Sunteți pe pagina 1din 59

PEDAGOGIE I

SUPORT SEMINAR
tematică

Cap I – EDUCATIA Cap II. CURRICULUM

1. Organizare, evaluare 8. Curriculum-delimitări conceptuale;


2. Pedagogia-ştiinţa funadamentală a Tipuri de curriculum
educaţiei 9. Componentele curriculumului:
3. Educaţia Finalitățile procesului de învățământ,
4. Funcții ale educației 10 Produsele curriculare (Planul de
învăţământ ; Programa şcolară;
5. Dimensiunile clasice ale educaţiei
Manualul şcolar)
6. Provocarile lumii contemporane
7. Noile educații
evaluare
Tip Metode de Pondere din
Criterii de evaluare
activitate evaluare nota finală
Consemnarea de către student a Portofoliu de
informaţiilor semnificative activitate
generate la curs în obiecte de
portofoliu relevante;
Curs
Calitatea (corectitudinea, Examen scris 50%
relevanţa, originalitatea)
răspunsurilor la itemii de
examen.
Calitatea (corectitudinea, Proiecte, 20%
relevanţa, originalitatea) eseuri, probe
lucrărilor eaborate în practice *
Seminar activităţile de curs şi seminar
  30%
Portofoliu de
activitate**
Activitate seminar

 * 30% Proiect educațional – Dezvoltarea, la elevi, a unei competențe sociale


prin activități de educație nonformală
 ** 20% De rezolvat cel putin 4 dintre aplicatiile si exercitiile propuse in acest
document. Vor fi marcate cu rosu.

Suport de curs:
Cucos, C., 2006, Pedagogie, ed. a II-a revazuta si adaugita, edit. Polirom, Iasi;
Tiron, E., Pedagogie I, www.dppd.tuiasi.ro
2.
Pedagogia – stiinta fundamentala a educatiei
Exercitiu
Realizati un ciorchine (clustering/mind maping) in care sa
prezentati ideile voastre relationate cu:

“Pedagogia”.
exemplu
discutam despre:

(Ținte)
 Pedagogia este stiinta, tehnica sau arta?
 Evolutia pedagogiei ca stiinta
 Obiectul de studiu
 Sistemul stiintelor educatiei
 Cercetarea pedagogica
Pedagogia studiază:

 Esența și trăsăturile fenomenului educațional

 Scopul și sarcinile educației

 Valoarea și limitele educației

 Conținutul, principiile, metodele și formele de desfășurare a


proceselor educaționale
(C. Cucoș, 2006, Pedagogie, Ed. Polirom )
Sistemul științelor educației

Științe care
 vizează condițiile generale și locale ale instituției școlare
 studiază relația pedagogică și actul educativ ca atare
 se dedică reflecției și evoluției
Exercitiu

Diagrama venn
 Asezati in cercurile alaturate
cuvinte cheie pe care le asociati
pedagogiei si psihologiei educatiei.
Evidentiati-le pe cele comune.

Psihologia
Pedagogie
educatiei
3
EDUCAȚIA
conceptii, forme
SUMAR de capitol

CE?
conceptii

CINE DE CE?
forme functii

EDUCATI
A

CÂT?
CAND?
educabilitate

CUM?
dimensiuni
CE ESTE?

Exercitiu
 Dațio definiție proprie (eventual metaforică)
educației.
4 Perspective de intelegere a EDUCATIEI
Proces Acțiune de transformare în sens pozitiv și pe termen lung a
ființei umane, în perspectiva unor finalități explicit formulate

Acțiune de Dirijarea evoluției individului spre stadiul de persoană


conducere formată, autonomă, responsabilă

Acțiune Activitate planificată ce se desfășoară pe baza unui proict


socială social

Interrelație Efort comun și conștient între profesor si elev, ca acțiuni


umană deliberate sau în afara voinței, explicite sau implicite,
sistematice sau spontane, care contribuie la formarea omului
ca om
CINE ofera educatie?

APLICAȚIE
Rememorati / impartasiti o experienta educationala
despre care considerati ca v-a marcat evolutia.

