Sunteți pe pagina 1din 11

Diversitate și armonie

pentru o învățare
eficientă

GRECU Cosmina Elena


În lumea modernă, diversitatea în sens larg – indiferent
dacă este de natură culturală sau lingvistică – poate fi pusă pe
seama a doi factori esenţiali: intensificarea migraţiei şi noile
tehnologii de informare şi comunicare.
Uniunea europeana fiind un ansamblu de tari care incearca sa
convietuiasca si sa se ajute reciproc pe toate planurile (social,
economic, cultural etc) interculturalitatea este indispensabila
pentru ca aceasta decurge de la sine. Aceste țări, pentru a
putea colabora, trebuie sa interactioneze, sa comunice, sa
intre in contact unele cu celelalte. De aceea pentru ca exista
aceasta uniune exista si interculturalitate și multiculturalitate in
spatiul european, care se poate recunoaste pe mai multe
planuri. Unul dintre aceste planuri ar fi cel cultural.
Chiar daca ne influențăm unii pe alții nu înseamnă că trebuie sa renuntam
la identitatea noastra, ceea ce ne reprezinta, ci sa preluam acele aspecte
pozitive care ne avantajeaza, cu acordul tarii respective. Dar vorbind de
interculturalitate trebuie sa vorbim si de toleranta. Trebuie sa ne respectam
unii pe altii asa cum suntem, mai ales atunci cand interactionam.
În cazul fiecărei etnii, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor dezvăluie faţa
necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor ei. Copiilor le conferă
identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai
poporului lor, răspândit prin nenumărate teritorii. Le creează o “unicitate
pozitivă”- adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui
popor: meserii şi meşteşuguri, cântece şi dansuri, credinţe şi legi nescrise,
costumaţii, vorbire; trăirile - patimile şi suferinţele interioare, dar şi bucuriile
şi valorile lor spirituale, speranţele aruncate peste vremuri studiate mai
târziu în școală.
Acceptarea si recunoasterea diversitatii insemna de fapt incluziune,
care este bazata, la randul ei pe ideologia democratiei. Legea poate
reglementa intr-o anumita masura problema incluziunii intr-o societate dar
nu suficient. Cel mai important rol în acest caz este al educatiei, care
dezvolta constiinta individului pentru ca de mic sa fie pregătit să accepte
drepturile și valoarea individului cu diferite nevoi, indiferent de ce natură
sunt acestea.

În învățământul preșcolar și școlar sunt copii de diferite etnii (români, rromi,


aromâni) şi pentru că influenţa adulţilor (părinţi, bunici, alţi membri ai
familiei) este foarte mare, important este ca această educaţie interculturală
să se realizeze şi prin aceştia, cooptându-i atât ca parteneri în scopul vizat,
cât şi ca susţinători neangajaţi ai procesului instructiv - educativ din
grădiniță și școală, prin participarea și implicarea acestora la diferite teme
culturale.
Pentru realizarea cu succes a diversității și armoniei pentru o învățare
eficientă, cadrele didactice trebuie să pornescă de la realităţi concrete, să
cunoască nevoile, aptitudinile, înclinaţiile fiecărui elev, să le asigure
medierea de care aceştia au nevoie şi să vegheze ca fiecare să fie
recunoscut în cadrul grupului. Elevii născuţi în medii defavorizate vor fi
ajutaţi să-şi valorifice aptitudinile, chiar dacă ele nu se exprimă în termenii
acceptaţi de şcoală.
Şcoala trebuie să formeze oameni capabili să coopereze pe plan local,
naţional, internaţional. Calitatea învăţămâtului trebuie să crească în aşa fel
încât să ţină seama de aptitudinile şi motivaţiile elevilor, de posibilităţile,
nevoile, perspectivele dezvoltării unei ţări, de redescoperirea relaţiilor şcolii
cu întrepinderea, cu biserica, cu alte instituţii şi alţi parteneri. Se urmăreşte
stimularea informării părinţilor şi elevilor asupra profesiilor, meseriilor şi
pieţei muncii.
Competenţa multiculturală presupune atât din partea cadrului didactic, cât
şi a copiilor, părinţilor un ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate
funcţional personalităţii, care să permită şi să susţină reacţii fireşti,
adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale diversităţii culturale
şi etnice fără etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi
stereotipurilor sau tensionărilor.

