Sunteți pe pagina 1din 35

Analiză de nevoi specifică dezvoltării

profesionale
• Formarea si dezvoltarea profesionala sunt
doua notiuni care, desi diferite, sunt
inseparabile in contextul actual al pietei
muncii.
• Formarea profesionala consta in acumularea unor
informatii primare despre sarcinile ce trebuie realizate
in cadrul unei profesii/meserii, formarea aptitudinilor
necesare practicării acelei profesii si acumularea unei
experiente practice care sa permita rezolvarea
sarcinilor de lucru. Formarea profesionala este un
proces de pregatire pentru o meserie, care nu se
incheie odata cu terminarea studiilor, ci continua pe
parcursul intregii vieti profesionale. Pentru a ne
consolida pozitia si locul de munca, pentru a ne
mentine competenti si competitivi, trebuie sa
acordam atentie dezvoltarii noastre profesionale.
• Dezvoltarea profesionala este un proces mai
complex de pregatire, care presupune fie
dobandirea de noi cunostinte si abilitati in
calificarea pe care o persoana o poseda deja,
fie o policalificare sau recalificare. Ea mai este
denumita si formare profesionala continua
sau permanenta.
• Pentru realizarea unei analize de nevoi
specifice dezvoltării profesionale am aplicat un
chestionar unui număr de 15 subiecți, cadre
didactice care predau în învățământul
preșcolar, primar și gimnazial.
• CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMARE CONTINUĂ A
PERSONALULUI DIDACTIC
•  
• Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi opinia
dumneavoastră:
• 1. În opinia dumneavoastră formarea continuă ar trebui să fie:
• a. un drept
• b. o îndatorire
• 2. Care instituţie este responsabilă cu formarea continuă, în opinia
dumneavoastră:
• a. universităţile
• b. Casa Corpului Didactic
• c. ISJ
• d. Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
• e. instituţii care oferă cursuri de învăţământ la distanţă
• f. şcoala
• 3. Cine ar trebui să se implice în decizia privitoare la selectarea
cadrelor didactice pentru programele de formare:
• a. directorul unităţii şcolare
• b. inspectorul şcolar cu perfecţionarea
• c. şeful comisiei metodice
• d. inspectorul şcolar de specialitate
• e. cadrul didactic însuşi
• 4. Ce durată consideraţi că ar trebui să aibă programul de
formare:
• a. o zi
• b. trei zile
• c. o săptămână
• d. în funcţie de obiectivele cursului
• e. altă perioadă
• 5. Consideraţi că perfecţionarea prin grade vă ajută
în munca instructiv-educativă:
• a. foarte mult
• b. mult
• c. oarecum
• d. puţin
• e. foarte puţin
• 6. Apreciaţi că gradele didactice trebuie să
constituie condiţii ale evoluţiei în carieră:
• a. da
• b. nu
• c. nu ştiu
• 7. Cum apreciaţi pregătirea didactică şi pedagogică la nivelul
facultăţii:
• a. foarte bună
• b. bună
• c. potrivită
• d. slabă
• e. inexistentă
• 8. În ce măsură activitatea de formare continuă a corespuns
dorinţelor şi aspiraţiilor dumneavoastră:
• a. în foarte mare măsură
• b. în mare măsură
• c. la nivel mediu
• d. în mică măsură
• e. în foarte mică măsură
• 9. Asupra cărui aspect aţi dori ca programele de formare continuă să
stăruie mai mult:
• a. proiectarea didactică
• b. curriculum
• c. metode şi mijloace de învăţământ
• d. principii şi tehnici de evaluare
• e. organizarea şi conducerea colectivelor de elevi
• f. cerinţe educaţionale speciale (educaţia elevilor cu nevoi speciale)
• 10. Selectaţi care dintre următoarele componente ale formării
psihopedagogice şi metodice credeţi că este cel mai important:
• a. teoria şi practica evaluării
• b. teoria şi metodologia curriculumului
• c. managementul clasei de elevi
• d. metodica predării disciplinei
• e. cerinţe educaţionale speciale (educaţia elevilor cu nevoi speciale)
• 11. Selectati cea mai frecventă dificultate înregistrată în activitatea de la
catedră:
• a. structurarea modernă a conţinuturilor
• b. evaluarea didactică
• c. tratarea diferenţiată a elevilor
• d. consiliere
• e. proiectare
• f. disciplina şcolară
• g. organizarea colectivului de elevi
• 12. Evaluaţi care este principala modificare adusă procesului instructiv-
educativ în urma desfăşurării activităţilor de formare:
• a. îmbunătăţirea sistemului de evaluare
• b. îmbunătăţirea relaţiei profesor –elev
• c. abordări noi ale unor teme vechi
• d. informare în specialitate (parte ştiinţifică)
• e. informare generală metodică
• 13. În opinia dumneavoastră cât de importantă este
formarea continuă în procesul de învăţământ:
• a. foarte importantă
• b. importantă
• c. mediu
• d. puţin importantă
• e. foarte puţin importantă
• 14. Selectaţi dintre următoarele forme de perfecţionare la
nivelul şcolii pe aceea care vi se pare cea mai eficientă:
• a. cursuri de formare iniţiate de şcoală
• b. dezbateri la nivelul comisiilor metodice
• c. lecţii demonstrative
• d. prezentare de referate în Consiliul Profesoral
• 15. Cum consideraţi activitatea de perfecţionare
desfăşurată de Casa Corpului Didactic:
• a. modernă ca formă şi eficienţă
• b. de ajutor pentru cine este interesat
• c. de ajutor pentru cadrele didactice tinere
• d. de niciun ajutor
• 16. Pentru perioada următoare, ce cursuri de
perfecţionare aţi dori să urmaţi?
• ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
....................................................................................
1. În opinia dumneavoastră formarea continuă ar trebui să fie:

b. o îndatorire
47%

a. un drept
53%
2. Care este instituția responsabilă cu formare continuă, în opinia dumneavoastră:

f. școala
10%

d. Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar


29% b. Casa Corpului Didactic
52%

c. ISJ
10%
3. Cine ar trebui să se implice în decizia privitoare la selectarea cadrelor didactice
pentru programele de formare continuă:

e. Cadrul didactic însuși


37%

a. Directorul unității școlare


47%

c. Șeful comisiei metodice


16%
4. Ce durată considerați că ar trebui să aibă programul de formare:

d. În funcție de obiectivele cursului


100%
5. Considerați că perfecționarea prin grade didactice vă ajută în munca instructiv-
educativă:

d. Puțin
13%
c. Oarecum
7%

a. Foarte mult
53%

b. Mult
27%
6. Apreciaţi că gradele didactice trebuie să constituie condiţii ale evoluţiei în carieră:

b. Nu
13%
c. Nu știu
7%

a. Da
80%
7. Cum apreciați pregătirea didactică și pedagogică la nivelul facultății:
d. Slabă
7%

b. Bună a. Foarte bună


40% 53%
8. În ce măsură activitatea de formare continuă a corespuns dorinţelor şi aspiraţiilor
dumneavoastră:
c. La nivel mediu a. În foarte mare măsură
13% 13%

b. În mare măsură
73%
9. Asupra cărui aspect ați dori ca programele de formare continuă să stăruie mai
mult:
f. Cerințe educaționale speciale
15%
a. Proiectarea didactică
30%

e. Organizarea și conducerea colectivelor de elevi


9%

d. Principii și tehnici de evaluare


9%

c. Metode și mijloace de învățământ


30% b. Curriculum
6%
10. Selectați care dintre următoarele componente ale formării psihopedagogice și
metodice credeți că este cel mai important:

e. Cerințe educaționale speciale


16%

b. Teoria și metodologia curriculumului


32%

d. Metodica predării disciplinei


53%
11. Selectați cea mai frecventă dificultate înregistrată în activitatea la catedră:

f. Disciplina școlară
d. Consiliere 5%
5%

a. Structurarea modernă a conținuturilor


53%
c. Tratarea diferențiată a elevilor
37%
12. Evaluați care este principala modificare adusă procesului instructiv-educativ în
urma desfășurării activităților de formare
a. Îmbunătățirea sistemului de evaluare
e. Informare generală metodică 15%
20%

d. Informare în specialitate b. Îmbunătățirea relației profesor-elev


5% 10%

c. Abordări noi ale unor teme vechi


50%
13. În opinia dumneavoastră cât de importantă este formarea continuă în procesul de
învățământ:
d. Puțin importantă
7%

b. Importantă
33%

a. Foarte importantă
60%
14. Selectaţi dintre următoarele forme de perfecţionare la nivelul şcolii pe aceea care
vi se pare cea mai eficientă:

c. Lecții demonstrative
37%
a. Cursuri de formare inițiate de școală
37%

b. Dezbateri la nivelul comisiilor metodice


26%
15. Cum considerați activitatea de perfecționare desfășurată de Casa Corpului
Didactic:
c. De ajutor pentru cadrele didactice tinere
13% a. Modernă ca formă și eficiență
13%

b. De ajutor pentru cine este interesat


73%
16. Pentru perioada următoare ce cursuri de
perfecționare ați dori să urmați?

• Aplicații ale metodelor moderne


• Gestionarea comportamentului anumitor
elevi, fără pedeapsă
• Noutăți în procesul de învățământ
• Predare integrată
• Integrarea copiilor/elevilor cu CES
• Tratarea diferențiată a elevilor
• În urma aplicării chestionarului, a studierii
ofertelor de formare, precum și din
experiența proprie am realizat o analiză SWOT
a nevoilor specifice dezvoltării profesionale
PUNCTE TARI
• Interesul majorității cadrelor didactice pentru
activitățile de perfecționare;
• Oferta diversificată a CCD MM- 44 de programe, din
care 13 acreditate iar restul avizate MEN;
• Crearea de parteneriate între CCD MM și alți
furnizori de formare;
• Desfășurarea activităților de formare în zonă;
• Informarea prin intermediul site-ului CCD MM;
• Participarea gratuită la cursul de formare CRED a
anumitor categorii de cadre didactice.
PUNCTE SLABE
• Fonduri insuficiente la nivelul școlii pentru acoperirea
nevoilor de formare;
• Insuficiența timpului necesar pentru participarea la
cursuri de formare;
• Unele cadre didactice refuză să se înscrie la cursuri
care necesită muncă pe platformă deoarece nu
stăpânesc domeniul tehnologiei computerizate;
• Formarea pe anumite schimbări în educație este
tardivă.
OPORTUNITĂȚI
• Posibilitatea de a participa la cursuri de
formare organizate de CCD MM;
• Participarea la cursuri de formare organizate
de parteneri ai CCD MM;
• Alegerea cursurilor de formare din ofertele
furnizorilor
AMENINȚĂRI
• Insuficienta motivare, cu privire la formarea
continuă, a cadrelor didactice care au
acumulat 90 de credite în ultimii 5 ani;
• Interesul participării la activitățile de formare
raportat doar la obținerea unei
adeverințe/atestat;