Educatia formala, nonformala, informala


Exercițiu
Completati tabelul:
 Citind fisa de lectura din suportul de curs despre educatiile
paralele

FORMALA NONFORMALA INFORMALA


Unde?
Cine?
Cand?
Cum?
Exemplu

Liga studentilor
4
EDUCAȚIA
funcții, educabilitatea
DE CE?

Aplicație
 intocmiti
o listă de beneficii pe care educația le
aduce omului și omenirii.
 Corelați lista întocmită cu „cercul sinteză” al
funcțiilor educației
Axiologică
Dezvoltare Economică
a potențialului uman
(transmiterea valorilor de la societate la
(biopsihic) și inserție în
(pregătire profesională
individ)
muncă )
CÂT poate face educația?

din om,
cunoscând că personalitatea se dezvoltă din interdependența
dintre:

• Ereditate
• Mediu
• Educație
Aplicație

 Completați brațele „caracatiței influențelor


negative” cu cate un exemplu de impact
negativ al mediului asupra dezvoltării
personalității umane.
 Identificați apoi modalități prin care poate
interveni educația în corectarea unuia dintre
brate.
5
EDUCAȚIA
dimensiuni clasice
CUM?
Prin apelul la:
Educația intelectuală
Educația morală
Educația estetică
Educația religioasă
Educația fizică
....
Educația pentru schimbare
Educația pentru o societate durabilă
Educația profesională
Educația pentru pace
....
Dimensiuni ale educației
(laturi, componente ale educației)

Cuvinte cheie:
valori umane, idealuri educaționale, conținuturi generice...
APLICAȚII:
1. Înțelegere
 Citiți in suportul de curs subiectul educației tehnice și
completati tabelul SINELG (sistem interactiv de notare
pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii)
APLICAȚII:
2. Analiza, sinteza, evaluare

 Realizați o listă de dificultăți cu care s-ar putea întălni


profesorul de arte în educarea intelectuală și estetică a
elevilor
 Alegeti din lista o dificultate și incercați să o rezolvați.
6. 7
EDUCAȚIA
Provocarile lumii contemporane
Dimensiuni noi
Provocările lumii contemporane

APLICAȚIE- ESEU
Ce credeți?
 Educația trebuie să răspundă exigențelor realității prezente?
 În ce măsură educația din școală poate să raspundă obiectivelor
complexe ale educației?
 Ce alte instituții să se implice?
 Se poate societate umană fără școala?
Rol nou al școlii
învățarea de menținere/învățarea inovatoare

Transmitere
de cunoștințe Utilizare
creativă a
cunoștințelor
Relația: context social – educație

CONTEXT SOCIAL:
Libertate de expresie EDUCATIA
Democratizarea vieții sociale are sarcini noi,
Libera circulație inedite,dificile
Dispariția granițelor
Provocări ale lumii contemporane

Dimensiuni noi ale educației


APLICAȚIE Completați lista:

 Conflictele culturale și religioase


 Viteza schimbărilor în tehnică
 Comsumul excesiv (....)
 Poluarea
 Manageriarea timpului
 .....
APLICAȚIE:

Vă imaginați că sunteți profesori educatie tehnologica și totodată


membri intr-o echipă de proiect educațional al cărui scop este EDUCAREA
PENTRU: SCHIMBARE, PACE, SĂNĂTATE, DEMOCRAȚIE, etc.
 Alegeti din suportul de curs una dintre dimensiunile noi ale educației
 Schițați unui proiect educațional: tema, scopul, beneficiarii, durata
proiectului, lista de activități
8.
Curriculum
delimitări conceptuale
Înţelesuri antice:
 mitic şi homeric: soarta predestinată a omului
de a se auto-desăvârşi eroic în cursa sa de la
naştere şi până la moarte;

 pitagoreic : educaţia liberă, secretă menită a-i


apropia pe oameni de zei de-a lungul mai multor
vieţi, în conformitate cu metempsihoza;

 platonic: efortul de formare umană prin


interiorizarea Ideilor (Alétheia, Agáthon, Kalós –
Adevăr, Bine, Frumos
Înţelesuri medievale:
 evanghelic: asimilarea învăţăturii hristice şi
Imitatio Christi pentru mântuirea sufletului;

 al şcolii ecleziastice: asimilarea deplină


pentru slujirea fără prihană a Domnului în
Biserică a celor „şapte arte liberale”
orânduite în trivium (gramatica, retorica,
logica) şi quadrivium (geometria, aritmetica,
astronomia, muzica)
Definiţii practice moderne şi contemporane:

 Oxford English Dictionary :


un curs regulat de instruire într-o şcoală sau universitate.

