,309,846.8 2,719,111.9 97.4 355,163.5 115.0

I.Încasări directe şi integrale (venituri proprii) 1,272,107.7 1,414,073.2 1,656,772.0 1,557,130.4 1,840,155.5 65.9 183,383.5 111.1
Impozitul pe venitul din salariu
982,775.8 1,103,200.5 1,309,762.6 1,257,950.7 1,412,731.0 50.6 102,968.4 107.9
Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie
şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 1,573.8 1,562.2 1,700.0 2,371.7 1,700.0 0.1 0.0 100.0
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu excepţia
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 119.9 79.1 72.9 149.1 73.7   0.8 101.1
Impozitul pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 2,871.0 2,382.2 2,325.5 2,075.7 2,746.8 0.1 421.3 118.1
Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice 10.2 3.1  1.0    0.0 
Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 1.0 5.1  7.8    0.0 
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la
gospodăriile ţărăneşti (de fermieri)     -2.5    0.0 
Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele juridice 8,367.5 3,853.1 4,200.0 3,869.3 4,115.3 0.1 -84.7 98.0
Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice 228.8 83.7  100.8    0.0 
Impozit pe bunurile imobiliare persoanele juridice şi fizice
înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de
piaţă) a bunurilor imobiliare 26,222.9 30,359.7 32,836.6 32,564.7 37,042.8 1.3 4,206.2 112.8
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-
cetăţeni, din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 24,828.6 21,241.6 36,200.0 30,143.8 35,750.0 1.3 -450.0 98.8
Impozitul privat 713.5 656.2 925.0 327.4 390.0 0.0 -535.0 42.2
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători
15,032.0 18,304.1 22,505.7 18,040.4 23,800.0 0.9 1,294.3 105.8
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 23,526.9 19,763.8 28,725.0 3,885.3 200.0 0.0 -28,525.0 0.7
Taxa pentru apă 6,906.0 8,972.1 8,882.0 8,428.6 9,621.8 0.3 739.8 108.3
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 101.9 65.3 100.0 78.0 188.8  88.8 188.8
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau
desfiinţare 1,928.6 240.9 100.0 211.3 268.7  168.7 268.7

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media


7.8 6.3  2.5    0.0 
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe
acţiuni 1,184.6 1,550.0 1,000.0 67.1 1,000.0  0.0 100.0
Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale)
6.0 179.4  1,799.4 1,000.0  1,000.0 
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti, la conturile bancare
ale Trezoreriei de Stat 1,055.9 311.7 631.6 244.9 205.0  -426.6 32.5
Dobânzi aferente soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale
proiectelor finanţate din surse externe 119.1 143.4  79.9    0.0 
Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea
agricolă 26,970.5 33,895.5 33,528.4 24,408.4 33,727.6 1.2 199.2 100.6
Plata pentru chiria/arenda bunurilor proprietate publică 8,639.2 11,207.8 11,000.0 9,040.9 11,818.0 0.4 818.0 107.4
Taxa pentru patenta de întreprinzător 10,333.1 11,519.7 11,481.2 10,339.1 11,500.0 0.4 18.8 100.2
Taxa de piaţă 17233.5 18180.8 23,255.0 10,284.0 28,300.0 1.0 5,045.0 121.7
Taxa pentru amenajarea teritoriului 18,309.4 20,842.8 22,178.5 21,120.4 23,753.4 0.9 1,574.9 107.1
Taxa pentru cazare 6,304.4 7,440.5 7,500.0 7,250.7 7,465.2 0.3 -34.8 99.5
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială 68,257.8 77,636.5 78,000.0 79,488.2 129,945.0 4.7 51,945.0 166.6
Taxa de aplicare a simbolicii locale 406.7 446.3 435.0 510.2 5,600.0  5,165.0 1,287.4
Taxa pentru parcare 2845.4 2814.6 2,880.0 2,417.0 5,044.5 0.2 2,164.5 175.2
Alte încasări 212.6 488.0  476.3    0.0 
Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor
      53.0 13,000.0 0.5 13,000.0 
taxa pentru dispozitivele publicitare       6,363.3 22,162.0 0.8 22,162.0 
Amenzile şi sancţiunile administrative 4392.8 3590.3 4,500.0 5,185.7 4,500.0 0.2 0.0 100.0
Amenile aplicate de politia rutiera 10613.5 12970.6 12,000.0 17,740.8 12,483.3 0.4 483.3 104.0
2.Defalcări de la veniturile regularizatoare
235,807.4 278,616.8 707,176.4 752,716.4 878,956.4 31.5 171,780.0 124.3
Total impozitul din activitatea de întreprinzător
204,001.9 244,558.0 665944.4 706086.5 794088.4 28.5 128144.0 119.2
Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut de la
sursa de plată 77,890.8 84,139.3 140,000.0 95,528.2 105,300.0 3.8 -34,700.0 75.2
Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător
931.3 3,632.0 475,944.4 477,399.0 543,788.4 19.5 67,844.0 114.3
Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate
125,179.8 156,786.7 50,000.0 126,370.5 135,000.0 4.8 85,000.0 270.0
Impozitul pe venit din activitatea operaţională
      6,788.8 10,000.0 0.4 10,000.0 
Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele
înmatriculate în RM 31,805.5 34,058.8 41,232.0 46,629.9 84,868.0 3.0 43,636.0 205.8
II.Mijloacele speciale
50,965.6 55,764.0 60,935.5 56,677.9 59,788.6 2.2 -1,146.9 98.1
III.Fondurile speciale
5,768.1 6,830.0 6,000.0 7,094.9 6,500.0 0.2 500.0 108.3

