Sunteți pe pagina 1din 16

ORAȘELE VERZI.

ORAȘELE VIITORULUI
DUMITRU ADINA VICTORIȚA 
ARPAM II
INTRODUCERE
◦ Pentru dezvoltarea unei societăți sustenabile și
pentru rezolvarea problemelor de mediu
și inegalităților sociale, care din păcate sunt foarte
vizibile astăzi, orașele pot juca un rol foarte
important.
◦ Creșterea populației și modificarea modelelor de
consum pun o presiune imensă pe resursele
și seviciile naturale, a căror capacitate de suport
este de foarte multe ori depășită . Posibilitatea
epuizării unor elemente ce alcătuiesc capitalul
natural au obligat societatea să-și
stabilească țințe din ce în ce mai precise pentru
menținerea și/sau îmbunătățirea stării actuale .
◦ În acest context, diferite
organizații internaționale propun
măsuri pentru promovarea
principiilor dezvoltării durabilă,
care fac foarte frecvent referire la
mediile urbane. Astfel, experții în
ecologie urbană trebuie să
dezvolte principii, concepte, baze
de date integrate și instrumente
pentru a menține atractivitatea
orașelor. Soluțiile verzi reprezintă
unul dintre instrumentele noi, ce
pot ajuta orașele să-și crească
reziliența și durabilitatea.
◦  Integrarea soluțiilor verzi
în planificarea, designul și
managementul mediilor urbane este
însă o provocare importantă pentru
oamenii de știința și practicieni, din
cauza complexității ridicate
a relațiilor dintre componentele
sistemelor urbane, vulnerabilității
ridicate a sistemelor socio-
economice la schimbări de mediu,
flexibilității scăzute a
infrastructurilor fizice și deseori a
populației și scepticismului în
considerarea succesul
implementării lor.
◦ Oraşele sunt concentrări geografice
de activităţi şi interacţiuni umane. Acestea reprezintă
motoarele economiei, asigurând locuri de
muncă şi servicii şi deţinând rolul de catalizatoare
ale creativităţii şi inovării la nivelul întregii UE.
Aproximativ 70% din populaţia UE locuieşte într-o
zonă urbană, iar aceste zone generează peste două
treimi din PIB-ul UE. Cu toate acestea, tot aici se
manifestă extrem de acut o serie de probleme
permanente, cum ar fi şomajul, segregarea şi sărăcia,
precum şi presiuni puternice asupra mediului. Prin
urmare, politicile destinate zonelor urbane au o mai
mare semnificaţie pentru UE în ansamblul său.
Dintre numeroasele actiuni pe care un oras le
poate lua enumeram:

◦  planificare urbana pentru a asigura


o densitate moderata si un aer de calitate
◦ sistem de transport public eficient
care sa poata inlocui masina personala
◦  promovarea culturii si a traditiilor,
integrarea persoanelor defavorizate
si stimularea persoanelor cu mult potential
◦  incurajarea afacerilor sustenabile
si restrictionarea marilor poluatori, etc.
Crearea unor orașe
favorabile incluziunii,
sigure, reziliente și durabile
◦ Orașele europene sunt astăzi în centrul
provocărilor economice, de mediu și sociale.
Peste 70 % din cetățenii UE locuiesc în zone
urbane, iar aproximativ 85 % din PIB-ul UE
este produs în orașe. Orașele și comunitățile
sunt esențiale pentru bunăstarea europenilor
și pentru calitatea vieții lor, întrucât servesc
drept puncte centrale pentru dezvoltarea
economică și socială și pentru inovare.
Acestea atrag mulți oameni datorită gamei
largi de oportunități în materie de educație,
de ocupare a  forței de muncă, de
divertisment și de cultură. Cu toate acestea,
orașele din UE se confruntă și cu provocări
cum ar fi presiunile exercitate de migrație,
excluziunea socială, congestiile, penuria de
◦ De asemenea, orașele sunt deosebit de vulnerabile
la impactul schimbărilor climatice și al dezastrelor
naturale. Consolidarea dimensiunii urbane a 
politicilor europene și naționale este un efort comun
al Comisiei, al statelor membre și al orașelor
europene. În conformitate cu Noua agendă urbană
a ONU, UE consolidează reziliența mediului urban
prin măsuri de prevenire a dezastrelor și a riscurilor
legate de schimbările climatice și răspunde într-o
manieră mai coordonată la diferitele provocări
urbane.
◦ La nivel internațional, politicile de
dezvoltare, politicile externe și de
securitate și politicile de extindere
și de vecinătate din Europa
urmăresc
îmbunătățirea condițiilor de viață
în orașe. Consensul european
privind dezvoltarea subliniază
necesitatea de a ne concentra mai
mult asupra orașelor
și autorităților locale ca actori
importanți în realizarea
obiectivelor de dezvoltare
durabilă.
TENDINȚELE PRINCIPALE
Calitatea locuințelor din UE s-a
Oamenii care locuiesc în orașe au
îmbunătățit în ultimii șase ani.
acces mai ușor la transportul
Rata de reciclare a deșeurilor Procentul de locuitori ai UE care se
public, doar 9,7 % dintre aceștia
municipale a crescut între 2007 și confruntă cu deficite de bază la
raportând niveluri de dificultate
2016 cu 11,0 puncte procentuale în nivelul locuințelor a scăzut cu 4,8
ridicate sau foarte ridicate,
total. puncte procentuale între 2007 și
comparativ cu 37,4 % în cazul celor
2017, când s-a situat la un prag de
care locuiesc în zonele rurale. 
13,1 %. 