 Webster’s New International Dictionary (ediţia a II-a):


întregul pachet de cursuri oferit de o instituţie educativă sau de
o facultate.
Definţiile lui Bobbitt (1918):

 Definiţia behavioristă: curriculum este întregul lanţ de


experienţe dirijate sau nedirijate implicate în formarea
abilităţilor individului;

 Definiţia psihologistă : curriculum este seria experienţelor de


conştiinţă dirijate de instruire, folosite de şcoală pentru a
completa şi perfecţiona formarea

 Definiţia extinsă: curriculum este ansamblul experienţelor


şcolare şi din afara şcolii ale celui aflat în proces de formare.
Definiţii practice moderne şi contemporane:

 Caswell şi Campbell (1935): Curriculum este parcursul alcătuit din


toate experienţele copiilor ghidate de profesori

 Saylor şi Alexander (1974): Curriculum cuprinde toate ocaziile de


învăţare oferite de şcoală

 Oliva (1982): Curriculum este planul sau programul tuturor


experienţelor pe care le are cel care învaţă dirijat de şcoală
Aplicație

 Relizați un afiș care să ilustreze reprezentarea voastră


asupra conceptului de curriculum, după ce ați citit
sinteza prezentata de mai sus și suportul de curs
9.
Curriculum
planul structural:
Finalitățile educaționale
Exercițiu Asociați semnificația termenului de curriculum
cu perioada în care acesta avea acel înțeles.

A. Efortul de formare umană prin 1. antichitate – latin


interiorizarea Ideilor (Alétheia,
Agáthon, Kalós – Adevăr, Bine,
Frumos).
2. antichitate – grecesc
B. asimilarea deplină a celor „şapte
arte liberale” pentru slujirea fără
prihană a Domnului în Biserică.
3. medieval
C. Cursă, întrecere.
D. Ansamblul experienţelor şcolare
şi din afara şcolii ale celui aflat în 4. Oxford dictionary
proces de formare.
E. Un curs regulat de instruire într-o
şcoală sau universitate 5. modern și contemporan
CURRICULUM
Accepțiune restrânsă Accepțiune lărgită
Accepțiune restrânsă Accepțiune lărgită

Conținutul învățământului Oferta educațională a


obiectivat în documente școlii obiectivată în
școlare reglatoare: planuri sistemul experiențelor de
de învățământ, programe învățare și formare directe
școlare, manuale, etc. și indirecte oferite
educaților și trăite de
aceștia în contexte formale,
nonformale și chiar
informale.
Modalități de abordare a curriculum-
ului

 Planul structural – indică componentele curriculum-ului


și relațiile dintre ele (obiective, conținuturi, strategii
de instruire și educare, strategii de evaluare)

 Planul procesual – proiectare, implementare, evaluare


a curriculum-ului

 Planul produsului – rezultatele proiectării curriculare:


programa școlară planul de învățământ, ghiduri pentru
profesori, manuale, soft-uri educaționale, etc
Clasificări ale obiectivelor
educationale:

1. După gradul generalității (ideal; scopuri:


obiective cadru, obiective de referință;
obiective operaționale)
2. După domeniul psiho-comportamental vizat
(obiective cognitive, obiective afective,
obiective psihomotorii)
Finalitatile educatiei – clasificare dupa
domeniul psiho-comportamental
Exercițiu: Distribuiti verbele in tabel:
COGNITIV AFECTIV MOTOR