IV.Transferuri 322,444.5 13,874.0 1,729.8 -16,262.1 3,608.7 0.1 1,878.9 208.6

Transferuri curente de la bugetul de stat 317,620.0 29.3  25.9    0.0 


Transferuri curente de la bugetele de alt nivel         1,171.4 0.0    
Mijloacele încasate prin decontări reciproce de la bugete de alt
nivel 927.5 4,843.7 450.0 -20,753.0 300.0 0.0 -150.0 66.7
Transferuri între componente bugetului
3,897.0 9,001.0 1,279.8 4,465.0 2,137.3 0.1 857.5 167.0
Granturi
14,581.3 52,203.3 1,305.1 8,919.4 1,282.1 0.0 -23.0 98.2
Granturi interne
1,434.0 1,249.5 1,105.1 1,438.5 1,282.1 0.0 177.0 116.0
Granturi externe
13,147.3 50,953.7 200.0 7,480.9    -200.0 0.0
informativ:

- veniturile de la operaţiunile cu capital 82,985.9 134,100.0 291,491.2 33,466.5 80,000.0 -211,491.2 27.4

- taxele locale 151,923.1 165,438.9 185,481.2 149,435.5 259,278.7 9.3 73,797.5 139.8
- impozitele pe proprietate 62,649.9 58,007.6 75,635.0 68,909.7 79,728.6 2.9 4,093.6 105.4
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2013 (anexa nr.29)
1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi
pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de cota se stabileşte în mărime de 0,1% din valoarea
întreprinzător de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

- pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate în 0,1 % din costul bunurilor imobiliare
prima liniuţă

2. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
agricolă inclusiv, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt
amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii
amplasate pe ele
3. Pentru bunurile imobiliare:
3.1 cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, cota concretă se stabileşte în mărime de 0,05 % din
terenuri aferente acestor bunuri). baza impozabilă a bunurilor imobiliare
3.2. pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate. cota concretă se stabileşte în mărime de 0,05 % din
baza impozabilă a bunurilor imobiliare
3.3. loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii cota concretă se stabileşte în mărime de 0,05 % din
amplasate pe ele baza impozabilă a bunurilor imobiliare

4. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cota se stabileşte în mărime de 0,3 %
cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale),
care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către din costul bunurilor imobiliare
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
Cotele impozitului funciar pentru anul 2013 (anexa nr.28)
1. Terenurile cu destinaţie agricolă:
a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor
şi păşunilor: 1,5 lei pentru 1 grad-hectar
- care au indici cadastrali 110 lei pentru 1 hectar
- care nu au indici cadastrali
b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:
-care au indici cadastrali 0,75 lei pentru 1 grad-hectar
-care nu au indici cadastrali 55 lei pentru 1 hectar
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă
etc.) acvatică
2. Terenurile din intravilan:
a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte 30 lei pentru 100 m.p.
terenuri neevaluate de către organele cadastrale
teritoriale conform valorii estimate
b) terenurile atribuite de către autoritatea
administraţiei publice locale ca
loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan 10 lei pentru 100 m.p.
din cauza
insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de
către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate
3. Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate 350 lei pentru 1 hectar
clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse
în urma activităţii de producţie, neevaluate de către
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
Evoluţia cheltuielilor bugetului mun.
Chişinău pe anii 2010-2013
Devieri anul 2013 faţă de
Ponde-rea în Ponde-rea anul 2012
Executat pe Executat pe Aprobat pe totalul în totalul
Proiect 2013
anul 2010 anul 2011 anul 2012 cheltuie- cheltuie-
mii lei %
lilor (%) lilor (%)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Cheltuieli - total 1955067.0 2106799.1 2885722.0 100.0 2858911.8 100.0 -26810.2 99.1
inclusiv:                
cheltuieli de ordin
social 1241263.8 1277458.3 1516190.0 52.5 1529765.5 53.5 13325.5 100.9
cheltuieli de ordin
economic 377134.4 489592.1 496617.1 17.2 586387.5 20.5 89770.4 118.1
investiţii capitale* 71751.4 64260.6 414683.0 14.4 309226.8 10.8 -117576.9 74.6
inclusiv din contul
împrumuturilor
externe   - 215450.3   94090.8 3.3 -121359.5 43.7
cheltuieli de
întreţinere a
autorităţilor executive
şi organelor
administrative 53548.8 57710.2 72274.2 2.5 82054.9 2.9 9780.7 113.5
alte cheltuieli 211716.5 218060.4 385957.7 13.4 374279.9 13.1 -22109.9 97.0
Creditarea netă -347.9 -282.5           
Analiza cheltuielilor pentru anul 2013
comparativ cu executat anul 2012
Aprobat în bugetul pe anul Propuneri la bugetul pe
Executat pe anul 2012 Devieri
2012 anul 2013
Ponderea în Ponderea în Ponderea în ca
Suma Suma
totalul Executat totalul totalul în sumă ponder
alocaţiilor alocaţiilor
  cheltuielilor cheltuielilor cheltuielilor e
Cheltuieli, total 2716473.6 100.0 2389935.2 100.0 2695113.0 100.0 -21360.6 -0.8
Serviciile de stat cu destinaţie
generală şi organele administrative 59058.8 2.2 59180.2 2.5 68543.8 2.5 9485.0 0.4
Apărarea naţională 1073.8 0.04 1256.60 0.05 1077.2 0.04 3.4 0.0
Menţinerea ordinii publice 120743.6 4.4 118213.9 4.9     -120743.6 -4.4
Învăţământul 1088819.5 40.1 1098123.1 45.9 1107224.2 41.1 18404.7 1.0
Cultura 101224.3 3.7 116697.8 4.9 107932.5 4.0 6708.2 0.3
Ocrotirea sănătăţii 41685.6 1.5 46490.5 1.9 35235.8 1.3 -6449.8 -0.2
Asigurarea şi susţinerea socială 229986.6 8.5 216788.1 9.1 199944.1 8.3 -30042.5 -0.3
Transportul, gospodăria drumurilor 197016.4 7.3 290928.6 12.2 249960.2 9.3 52943.8 2.0
Gospodăria comunală şi gospodăria
de exploatare a fondului de locuinţe
299600.7 11.0 306658.6 12.8 336404.3 12.5 36803.6 1.5
Cheltuieli neatribuite la alte grupuri
principale 262309.3 9.7 156347.5 6.5 373654.9 13.4 111345.6 3.7
Inclusiv: transferuri în fondul de
susținere financiară a teritoriilor 278312,0
Cheltuieli pentru programele de
investiţii şi reparaţii capitale 314955 11.6 0.0 0.0 215136.0 8.0 -99819.0 -4.1
inclusiv:                
din contul împrumuturilor externe 115722.3 4.3 0.0 0.0 12493.9 0.4 -103228.4 -3.9
Transferurile de la bugetul municipal Chişinău în bugetele de nivelul întîi pentru
nivelarea posibilităţilor financiare pe anul 2013
Transferuri din fondul de
susţinere financiară a
Unitatea administrativ-teritorială teritoriilor