Autoritățile locale și regionale


implicate în planurile de acțiune ale
Convenției europene a primarilor
Acoperirea cu terenuri artificiale pe
Există în continuare câteva puncte au realizat o scădere cu 23 %
cap de locuitor a crescut cu 6 % în
nevralgice substanțiale de poluare a emisiilor de gaze cu efect de seră
2015 față de 2009. Întrucât Europa
atmosferică, deși expunerea la și o reducere cu 18 % a consumului
este unul dintre cele mai urbanizate
poluarea atmosferică prin particule final de energie și au realizat
continente din lume, sunt necesare
fine în suspensie a scăzut cu progrese în direcția creșterii
eforturi suplimentare pentru a opri
aproape 20 % între 2010 și 2015.  ponderii producției locale de
degradarea solului. 
energie locală, cu obiectivul de
a atinge 19 % din consumul de
energie până în 2020.
OBIECTIVE PENTRU ORAȘE DURABILE

reducerea
semnificativă a
numărului de
decese și a
numărului de
reducerea pe cap
persoane afectate
de
și scăderea
locuitor a impactul asigurarea
substanțială
ui negativ asupra accesului universal
a pierderilor
mediului în orașe, la spații verzi și
economice directe
inclusiv prin publice sigure,
în raport cu
acordarea incluzive și
Produsul Intern
unei atenții accesibile, în
Brut la nivel global,
deosebite calității special pentru
cauzate de
aerului și femei și copii,
dezastre,
gestionării persoane în etate și
inclusiv dezastrele
deșeurilor cele cu dizabilități
legate de apă, cu
municipale și de
un accent pe
alt tip
protecția celor
săraci și a
persoanelor aflate
în
situații vulnerabile
OBIECTIVE
PENTRU ORAȘE
DURABILE
accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate,
sigure și la prețuri accesibile
și modernizarea cartierelor sărace

asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la


prețuri echitabile, accesibile și durabile
pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special
prin extinderea rețelelor de transport public, acordând
o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații
vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și
în etate

consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a


capacității pentru planificarea și
gestionarea participativă, integrată și durabilă a
așezărilor umane în toate țările.
CONCLUZII
◦ Sustenabilitatea orașelor reprezintă un domeniu
al viitorului, care ar trebui să primeze. Orașele au
un rol foarte important în dezoltarea unei societăți
din orice punct de vedere.  Soluțiile
verzi reprezintă unul dintre instrumentele noi,
ce pot ajuta orașele să-și crească reziliența
și durabilitatea.
◦ La nivel internațional, politicile de dezvoltare,
politicile externe și de securitate și politicile de
extindere și de vecinătate din Europa
urmăresc îmbunătățirea condițiilor de viață în
orașe
ORAȘE SUSTENABILE
https://www.youtube.com/watch?v=utWnxJZX2FE
ORAȘE SUSTENABILE
https://www.youtube.com/watch?v=fcDDUSUbq9A
BIBLIOGRAFIE
◦ http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd11/
◦ https://insse.ro/cms/files/IDDT2012/StategiaDD.pdf
◦ https://www.academia.edu/10382561/DEZVOLTAREA_DURABIL%C4%82_A_TURIS
MULUI
◦ https://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Articol_1342.pdf
◦ http://institutulverde.ro/21-de-caracteristici-ale-viitoarelor-orase-sustenabile/532
◦ https://www.youtube.com/watch?v=utWnxJZX2FE
◦ https://www.youtube.com/watch?v=fcDDUSUbq9A

◦ Data accesării 27/04/2020