Dobândirea acestor capacităţi se realizează prin suprapunerea mai multor


tipuri de influenţe grupate în trei dimensiuni:
 cognitivă - care cuprinde elemente simple, fundamentale din domeniul
psihologiei sociale, antropologiei culturale, sociologiei etc. reinterpretate,
adaptate şi armonizate în funcţie de necesităţile proprii;
 instrumental – metodologică - pedagogia interculturală apelează la
acelaşi ansamblu de metode activ-participative, la aceleaşi strategii de
învăţare prin cooperare, prin descoperire pe care le utilizează orice formă
de pregătire modernă şi eficientă.
Educaţia multiculturală derulată prin acţiuni la nivelul preşcolarilor și
școlarilor a vizat următoarele obiective specifice:
-promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere
firească între români şi alte etnii;
-transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi
aparţinând altor etnii;
-formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală;
-formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi
combaterea discriminării şi a intoleranţei;
-promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi
celelalte naţionalităţi;
- învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în limba română,
greacă, turcă, japoneză, mexicană, indiană.
Acţiunile realizate pentruatingerea scopului de a-i integra pe copiii de
diverite culturi s-au desfăşurat în cadrul unor: vizite, spectacole, plimbări,
concursuri tematice, jocuri, realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor,
albume, casete video, activităţi specifice cu participarea ca invitaţi, a unor
copii de mai multe naţionalităţi.
De exemplu activitatea de observare a costumelor populare, de învăţare a
unor cântece, dansuri populare. În cadrul proiectului ,, Primăvara în Europa’’
cu tema ,, Prietenie fără frontiere’’ s-au desfăşurat diferite activităţi
educative prin care s-a urmărit următoarele obiective: să-şi formeze
reprezentări despre Globul Pământesc, harta Europei, să intuiască locul
central ocupat de România în acest spaţiu; să denumească câteva ţări
despre care au auzit; să cunoască câteva steaguri reprezentative ale unor
ţări mai cunoscute; stimularea copiilor în vederea definirii propriei identităţi
ca parte integrantă a societăţii; cunoaşterea şi respectarea valorilor culturii
naţionale şi a altor etnii; cultivarea capacităţii de comunicare, colaborare şi
cooperare; să manifeste prietenie, toleranţă, armonie faţă de alte
popoare/culturi.
Toată lumea are de câștigat de la o școală incluzivă:

Numeroase cercetări arată că mediul incluziv este benefic pentru toţi


copiii, indiferent de condiţia lor;

Școala este mediul unde copiii, pe lângă cunoștinţe, mai capătă și


deprinderi de viaţă și abilităţi, comunică și leagă prietenii. Atunci când
în clasă sunt incluși și copii de diferite culturi, procesul de dezvoltare
personală a copiilor este mult mai eficient. Copiii văd și înţeleg de mici
diferenţele, apreciază diversitatea, sunt mai toleranţi, mai deschiși și
mai buni, iar asta îi ajută pe viitor să devină personalităţi integre în
societate.
BIBLIOGRAFIE:
1. “Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, 2008
2. “Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar- O metodică a
activităţilor instructiv-educative”, Monica Lespezeanu, Editura Omfal
Esential, Bucuresti, 2007
3. “O noua provocare pentru educatie: Interculturalitatea” – Teodor
Cozma, Editura Polirom, Iasi, 2001
4. Mara, D., Strategii didactice în educatia incluzivă, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 2004
5. Ungureanu, D., Educaţia integrativă şi  şcoala incluzivă, Editura de
Vest, Timişoara, 2000

S-ar putea să vă placă și