a defini, a distinge, a opta pentru, a manifesta interes pentru, a


confectiona, a identifica, a recunoaşte, a schimba, a modela, a
transforma, a prefera, a alerga, a exersa, a respinge, a critica, a
reorganiza, a estima, a combate, a discerne, a diferenţia, a distinge, a
aplica, a alege, a restructura, a clasifica, a accepta, a deduce, a fi convins
de ceva, a valoriza, a compara, a povesti, a modifica, a reflecta, a
promova (o idee), a argumenta, a planifica, a evalua, a asambla, a
desena, a scrie.
Finalitatile educatiei – clasificare după
nivelul de generalitate
APLICAȚIE – Plan de dezvoltare personală
Introspecţie privitoare la ceea ce doriţi să fiţi şi sa deveniţi până la
un anumit moment din viaţa dumneavoastră. Răspundeţi la cele patru
întrebări de mai jos:
1. Cum vă doriţi a fi ca om la venerabila vârsta de 50 de ani?
2. Cum vă doriţi a fi peste 5 ani în fiecare dintre domeniile:
profesional, familial, emoţional, spiritual. Formulaţi cate două
enunţuri pentru fiecare domeniu.
3. Cum vă doriţi sa fiţi peste un an în unul dintre domeniile de mai sus?
4. Ce puteţi face chiar astăzi pentru a va atinge una dintre dorinţele
enunţate anterior?
Finalitatile educatiei – clasificare dupa
nivelul de generalitate

Finalitati personale Finalitati educationale


“eu peste 50 de ani” Ideal educational

“eu peste 5 ani in domeniul…” Scopuri- obiective cadru

“eu peste 1 an” Scopuri –obiective de referinta

“eu astazi” Obiective operationale


10.
Curriculum
planul produsului:
Programa analitică
REMEMBER: Finalitatile educatiei
clasificate dupa nivelul generalitatii

UNDE?

IDEAL EDUCATIONAL Legea Educatiei

COMPETENTE GENERALE (SAU OBIECTIVE CADRU) Programele


analitice

COMPETENTE SPECIFICE (OBIECTIVE DE REFERINTA)

Planurile de
OBIECTIVE OPERATIONALE lectie ale
profesorilor
COMPETENȚE:
CUNOSTINTE, APTITUDINI, ATITUDINI
Competenţa

 reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina


şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii
constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu
succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă
sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea
profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi
eficienţă.
(Potolea, Toma, 2010)
Programa școlară

Programa şcolară este documentul care descrie oferta


educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs
şcolar determinat.

 Clasa pregătitiare, clasaI, clasa a II-a


https://isj.educv.ro/sites/default/files/38_Muzica_si_miscare_CP_II_OMEN.pdf

 Clasa a III-a, clasa a IV-a


file:///C:/Users/User/Downloads/28-Muzica%20si%20miscare_clasele%20a%20III-a
%20-%
20a%20IV-a.pdf

Exercițiu: Identificați și salvați o altă programa analitică decât cele indicate mai
sus
Operaționalizarea Obiectivelor

Un proces prin care profesorul transformă,


reformulează, imaginează concretizarea
competențelor specifice (pe care le recomandă
programa analitica a fiecarei discipline) în
comportamente ale elevilor la lecție.
Algoritm de operaționalezare - Mager

 O.Op = CO + NP + CR

CO= comportament observabil (un singur vb conjunctiv. Atentie! Exista verbe


care nu pot deveni comportamente observabile si masurabile imediat. De ex: a
invata)
NP = nivel de performanta
CR = conditie de realizare (se introduce, cel mai frecvent, prin vb la gerunziu)
EXEMPLE:
Elevii vor fi capabili:

Să citească o partitură la prima vedere respectând valorile


notelor și intonația.
Să mimeze meseriile preferate surprinzând caracteristicile
definitorii ale acestora.
Să formuleze 3 obiective operaționale respectânt
algoritmul de operaționalizare al lui Mager

CO= comportament observabil


NP = nivel de performanță
CR = conditie de realizare
APLICAȚIE:
Arborele
Obiective
Elaboraţi un arbore care să vizualizeze
operaționale:
clasificarea obiectivelor după criteriul
generalităţii, astfel:
 Alegeţi din programa școlară o
competenţă generală si una dintre Competență
competenţele specifice aferente. specifică:
Particularizaţi-o pe aceasta din urma
compunând cel puţin trei obiective
operaţionale.
 Repetaţi procesul detaliind o alta Competență
competenţă generală. generală:

Ideal educațional: