Sunteți pe pagina 1din 6

Drepturile

salariatului
5. Dreptul la demnitate în muncă
O demnitata în muncă are 2 părți:
 Respectarea individului uman;
 Despăgubiri pentru atingerile
aduse.

O angajatorul trebuie să se abțină de la


orice gest care ar putea să încalce
demnitatea salariatului.
O dacă angajatorul a adus atingere
integrității morale, psihice a salariatului
acesta are obligația de a-l despăgubi.
6. Dreptul la securitate și sănătate
în muncă
O angajatorul are obligația de a asigura
sănătatea și securitatea salariaților în
toate aspectele legate de muncă.
O în Regulamentul Intern trebuie să fie
cuprins, în mod obligatoriu:
O Măsuri de proteție a muncii;
O Prevenirea accidentelor de muncă;
O Prevenirea bolilor profesionale;
O Măsuri de protecție specifice anumitor profesii.
7. Dreptul la acces la formarea
profesională
O angajatorii au obligația de a asigura
participarea la programe de formare
profesională pentru toți angajații:
 cel puțin o dată la 2 ani dacă firma are cel puțin 21 de
salariați;
 cel puțin o dată la 3 ani dacă firma are sub 21 de angajați.

O Cheltuielile cu participarea salariatului sunt suprtate de


către angajaror.
O În cazul în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a
asigura cheltuiala pentru participarea salariatului, salariatul
are dreptul la un concediu de formare profesională, plătit de
angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau 80 de ore.
8. Dreptul la informare și
consultare
O acest drept se exercită atât la
angajare cât și pe durata de muncă a
salariatului.
O în cazul întreprinderilor cu un număr de
peste 20 de angajați, angajatorul are
obligația să informeze salariații cu
privire la evoluția recentă sau probabilă
a situației economice.
9. Dreptul la negociere colectivă și
individuală
O Codul Muncii prevede obligativitatea
de a negocia în Contractul Colectiv de
Muncă doar salariile minime, urmând
ca salariile individuale să se
stabilească prin negociere între
angajator și salariat.