Oraşul Cricova 793,3


Oraşul Sîngera 869,3
Total oraşe 1662,6
Comuna Bubuieci 3622,7
Comuna Băcioi 1314,6
Comuna Budeşti 1899,7
Comuna Cruzeşti 699,7
Comuna Tohatin 938,2
Comuna Ciorescu 300,0
Satul Coloniţa 1072,7
Satul Ghidighici 90,8
Total sate (comune) 9938,4

Total general 11601,0


Alocaţiile pentru învăţămînt:
La această grupă de cheltuieli se prevede alocarea sumei de
1 149 664,8 mii lei, fără organele administrative ce constituie
(inclusiv mijloace speciale 42440,6 mii lei) –

40,2% din totalul cheltuielilor, inclusiv:


În limita alocaţiilor pe anul 2013 au prevăzute mijloace cu destinaţie specială în sumă de 120
346,7 mii lei pentru:
• reparaţii capitale ale instituţiilor de învățămînt municipale 20621.4 (anexele nr. 32,33)
• reparația capitală a Centrului comunitar pentru copii și tineri ”Convorbitorul” (DMPDC) 1000.0
• întreținerea curentă a instituțiilor 57435.4
• deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare 2000.0
• procurarea utilajului tehnologic pentru instituțiile preșcolare 1000.0
• odihna de vară a copiilor 25000.0
• suma componentei municipale prevăzute pentru implementarea și suplimentarea unor programe și
articole de cheltuieli* 2284.0
• construсția îngrădirilor teritoriilor instituțiilor de învățămînt primar și secudar general* 1116.0
• procurarea calculatoarelor* 1100.0
• procurarea utilajului tehnic pentru lecțiile de fizică* 824.2
• procurarea şi instalarea camerelor de supraveghere* 575.0
• instalarea iluminatului cu fotoelemente* 241.0
• întreținerea centrelor de asistență psihologică 633.9
• susținerea educațională (cadru de sprijin) 2900.5
• crearea centrelor de resurse 3615.3
Alocaţiile pentru Cultură:
 112 043,5 mii lei (inclusiv mijloace speciale 4111,0 mii lei),
cea ce constituie 3,9% din totalul cheltuielilor (fără
organele administrative ), inclusiv:
Direcţia cultură - 35437,1 mii lei;
Grădina zoologică – 15750,7 mii lei;
Teatrele municipale – 7533,2 mii lei;
Ziarul Capitala - 320,0 mi lei;

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – 44455,1 mii lei,


inclusiv:
Şcolile sportive – 37380,0 mii lei;
Măsuri sportive şi pentru tineret – 3094,0 mii lei
Alocaţiile pentru Ocrotirea sănătăţii:
În bugetul municipal Chişinău estimat pe anul 2012, se preconizează
repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 35235,8mii lei (
fără organele administrative), cea ce constituie 1,3 % din totalul
cheltuielilor.
Comparativ cu anul 2012 alocaţiile la acestă grupă principală sunt în
descreştere cu 6449,8 mii lei sau cu 43 la sută. Se propune alocarea
mijloacelor pentru:
o dotarea tehnică a instituţiilor medicale – 10800,0 mii lei;
o reparaţii capitale ale instituţiilor – 9510,0 mii lei;
o pentru asigurarea unor contingente de bolnavi cu medicamente gratuite (
conform programelor naţionale şi municipale ) – 2800,0 mii lei;
o pentru procurarea testelor pentru glucometre – 1500,0 mii lei;
o livrarea gratuită a preparatelor lactate copiilor în primul an de viaţă -
1540,0 mii lei;
o protezarea dentară – 1000,0 mii lei;
o cheltuieli pentru transportarea cadavrelor – 240,0 mii lei;
o Întreţinerea Centru specializat municipal pentru copii – 7785,8 mii lei
Alocaţiile pentru asigurarea şi asistenţă
socială:
Pentru anul 2013 în bugetul municipal Chişinău la grupa principală
„Asigurare şi asistenţă socială” se preconizează cheltuieli în sumă
totală de 208821,4 mii lei ( fără organele administrative)

În afară de întreţinerea instituţiilor bugetare atribuite la această grupă de


cheltuieli, în cadrul acesteia sunt incluse cheltuielile specifice ce ţin
de:
o compensaţii nominative la transport , conform hotărîrii de Guvern - 22 826,2mii lei (cîte 60 lei lunar);
o compensarea cheltuielilor la transport persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor - 840,0 mii
lei ( cîte 500,0 lei pe an);
o compensaţii la transport, conform deciziei Consiliului municipal Chişinău – 50400,0mii lei ( cîte 70 lei
lunar);
o ajutoare sociale, conform decizie Consiliului municipal Chişinău pentru încălzirea locuinţelor –66000,0
mii lei
o ajutoare materiale către sărbătorile de Paști pensionarilor pensiile cărora nu depășesc 1450 lei - 8000,0
mii lei;
o cantinele sociale - 3200,0 mii lei ( 25 lei costul unui prînz);
o acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile - 8000,0 mii lei (prin intermediul
Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei);
o îndemnizaţia lunară acordată copiilor orfani şi aflaţi sub tutelă 6962,4 mi lei (cîte 600 lei lunar);
o compensarea cheltuielilor legate de organizarea funeraliilor veteranilor de război - 25,0 mii lei ( cîte
1250,0 lei);
o achitarea dobânzii la creditele ipotecare pentru angajaţii bugetari, conform deciziilor Consiliului
municipal Chişinău - 1500,0 mii lei.
Alocaţiile pentru gospodăria comunală şi
gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe:

Suma alocaţiilor constituie 336 427,3 mii lei (fără aparat


administrativ)
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, total inclusiv:
(anexa nr. 19,20,21) 92602,4
 întreţinerea fondului locativ 27 100,0
 reparaţia fondului locativ 8 090,0

Transferuri pentru Parcul"Dendrariu“ 5300,0


Transferuri pentru Regia "Autosalubritate“ 1072,0
Transferuri pentru Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi,
total (anexa 21) 49 296,3
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, inclusiv:
245 546,0: întreţinerea şi reparaţia străzilor 121500,0
salubrizarea străzilor 35000,0
iluminatul străzilor 89046,0
Alocaţiile pentru
Transporturi, gospodăria drumurilor
Transporturi, gospodăria drumurilor
(fără aparat administrativ) 249 960,2
Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie, total inclusiv: 188 716,4
Transferuri pentru întreţinerea şi reparaţia
capitală a drumurilor publice (str. Alecu Russo) 50434,0
Transferuri pentru Regia transport electric 130300,0
- pentru asamblarea troleibuzelor 46500,0
- pentru achitarea serviciilor prestate la
transportarea călătorilor 83800,0
Transferuri pentru Parcul urban de autobuze 69226,2
Alocaţii pentru programele de investiţii
şi reparaţii capitale
Alocaţii pentru programele de investiţii
şi reparaţii capitale, ponderea în
totalul cheltuielilor 7,5% 215136,0
- inclusiv
din contul transferurilor de la bugetul de stat 300,0

Direcţia Contrucţii Capitale (anexa nr. 35) 145852,8


Direcţia generală trasport public şi căi de comunicaţie
(anexa nr. 36) 60637,1
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii
funciare ( anexa nr. 34) 8346,1
Repartizarea alocațiilor pentru reparații și investiții
capitale pe grupele principale de cheltuieli
Grupa principală de cheltuieli Suma alocațiilor (mii
lei)
Total 215136,0
Învățămîntul 36023,0
Cultura 23013,2
Ocrotirea sănătății 22685,0
Gospodăria comunală 37509,8
inclusiv:
din contul transferurilor de la bugetul de 300,0
stat
Grupa principală de cheltuieli Suma alocațiilor
(mii lei)

Transportul 60637,1
Gazificarea 4843,0
Obiective la care funcțiile de 55288,2
beneficiar al lucrărilor sunt
executate de primăriile orașelor,
comunelor

Achitarea datoriilor formate la 8542,8


01.01.2013
Pct. 17
Se aprobă plata pentru emiterea certificatului de
urbanism pentru proiectare şi a certificatului de
urbanism informativ în mărime de 50 lei şi plata
pentru emiterea autorizaţiei de construcţie/
desfiinţare în mărime de 100 lei
Pct.22
 Se aprobă mijloace financiare suplimentare legate de
majorarea normelor băneşti pentru alimentarea
gratuită a elevilor/copiilor din instituţiile de
învăţământ municipale pentru perioada ianuarie-mai
2013 în sumă de 9898,6 mii lei, conform anexei nr. 41.
Pct.23
Se stabileşte că economiile formate la articolele de
cheltuieli pe parcursul anului bugetar vor fi
redistribuite prioritar pentru acoperirea cheltuielilor
ce ţin de achitarea consumului de resurse
termoenergetice.
Pct. 27
Se stabileşte că preturile de sector vor participa la
stabilirea şi vor asigura verificarea și confirmarea
volumelor lucrărilor de salubrizare şi amenajare a
teritoriului, de reparaţie a fondului de locuinţe,
executate de serviciile publice şi vor participa la
procedurile de achiziţii publice pentru lucrările
nominalizate şi cele anunţate de direcţiile educaţie,
tineret şi sport din teritoriu.
Pct. 33
Executorii de buget:
 sunt responsabili de oportunitatea şi legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi de respectarea
limitelor alocaţiilor bugetare aprobate;
 sunt responsabili de utilizarea în strictă conformitate cu prevederile legale a alocaţiilor pentru
instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, calculate în bază de formulă;
 vor asigura prezentarea repartizărilor pe luni a alocaţiilor aprobate (la toate componentele
bugetului) în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finanţelor nr. 117 din 29.12.2007,
respectându-se asigurarea prioritară a cheltuielilor de personal, pentru alimentaţia copiilor/elevilor
şi pentru achitarea consumului de resurse termoenergetice;
 vor asigura achitarea datoriilor creditoare formate la situaţia de la 01.01.2013 din contul și în limita
alocaţiilor bugetare aprobate pentru anul 2013;
 vor asigura contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind
achiziţiile publice și numai în limita alocațiilor aprobate instituțiilor respective, reduse cu suma
datoriilor acestora existente la 01.01.2013;
 vor publica în mod obligatoriu pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău anunţurile de
intenţie privind achiziţiile publice preconizate, invitaţiile de participare la procedurile de achiziţii
publice şi informaţiile privind rezultatele procedurilor de achiziţii publice/contractelor atribuite;
 vor întreprinde măsuri concrete în scopul operării modificărilor în structurile instituţionale pentru a
optimiza cheltuielile de personal, precum şi în scopul reducerii cheltuielilor pentru mărfuri şi
servicii.
Pct. 34
Se stabileşte că anunţurile de intenţie privind
achiziţiile publice la lucrările de investiţii şi reparaţii
capitale şi de achiziţionare a mijloacelor fixe vor fi
publicate numai după coordonarea cu Primarul
General.